PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum

การเก็บข้อมูลวันที่ ในฐานข้อมูล กับคำสั่ง sql ในการค้นหา

18 March 2010 By


การกำหนดประเภทของ field ในตารางฐานข้อมูลเป็น date หรือ datetime ทำให้เราสามารถ
จัดการข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ได้ดังต่อไปนี้
รูปแบบข้อมูล
date = 0000-00-00 ,
ปี 4 หลัก เช่น 2010 ,2011 เป็นต้น
เดือน 2 หลัก , เช่น 01 ถึง 12
วันที่ 2 หลัก เช่น  01 ถึง 31

datetime = 0000-00-00 00:00:00
ปี 4 หลัก เช่น 2010 ,2011 เป็นต้น
ดือน 2 หลัก , เช่น 01 ถึง 12
วันที่ 2 หลัก เช่น  01 ถึง 31
ชั่วโมง 2 หลัก เช่น 00 ถึง 23
นาที 2 หลัก เช่น 00 ถึง 59
วินาที 2 หลัก เช่น 00 ถึง 59

ตัวอย่างเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวันที่
ตาราง test_date
/// date_id ///     /// date_time //
1                         2009-04-13
2                         2009-12-01
3                         2010-03-01
4                         2010-03-01
5                         2010-04-12
6                         2010-04-13

1.ต้องการข้อมูลรายการในปี 2009
 

SELECT * FROM test_date WHERE date_time like '2009%'

 

2.ต้องการหาข้อมูลของเดือน เมษายน (04) ของทุกปี
 

SELECT * FROM test_date WHERE substr(date_time,6,2)='04'

 

3.ต้องการหาข้อมูลของเดือน มีนาคม (03) ปี 2010
 

SELECT * FROM test_date WHERE date_time like '2010-03%'

 

4.ต้องการหาข้อมูลช่วงตั้งแต่วันที่ 2009-12-01 ถึง 2010-03-31
 

SELECT * FROM test_date WHERE (date_time between '2009-12-01' and '2010-03-31')

 

5.ต้องการหาข้อมูลช่วงของเดือนธันวาคมปี 2009 ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2010
 

SELECT * FROM test_date WHERE (date_time between 'date_format('2009-12-01','%Y-%m-01')' and 'date_sub(date_add(date_format('2010-02-12','%Y-%m-01'),interval 1 month),interval 1 day)')

 

 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: mysql วันที่ ค้นหา

URL สำหรับอ้างอิง