PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


ทบทวนการ สร้าง และใช้งาน ตัวแปร array ใน javascript

20 September 2010 By
ฟังก์ชัน javascript array


ตัวแปร array ใช้สำหรับเก็บค่าหลายค่า ไว้ในตัวแปรเดียว ตัวอย่าง
 

// กำหนดตัวแปรสำหรับแต่ละตัว กรณีไม่ได้กำหนดเป็น แบบ array
var cars1="Toyota";
var cars2="Honda";
var cars3="Isuzu";

ถ้าเราต้องการเก็บรายการ brand ของรถยนต์แต่ละคัน เป็นตัวแปร array สามารถกำหนดได้ 3 รูปแบบ ต่อไปนี้

 

// การกำหนดแบบ array แบบที่ 1 กรณีทั่วไป
var cars=new Array(3); // 3 คือจำนวนค่าที่ต้องการกำหนด ในที่นี้ 3 รายการ
cars[0]="Toyota";
cars[1]="Honda";
cars[2]="Isuzu";
// การกำหนดแบบ array แบบที่ 2 กรณีการกำหนดแบบย่อ
var cars=new Array("Toyota","Honda","Isuzu");
// การกำหนดแบบ array แบบที่ 3
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu"];

* กรณีเรากำหนดค่าภายในตัวแปรเป็นตัวเลข หรือ true/false  ชนิดของตัวแปรที่ได้จะเป็น ตัวเลย number หรือ
boolean โดยจะไม่เป็น ตัวแปรประเภท String
 

การเรียกใช้งาน
สามารถใช้งานตัวแปร array ดังนี้
 

alert(cars[0]); // ตัวแปร array cars ตัวแรก ค่าที่ได้ คือ Toyota โดย index เริ่มต้นที่เลข 0 
alert(cars[1]) // ตัวแปร array cars ตัวที่สอง ค่าที่ได้ คือ Honda โดย index เท่ากับ 1 
....... เป็นต้น.........

การกำหนดค่าใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร array ที่สร้างมาแล้ว

สามารถกำหนดเข้าไปโดยตรง ตัวอย่าง
ต้องการเปลี่ยนต่าตัวแปร array cars ตัวที่ 3 ค่าเดิมคือ Isuzu
 

cars[2]="Isuzu"; // ค่าเดิม
// สามารถกำหนดค่าใหม่เข้าไปแทนที่ได้เลย เป็น
cars[2]="Mitsubishi"; // กำหนดค่าใหม่

การหาจำนวน รายการทั้งหมดที่มีในตัวแปร array
 

alert(cars.length); // จำนวนรายการทั้งหมดในตัวแปร array ชื่อ cars มี 3 

การกำหนดค่า จำนวนรายการทั้งหมดใน array
 

cars.length=4; // จากเดิมมี 3 เราสามารถกำหนดค่าเพิ่มเป็น 4 โดยค่าของรายการที่เพิ่ม จะเป็นค่าว่าง
// นั้นค่าจะได้ตัวแปร cars[3] มีค่าเท่ากับ ค่าว่าง

 Tags:: array javascript ฟังก์ชัน


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง