ทบทวนคำสั่ง sql

25 September 2008 By


คำสั่งในการ SELECT หรือดึงข้อมูล
SELECT
  [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
   [HIGH_PRIORITY]
   [STRAIGHT_JOIN]
   [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
   [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
  select_expr, ...
  [FROM table_references
  [WHERE where_condition]
  [GROUP BY {col_name | expr | position}
   [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
  [HAVING where_condition]
  [ORDER BY {col_name | expr | position}
   [ASC | DESC], ...]
  [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]
  [PROCEDURE procedure_name(argument_list)]
  [INTO OUTFILE 'file_name' export_options
   | INTO DUMPFILE 'file_name'
   | INTO @var_name [, @var_name]]
  [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]]

คำสั่งในการ INSERT หรือเพิ่มข้อมูล
INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
  [INTO] tbl_name [(col_name,...)]
  VALUES ({expr | DEFAULT},...),(...),...
  [ ON DUPLICATE KEY UPDATE col_name=expr, ... ]

Or: 

INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
  [INTO] tbl_name
  SET col_name={expr | DEFAULT}, ...
  [ ON DUPLICATE KEY UPDATE col_name=expr, ... ]

Or: 

INSERT [LOW_PRIORITY | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
  [INTO] tbl_name [(col_name,...)]
  SELECT ...
  [ ON DUPLICATE KEY UPDATE col_name=expr, ... ]


คำสั่งในการ UPDATE หรือแก้ไขข้อมูล
Single-table syntax: 

UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] tbl_name
  SET col_name1=expr1 [, col_name2=expr2 ...]
  [WHERE where_condition]
  [ORDER BY ...]
  [LIMIT row_count]

Multiple-table syntax: 

UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] table_references
  SET col_name1=expr1 [, col_name2=expr2 ...]
  [WHERE where_condition]คำสั่งในการ DELETE หรือลบข้อมูล
Single-table syntax: 

DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK] [IGNORE] FROM tbl_name
  [WHERE where_condition]
  [ORDER BY ...]
  [LIMIT row_count]

Multiple-table syntax: 

DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK] [IGNORE]
  tbl_name[.*] [, tbl_name[.*]] ...
  FROM table_references
  [WHERE where_condition]

Or: 

DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK] [IGNORE]
  FROM tbl_name[.*] [, tbl_name[.*]] ...
  USING table_references
  [WHERE where_condition]
Tags:: sql ทบทวน

URL สำหรับอ้างอิง