PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


ทบทวน การจัดการกับ ตัวแปร array ใน javascript ด้วย ฟังก์ชัน ตอนที่ 2

22 September 2010 By
ฟังก์ชัน array javascript


ใช้ฟังก์ชัน sort()  ในการจัดการ กับตัวแปร array

sort() ใช้สำหรับ เรียงลำดับค่า ในตัวแปร array ตามตัวอักษร รองรับการใช้งาน กับการเรียงอักษรภาษาไทย
ไม่สามารถใช้ได้กับการเรียงตัวเลข เช่น ถ้ามีเลข 5 กับ 40 การเรียงลำดับด้วย sort() จะไม่สามารถทำได้
ทำให้ 40 จะมาก่อนเลข 5 แทนที่จะเป็น เลข 5 มาก่อนเลข 40 อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องใช้การเรียงตัวเลข
สามารถสร้างฟังก์ชัน สำหรับการเปรียบเทียบค่าเข้ามาช่วยได้

การคืนค่าจะคืนค่ารายการ array ที่มีการเรียงลำดับเรียบร้อยแล้ว มีผลทำให้ตัวแปร array มีการเปลี่ยนแปลง

// ตัวอย่างการใช้งาน 
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; // ตัวแปร array 
 
var carsUseSort=cars.sort();
// จะได้ cars=["Honda","Isuzu","Mitsubishi","Toyota"];
// แล้วคืนค่ากลับมาเป็น array ที่มีการเรียงลำดับใหม่แล้ว
// ทำให้ตัวแปร carsUseSort=["Honda","Isuzu","Mitsubishi","Toyota"]; เท่ากับตัวแปร cars
// ตัวอย่างการใช้งาน กรณี การเรียงลำดับตัวเลข จาก น้อยไปหามาก
var num = ["10", "5", "40", "25", "100", "1"]; // ตัวแปร array
function sortNumber(a,b){ // ฟังก์ชันสำหรับเปรียบเทียบค่า ใช้ในการจัดเรียงกรณีตัวเลข
return a - b;
}

var numSort=num.sort(sortNumber);
// จะได้ num=["1", "5", "10", "25", "40", "100"]; 
// แล้วคืนค่ากลับมาเป็น array ที่มีการเรียงลำดับใหม่แล้ว
// ทำให้ตัวแปร numSort=["1", "5", "10", "25", "40", "100"]; เท่ากับตัวแปร num
// ตัวอย่างการใช้งาน กรณี การเรียงลำดับตัวเลข จาก มากไปหาน้อย
var num = ["10", "5", "40", "25", "100", "1"]; // ตัวแปร array
function sortNumber(a,b){ // ฟังก์ชันสำหรับเปรียบเทียบค่า ใช้ในการจัดเรียงกรณีตัวเลข
return b - a;
}


var numSort=num.sort(sortNumber);
// จะได้ num=["1", "5", "10", "25", "40", "100"]; 
// แล้วคืนค่ากลับมาเป็น array ที่มีการเรียงลำดับใหม่แล้ว
// ทำให้ตัวแปร numSort=["1", "5", "10", "25", "40", "100"]; เท่ากับตัวแปร num

 

ใช้ฟังก์ชัน splice()  ในการจัดการ กับตัวแปร array


splice(index,howmany,element1,.....,elementX)
ใช้สำหรับ เพิ่มค่าเข้าไปในตัวแปร array
และ/หรือ ลบค่าออกจากตัวแปร array (เพิ่ม หรือ ลบ อย่างใดอย่างอย่างหนึ่ง หรือ ทั้งเพิ่ม และลบพร้อมกัน)
คืนค่าที่ทำการลบออก กรณีกำหนดให้มีการลบ
โดยทำให้ตัวแปร array มีการเปลี่ยนแปลง
index คือ ตำแหน่งที่ต้องการ เพิ่ม หรือลบ ค่าในตัวแปร array
howmany คือ จำนวนค่าที่ต้องการ ลบ ถ้าเป็น 0 หมายถึง ไม่มีการลบค่าในตัวแปร array
element1, ..., elementX คือ ค่าใหม่ที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในตัวแปร array กำหนด หรือไม่ก็ได้

// ตัวอย่างการใช้งาน กรณีเพิ่มค่าเข้าไปในตัวแปร array ตำแหน่งที่ 2
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; // ตัวแปร array 
 
var carsUseSplice=cars.splice(2,0,"Ford");
// มีผลให้ตัวแปร cars=["Toyota","Honda","Ford","Isuzu","Mitsubishi"];
// ไม่มีการคืนค่า เนื่องจากไม่มีการลบค่าใดๆ ออกจากตัวแปร
// ทำให้ carsUseSplice="";
// ตัวอย่างการใช้งาน กรณีลบ หนึ่งค่าออกจากตำแหน่งที่ 2 และเพิ่มค่าใหม่เข้าไปในตำแหน่งที่ 2
// ลบ และ เพิ่ม
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; // ตัวแปร array 
 
var carsUseSplice=cars.splice(2,1,"Ford");
// มีผลให้ตัวแปร cars=["Toyota","Honda","Ford","Mitsubishi"];
// คืนค่า ตัวที่ลบ เท่ากับ Isuzu เนื่องจากมีการกำหนด จำนวนที่ต้องการลบ เท่ากับ 1
// ทำให้ carsUseSplice="Isuzu";
// ตัวอย่างการใช้งาน กรณีลบ สองค่าออกจากตำแหน่งที่ 2 และเพิ่มค่าใหม่เข้าไปในตำแหน่งที่ 2
// ลบ และ เพิ่ม
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; // ตัวแปร array 
 
var carsUseSplice=cars.splice(2,2,"Ford");
// มีผลให้ตัวแปร cars=["Toyota","Honda","Ford"];
// คืนค่า ตัวที่ลบ เท่ากับ Isuzu,Mitsubishi เนื่องจากมีการกำหนด จำนวนที่ต้องการลบ เท่ากับ 2
// ทำให้ carsUseSplice="Isuzu,Mitsubishi";

 

ใช้ฟังก์ชัน toString()  ในการจัดการ กับตัวแปร array

toString() ใช้สำหรับ แปลงค่า array เป็น string และคืนค่าเป็นข้อความคั่นด้วยเครื่องหมาย (,)
โดยที่ตัวแปร array ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 

// ตัวอย่างการใช้งาน 
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; // ตัวแปร array 
 
var carsUseToString=cars.toString();
// จะได้ carsUseToString="Toyota,Honda,Isuzu,Mitsubishi";
// โดยที่ตัวแปร cars ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 

 

ใช้ฟังก์ชัน valueOf()  ในการจัดการ กับตัวแปร array

valueOf() ใช้สำหรับ แสดงค่าทั้งหมดในตัวแปร array และคั่นแต่ละค่าด้วย comma (,)
โดยที่ตัวแปร array ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 

// ตัวอย่างการใช้งาน 
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; // ตัวแปร array 
 
var carsUseValueOf=cars.valueOf();
// จะได้ carsUseValueOf="Toyota,Honda,Isuzu,Mitsubishi";
// โดยที่ตัวแปร cars ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: javascript ฟังก์ชัน array


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง