PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum

กำหนดอายุ ของ ตัวแปร cookie ด้วย php ตอนที่ 2

19 September 2013 By


ตัวแปร cookie หาก ไม่มีการกำหนดวันหมดอายุ ค่าของตัวแปร จะอยู่จนกว่า จะมีการ
ปิดบราวเซอร์ 
ดังนั้น การกำหนดอายุ ของตัวแปร cookie ใดๆ ย่อมขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
ตัวแปร cookie นั้นด้วย
 
รูปแบบ การใช้งาน cookie ที่อาจเคยได้เห็นผ่านตามา เช่น
- การกำหนด cookie ให้จดจำค่า ชื่อ username และ password 
- การกำหนด cookie เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการ กำหนดภาษา ของหน้าเว็บเพจ
- การกำหนด cookie เพื่อใช้สำหรับเก็บค่า รายการสินค้า บทความ หรือเนื้อหาที่เปิดดูล่าสุด
อื่นๆ เป็นต้น
 
วิธีกำหนดอายุของ ตัวแปร cookie ด้วย php
 
<?php
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",time()+3600);  // กำหนดตัวแปร		
}
?>
 
 
จาดโค้ดตัวอย่างด้านบน อายุของตัวแปร cookie คือ time()+3600 คือเวลาปัจจุบัน บวกไปอีก 3600 
วินาที หรือก็คือ มีอายุ 1 ชั่วโมง
 
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เราสามารถประยุกต์ เพิ่มเติมได้ดังนี้
 
ตัวอย่างประยุกต์ เป็น วัน
 
<?php
// ตัวอย่างประยุกต์ เป็น วัน ตัวอย่างมีอายุ 10 วัน
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	$ck_expire_day=10; // กำหนดวันที่ต้องการ ให้ตัวแปร cookie
	$ck_expire=time()+($ck_expire_day*60*60*24); // กำหนดคำนวณ วินาทีต่อวัน
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",$ck_expire);  // กำหนดตัวแปร		
}
?>
 
 
ตัวอย่างประยุกต์ เป็น ชั่วโมง
 
<?php
// ตัวอย่างประยุกต์ เป็น ชั่วโมง ตัวอย่าง มีอายุ 3 ชั่วโมง
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	$ck_expire_hour=3; // กำหนดจำนวนชั่วโมง ให้ตัวแปร cookie
	$ck_expire=time()+($ck_expire_hour*60*60); // กำหนดคำนวณ วินาทีต่อชั่วโมง
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",$ck_expire);  // กำหนดตัวแปร		
}
?>
 
 
ตัวอย่างประยุกต์ เป็น นาที
 
<?php
// ตัวอย่างประยุกต์ เป็น นาที ตัวอย่าง มีอายุ 5 นาที
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	$ck_expire_minute=5; // กำหนดจำนวนนาที ให้ตัวแปร cookie
	$ck_expire=time()+($ck_expire_minute*60); // กำหนดคำนวณ วินาทีต่อนาที
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",$ck_expire);  // กำหนดตัวแปร		
}
?>
 
 
การกำหนดอายุ ของตัวแปร cookie สามารถประยุกต์ ใช้ในการ ล้างค่า ตัวแปร cookie
ได้ โดยการ กำหนดเวลาหมดอายุ เป็น ค่าตัวเลขในอดีต
 
ตัวอย่างโค้ด การล้างค่าตัวแปร cookie ด้วยการกำหนด วันหมดอายุ
 
<?php
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",time()-3600);  // กำหนดตัวแปร	
?>
 

Tags:: php cookie กำหนดอายุตัวแปร

URL สำหรับอ้างอิง