การใช้ php sdk เรียกใช้งาน graph api ใน facebook แบบระบุส่วนของข้อมูล

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php sdk เรียกใช้งาน graph api facebook

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php sdk เรียกใช้งาน graph api facebook

อ่านเนื้อหาเริ่มต้น ได้ที่
http://www.ninenik.com/รู้จัก_และใช้งาน_php_sdk_สำหรับ_facebook_เพิ่มขึ้น-351.html
http://www.ninenik.com/สร้าง_login_logout_และกำหนด_permission_ของ_facebook_ด้วย_php_sdk_-352.html
http://www.ninenik.com/การใช้งาน_graph_api_ของ_facebook_ด้วย_php_sdk_-353.html


การระบุเฉพาะส่วนของข้อมูลที่ต้องการแสดง ในการใช้ graph api
ซึ่งโดยปกติ เมื่อเราเรียกใช้งาน เช่น
 

$testData=$facebook->api("/me");
pre($testData);

ก็จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่สามารถดู หรืออนุญาตให้แสดงได้ ตัวอย่าง
 

Array
(
  [id] => 1234998873
  [name] => Ninenik Narkdee
  [first_name] => Ninenik
  [last_name] => Narkdee
  [link] => http://www.facebook.com/ninenik
  [gender] => ชาย
  [timezone] => 7
  [locale] => en_US
  [verified] => 1
  [updated_time] => 2010-10-05T16:41:19+0000
)

จากตัวอย่าง ผลลัพธ์ เราสามารถ ที่จะระบุเฉพาะส่วนของ ข้อมูลที่ต้องการแสดง ได้ เช่น ต้องการแสดงเฉพาะ
id,name และก็ link (แต่ละ user อาจมีในส่วนอื่นๆ ไม่ครบ) เราสามารถกำหนดได้ โดยการส่งค่าคิวรี่ต่อท้าย ด้วยฟิลด์
ของข้อมูลที่ต้องการแสดง ในที่นี้คือ ?fields=id,name,link  ก็จะได้เป็น
 

$testDat=$facebook->api("/me?fields=id,name,link");
pre($testData);

ข้อมูลที่แสดงก็จะได้เป็น
 

Array
(
  [id] => 1234998873
  [name] => Ninenik Narkdee
  [link] => http://www.facebook.com/ninenik
)

การแสดงข้อมูลเบื้องต้น ของ  object ใน graph api พร้อมกันหลายค่า
ตัวอย่าง ต้องการแสดงข้อมูลเบื้องต้น
ของคุณ Bret Taylor และของผู้เขียน พร้อมกัน สามารถทำได้ดังนี้
 

$testData=$facebook->api("/?ids=me,btaylor");
pre($testData);

สามารถุกำหนดเป็นชื่อ หรือ id แทนได้เช่น
 

$testData=$facebook->api("/?ids=1234998873,220439");
pre($testData);

การใช้งานข้อมูลที่ส่งกลับ ต้องใช้งานเป็น array แบบมิติ ตัวอย่าง
ต้องการทราบ id ของคุณ Bret Taylor ก็ใช้เป็น
 

echo $testData['btaylor']['id'];

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเป็น url เพื่อดู id object ของ graph api เข่น
 

$testData=$facebook->api("/?ids=http://www.ninenik.com");
pre($testData);

จะแสดงข้อมูล ของ url ขึ้นกับแต่ละกรณ๊ของ url ซึ่งกรณี www.ninenik.com จะแสดง id และจำนวนการ share
ของ url ใน facebook


การแสดงส่วนของ connections ทั้งหมดของ object รวมทั้งรายละเอียดชื่อฟิลด์ และคำอธิบาย ของ object เพื่อเป็น
ข้อมูลสำหรับทำความเข้าใจ หรือใช้งานต่อไป สามารถทำได้โดยการส่งค่าคิวรี่ต่อท้าย เป็น ?metadata=1 ตัวอย่าง
 

$testData=$facebook->api("/me?metadata=1");
pre($testData);

ตัวอย่างโค้ดสำหรับทดสอบ
 

<?php
session_start(); // กำหนดไว้ กรณีอาจได้ใช้ตัวแปร session
include("facebook.php"); // เรียกใช้งานไฟล์ php-sdk สำหรับ facebook

// สร้าง Application instance.
$facebook = new facebook(array(
 'appId' => 'xxxxxxxxxxxxxxx', // appid ที่ได้จาก facebook
 'secret' => 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx', // app secret ที่ได้จาก facebook
 'cookie' => true, // อนุญาตใช้งาน cookie
));
// appId และ secret ดูวิธีการได้มาจาก 
// http://www.ninenik.com/สร้าง_comment_ด้วย_social_plugins_ใน_facebook_api_อย่างง่ายดาย-291.html

// ตรวจสอบสถานะการ login
$session = $facebook->getSession();

// สร้างฟังก์ชันไว้สำหรัดทดสอบ การแสดงผลการใช้งาน
function pre($varUse){
	echo "<pre>";
	print_r($varUse);
	echo "</pre>";
}
// สร้างตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูลของสมาชิกเมื่อได้ทำการ login แล้ว
$me = null; 

// ถ้ามีการ login ดึงข้อมูลสมาชิกที่ login มาเก็บที่ตัวแปร $me เป็น array
if($session){
	try{
		$uid = $facebook->getUser(); // เก็บ id ของผู้ใช้ไว้ที่ตัวแปร $uid กรณีมีการล็อกอิน facebook อยู่
		$me = $facebook->api('/me'); // ดึงข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบันทีล็อกอิน facebook มาเก็บในตัวแปร $me
	}catch (FacebookApiException $e) { // กรณีเกิดข้อผิดพลากแสดงผลลัพธ์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
		error_log($e);
	}
}
?>
<?php
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///    ส่วนของการใช้งาน
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(isset($_GET['logout'])){ // ทำการ logout อย่างสมบูรณ์
	$facebook->setSession(null); 	// ล่างค่า session ของ facebook
	header("Location:".$_SERVER['PHP_SELF']); //ลิ้งค์ไปหน้าที่ต้องการเมื่อ logout เรียบร้อยแล้ว
}
if($me){ // กรณีเงื่อน login อยู่
// เก็บค่า url ไว้ในตัวแปร $logoutUrl สำหรับ logout กรณีที่ได้ทำการ login อยู่
//	$logoutUrl = $facebook->getLogoutUrl(); // การกำหนดแบบปกติ
// การกำหนดแบบปกติ ค่า session ของ facebook ยังคงอยู่ แนะนำเป็นวิธีด้านล่าง

//  next คือ url ที่ต้องการลิ้งค์ไป เมื่อ logout แล้ว ในที่นี้กำหนด เป็น url ปัจจุบัน 
//  แต่เพิ่มตัวแปร get ชื่อ logout เพื่อกลับมาเข้าเงื่อนไข ทำลาย session ของ facebook
	$logoutUrl = $facebook->getLogoutUrl(
		array(
			'next'=>'http://www.ninenik.com/fb/facebook_use_sdk2.php?logout'
		)
	); 
 
}else{ // กรณีเงื่อนไข logout
// เก็บค่า url ไว้ในตัวแปร $loginUrl สำหรับ login กรณีที่ยังไม่ได้ login
// $loginUrl = $facebook->getLoginUrl(); // กำหนด url กรณีใช้งานปกติ
 
// กำหนด url สำหรับ login กรณีเพิ่มเติมพิเศษ
// next: คือ url ที่้ต้องการใช้ลิ้งค์ไป เมื่อ login สำเร็จ
// cancel_url: คือ url ที่้ต้องการใช้ลิ้งค์ไป เมื่อ ผู้ใช้ยกเลิกการ login
// req_perms: กำหนด การร้องขอส่วนของ permission เพิ่มเติมที่ต้องการให้ผู้ใช้อนุญาต
// ดูได้จาก http://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions
// display: รูปแบบหน้า login ที่ต้องการแสดง ปกติค่าจะเป็น page ถ้าไม่ได้กำหนด 
// จะเป็นหน้า เพจ login ของ facebook ปกติ
// การกำหนดแบบ popup จะมีปุ่ม cancel ให้เลือก และใช้กับ cancel_url แนะนำให้ใช้เป็น popup
  $loginUrl = $facebook->getLoginUrl(
  		array(
			'next'=>'http://www.ninenik.com/fb/facebook_use_sdk2.php',
			'cancel_url'=>'http://www.ninenik.com/fb/facebook_use_sdk2.php',
			'req_perms'=>'offline_access,user_photos', // คั่นแต่ละค่าด้วย ,(comma)
			'display'=>'popup'	 // page หรือ popup		
		)
  );
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>facebook use php sdk use graph api more</title>
</head>

<body>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>">Reload</a>
<br />
<?php if($me){ ?>
<a href="<?=$logoutUrl?>">Facebook Logout</a>
<?php }else{ ?>
<a href="<?=$loginUrl?>">กรุณาล็อกอินเพื่อดูตัวอย่างผลลัพธ์ Facebook Login</a>
<?php } ?>

<?php
//	$testData=$facebook->api("/me");
//	pre($testData);
//	$testData=$facebook->api("/me?fields=id,name,picture");
//	pre($testData);
//	$testData=$facebook->api("/?ids=me,btaylor");
//	pre($testData);
//	$testData=$facebook->api("/?ids=7901103,9074");
//	pre($testData);
//	$testData=$facebook->api("/?ids=http://www.ninenik.com");
//	pre($testData);
	$testData=$facebook->api("/me?metadata=1");
	pre($testData);

?>
</body>
</html>

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยตัวเอง ได้ที่ http://developers.facebook.com/docs/api

ตัวอย่าง http://www.ninenik.com/fb/facebook_use_sdk5.phpกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ