การใช้ php sdk เรียกใช้งาน graph api ใน facebook แบบระบุส่วนของข้อมูล

เขียนเมื่อ 12 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php sdk graph api facebook เรียกใช้งาน

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php sdk graph api facebook เรียกใช้งาน

อ่านเนื้อหาเริ่มต้น ได้ที่
http://www.ninenik.com/รู้จัก_และใช้งาน_php_sdk_สำหรับ_facebook_เพิ่มขึ้น-351.html
http://www.ninenik.com/สร้าง_login_logout_และกำหนด_permission_ของ_facebook_ด้วย_php_sdk_-352.html
http://www.ninenik.com/การใช้งาน_graph_api_ของ_facebook_ด้วย_php_sdk_-353.html


การระบุเฉพาะส่วนของข้อมูลที่ต้องการแสดง ในการใช้ graph api
ซึ่งโดยปกติ เมื่อเราเรียกใช้งาน เช่น
 

$testData=$facebook->api("/me");
pre($testData);

ก็จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่สามารถดู หรืออนุญาตให้แสดงได้ ตัวอย่าง
 

Array
(
  [id] => 1234998873
  [name] => Ninenik Narkdee
  [first_name] => Ninenik
  [last_name] => Narkdee
  [link] => http://www.facebook.com/ninenik
  [gender] => ชาย
  [timezone] => 7
  [locale] => en_US
  [verified] => 1
  [updated_time] => 2010-10-05T16:41:19+0000
)

จากตัวอย่าง ผลลัพธ์ เราสามารถ ที่จะระบุเฉพาะส่วนของ ข้อมูลที่ต้องการแสดง ได้ เช่น ต้องการแสดงเฉพาะ
id,name และก็ link (แต่ละ user อาจมีในส่วนอื่นๆ ไม่ครบ) เราสามารถกำหนดได้ โดยการส่งค่าคิวรี่ต่อท้าย ด้วยฟิลด์
ของข้อมูลที่ต้องการแสดง ในที่นี้คือ ?fields=id,name,link  ก็จะได้เป็น
 

$testDat=$facebook->api("/me?fields=id,name,link");
pre($testData);

ข้อมูลที่แสดงก็จะได้เป็น
 

Array
(
  [id] => 1234998873
  [name] => Ninenik Narkdee
  [link] => http://www.facebook.com/ninenik
)

การแสดงข้อมูลเบื้องต้น ของ  object ใน graph api พร้อมกันหลายค่า
ตัวอย่าง ต้องการแสดงข้อมูลเบื้องต้น
ของคุณ Bret Taylor และของผู้เขียน พร้อมกัน สามารถทำได้ดังนี้
 

$testData=$facebook->api("/?ids=me,btaylor");
pre($testData);

สามารถุกำหนดเป็นชื่อ หรือ id แทนได้เช่น
 

$testData=$facebook->api("/?ids=1234998873,220439");
pre($testData);

การใช้งานข้อมูลที่ส่งกลับ ต้องใช้งานเป็น array แบบมิติ ตัวอย่าง
ต้องการทราบ id ของคุณ Bret Taylor ก็ใช้เป็น
 

echo $testData['btaylor']['id'];

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเป็น url เพื่อดู id object ของ graph api เข่น
 

$testData=$facebook->api("/?ids=http://www.ninenik.com");
pre($testData);

จะแสดงข้อมูล ของ url ขึ้นกับแต่ละกรณ๊ของ url ซึ่งกรณี www.ninenik.com จะแสดง id และจำนวนการ share
ของ url ใน facebook


การแสดงส่วนของ connections ทั้งหมดของ object รวมทั้งรายละเอียดชื่อฟิลด์ และคำอธิบาย ของ object เพื่อเป็น
ข้อมูลสำหรับทำความเข้าใจ หรือใช้งานต่อไป สามารถทำได้โดยการส่งค่าคิวรี่ต่อท้าย เป็น ?metadata=1 ตัวอย่าง
 

$testData=$facebook->api("/me?metadata=1");
pre($testData);

ตัวอย่างโค้ดสำหรับทดสอบ
 

<?php
session_start(); // กำหนดไว้ กรณีอาจได้ใช้ตัวแปร session
include("facebook.php"); // เรียกใช้งานไฟล์ php-sdk สำหรับ facebook

// สร้าง Application instance.
$facebook = new facebook(array(
 'appId' => 'xxxxxxxxxxxxxxx', // appid ที่ได้จาก facebook
 'secret' => 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx', // app secret ที่ได้จาก facebook
 'cookie' => true, // อนุญาตใช้งาน cookie
));
// appId และ secret ดูวิธีการได้มาจาก 
// http://www.ninenik.com/สร้าง_comment_ด้วย_social_plugins_ใน_facebook_api_อย่างง่ายดาย-291.html

// ตรวจสอบสถานะการ login
$session = $facebook->getSession();

// สร้างฟังก์ชันไว้สำหรัดทดสอบ การแสดงผลการใช้งาน
function pre($varUse){
	echo "<pre>";
	print_r($varUse);
	echo "</pre>";
}
// สร้างตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูลของสมาชิกเมื่อได้ทำการ login แล้ว
$me = null; 

// ถ้ามีการ login ดึงข้อมูลสมาชิกที่ login มาเก็บที่ตัวแปร $me เป็น array
if($session){
	try{
		$uid = $facebook->getUser(); // เก็บ id ของผู้ใช้ไว้ที่ตัวแปร $uid กรณีมีการล็อกอิน facebook อยู่
		$me = $facebook->api('/me'); // ดึงข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบันทีล็อกอิน facebook มาเก็บในตัวแปร $me
	}catch (FacebookApiException $e) { // กรณีเกิดข้อผิดพลากแสดงผลลัพธ์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
		error_log($e);
	}
}
?>
<?php
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///    ส่วนของการใช้งาน
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(isset($_GET['logout'])){ // ทำการ logout อย่างสมบูรณ์
	$facebook->setSession(null); 	// ล่างค่า session ของ facebook
	header("Location:".$_SERVER['PHP_SELF']); //ลิ้งค์ไปหน้าที่ต้องการเมื่อ logout เรียบร้อยแล้ว
}
if($me){ // กรณีเงื่อน login อยู่
// เก็บค่า url ไว้ในตัวแปร $logoutUrl สำหรับ logout กรณีที่ได้ทำการ login อยู่
//	$logoutUrl = $facebook->getLogoutUrl(); // การกำหนดแบบปกติ
// การกำหนดแบบปกติ ค่า session ของ facebook ยังคงอยู่ แนะนำเป็นวิธีด้านล่าง

//  next คือ url ที่ต้องการลิ้งค์ไป เมื่อ logout แล้ว ในที่นี้กำหนด เป็น url ปัจจุบัน 
//  แต่เพิ่มตัวแปร get ชื่อ logout เพื่อกลับมาเข้าเงื่อนไข ทำลาย session ของ facebook
	$logoutUrl = $facebook->getLogoutUrl(
		array(
			'next'=>'http://www.ninenik.com/fb/facebook_use_sdk2.php?logout'
		)
	); 
 
}else{ // กรณีเงื่อนไข logout
// เก็บค่า url ไว้ในตัวแปร $loginUrl สำหรับ login กรณีที่ยังไม่ได้ login
// $loginUrl = $facebook->getLoginUrl(); // กำหนด url กรณีใช้งานปกติ
 
// กำหนด url สำหรับ login กรณีเพิ่มเติมพิเศษ
// next: คือ url ที่้ต้องการใช้ลิ้งค์ไป เมื่อ login สำเร็จ
// cancel_url: คือ url ที่้ต้องการใช้ลิ้งค์ไป เมื่อ ผู้ใช้ยกเลิกการ login
// req_perms: กำหนด การร้องขอส่วนของ permission เพิ่มเติมที่ต้องการให้ผู้ใช้อนุญาต
// ดูได้จาก http://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions
// display: รูปแบบหน้า login ที่ต้องการแสดง ปกติค่าจะเป็น page ถ้าไม่ได้กำหนด 
// จะเป็นหน้า เพจ login ของ facebook ปกติ
// การกำหนดแบบ popup จะมีปุ่ม cancel ให้เลือก และใช้กับ cancel_url แนะนำให้ใช้เป็น popup
  $loginUrl = $facebook->getLoginUrl(
  		array(
			'next'=>'http://www.ninenik.com/fb/facebook_use_sdk2.php',
			'cancel_url'=>'http://www.ninenik.com/fb/facebook_use_sdk2.php',
			'req_perms'=>'offline_access,user_photos', // คั่นแต่ละค่าด้วย ,(comma)
			'display'=>'popup'	 // page หรือ popup		
		)
  );
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>facebook use php sdk use graph api more</title>
</head>

<body>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>">Reload</a>
<br />
<?php if($me){ ?>
<a href="<?=$logoutUrl?>">Facebook Logout</a>
<?php }else{ ?>
<a href="<?=$loginUrl?>">กรุณาล็อกอินเพื่อดูตัวอย่างผลลัพธ์ Facebook Login</a>
<?php } ?>

<?php
//	$testData=$facebook->api("/me");
//	pre($testData);
//	$testData=$facebook->api("/me?fields=id,name,picture");
//	pre($testData);
//	$testData=$facebook->api("/?ids=me,btaylor");
//	pre($testData);
//	$testData=$facebook->api("/?ids=7901103,9074");
//	pre($testData);
//	$testData=$facebook->api("/?ids=http://www.ninenik.com");
//	pre($testData);
	$testData=$facebook->api("/me?metadata=1");
	pre($testData);

?>
</body>
</html>

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยตัวเอง ได้ที่ http://developers.facebook.com/docs/api

ตัวอย่าง http://www.ninenik.com/fb/facebook_use_sdk5.phpกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ