สร้าง album และ อัพโหลด รูป photo ขึ้น facebook ด้วย php sdk

เขียนเมื่อ 12 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
สร้าง album อัพโหลด รูป php sdk facebook

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ สร้าง album อัพโหลด รูป php sdk facebook

อ่านเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น หากไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรก ได้ที่
http://www.ninenik.com/รู้จัก_และใช้งาน_php_sdk_สำหรับ_facebook_เพิ่มขึ้น-351.html
http://www.ninenik.com/สร้าง_login_logout_และกำหนด_permission_ของ_facebook_ด้วย_php_sdk_-352.html
http://www.ninenik.com/การใช้งาน_graph_api_ของ_facebook_ด้วย_php_sdk_-353.html
http://www.ninenik.com/การใช้_php_sdk_เรียกใช้งาน_graph_api_ใน_facebook_แบบระบุส่วนของข้อมูล-354.html
http://www.ninenik.com/การอัพเดท_สถานะบน_facebook_อัตโนมัติ_แบบ_graph_api_ด้วย_php_sdk-355.html

ตัวอย่าง การใช้ graph api ของ facebook ผ่าน php sdk สำหรับใช้ในการสร้าง albums รูปภาพ
และ อัพโหลดรูปภาพ ไปยังหน้า โพรไฟล์ user ในส่วนของ photo บน facebook

คำอธิบายแสดงไว้ในโค้ดตัวอย่าง

 

<?php
session_start(); // กำหนดไว้ กรณีอาจได้ใช้ตัวแปร session
include("facebook.php"); // เรียกใช้งานไฟล์ php-sdk สำหรับ facebook

// สร้าง Application instance.
$facebook = new facebook(array(
 'appId' => 'xxxxxxxxxxxxxx', // appid ที่ได้จาก facebook
 'secret' => 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx', // app secret ที่ได้จาก facebook
 'fileUpload' => true, // เปิดใช้ในส่วนของการอัพโหลดรูปได้
 'cookie' => true, // อนุญาตใช้งาน cookie
));
// appId และ secret ดูวิธีการได้มาจาก 
// http://www.ninenik.com/สร้าง_comment_ด้วย_social_plugins_ใน_facebook_api_อย่างง่ายดาย-291.html

// ตรวจสอบสถานะการ login
$session = $facebook->getSession();

// สร้างฟังก์ชันไว้สำหรัดทดสอบ การแสดงผลการใช้งาน
function pre($varUse){
	echo "<pre>";
	print_r($varUse);
	echo "</pre>";
}
// สร้างตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูลของสมาชิกเมื่อได้ทำการ login แล้ว
$me = null; 

// ถ้ามีการ login ดึงข้อมูลสมาชิกที่ login มาเก็บที่ตัวแปร $me เป็น array
if($session){
	try{
		$uid = $facebook->getUser(); // เก็บ id ของผู้ใช้ไว้ที่ตัวแปร $uid กรณีมีการล็อกอิน facebook อยู่
		$me = $facebook->api('/me'); // ดึงข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบันทีล็อกอิน facebook มาเก็บในตัวแปร $me
	}catch (FacebookApiException $e) { // กรณีเกิดข้อผิดพลากแสดงผลลัพธ์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
		error_log($e);
	}
}
?>
<?php
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///    ส่วนของการใช้งาน
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(isset($_GET['logout'])){ // ทำการ logout อย่างสมบูรณ์
	$facebook->setSession(null); 	// ล่างค่า session ของ facebook
	header("Location:".$_SERVER['PHP_SELF']); //ลิ้งค์ไปหน้าที่ต้องการเมื่อ logout เรียบร้อยแล้ว
}
if($me){ // กรณีเงื่อน login อยู่
// เก็บค่า url ไว้ในตัวแปร $logoutUrl สำหรับ logout กรณีที่ได้ทำการ login อยู่
//	$logoutUrl = $facebook->getLogoutUrl(); // การกำหนดแบบปกติ
// การกำหนดแบบปกติ ค่า session ของ facebook ยังคงอยู่ แนะนำเป็นวิธีด้านล่าง

//  next คือ url ที่ต้องการลิ้งค์ไป เมื่อ logout แล้ว ในที่นี้กำหนด เป็น url ปัจจุบัน 
//  แต่เพิ่มตัวแปร get ชื่อ logout เพื่อกลับมาเข้าเงื่อนไข ทำลาย session ของ facebook
	$logoutUrl = $facebook->getLogoutUrl(
		array(
			'next'=>'http://www.ninenik.com/fb/facebook_use_sdk6.php?logout'
		)
	); 
 
}else{ // กรณีเงื่อนไข logout
// เก็บค่า url ไว้ในตัวแปร $loginUrl สำหรับ login กรณีที่ยังไม่ได้ login
// $loginUrl = $facebook->getLoginUrl(); // กำหนด url กรณีใช้งานปกติ
 
// กำหนด url สำหรับ login กรณีเพิ่มเติมพิเศษ
// next: คือ url ที่้ต้องการใช้ลิ้งค์ไป เมื่อ login สำเร็จ
// cancel_url: คือ url ที่้ต้องการใช้ลิ้งค์ไป เมื่อ ผู้ใช้ยกเลิกการ login
// req_perms: กำหนด การร้องขอส่วนของ permission เพิ่มเติมที่ต้องการให้ผู้ใช้อนุญาต
// ดูได้จาก http://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions
// display: รูปแบบหน้า login ที่ต้องการแสดง ปกติค่าจะเป็น page ถ้าไม่ได้กำหนด 
// จะเป็นหน้า เพจ login ของ facebook ปกติ
// การกำหนดแบบ popup จะมีปุ่ม cancel ให้เลือก และใช้กับ cancel_url แนะนำให้ใช้เป็น popup
  $loginUrl = $facebook->getLoginUrl(
  		array(
			'next'=>'http://www.ninenik.com/fb/facebook_use_sdk6.php',
			'cancel_url'=>'http://www.ninenik.com/fb/facebook_use_sdk6.php',
			'req_perms'=>'publish_stream,offline_access,user_photos', // คั่นแต่ละค่าด้วย ,(comma)
			'display'=>'popup'	 // page หรือ popup		
		)
  );
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>facebook use php sdk upload photo album</title>
<style type="text/css">
body{
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", Verdana;
	font-size:12px;	
}
</style>
</head>

<body>


<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>">Reload</a>
<br />
<?php if($me){ ?>
<a href="<?=$logoutUrl?>">Facebook Logout</a>
<?php }else{ ?>
<a href="<?=$loginUrl?>">กรุณาล็อกอินเพื่อดูตัวอย่างผลลัพธ์ Facebook Login</a>
<?php } ?><?php
// ส่วนของการสร้าง albums ใหม่
if($_POST['Submit2']){ 
	$args_album=array( // ค่าที่ส่งไปด้วย
		"name"=>$_POST['albumName'], // ชื่อ album ที่ต้องการกำหนด
		"message"=>$_POST['message'] // คำอธิบายเกี่ยวกับ album
	);	
	try{
		if($_POST['albumName']!=""){ // ตรวจสอบถ้ามีการกำหนดชื่อมา
			$facebook->api("/me/albums","post", $args_album);	// 	สร้าง album ใหม่
		}
	}catch (FacebookApiException $o) {
	//	 pre($o);
		error_log($o);
	}	
}
// ส่วนของการ อัพโหลดรูปภาพ
if($_POST['Submit']){
	if($_FILES['image']['name']!=""){ // เมื่อมีการเลือกรูปภาพเพื่ออัพโหลด
		$args = array(
			'message' =>$_POST['caption'], // คำอธิบายรูปภาพ
			'source'=>'@'.realpath($_FILES['image']['tmp_name']) // ไฟล์รูปภาพ
		); 
	}
	try{
		if($_FILES['image']['name']!=""){// // เมื่อมีการเลือกรูปภาพเพื่ออัพโหลด
			// ให้ทำการอัพโหลดรูปภาพไปยัง album ที่่เลือก
		  $facebook->api("/".$_POST['albumID']."/photos","post", $args);
		}
	}catch (FacebookApiException $o) {
	//	 pre($o);
		error_log($o);
	}
}
?>

<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1">
<?php
// ดึงข้อมูล id และ ชื่อ album ของเรามาเก็บไว้สร้างตัวเลือกใน select box
$testData=$facebook->api("/me/albums?fields=id,name");
//pre($testData);
?>

<table width="500" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="144" align="right">&nbsp;</td>
  <td width="356" align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">สร้างชื่อ alum ใหม่</td>
  <td align="left"><input name="albumName" type="text" id="albumName" size="40" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">คำอธิบาย album</td>
  <td align="left"><textarea name="message" id="message" cols="30" rows="3"></textarea></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">&nbsp;</td>
  <td align="left"><input type="submit" name="Submit2" id="Submit2" value="Submit" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" align="center"><hr /></td>
  </tr>
 <tr>
  <td align="right">เลือก album ที่ต้องการอัพโหลดรูป</td>
  <td align="left">
<select name="albumID" id="albumID">
<?php 
if(count($testData['data'])>0){// ตรวจสอบว่า มี album อยู่หรือไม่ 
	foreach($testData['data'] as $key=>$value){ // วนลูปแสดง 
?>
<option value="<?=$testData['data'][$key]['id']?>"><?=$testData['data'][$key]['name']?></option>
<?php
	}
}
?>
</select>  
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">เลือกไฟล์รูปภาพ</td>
  <td align="left"><input type="file" name="image" id="image" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">คำอธิบายรูปภาพ</td>
  <td align="left"><textarea name="caption" id="caption" cols="30" rows="3"></textarea></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">&nbsp;</td>
  <td align="left"><input type="submit" name="Submit" id="Submit" value="Submit" /></td>
 </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

วิธีการนี้เป็นแนวทาง สำหรับนำไปประยุกต์ใข้งาน

ตัวอย่าง http://www.ninenik.com/fb/facebook_use_sdk6.phpกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ