แสดงแผนที่ 2 แผนที่ ด้วย google map ใน jqueryui tab

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jqueryui google map tab

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jqueryui google map tabในการแสดงแผนที่ มากกว่า 1 แผนที่ ในหน้าเพจใดๆ นั้น สิ่งจำเป็น
คือ อย่างน้อยต้องมีการเรียกใช้งาน การแสดงแผนที่ อย่างน้อย 1 แผนที่ก่อน
 
เนื้อหาส่วนนี้ เป็นการ ประยุกต์ เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับเอาไปใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติม
สิ่งที่ต้องการคือ ต้องการแสดงแผนที่ ใน jqueryui tab ที่ tab ที่ 2 และ 3
 
ในที่นี้จะทำแบบอย่างง่าย การใช้งานอย่างอื่นที่มากกว่า จำเป็นต้องประยุกต์ และใช้
ความเข้าใจเพิ่มเติม
 
เริ่มต้น ให้สร้าง แผนที่ แสดงใน tab ที่ 3 แผนที่ เดียวก่อน ตามโค้ดด้านล่าง

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<?php  
$jquery_ui_v="1.8.5";  
$theme=array(  
  "0"=>"base",  
  "1"=>"black-tie",  
  "2"=>"blitzer",  
  "3"=>"cupertino",  
  "4"=>"dark-hive",  
  "5"=>"dot-luv",  
  "6"=>"eggplant",  
  "7"=>"excite-bike",  
  "8"=>"flick",  
  "9"=>"hot-sneaks",  
  "10"=>"humanity",  
  "11"=>"le-frog",  
  "12"=>"mint-choc",  
  "13"=>"overcast",  
  "14"=>"pepper-grinder",  
  "15"=>"redmond",  
  "16"=>"smoothness",  
  "17"=>"south-street",  
  "18"=>"start",  
  "19"=>"sunny",  
  "20"=>"swanky-purse",  
  "21"=>"trontastic",  
  "22"=>"ui-darkness",  
  "23"=>"ui-lightness",  
  "24"=>"vader"  
);  
$jquery_ui_theme=$theme[14];  
?>  
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/themes/<?=$jquery_ui_theme?>/jquery-ui.css" />  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/jquery-ui.min.js"></script>
<style type="text/css">  
html,body{ 
  padding:0px; 
  margin:0px; 
} 
body{
	font-size:12px;	
}
div.test_demo_main{
	margin:auto;
	width:75%;	
}
/* ปรับขนาดตัวอักษรของข้อความใน tabs  
สามารถปรับเปลี่ยน รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ tabs 
*/  
.ui-tabs{  
  font-family:tahoma;  
  font-size:11px;  
}  

div#map_canvas{ 
  margin:auto; 
  width:600px; 
  height:550px; 
  overflow:hidden; 
} 
</style>  

</head>

<body><div class="test_demo_main">

<div id="tabs"> 
  <ul> 
    <li><a href="#tabs-1">หัวข้อแท็บที่ 1</a></li> 
    <li><a href="#tabs-2">หัวข้อแท็บที่ 2</a></li> 
    <li><a href="#tabs-3">หัวข้อแท็บที่ 3</a></li> 
  </ul> 
  <div id="tabs-1"> 
    <p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 1</p> 
  </div> 
  <div id="tabs-2"> 
    <p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 2</p> 
  </div> 
  <div id="tabs-3"> 
    <p>
    
 <div id="map_canvas"></div> 

   
    
    </p> 
  </div> 
</div> 


</div>


<script type="text/javascript"> 
$(function(){ 


  // แทรกโค้ต jquery 
  // กำหนดแบบทั่วไป 
  $("#tabs").tabs();  
	$("a[href='#tabs-3']").click(function(){ 
		initialize(); 
	}); 		
 

}); 
</script> 
<script type="text/javascript"> 
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้ 
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น 
// ฟังก์ชันสำหรับสร้างแผนที่ ใน tab ที่ 1 ใช้ชื่อว่า initialize()
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่ 
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM 
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่ 
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800); 
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง 
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas 
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];  
  // กำหนด Option ของแผนที่ 
  var myOptions = { 
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom 
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง 
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ 
  }; 
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map 
 
 
 
  // เรียกใช้คุณสมบัติ ระบุตำแหน่ง ของ html 5 ถ้ามี 
  if(navigator.geolocation){ 
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){ 
        var pos = new GGM.LatLng(position.coords.latitude,position.coords.longitude); 
        var infowindow = new GGM.InfoWindow({ 
          map: map, 
          position: pos, 
          content: "คุณอยู่ที่นี่." 
        }); 
         
        var my_Point = infowindow.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย 
        map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker       
        map.setCenter(pos); 
      },function() { 
        // คำสั่งทำงาน ถ้า ระบบระบุตำแหน่ง geolocation ผิดพลาด หรือไม่ทำงาน 
      }); 
  }else{ 
     // คำสั่งทำงาน ถ้า บราวเซอร์ ไม่สนับสนุน ระบุตำแหน่ง 
  } 

} 

$(function(){ 
  // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว 
  // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api 
  // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize 
  // v เวอร์ชัน่ 3.2 
  // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false 
  // language ภาษา th ,en เป็นต้น 
  // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize 
  $("<script/>", { 
   "type": "text/javascript", 
   src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize" 
  }).appendTo("body");   
}); 
</script>  
</body>
</html>
 
ต่อไป ให้เพิ่ม ส่วนสำหรับ แผนที่ตัวที่ 2
เพิ่มส่วนของ css
 
div#map_canvas2{ 
  margin:auto; 
  width:600px; 
  height:550px; 
  overflow:hidden; 
} 
 
เพื่อส่วนของ html สำหรับแสดง แผนที่ ใน tab ที่ 2
 
    <div id="map_canvas2"></div> 
    <div id="showDD" style="margin:auto;padding-top:5px;width:550px;">  
    <form id="form_get_detailMap" name="form_get_detailMap" method="post" action="">  
    Latitude  
    <input name="lat_value" type="text" id="lat_value" value="0" /> <br /> 
    Longitude  
    <input name="lon_value" type="text" id="lon_value" value="0" /> <br /> 
    Zoom  
    <input name="zoom_value" type="text" id="zoom_value" value="0" size="5" />  
    <br /> 
    <input type="submit" name="button" id="button" value="บันทึก" />  
    </form>  
    </div>     
 
 
และสุดท้าย เพิ่มในส่วนของ javascript ฟังก์ชันสร้าง แผนที่ google map ที่ 2
ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชั่น ใช้ชื่อ initialize2() เป็นฟังก์ชั่นสำหรับแสดงผนที่ โดยใช้
ในการทำงาน ลาก ตัว marker แล้ว แสดงตำแหน่งพิกัด
 
// ฟังก์ชันสำหรับสร้างแผนที่ ใน tab ที่ 2 ใช้ชื่อว่า initialize2()
function initialize2() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่ 
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM 
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่ 
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800); 
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง 
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas 
  var my_DivObj=$("#map_canvas2")[0];  
  // กำหนด Option ของแผนที่ 
  var myOptions = { 
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom 
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง 
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ 
  }; 
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map 
   
  var my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
    position: my_Latlng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
    map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
    draggable:true, // กำหนดให้สามารถลากตัว marker นี้ได้ 
    title:"คลิกลากเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ!" // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ 
  }); 
   
  // กำหนด event ให้กับตัว marker เมื่อสิ้นสุดการลากตัว marker ให้ทำงานอะไร 
  GGM.event.addListener(my_Marker, "dragend", function() { 
    var my_Point = my_Marker.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย 
    map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker     
    $("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lat_value 
    $("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lon_value  
    $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value 
  });    
 
  // กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom 
  GGM.event.addListener(map, "zoom_changed", function() { 
    $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value  
  }); 
 
} 
และการเรียกใช้เมื่อ คลิก tab ที่ 2
 
	$("a[href='#tabs-2']").click(function(){ 
		initialize2(); 
	}); 	

 
ตัวอย่างผลลัพธ์
 

รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 1

Latitude
Longitude
Zoom

 
ตัวอย่างโค้ดทั้งหมด
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<?php  
$jquery_ui_v="1.8.5";  
$theme=array(  
  "0"=>"base",  
  "1"=>"black-tie",  
  "2"=>"blitzer",  
  "3"=>"cupertino",  
  "4"=>"dark-hive",  
  "5"=>"dot-luv",  
  "6"=>"eggplant",  
  "7"=>"excite-bike",  
  "8"=>"flick",  
  "9"=>"hot-sneaks",  
  "10"=>"humanity",  
  "11"=>"le-frog",  
  "12"=>"mint-choc",  
  "13"=>"overcast",  
  "14"=>"pepper-grinder",  
  "15"=>"redmond",  
  "16"=>"smoothness",  
  "17"=>"south-street",  
  "18"=>"start",  
  "19"=>"sunny",  
  "20"=>"swanky-purse",  
  "21"=>"trontastic",  
  "22"=>"ui-darkness",  
  "23"=>"ui-lightness",  
  "24"=>"vader"  
);  
$jquery_ui_theme=$theme[14];  
?>  
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/themes/<?=$jquery_ui_theme?>/jquery-ui.css" />  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/jquery-ui.min.js"></script>
<style type="text/css">  
html,body{ 
  padding:0px; 
  margin:0px; 
} 
body{
	font-size:12px;	
}
div.test_demo_main{
	margin:auto;
	width:75%;	
}
/* ปรับขนาดตัวอักษรของข้อความใน tabs  
สามารถปรับเปลี่ยน รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ tabs 
*/  
.ui-tabs{  
  font-family:tahoma;  
  font-size:11px;  
}  

div#map_canvas{ 
  margin:auto; 
  width:600px; 
  height:550px; 
  overflow:hidden; 
} 
div#map_canvas2{ 
  margin:auto; 
  width:600px; 
  height:550px; 
  overflow:hidden; 
} 
</style>  

</head>

<body><div class="test_demo_main">

<div id="tabs"> 
  <ul> 
    <li><a href="#tabs-1">หัวข้อแท็บที่ 1</a></li> 
    <li><a href="#tabs-2">หัวข้อแท็บที่ 2</a></li> 
    <li><a href="#tabs-3">หัวข้อแท็บที่ 3</a></li> 
  </ul> 
  <div id="tabs-1"> 
    <p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 1</p> 
  </div> 
  <div id="tabs-2"> 
    <p>
    
 <div id="map_canvas2"></div> 
 <div id="showDD" style="margin:auto;padding-top:5px;width:550px;">  
 <form id="form_get_detailMap" name="form_get_detailMap" method="post" action="">  
  Latitude  
  <input name="lat_value" type="text" id="lat_value" value="0" /> <br /> 
  Longitude  
  <input name="lon_value" type="text" id="lon_value" value="0" /> <br /> 
 Zoom  
 <input name="zoom_value" type="text" id="zoom_value" value="0" size="5" />  
 <br /> 
 <input type="submit" name="button" id="button" value="บันทึก" />  
 </form>  
</div>     
    
    </p> 
  </div> 
  <div id="tabs-3"> 
    <p>
    
 <div id="map_canvas"></div> 

   
    
    </p> 
  </div> 
</div> 


</div>


<script type="text/javascript"> 
$(function(){ 


  // แทรกโค้ต jquery 
  // กำหนดแบบทั่วไป 
  $("#tabs").tabs();  
	$("a[href='#tabs-2']").click(function(){ 
		initialize2(); 
	}); 	
	$("a[href='#tabs-3']").click(function(){ 
		initialize(); 
	}); 		
 

}); 
</script> 
<script type="text/javascript"> 
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้ 
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น 
// ฟังก์ชันสำหรับสร้างแผนที่ ใน tab ที่ 1 ใช้ชื่อว่า initialize()
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่ 
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM 
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่ 
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800); 
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง 
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas 
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];  
  // กำหนด Option ของแผนที่ 
  var myOptions = { 
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom 
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง 
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ 
  }; 
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map 
 
 
 
  // เรียกใช้คุณสมบัติ ระบุตำแหน่ง ของ html 5 ถ้ามี 
  if(navigator.geolocation){ 
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){ 
        var pos = new GGM.LatLng(position.coords.latitude,position.coords.longitude); 
        var infowindow = new GGM.InfoWindow({ 
          map: map, 
          position: pos, 
          content: "คุณอยู่ที่นี่." 
        }); 
         
        var my_Point = infowindow.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย 
        map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker       
        map.setCenter(pos); 
      },function() { 
        // คำสั่งทำงาน ถ้า ระบบระบุตำแหน่ง geolocation ผิดพลาด หรือไม่ทำงาน 
      }); 
  }else{ 
     // คำสั่งทำงาน ถ้า บราวเซอร์ ไม่สนับสนุน ระบุตำแหน่ง 
  } 

} 

// ฟังก์ชันสำหรับสร้างแผนที่ ใน tab ที่ 2 ใช้ชื่อว่า initialize2()
function initialize2() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่ 
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM 
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่ 
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800); 
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง 
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas 
  var my_DivObj=$("#map_canvas2")[0];  
  // กำหนด Option ของแผนที่ 
  var myOptions = { 
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom 
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง 
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ 
  }; 
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map 
   
  var my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
    position: my_Latlng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
    map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
    draggable:true, // กำหนดให้สามารถลากตัว marker นี้ได้ 
    title:"คลิกลากเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ!" // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ 
  }); 
   
  // กำหนด event ให้กับตัว marker เมื่อสิ้นสุดการลากตัว marker ให้ทำงานอะไร 
  GGM.event.addListener(my_Marker, "dragend", function() { 
    var my_Point = my_Marker.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย 
    map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker     
    $("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lat_value 
    $("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lon_value  
    $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value 
  });    
 
  // กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom 
  GGM.event.addListener(map, "zoom_changed", function() { 
    $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value  
  }); 
 
} 
$(function(){ 
  // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว 
  // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api 
  // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize 
  // v เวอร์ชัน่ 3.2 
  // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false 
  // language ภาษา th ,en เป็นต้น 
  // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize 
  $("<script/>", { 
   "type": "text/javascript", 
   src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize" 
  }).appendTo("body");   
}); 
</script>  
</body>
</html>
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ