แสดงการแบ่งหน้า แบบ ajax ด้วย jQuery php และ css

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php css แบ่งหน้า ajax jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php css แบ่งหน้า ajax jquery

ดูแล้ว 33,865 ครั้ง
ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้เป็นแนวทางสำหรับ การใช้งาน การแบ่งหน้า แบบ ajax
สามารถนำไปประยุกต์เพิ่มลูกเล่นเพิ่มเติม ได้ตามต้องการ

ตัวอย่าง  #

css ส่วนของการแบ่งหน้า
 

<style type="text/css">
.browse_page{
	clear:both;
	margin-left:12px;
	height:35px;
	margin-top:5px;
	display:block;
}
.browse_page a,.browse_page a:hover{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#F4F4F4;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
	text-decoration:none;
}
.browse_page a:hover{
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
}
.browse_page a.selectPage{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.SpaceC{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:0px dotted #0A85CB;
	font-size:11px;
	background-color:#FFFFFF;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.naviPN{
	width:50px;
	font-size:12px;
	display:block;
	height:18px;
	float:left;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;	
}
</style>

ส่วนของการแบ่งหน้าด้วย php
 

<?php
$link=mysql_connect("localhost","root","test");
mysql_select_db("test");
mysql_query("set character set utf8");
?>
<?php  
// สร้างฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
function page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){  
	global $e_page;
	global $querystr;
	$urlfile="ajax_data.php"; // ส่วนของไฟล์เรียกใช้งาน ด้วย ajax (ajax_dat.php)
	$per_page=10;
	$num_per_page=floor($chk_page/$per_page);
	$total_end_p=($num_per_page+1)*$per_page;
	$total_start_p=$total_end_p-$per_page;
	$pPrev=$chk_page-1;
	$pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;
	$pNext=$chk_page+1;
	$pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;		
	$lt_page=$total_p-4;
	if($chk_page>0){ 
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$pPrev&querystr=".$querystr."' class='naviPN'>Prev</a>";
	}
	for($i=$total_start_p;$i<$total_end_p;$i++){ 
		$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";
		if($e_page*$i<=$total){
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$i&querystr=".$querystr."' $nClass >".intval($i+1)."</a> ";  
		}
	}		
	if($chk_page<$total_p-1){
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$pNext&querystr=".$querystr."' class='naviPN'>Next</a>";
	}
}  
?>
<div id="showData" style="width:550px;margin:auto;padding:10px;border:1px solid #CCC;">
<?php
//////////////////////////////////////// เริ่มต้น ส่วนเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในไฟล์ ที่เรียกใช้ด้วย ajax
?>
<ul>
<?php
$q="select * from province_th where 1";
$q.=" ORDER BY province_id ";
$qr=mysql_query($q);
$total=mysql_num_rows($qr);
$e_page=10; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า  
if(!isset($_GET['s_page'])){  
	$_GET['s_page']=0;  
}else{  
	$chk_page=$_GET['s_page'];   
	$_GET['s_page']=$_GET['s_page']*$e_page;  
}  
$q.=" LIMIT ".$_GET['s_page'].",$e_page";
$qr=mysql_query($q);
if(mysql_num_rows($qr)>=1){  
	$plus_p=($chk_page*$e_page)+mysql_num_rows($qr);  
}else{  
	$plus_p=($chk_page*$e_page);    
}  
$total_p=ceil($total/$e_page);  
$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 
?>
<?php

while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?>
<li><?=$rs['province_name']?></li>
<?php } ?>
</ul>


<?php if($total>0){ ?>
<div class="browse_page">
 <?php  
 // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
 page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);  
 ?> 
</div>
<?php } ?>
<?php
//////////////////////////////////////////// จบ ส่วนเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในไฟล์ ที่เรียกใช้ด้วย ajax
?>

</div>

ส่วนของการใช้งาน ajax สำหรับโหลดไฟล์ตามหน้าที่ต้องการ
 

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	 $(".browse_page a").live("click",function(event){
		 event.preventDefault();
		 var url=$(this).attr("href");
//		 แสดงแบบปกติ
//		 $("#showData").load(url,function(){
//			 
//		 });

//		แสดงแบบ effect สามารถประยุกต์ effect หรือลูกเล่นอื่นๆ ตามต้องการ
		 $("#showData").animate({
			 opacity:0
		 },100,function(){
			 $("#showData").load(url,function(){
				$("#showData").animate({
			 		opacity:1
				 },200);
			 });			 
		 });

		 return false;
	 });
});
</script>

โค้ดไฟล์ page_navi3_demo_ajax.php ทั้งหมด (รวม 3 ส่วนข้างต้น)
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="canonical" href="https://www.ninenik.com/demo/page_navi3_demo.php"/>
<title>ฟังก์ชัน php แบ่งหน้า แบบ ajax แต่งด้วย css สวยๆ</title>
<style type="text/css">
.browse_page{
	clear:both;
	margin-left:12px;
	height:35px;
	margin-top:5px;
	display:block;
}
.browse_page a,.browse_page a:hover{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#F4F4F4;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
	text-decoration:none;
}
.browse_page a:hover{
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
}
.browse_page a.selectPage{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.SpaceC{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:0px dotted #0A85CB;
	font-size:11px;
	background-color:#FFFFFF;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.naviPN{
	width:50px;
	font-size:12px;
	display:block;
	height:18px;
	float:left;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;	
}
</style>
</head>

<body>
<?php
$link=mysql_connect("localhost","root","test");
mysql_select_db("test");
mysql_query("set character set utf8");
?>
<?php  
// สร้างฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
function page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){  
	global $e_page;
	global $querystr;
	$urlfile="ajax_data.php"; // ส่วนของไฟล์เรียกใช้งาน ด้วย ajax (ajax_dat.php)
	$per_page=10;
	$num_per_page=floor($chk_page/$per_page);
	$total_end_p=($num_per_page+1)*$per_page;
	$total_start_p=$total_end_p-$per_page;
	$pPrev=$chk_page-1;
	$pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;
	$pNext=$chk_page+1;
	$pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;		
	$lt_page=$total_p-4;
	if($chk_page>0){ 
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$pPrev&querystr=".$querystr."' class='naviPN'>Prev</a>";
	}
	for($i=$total_start_p;$i<$total_end_p;$i++){ 
		$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";
		if($e_page*$i<=$total){
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$i&querystr=".$querystr."' $nClass >".intval($i+1)."</a> ";  
		}
	}		
	if($chk_page<$total_p-1){
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$pNext&querystr=".$querystr."' class='naviPN'>Next</a>";
	}
}  
?>
<div id="showData" style="width:550px;margin:auto;padding:10px;border:1px solid #CCC;">
<?php
//////////////////////////////////////// เริ่มต้น ส่วนเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในไฟล์ ที่เรียกใช้ด้วย ajax
?>
<ul>
<?php
$q="select * from province_th where 1";
$q.=" ORDER BY province_id ";
$qr=mysql_query($q);
$total=mysql_num_rows($qr);
$e_page=10; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า  
if(!isset($_GET['s_page'])){  
	$_GET['s_page']=0;  
}else{  
	$chk_page=$_GET['s_page'];   
	$_GET['s_page']=$_GET['s_page']*$e_page;  
}  
$q.=" LIMIT ".$_GET['s_page'].",$e_page";
$qr=mysql_query($q);
if(mysql_num_rows($qr)>=1){  
	$plus_p=($chk_page*$e_page)+mysql_num_rows($qr);  
}else{  
	$plus_p=($chk_page*$e_page);    
}  
$total_p=ceil($total/$e_page);  
$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 
?>
<?php

while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?>
<li><?=$rs['province_name']?></li>
<?php } ?>
</ul>


<?php if($total>0){ ?>
<div class="browse_page">
 <?php  
 // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
 page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);  
 ?> 
</div>
<?php } ?>
<?php
//////////////////////////////////////////// จบ ส่วนเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในไฟล์ ที่เรียกใช้ด้วย ajax
?>

</div>


<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	 $(".browse_page a").live("click",function(event){
		 event.preventDefault();
		 var url=$(this).attr("href");
//		 แสดงแบบปกติ
//		 $("#showData").load(url,function(){
//			 
//		 });

//		แสดงแบบ effect สามารถประยุกต์ effect หรือลูกเล่นอื่นๆ ตามต้องการ
		 $("#showData").animate({
			 opacity:0
		 },100,function(){
			 $("#showData").load(url,function(){
				$("#showData").animate({
			 		opacity:1
				 },200);
			 });			 
		 });

		 return false;
	 });
});
</script>
</body>
</html>

ส่วนของไฟล์เรียกใช้งาน ด้วย ajax (ajax_dat.php)
 

<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");    
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");    
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);    
?>
<?php
$link=mysql_connect("localhost","root","test");
mysql_select_db("test");
mysql_query("set character set utf8");
?>
<?php  
// สร้างฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
function page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){  
	global $e_page;
	global $querystr;
	$urlfile="ajax_data.php"; // ส่วนของไฟล์เรียกใช้งาน ด้วย ajax (ajax_dat.php)
	$per_page=10;
	$num_per_page=floor($chk_page/$per_page);
	$total_end_p=($num_per_page+1)*$per_page;
	$total_start_p=$total_end_p-$per_page;
	$pPrev=$chk_page-1;
	$pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;
	$pNext=$chk_page+1;
	$pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;		
	$lt_page=$total_p-4;
	if($chk_page>0){ 
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$pPrev&querystr=".$querystr."' class='naviPN'>Prev</a>";
	}
	for($i=$total_start_p;$i<$total_end_p;$i++){ 
		$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";
		if($e_page*$i<=$total){
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$i&querystr=".$querystr."' $nClass >".intval($i+1)."</a> ";  
		}
	}		
	if($chk_page<$total_p-1){
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$pNext&querystr=".$querystr."' class='naviPN'>Next</a>";
	}
}  
?>
<?php
//////////////////////////////////////// เริ่มต้น ส่วนเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในไฟล์ ที่เรียกใช้ด้วย ajax
?>
<ul>
<?php
$q="select * from province_th where 1";
$q.=" ORDER BY province_id ";
$qr=mysql_query($q);
$total=mysql_num_rows($qr);
$e_page=10; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า  
if(!isset($_GET['s_page'])){  
	$_GET['s_page']=0;  
}else{  
	$chk_page=$_GET['s_page'];   
	$_GET['s_page']=$_GET['s_page']*$e_page;  
}  
$q.=" LIMIT ".$_GET['s_page'].",$e_page";
$qr=mysql_query($q);
if(mysql_num_rows($qr)>=1){  
	$plus_p=($chk_page*$e_page)+mysql_num_rows($qr);  
}else{  
	$plus_p=($chk_page*$e_page);    
}  
$total_p=ceil($total/$e_page);  
$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 
?>
<?php

while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?>
<li><?=$rs['province_name']?></li>
<?php } ?>
</ul>


<?php if($total>0){ ?>
<div class="browse_page">
 <?php  
 // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
 page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);  
 ?> 
</div>
<?php } ?>
<?php
//////////////////////////////////////////// จบ ส่วนเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในไฟล์ ที่เรียกใช้ด้วย ajax
?>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ