การกำหนด language สำหรับหน้า page ใหม่ใน OpenCart ตอนที่ 2

เขียนเมื่อ 6 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
opencart ไฟล์ภาษา

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ opencart ไฟล์ภาษาจากเนื้อหาตอนที่แล้ว เราสร้างหน้า page ใหม่แบบกำหนดเองขึ้นมาอย่างง่าย
ต่อไป เราจะมาเพิ่มเติมในส่วนของการกำหนดภาษา และการเรียกใช้งาน
 
เนื้อหาตอนที่แล้ว การสร้างหน้า page ใหม่แบบกำหนดเองใน OpenCart ตอนที่ 1 
 

การกำหนดไฟล์ภาษา

ก่อนอื่นมาดูรูปแบบของไฟล์ที่ใช้กำหนดภาษา ตามโครงสร้างตัวอย่าง (contact.php) ดังนี้
 
<?php
// Heading รายการหัวข้อเพจนั้นๆ
$_['heading_title'] = 'Contact Us';

// Text รายการข้อความต่างๆ
$_['text_location'] = 'Our Location';
$_['text_store']   = 'Our Stores';
$_['text_contact']  = 'Contact Form';
$_['text_address']  = 'Address';
$_['text_telephone'] = 'Telephone';
$_['text_fax']    = 'Fax';
$_['text_open']   = 'Opening Times';
$_['text_comment']  = 'Comments';
$_['text_success']  = '<p>Your enquiry has been successfully sent to the store owner!</p>';

// Entry รายการข้อความสำหรับหัวข้อใน ฟอร์ม 
$_['entry_name']   = 'Your Name';
$_['entry_email']  = 'E-Mail Address';
$_['entry_enquiry'] = 'Enquiry';

// Email รายการอื่่นๆ เพิ่มเติม
$_['email_subject'] = 'Enquiry %s';

// Errors รายการข้อความ error
$_['error_name']   = 'Name must be between 3 and 32 characters!';
$_['error_email']  = 'E-Mail Address does not appear to be valid!';
$_['error_enquiry'] = 'Enquiry must be between 10 and 3000 characters!';
 
จะสังเกตว่ารูปแบบหลักๆ จะเป็นประมาณนี้
 
<?php
// Heading รายการหัวข้อเพจนั้นๆ
$_['heading_title'] = '..............';

// Text รายการข้อความต่างๆ
$_['text_........']   = '.................';

// Entry รายการข้อความสำหรับหัวข้อใน ฟอร์ม 
$_['entry_........']   = '.................';

// Errors รายการข้อความ error
$_['error_........']   = '.................';
 
ในตอนนี้เราพอรู้แนวทางการกำหนดไฟล์ ภาษาแล้ว แต่ก่อนการกำหนดไฟล์ภาษา เราต้อง
สร้างรูปแบบหน้าเพจที่เราต้องการก่อน ในที่นี้ เราจะสร้างหน้าเพจ ที่มีฟอร์มส่งข้อมูลอย่างง่าย
ตามรูปแบบต่อไปนี้ (แก้ไขจากไฟล์ mypage.tpl ในเนื้อหาตอนที่แล้ว)
เราจะได้ไฟล์ mypage.tpl ที่อยู่ใน catalog/view/theme/default/template/extra/mypage.tpl
ใหม่ ดังนี้
 
<?php echo $header; ?>
<div class="container">
 <div class="row"><?php echo $column_left; ?>
  <?php if ($column_left && $column_right) { ?>
  <?php $class = 'col-sm-6'; ?>
  <?php } elseif ($column_left || $column_right) { ?>
  <?php $class = 'col-sm-9'; ?>
  <?php } else { ?>
  <?php $class = 'col-sm-12'; ?>
  <?php } ?>
  <div id="content" class="<?php echo $class; ?>">
  <?php echo $content_top; ?>
  <?php echo $my_demo_text; ?>

<!--ฟอร์มที่เพิ่มเข้ามาใหม่ -->
   <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" class="form-horizontal">
    <fieldset>
     <legend>ตัวอย่างฟอร์มส่งข้อมูล</legend>
     <div class="form-group required">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="input-name">ชื่อ นามสกุล</label>
      <div class="col-sm-10">
       <input type="text" name="name" value="" id="input-name" class="form-control" />

       <div class="text-danger">ข้อความแจ้งถ้า error</div>

      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="input-email">อีเมล</label>
      <div class="col-sm-10">
       <input type="text" name="email" value="" id="input-email" class="form-control" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group required">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="input-enquiry">รายละเอียด</label>
      <div class="col-sm-10">
       <textarea name="enquiry" rows="10" id="input-enquiry" class="form-control"></textarea>

       <div class="text-danger">ข้อความแจ้งถ้า error</div>

      </div>
     </div>
    </fieldset>
    <div class="buttons">
     <div class="pull-right">
      <input class="btn btn-primary" type="submit" value="ส่งข้อมูล" />
     </div>
    </div>
   </form>  
 <!--ฟอร์มที่เพิ่มเข้ามาใหม่ -->
  
  <?php echo $content_bottom; ?></div>
  <?php echo $column_right; ?></div>
</div>
<?php echo $footer; ?>
 
เมื่อเราทดสอบรันหน้านี้ จะได้เป้นดังรูป
 

 
 
จากนั้นเรามาแปลงส่วนของข้อความให้เป็นตัวแปร สำหรับกำหนดในภาษา จะได้เป็น (ข้อดึงมาอธิบานเฉพาะสวนของฟอร์ม)
 
<!--ฟอร์มที่เพิ่มเข้ามาใหม่ -->
   <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" class="form-horizontal">
    <fieldset>
     <legend><?php echo $text_demo_form; ?></legend>
     <div class="form-group required">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="input-name"><?php echo $entry_name; ?></label>
      <div class="col-sm-10">
       <input type="text" name="name" value="" id="input-name" class="form-control" />
       <?php if ($error_name) { ?>
       <div class="text-danger"><?php echo $error_name; ?></div>
       <?php } ?>
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="input-email"><?php echo $entry_email; ?></label>
      <div class="col-sm-10">
       <input type="text" name="email" value="" id="input-email" class="form-control" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group required">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="input-enquiry"><?php echo $entry_enquiry; ?></label>
      <div class="col-sm-10">
       <textarea name="enquiry" rows="10" id="input-enquiry" class="form-control"></textarea>
       <?php if ($error_enquiry) { ?>
       <div class="text-danger"><?php echo $error_enquiry; ?></div>
       <?php } ?>
      </div>
     </div>
    </fieldset>
    <div class="buttons">
     <div class="pull-right">
      <input class="btn btn-primary" type="submit" value="<?php echo $button_submit; ?>" />
     </div>
    </div>
   </form>  
 <!--ฟอร์มที่เพิ่มเข้ามาใหม่ -->
 
เมื่อได้ตัวแปรสำหรับกำหนดภาษาครบแล้ว ต่อไปถึงเวลาในการสร้างไฟล์สำหรับกำหนดภาษา และเนื่องจาก
ในเนื้อหาเราเน้นภาษาไทย ดังนั้นเราจะยกตัวอย่างการสร้างเฉพาะในส่วนของภาษาไทย ภาษาอื่นๆ ก็ทำคล้ายๆ กัน
ให้สร้างโฟลเดอร์ชื่อ extra ไว้ใน  catalog/language/thai
จากนั้นสร้างไฟล์ชื่อ mypage.php ไว้ในโฟลเดอร์ extra อีกที
path ที่ได้จะได้เป้น catalog/language/thai/extra/mypage.php โดยรายละเอียดของไฟล์เป็นดังนี้
 
<?php
// Heading รายการหัวข้อเพจนั้นๆ
$_['heading_title'] = 'My Page Title';

// Text รายการข้อความต่างๆ
$_['text_demo_form']   = 'ตัวอย่างฟอร์มส่งข้อมูล';
$_['text_demo_success']   = 'ทำการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว';
$_['text_demo_back']   = 'ย้อนกลับ';

// Entry รายการข้อความสำหรับหัวข้อใน ฟอร์ม 
$_['entry_name']   = 'ชื่อ นามสกุล';
$_['entry_email']   = 'อีเมล';
$_['entry_enquiry']   = 'รายละเอียด';
$_['button_submit']   = 'ส่งข้อมูล';


// Errors รายการข้อความ error
$_['error_name']   = 'กรุณากรอกชื่อ';
$_['error_enquiry']   = 'กรุณากรอกรายละเอียด';
 
 
 

การเรียกใช้งานไฟล์ภาษา

และทำการเรียกใช้จากไฟล์ใน controller ได้ดังนี้
path ไฟล์ mypage.php ใน controller จากตอนที่แล้ว คือ catalog/controller/extra/mypage.php
เมื่อเพิ่มส่วนของการเรียกใช้งานภาษา 
 
<?php
class ControllerExtraMypage extends Controller {
	// ตัวแปร $error กำหนดไว้ ยังไม่ได้ใช้งานในตอนนี้
	private $error = array();

	public function index() {
		// โหลดข้อมูลภาษาจากไฟล์ภาษา
		$this->load->language('extra/mypage');
		
		// กำหนดส่วนของ title ของหน้าเพจ
		$this->document->setTitle($this->language->get('heading_title'));
		
		// กำหนดตัวแปรในส่วนของการใช้งานภาษา 
		$data['text_demo_form'] = $this->language->get('text_demo_form');
		$data['text_demo_success'] = $this->language->get('text_demo_success');
		$data['text_demo_back'] = $this->language->get('text_demo_back');
		
		$data['entry_name'] = $this->language->get('entry_name');
		$data['entry_email'] = $this->language->get('entry_email');
		$data['entry_enquiry'] = $this->language->get('entry_enquiry');
		$data['button_submit'] = $this->language->get('button_submit');
		
		$data['error_name'] = $this->language->get('error_name');
		$data['error_enquiry'] = $this->language->get('error_enquiry');

																						
		// กำหนดตัวแปร ที่่ต้องการส่งค่าไปแสดง หรือใช้งาน
		$data['my_demo_text'] = "This is mypage.";
		
		// โหลดเนื้อหาส่วนต่างๆ ของหน้าเพจ มาไว้ในตัวแปร
		$data['column_left'] = $this->load->controller('common/column_left');
		$data['column_right'] = $this->load->controller('common/column_right');
		$data['content_top'] = $this->load->controller('common/content_top');
		$data['content_bottom'] = $this->load->controller('common/content_bottom');
		$data['footer'] = $this->load->controller('common/footer');
		$data['header'] = $this->load->controller('common/header');

		// แสดงผลข้อมูลโดยนำค่าตัวแปร $data ส่งไปแสดงใน template extra/mypage.tpl
		$this->response->setOutput($this->load->view('extra/mypage', $data));
	}
}
 
 
ทดสอบเรียกใช้งาน http://localhost/store/index.php?route=extra/mypage

หากไม่มีอะไรผิดพลาด เราจะได้หน้าเพจใหม่ ที่มีการเรียกใช้งานไฟล์ภาษาแล้ว ดังนี้

 
 
เนื้อหาตอนหน้า เรามาดูเรื่องการกำหนด model และการจัดการกับ error 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ