การกำหนด language สำหรับหน้า page ใหม่ใน OpenCart ตอนที่ 2

เขียนเมื่อ 8 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ไฟล์ภาษา opencart

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ไฟล์ภาษา opencart

ดูแล้ว 4,638 ครั้ง


จากเนื้อหาตอนที่แล้ว เราสร้างหน้า page ใหม่แบบกำหนดเองขึ้นมาอย่างง่าย
ต่อไป เราจะมาเพิ่มเติมในส่วนของการกำหนดภาษา และการเรียกใช้งาน
 
เนื้อหาตอนที่แล้ว การสร้างหน้า page ใหม่แบบกำหนดเองใน OpenCart ตอนที่ 1 
 

การกำหนดไฟล์ภาษา

ก่อนอื่นมาดูรูปแบบของไฟล์ที่ใช้กำหนดภาษา ตามโครงสร้างตัวอย่าง (contact.php) ดังนี้
 
<?php
// Heading รายการหัวข้อเพจนั้นๆ
$_['heading_title'] = 'Contact Us';

// Text รายการข้อความต่างๆ
$_['text_location'] = 'Our Location';
$_['text_store']   = 'Our Stores';
$_['text_contact']  = 'Contact Form';
$_['text_address']  = 'Address';
$_['text_telephone'] = 'Telephone';
$_['text_fax']    = 'Fax';
$_['text_open']   = 'Opening Times';
$_['text_comment']  = 'Comments';
$_['text_success']  = '<p>Your enquiry has been successfully sent to the store owner!</p>';

// Entry รายการข้อความสำหรับหัวข้อใน ฟอร์ม 
$_['entry_name']   = 'Your Name';
$_['entry_email']  = 'E-Mail Address';
$_['entry_enquiry'] = 'Enquiry';

// Email รายการอื่่นๆ เพิ่มเติม
$_['email_subject'] = 'Enquiry %s';

// Errors รายการข้อความ error
$_['error_name']   = 'Name must be between 3 and 32 characters!';
$_['error_email']  = 'E-Mail Address does not appear to be valid!';
$_['error_enquiry'] = 'Enquiry must be between 10 and 3000 characters!';
 
จะสังเกตว่ารูปแบบหลักๆ จะเป็นประมาณนี้
 
<?php
// Heading รายการหัวข้อเพจนั้นๆ
$_['heading_title'] = '..............';

// Text รายการข้อความต่างๆ
$_['text_........']   = '.................';

// Entry รายการข้อความสำหรับหัวข้อใน ฟอร์ม 
$_['entry_........']   = '.................';

// Errors รายการข้อความ error
$_['error_........']   = '.................';
 
ในตอนนี้เราพอรู้แนวทางการกำหนดไฟล์ ภาษาแล้ว แต่ก่อนการกำหนดไฟล์ภาษา เราต้อง
สร้างรูปแบบหน้าเพจที่เราต้องการก่อน ในที่นี้ เราจะสร้างหน้าเพจ ที่มีฟอร์มส่งข้อมูลอย่างง่าย
ตามรูปแบบต่อไปนี้ (แก้ไขจากไฟล์ mypage.tpl ในเนื้อหาตอนที่แล้ว)
เราจะได้ไฟล์ mypage.tpl ที่อยู่ใน catalog/view/theme/default/template/extra/mypage.tpl
ใหม่ ดังนี้
 
<?php echo $header; ?>
<div class="container">
 <div class="row"><?php echo $column_left; ?>
  <?php if ($column_left && $column_right) { ?>
  <?php $class = 'col-sm-6'; ?>
  <?php } elseif ($column_left || $column_right) { ?>
  <?php $class = 'col-sm-9'; ?>
  <?php } else { ?>
  <?php $class = 'col-sm-12'; ?>
  <?php } ?>
  <div id="content" class="<?php echo $class; ?>">
  <?php echo $content_top; ?>
  <?php echo $my_demo_text; ?>

<!--ฟอร์มที่เพิ่มเข้ามาใหม่ -->
   <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" class="form-horizontal">
    <fieldset>
     <legend>ตัวอย่างฟอร์มส่งข้อมูล</legend>
     <div class="form-group required">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="input-name">ชื่อ นามสกุล</label>
      <div class="col-sm-10">
       <input type="text" name="name" value="" id="input-name" class="form-control" />

       <div class="text-danger">ข้อความแจ้งถ้า error</div>

      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="input-email">อีเมล</label>
      <div class="col-sm-10">
       <input type="text" name="email" value="" id="input-email" class="form-control" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group required">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="input-enquiry">รายละเอียด</label>
      <div class="col-sm-10">
       <textarea name="enquiry" rows="10" id="input-enquiry" class="form-control"></textarea>

       <div class="text-danger">ข้อความแจ้งถ้า error</div>

      </div>
     </div>
    </fieldset>
    <div class="buttons">
     <div class="pull-right">
      <input class="btn btn-primary" type="submit" value="ส่งข้อมูล" />
     </div>
    </div>
   </form>  
 <!--ฟอร์มที่เพิ่มเข้ามาใหม่ -->
  
  <?php echo $content_bottom; ?></div>
  <?php echo $column_right; ?></div>
</div>
<?php echo $footer; ?>
 
เมื่อเราทดสอบรันหน้านี้ จะได้เป้นดังรูป
 

 
 
จากนั้นเรามาแปลงส่วนของข้อความให้เป็นตัวแปร สำหรับกำหนดในภาษา จะได้เป็น (ข้อดึงมาอธิบานเฉพาะสวนของฟอร์ม)
 
<!--ฟอร์มที่เพิ่มเข้ามาใหม่ -->
   <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" class="form-horizontal">
    <fieldset>
     <legend><?php echo $text_demo_form; ?></legend>
     <div class="form-group required">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="input-name"><?php echo $entry_name; ?></label>
      <div class="col-sm-10">
       <input type="text" name="name" value="" id="input-name" class="form-control" />
       <?php if ($error_name) { ?>
       <div class="text-danger"><?php echo $error_name; ?></div>
       <?php } ?>
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="input-email"><?php echo $entry_email; ?></label>
      <div class="col-sm-10">
       <input type="text" name="email" value="" id="input-email" class="form-control" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group required">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="input-enquiry"><?php echo $entry_enquiry; ?></label>
      <div class="col-sm-10">
       <textarea name="enquiry" rows="10" id="input-enquiry" class="form-control"></textarea>
       <?php if ($error_enquiry) { ?>
       <div class="text-danger"><?php echo $error_enquiry; ?></div>
       <?php } ?>
      </div>
     </div>
    </fieldset>
    <div class="buttons">
     <div class="pull-right">
      <input class="btn btn-primary" type="submit" value="<?php echo $button_submit; ?>" />
     </div>
    </div>
   </form>  
 <!--ฟอร์มที่เพิ่มเข้ามาใหม่ -->
 
เมื่อได้ตัวแปรสำหรับกำหนดภาษาครบแล้ว ต่อไปถึงเวลาในการสร้างไฟล์สำหรับกำหนดภาษา และเนื่องจาก
ในเนื้อหาเราเน้นภาษาไทย ดังนั้นเราจะยกตัวอย่างการสร้างเฉพาะในส่วนของภาษาไทย ภาษาอื่นๆ ก็ทำคล้ายๆ กัน
ให้สร้างโฟลเดอร์ชื่อ extra ไว้ใน  catalog/language/thai
จากนั้นสร้างไฟล์ชื่อ mypage.php ไว้ในโฟลเดอร์ extra อีกที
path ที่ได้จะได้เป้น catalog/language/thai/extra/mypage.php โดยรายละเอียดของไฟล์เป็นดังนี้
 
<?php
// Heading รายการหัวข้อเพจนั้นๆ
$_['heading_title'] = 'My Page Title';

// Text รายการข้อความต่างๆ
$_['text_demo_form']   = 'ตัวอย่างฟอร์มส่งข้อมูล';
$_['text_demo_success']   = 'ทำการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว';
$_['text_demo_back']   = 'ย้อนกลับ';

// Entry รายการข้อความสำหรับหัวข้อใน ฟอร์ม 
$_['entry_name']   = 'ชื่อ นามสกุล';
$_['entry_email']   = 'อีเมล';
$_['entry_enquiry']   = 'รายละเอียด';
$_['button_submit']   = 'ส่งข้อมูล';


// Errors รายการข้อความ error
$_['error_name']   = 'กรุณากรอกชื่อ';
$_['error_enquiry']   = 'กรุณากรอกรายละเอียด';
 
 
 

การเรียกใช้งานไฟล์ภาษา

และทำการเรียกใช้จากไฟล์ใน controller ได้ดังนี้
path ไฟล์ mypage.php ใน controller จากตอนที่แล้ว คือ catalog/controller/extra/mypage.php
เมื่อเพิ่มส่วนของการเรียกใช้งานภาษา 
 
<?php
class ControllerExtraMypage extends Controller {
	// ตัวแปร $error กำหนดไว้ ยังไม่ได้ใช้งานในตอนนี้
	private $error = array();

	public function index() {
		// โหลดข้อมูลภาษาจากไฟล์ภาษา
		$this->load->language('extra/mypage');
		
		// กำหนดส่วนของ title ของหน้าเพจ
		$this->document->setTitle($this->language->get('heading_title'));
		
		// กำหนดตัวแปรในส่วนของการใช้งานภาษา 
		$data['text_demo_form'] = $this->language->get('text_demo_form');
		$data['text_demo_success'] = $this->language->get('text_demo_success');
		$data['text_demo_back'] = $this->language->get('text_demo_back');
		
		$data['entry_name'] = $this->language->get('entry_name');
		$data['entry_email'] = $this->language->get('entry_email');
		$data['entry_enquiry'] = $this->language->get('entry_enquiry');
		$data['button_submit'] = $this->language->get('button_submit');
		
		$data['error_name'] = $this->language->get('error_name');
		$data['error_enquiry'] = $this->language->get('error_enquiry');

																						
		// กำหนดตัวแปร ที่่ต้องการส่งค่าไปแสดง หรือใช้งาน
		$data['my_demo_text'] = "This is mypage.";
		
		// โหลดเนื้อหาส่วนต่างๆ ของหน้าเพจ มาไว้ในตัวแปร
		$data['column_left'] = $this->load->controller('common/column_left');
		$data['column_right'] = $this->load->controller('common/column_right');
		$data['content_top'] = $this->load->controller('common/content_top');
		$data['content_bottom'] = $this->load->controller('common/content_bottom');
		$data['footer'] = $this->load->controller('common/footer');
		$data['header'] = $this->load->controller('common/header');

		// แสดงผลข้อมูลโดยนำค่าตัวแปร $data ส่งไปแสดงใน template extra/mypage.tpl
		$this->response->setOutput($this->load->view('extra/mypage', $data));
	}
}
 
 
ทดสอบเรียกใช้งาน http://localhost/store/index.php?route=extra/mypage

หากไม่มีอะไรผิดพลาด เราจะได้หน้าเพจใหม่ ที่มีการเรียกใช้งานไฟล์ภาษาแล้ว ดังนี้

 
 
เนื้อหาตอนหน้า เรามาดูเรื่องการกำหนด model และการจัดการกับ error 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ