การจัดการ cell ในไฟล์ Excel ด้วย PhpSpreadsheet เบื้องต้น ตอนที่ 2

เขียนเมื่อ 4 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
phpspreadsheet

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ phpspreadsheetเนื้อหานี้ เราจะมาต่อจากตอนที่แล้ว ที่เราได้ทำความรู้จักกับ PhpSpreadsheet และการใช้งาน
เบื้องต้นไป โดยในตอนต่อไปนี้ เรามาดูเรื่องของการปรับแต่งค่าต่างๆ ทีมักจะพบบ่อยๆ
ในการจัดการ excel ไฟล์
 
เราจะใช้ไฟล์ตัวอย่างเริ่มต้นประกอบเนื้อหา

ไฟล์ test.php

<?php
// include composer autoload
require 'vendor/autoload.php';

// import the PhpSpreadsheet Class
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;

$spreadsheet = new Spreadsheet(); // สร้าง speadsheet object
$sheet = $spreadsheet->getActiveSheet(); // กำหนดการทำงานที่่แผ่นงานปัจจุบัน

$sheet->setCellValue('A1', 'Hello World !'); // กำหนดค่าใน cell A1
$sheet->setCellValue('B1', 'ทดสอบข้อความภาษาไทย !'); // กำหนดค่าใน cell B1

// เขียนไฟล์ หรือสร้างไฟล์ excel จาก spreadsheet
$writer = new Xlsx($spreadsheet);
$output_file = "hello_world.xlsx"; // กำหนดชื่อไฟล์ excel ที่ต้องการ
$writer->save($output_file); // สร้าง excel 

if(file_exists($output_file)){ // ตรวจสอบว่ามีไฟล์ หรือมีการสร้างไฟล์ แล้วหรือไม่
  echo '<a href="'.$output_file.'" target="_blank">Download</a>';
}
 
 

การจัดการข้อมูลใน cell

    การกำหนดค่าให้กับพิกัด cell

    ใน PhpSpreadsheet เราสามารถทำการกำหนดค่าต่างให้กับพิกัด cell โดยใช้คำสั่ง 
 
setCellValue('พิกัด cell ที่ต้องการ', ค่าของข้อมูล);
 
    ข้างต้นเราอ้างอิง แผ่นงานที่กำลังใช้งานอยู่ผ่านตัวแปร $sheet ที่มีค่าเท่ากับ $spreadsheet->getActiveSheet()
ดังนั้น การกำหนด
 
$sheet->setCellValue('A1', 'Hello World !'); // กำหนดค่าใน cell A1
$sheet->setCellValue('B1', 'ทดสอบข้อความภาษาไทย !'); // กำหนดค่าใน cell B1
 
    ก็คือการกำหนดค่าที่ตำแหน่งพิกัด cell ที่ "A1" ให้เท่ากับข้อความคำว่า "Hello World !"
และกำหนดค่าที่ตำแหน่งพิกัด cell ที่ "B1" ให้เท่ากับ "ทดสอบข้อความภาษาไทย !" 
    รูปแบบข้างต้น เราสามารถรวมการกำหนดให้อยู่ในรูปแบบ chain หรือเป็นลูกโซ่ต่อเนื้องกันได้ดังนี้
 
$sheet->setCellValue('A1', 'Hello World !')
->setCellValue('B1', 'ทดสอบข้อความภาษาไทย !'); 
 
    หรืออีกวิธี เราสามารถอ้างอิงไปที่พิกัด cell โดยใช้คำสั่ง getCell('พิกัด cell ที่ต้องการ') และกำหนดค่าด้วยคำสั่ง setValue('ค่าของข้อมูล') 
แต่รูปแบบนี้ ไม่รองรับการใช้งานแบบ chain
 
$sheet->getCell('A1')->setValue('Hello World !');
$sheet->getCell('B1')->setValue('ทดสอบข้อความภาษาไทย !');
 
    ในการใช้งานคำสั่ง getCell() นั้น โดยค่าเริ่มต้น จะเป็นสร้างพิกัด cell นั้นๆ ขึ้นมาใหม่ถ้าไม่มีการกำหนดไว้ก่อนหน้า เราสามารถใช้เงื่อนไข
กรณีต้องการให้กำหนดค่า ถ้ามีพิกัด cell นั้นอยู่แล้วเท่านั้น ถ้าไม่มีไม่ต้องทำการกำหนดค่าเข้าไป เราจะกำหนด ค่า argument ตัวที่สองเป็น false
เข้าไป เป็นดังนี้
 
$sheet->getCell('A1')->setValue('Hello World !');
if($sheet->getCell('B1',false)){ // ถ้าไม่มีพิกัดนี้อยู่ก่อนหน้า ไม่ต้องสร้าง 
  $sheet->getCell('B1')->setValue('ทดสอบข้อความภาษาไทย !');
}
 
    ดังนั้น กรณีข้างต้นคือที่พิกัด B1 จะไม่การสร้างและไม่มีการกำหนดค่าเข้าไป
 
 

    การกำหนดค่าให้กับพิกัด cell โดยอ้างอิงพิก้ด cell

    เราสามารถอ้างอิงตัวแปร สำหรับกำหนดพิกัด cell เพื่อกำหนดค่า หรือเรียกดูข้อมูลได้ เช่น
 
$cellA1 = $sheet->getCell('A1');
$cellA1->setValue('Hello World !');
$cellA1_value = $cellA1->getValue(); // ดึงข้อมูลจากพิกัด A1
$cellA1_coordinate = $cellA1->getCoordinate(); // ดึงพิกัด cell จะได้ 'A1'
$cellB1 = $sheet->getCell('B1');
$cellB1->setValue($cellA1_value); // นำค่าจาก A1 มาใส่ในพิกัด B1
 
 

    การกำหนดค่าให้กับพิกัด cell ด้วยข้อมูล Array

    เราสามารถกำหนดช่วงของ cell โดยใช้ข้อมูล array กรณีนี้เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล
 
// array ข้อมูล
$arrayData = [
  [NULL, 2010, 2011, 2012],
  ['Q1',  12,  15,  21],
  ['Q2',  56,  73,  86],
  ['Q3',  52,  61,  69],
  ['Q4',  30,  32,  0],
];
$sheet->fromArray(
  $arrayData, // ตัวแปร array ข้อมูล
  NULL,    // ค่าข้อมูลที่ตรงตามค่านี้ จะไม่ถูกำหนด 
  'C3'     // จุดพิกัดเริ่มต้น ที่ใช้งานข้อมูล เริ่มทึ่มุมบนซ้าย หากไม่กำหนดจะเป็น "A1" ค่าเริ่มต้น
);
 
    ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้
 

 
 
    จะเห็นค่าที่ตำแหน่ง C3 เป็นค่า NULL จะไม่มีการแสดงข้อมูล เช่นเดียวกับที่ตำแหน่ง ที่มีค่าเท่ากับ 0 
หากเราไม่กำหนด สองค่าหลัง ตำแหน่งเริ่มต้นของข้อมูลจะเริ่มที่พิกัด A1 และค่าข้อมูลที่เป็น NULL และ 0 จะไม่แสดง
ตามรูปแบบการใช้งานด้านล่าง
 
// ไม่กำหนดจดพิกัดเริ่มต้น
$sheet->fromArray(
  $arrayData, // ตัวแปร array ข้อมูล
);
 
    สำหรับข้อมูล array ข้างต้น จะเป็นรูปแบบ array ข้อมูล 2 มิติ กรณีข้อมูลที่เป็นมิติเดียว ข้อมูลจะแสดงในรูปแบบแถวข้อมูล
เรียงจากซ้ายไปขวา ดังนี้
 
// array ข้อมูล 1 มิติ
$rowArray = ['Value1', 'Value2', 'Value3', 'Value4'];
$sheet->fromArray(
  $rowArray, // ตัวแปร array ข้อมูล
  NULL,    // ค่าข้อมูลที่ตรงตามค่านี้ จะไม่ถูกำหนด
  'C3'     // จุดพิกัดเริ่มต้น ที่ใช้งานข้อมูล เริ่มทึ่มุมบนซ้าย หากไม่กำหนดจะเป็น "A1" ค่าเริ่มต้น
);
 
    ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้
 

 
 
    รูปแบบ array ข้อมูล 1 มิติข้างต้น เราสามารถแก้ไขเป็นแบบ 2 มิติ เพื่อให้แสดงข้อมูลแบบ คอลัมน์เรียงบนลงล่างเป็นดังนี้
 
$columnArray = [['Value1'],[ 'Value2'],[ 'Value3'], ['Value4']];
 
    หรือใช้ array ฟังก์ชั่นจัดการ โดยใช้คำส่ัง  array_chunk() เพื่อแยกข้อมูล array เป็น 2 มิติ ดังนี้
 
$rowArray = ['Value1', 'Value2', 'Value3', 'Value4'];
$columnArray = array_chunk($rowArray, 1); // แยกเป็น 2 มิติ ทุก 1 รายการ
$sheet->fromArray(
  $columnArray, // ตัวแปร array ข้อมูล
  NULL,    // ค่าข้อมูลที่ตรงตามค่านี้ จะไม่ถูกำหนด
  'C3'     // จุดพิกัดเริ่มต้น ที่ใช้งานข้อมูล เริ่มทึ่มุมบนซ้าย หากไม่กำหนดจะเป็น "A1" ค่าเริ่มต้น
);
 
    ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้
 
 

 

    การกำหนดค่าให้กับพิกัด cell โดยอ้างอิงตำแหน่ง column และ row

    เราสามารถกำหนดค่า หรือเรียกดูข้อมูลในตำแหน่งพิกัด cell โดยใช้คำสั่ง getCellByColumnAndRow() และ 
setCellValueByColumnAndRow() ตามลำดับ ดังนี้
 
$sheet->setCellValueByColumnAndRow(1, 5, 'PhpSpreadsheet');
// กำหนดค่าที่พิกัด A1 
$sheet->getCellByColumnAndRow(2, 5)->getValue();
// ดึงข้อมูล B5
    ตำแหน่งคอลัมน์แรก คือ 1 จะแทนคอลัมน์ A
 
 

ข้อมูลใน Excel

    MS Excel รองรับข้อมูลพื้นฐานด้วยกัน 7 ประเภทได้แก่
        - ข้อความ string
        - ตัวเลข number
        - boolean
        - null
        - สูตร formula
        - error
        - Inline string
 
โดยค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อเรามีการกำหนดค่าให้กับพิกัด cell ด้วยคำสั่ง setCellValue() หรือ setValue()   PhpSpreadsheet จะทำการปรับ
ชนิดข้อมูลของ PHP อย่าง NULL, Boolean, Float หรือ Integer หรือ ข้อความ String มาให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ MS Excel รองรับ
เช่น ข้อความที่เป็นตัวเลขจะถูกแปลงมาเป็นตัวเลข หรือ ข้อความที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย = จะแปลงเป็นสูตร formula
ข้อความที่ไม่ใช่ตัวเลข หรือไม่ได้ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย = จะคงรูปแบบข้อความเดิมไว้
 
    ดูตัวอย่างการกำหนดค่าข้อมูล
$rowArray = ['100',52.65,'0804423124',30,'1/12/2019','3/4','5%', 'one',null,0,'0', true,'=A1'];
$columnArray = array_chunk($rowArray, 1); // แยกเป็น 2 มิติ ทุก 1 รายการ
$sheet->fromArray(
  $columnArray // ตัวแปร array ข้อมูล
);
 
    ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นไปในลักษณะที่เราอธิบายไปข้างต้น
 

 
 
    จะเห็นว่าการกำหนดค่าข้อมูล โดยจำลองใส่ข้อมูลชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ, ตัวเลข, ข้อความตัวเลข, เลขทศนิยม, ค่า boolean,
ค่า NULL, เลข 0, กับ ข้อความเลข 0 หรือ สูตร Excel จะเห็นว่า ข้อมูลที่แสดงใน excel ค่าเริ่มต้น จะอยู่ในรูปแบบข้อความพื้นฐาน 7 ประเภท
ค่าทั้งหมดที่แสดงข้างต้นนี้ เป็นข้อมูลที่เรายังไม่มีการจัดรูปแบบข้อมูลหรือที่เรียกว่ายังไม่ได้กำหนด FORMAT CELL แต่อย่างไร
 

 

การใช้งาน Value Binder ใน PhpSpreadsheet

    โดยค่าเริ่มต้น ใน PhpSpeadsheet จะมีการใช้งาน Value Binder ภายในอยู่แล้วเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่ง Value Binder ก็คือการจัดรูปแบบข้อมูล
จากชนิดข้อมูลที่กำหนดเข้าไปใน cell  อย่างที่กล่าวผ่านมาแล้วด้านบน เรากำหนดชนิดของข้อมูลที่แตกต่างลงไปใน cell  ยกตัวอย่างที่เห็นชัด
ก็เช่นค่าตัวเลข 0 ที่ตัว value binder ทำการแปลงข้อมูลเป็นหรือ NULL แทนที่จะเป็นตัวเลข 0  ทั้งนี้ก็เพราะมีการใช้งาน DefaultValueBinder 
หรือเราสามารถกำหนดลงไปในโค้ดเพื่อให้เห็นการใช้งานเป็นดังนี้
 
<?php
// include composer autoload
require 'vendor/autoload.php';

// import the PhpSpreadsheet Class
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;

// Set value binder ปกติ หากใช้ค่า DefaultValueBinder จะกำหนดตรงนี้หรือไม่ ก็ได้ ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน
\PhpOffice\PhpSpreadsheet\Cell\Cell::setValueBinder( new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Cell\DefaultValueBinder() );

$spreadsheet = new Spreadsheet();
$sheet = $spreadsheet->getActiveSheet();

$rowArray = ['100',52.65,'0804423124',30,'1/12/2019','3/4','5%', 'one',null,0,'0', true,'=A1'];
$columnArray = array_chunk($rowArray, 1); // แยกเป็น 2 มิติ ทุก 1 รายการ
$sheet->fromArray(
  $columnArray // ตัวแปร array ข้อมูล
);

$writer = new Xlsx($spreadsheet);
$output_file = "hello_world.xlsx"; // กำหนดชื่อไฟล์ excel ที่ต้องการ
$writer->save($output_file); // สร้าง excel 

if(file_exists($output_file)){ // ตรวจสอบว่ามีไฟล์ หรือมีการสร้างไฟล์ แล้วหรือไม่
  echo '<a href="'.$output_file.'" target="_blank">Download</a>';
}
 
ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเหมือนกับ กรณีไม่ได้กำหนดโค้ดการใช้งาน value binder
 
 

 
 
    นอกจากการใช้งาน value binder ที่เป็นค่า default หรือค่าเริ่มต้นแล้ว เรายังสามารถใช้ value binder ด้วย class AdvancedValueBinder 
เพื่อจัดการกับข้อมูลได้อย่างง่าย ซึ่งการใช้งาน class นี้จะทำการแปลงชนิดหรือรูปแบบชองข้อมูลได้มากกว่า เช่น แปลงเปอร์เซ็นให้อยู่ในรูปแบบ
ตัวเลขทางวิทยาศาสตร์  แปลงข้อความวันที่เป็นรูปแบบวันที่ที่ถูกต้อง เป็นต้น โดยเราสามารถกำหนดการใช้งาน ได้ดังนี้
 
//เปลี่ยนจาก DefaultValueBinder() เป็น AdvancedValueBinder()
\PhpOffice\PhpSpreadsheet\Cell\Cell::setValueBinder( new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Cell\AdvancedValueBinder() );
 
ผลลัพธ์ที่ได้
 

 
 
จะเห็นว่าข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปใน cell มีการเปลี่ยนแปลงหรือก็คือมีการแปลงค่าเป็นรูปแบบที่ถูกต้องมากขึ้น อย่างวันที่ ก็มีการจัดรูปแบบข้อมูลใหม่
อย่างเห็นได้ชัด รวมถึงตัวเลขเศษส่วน "3/4" จากรูปแบบเดิม จะเป็นแค่การแปลงเป็นข้อความตัวเลขเศษส่วนธรรมดา แต่เมื่อใช้รูปแบบ value binder
ใหม่ ตัวเลขเศษส่วนก็ถูกแปลงเป็นค่าเลขทศนิยม ถึงแม้เราจะเห็นว่ายังแสดงเป็น "3/4" แต่ค่าด้านในมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ทั้งนี้ก็เพราะตัว cell มีการ
จัดรูปแบบหรือที่เรียกว่ามีการกำหนด mask การแสดงข้อมูลเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเอง
    การใช้งาน Value Binder นั่น หากเราประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล และใช้งานอย่างถูกวิธี ก็จะช่วยให้เราสามารถแสดงข้อมูลใน
excel ได้สะดวกและง่ายขึ้น โดยไม่ต้องไปกำหนด format หรือรูปแบบข้อมูลในแต่ละ cell เอง ซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้เราจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
    อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Value Binder ก็ใช่ว่าจะทำให้เราได้รูปแบบที่ต้องการเสมอไป อย่างเช่น กรณีที่เป็นข้อความเบอร์โทร ที่ขึ้นต้นด้วย
'0804423124' นั่น กลับถูกแปลงเป็น ตัวเลขที่ไม่มีเลข 0 ด้านหน้า ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่รูปแบบที่เราต้องการ 
    เราจะได้ปรับแต่ง ศึกษาและทำความเข้าใจ ในการจัดการรูปแบบข้อมูลเพิ่มเติมในตอนต่อไป รอติดตาม


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ