การดึงข้อมูลจาก google calendar ด้วย javascript เบื้องต้นอย่างง่าย

13 February 2017 By Ninenik Narkdee
google calendar

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ google_calendarเนื้อหาต่อไปนี้ จะเป็นแนวทางเบื้องต้นในการดึงข้อมูลจาก google calendar  โดยก่อนที่จะ
ทำการเรียกใช้งาน เราต้องมี API project และ client ID โดยรายละเอียดส่วนนี้ จะขอให้
ไปศึกษาจากบทความ 
 
ประยุกต์ใช้งาน Google Sign In สำหรับล็อกอินเว็บไซต์ด้วย Google อย่างง่าย 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=725 via @ninenik
 
ให้ดูรายละเอียดที่หัวข้อ การสร้าง API project และ client ID เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
เราจะได้ client ID ไว้ใช้งาน
 

เปิดใช้งาน Google Calendar API

 
ต่อไปให้ทำการเปิดใช้งาน Google Calendar API ดังนี้
ไปที่ https://console.developers.google.com/apis/library

1. เลือก API Project ที่ต้องการ
2. เลือกเมนู Library แล้วพิมพ์ Google Calendar API ในช่องค้นหา Google APIs
 

 
 
3. พอเข้าไปใน Google Calendar API ให้กด ENABLE
 
 

 
 
สร้างไฟล์ทดสอบ สำหรับดึงข้อมูลกิจกรรมจาก Google Calendar
ดูตัวอย่างโค้ดได้ที่ 
 
https://developers.google.com/google-apps/calendar/quickstart/js
 

ให้เราสร้างเป็นไฟล์นามสกุล php สมมติชื่อ google_calendar_01.php 

 
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Google Calendar API Quickstart</title>
  <meta charset='utf-8' />
 </head>
 <body>
  <p>Google Calendar API Quickstart</p>

  <!--Add buttons to initiate auth sequence and sign out-->
  <button id="authorize-button" style="display: none;">Authorize</button>
  <button id="signout-button" style="display: none;">Sign Out</button>

  <pre id="content"></pre>

  <script type="text/javascript">
   // Client ID and API key from the Developer Console
   var CLIENT_ID = '<YOUR_CLIENT_ID>';

   // Array of API discovery doc URLs for APIs used by the quickstart
   var DISCOVERY_DOCS = ["https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/calendar/v3/rest"];

   // Authorization scopes required by the API; multiple scopes can be
   // included, separated by spaces.
   var SCOPES = "https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly";

   var authorizeButton = document.getElementById('authorize-button');
   var signoutButton = document.getElementById('signout-button');

   /**
    * On load, called to load the auth2 library and API client library.
    */
   function handleClientLoad() {
    gapi.load('client:auth2', initClient);
   }

   /**
    * Initializes the API client library and sets up sign-in state
    * listeners.
    */
   function initClient() {
    gapi.client.init({
     discoveryDocs: DISCOVERY_DOCS,
     clientId: CLIENT_ID,
     scope: SCOPES
    }).then(function () {
     // Listen for sign-in state changes.
     gapi.auth2.getAuthInstance().isSignedIn.listen(updateSigninStatus);

     // Handle the initial sign-in state.
     updateSigninStatus(gapi.auth2.getAuthInstance().isSignedIn.get());
     authorizeButton.onclick = handleAuthClick;
     signoutButton.onclick = handleSignoutClick;
    });
   }

   /**
    * Called when the signed in status changes, to update the UI
    * appropriately. After a sign-in, the API is called.
    */
   function updateSigninStatus(isSignedIn) {
    if (isSignedIn) {
     authorizeButton.style.display = 'none';
     signoutButton.style.display = 'block';
     listUpcomingEvents();
    } else {
     authorizeButton.style.display = 'block';
     signoutButton.style.display = 'none';
    }
   }

   /**
    * Sign in the user upon button click.
    */
   function handleAuthClick(event) {
    gapi.auth2.getAuthInstance().signIn();
   }

   /**
    * Sign out the user upon button click.
    */
   function handleSignoutClick(event) {
    gapi.auth2.getAuthInstance().signOut();
   }

   /**
    * Append a pre element to the body containing the given message
    * as its text node. Used to display the results of the API call.
    *
    * @param {string} message Text to be placed in pre element.
    */
   function appendPre(message) {
    var pre = document.getElementById('content');
    var textContent = document.createTextNode(message + 'n');
    pre.appendChild(textContent);
   }

   /**
    * Print the summary and start datetime/date of the next ten events in
    * the authorized user's calendar. If no events are found an
    * appropriate message is printed.
    */
   function listUpcomingEvents() {
    gapi.client.calendar.events.list({
     'calendarId': 'primary',
     'timeMin': (new Date()).toISOString(),
     'showDeleted': false,
     'singleEvents': true,
     'maxResults': 10,
     'orderBy': 'startTime'
    }).then(function(response) {
     var events = response.result.items;
     appendPre('Upcoming events:');

     if (events.length > 0) {
      for (i = 0; i < events.length; i++) {
       var event = events[i];
       var when = event.start.dateTime;
       if (!when) {
        when = event.start.date;
       }
       appendPre(event.summary + ' (' + when + ')')
      }
     } else {
      appendPre('No upcoming events found.');
     }
    });
   }

  </script>

  <script async defer src="https://apis.google.com/js/api.js"
   onload="this.onload=function(){};handleClientLoad()"
   onreadystatechange="if (this.readyState === 'complete') this.onload()">
  </script>
 </body>
</html>
 
โดยให้เปลี่ยนส่วนของโค้ด <YOUR_CLIENT_ID> เป็น client ID ของเราที่ได้สร้างไปแล้ว
ในตอนต้น 
 
ทดสอบเรียกไฟล์ตัวอย่างผ่าน browser สมมติไฟล์ทดสอบที่เครื่องมี path ที่ 
http://localhost/google_calendar/google_calendar_01.php  จะได้หน้าตาของไฟล์
ตัวอย่างดังนี้
 
 
ให้กดที่ปุ่ม Authorize จะมี popup ขึ้นมาแสดงเพื่อขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลปฎิทินของเรา
ให้กด Allow หน้าไฟล์ทดสอบเราก็จะเปลี่ยนไปดังรูป
 
 
 
จากรูปไฟล์ตัวอย่าง จะเป็นการให้ไปทำการดึงข้อมูลกิจกรรม ของวันที่ตั้งวันปัจจุบันเป็นตันไป
จากรูปจะเห็นว่า ปฏิทิน ที่ใช้ทดสอบไม่มีข้อมูลของกิจกรรม จึงขึ้นแจ้งว่าไม่พบข้อมูลกิจกรรม
ในเร็วๆ นี้
 
 
มาดูส่วนของโค้ดที่ใช้ในการส่งค่าเพื่อไปดึงข้อมูล
 
function listUpcomingEvents() {
	 // ส่วนของโค้ดไปดึงข้อมูบกิจกรรมในปฏิทิน
	gapi.client.calendar.events.list({
	 'calendarId': 'primary',
	 'timeMin': (new Date()).toISOString(), // ดึงกิจกรรมของวันที่จากปัจจุบันเป็น้นไป
	 'showDeleted': false, // ไม่แสดงกิจกรรมที่ลบแล้ว
	 'singleEvents': true,
	 'maxResults': 10, // แสดงสูงสุดไม่เกิน 10 รายการ
	 'orderBy': 'startTime' // เรียงตามวันที่เวลา เริ่มของกิจกรรม
	}).then(function(response) {
	 var events = response.result.items; // คืนค่าเป็น object รายการกิจกรรม 
	 appendPre('Upcoming events:');
	// ถ้ามีรายการ
	 if (events.length > 0) {
		 // วนลูปแสดง
		for (i = 0; i < events.length; i++) {
		 var event = events[i];
		 var when = event.start.dateTime;
		 if (!when) {
			when = event.start.date;
		 }
		 appendPre(event.summary + ' (' + when + ')')
		}
	 } else {
		appendPre('No upcoming events found.');
	 }
	});
} 
 
รูปแบบโค้ดข้างต้น เป็นการใช้งาน javascript เราสามารถนำไปดัดแปลง เปลี่ยนไปใช้ใน
รูปแบบของ jquery ก็จะทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 
จากโค้ดข้างต้น เราสามารถดึงข้อมูลกิจกรรมที่ผ่านมาแล้วได้ด้วยการกำหนดค่า
ในส่วนของ timeMin เช่น สมมติเราต้องการดึงข้อมูลในช่างตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 
ก็สามารถปรับเป็นดังนี้ได้ 
 
 
 'timeMin': (new Date('2017-01-01 00:00:00')).toISOString(),	
 
ต่อไป สมมติเราเข้าไปสร้าง กิจกรรมทดสอบขึ้นมา สองรายการ โดยเข้าไปสร้างได้ที่ 
https://calendar.google.com/calendar/ 
 
จากนั้นกลับมาเรียกไฟล์ทดสอบของเราอีกที เราจะได้ข้อมูลกิจกรรม จากปฏิทิน เพิ่มเข้า
มาสองรายการ ดังรูป 
 
 
ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกส่งกลับมา จากโค้ดตัวอย่าง จะอยู่ในชื่อ  events 
เราสามารถใช้คำสั่ง console.log() เพื่อ debug ดูค่า property อื่นๆ ได้
 
 
เท่านี้เราก็สามารถทำการดึงข้อมูลกิจกรรมจาก google calendar อย่างง่าย
มาใช้งาน
ยังไงก็ตาม ในส่วนของการใช้งานที่ซับซ้อน จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมจาก 
https://developers.google.com/google-apps/calendar/overview 
 
ถ้ามีเนื้อหาเพิ่มเติม เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน google calendar จะนำเสนอ ในต่อๆ ไป


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: google calendar
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอินหริอ ล็อกอิน ด้วย Facebook
URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ