PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


การส่งข้อมูลแบบ post ด้วย ajax ของ jquery

04 August 2009 By Ninenik Narkdee
ส่งข้อมูล ajax post jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ส่งข้อมูล ajax post jqueryHTML Code

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 <p>ชื่อ
  <input type="text" name="name" id="name" />
  <br />
  อีเมลล์
  <input type="text" name="email" id="email" />
  <br />
  <input type="button" name="Send" id="Send" value="Send" />
 </p>
</form>

Javascript Code

<script language="javascript" src="js/jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("input#Send").click(function(){
		var url="test.php"; // ไฟล์ที่ต้องการรับค้า
		var dataSet={ name: $("input#name").val(), email: $("input#email").val() }; // กำหนดชื่อและค่าที่ต้องการส่ง
		$.post(url,dataSet,function(data){
  		alert("แจ้งเเมื่อทำการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว");
 		 });
	});
});
</script>

ไฟล์ test.php สำหรับดำเนินการกับค่าที่รับจากฟอร์มที่ส่งมา

<?php
if(isset($_POST['name']) && $_POST['name']!=""){
	echo $_POST['name']; // ตัวอย่าง
}
?>


Tags:: ส่งข้อมูล jquery ajax post


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง