การเพิ่ม ลบ แก้ไข แบ่งหน้า ข้อมูล ด้วย jquery ajax อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล ajax แก้ไขข้อมูล แบ่งหน้าข้อมูล

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล ajax แก้ไขข้อมูล แบ่งหน้าข้อมูล

ดูแล้ว 38,471 ครั้ง
ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ เป็นแนวทางการใช้งาน jQuery ajax กับการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
ไม่ได้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด

SQL ตารางฐานข้อมูลสำหรับทดสอบ

 

CREATE TABLE `tbl_member` (
`member_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`member_name` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`member_password` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`member_fullname` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`member_type` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

ไฟล์ ajax_simple.php
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ajax simple all in one file</title>
<style type="text/css">
*{
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", Verdana;
	font-size:12px;	
}
</style>
<style type="text/css">
.browse_page{
	clear:both;
	margin-left:12px;
	height:35px;
	margin-top:5px;
	display:block;
}
.browse_page a,.browse_page a:hover{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#F4F4F4;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
	text-decoration:none;
}
.browse_page a:hover{
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
}
.browse_page a.selectPage{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.SpaceC{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:0px dotted #0A85CB;
	font-size:11px;
	background-color:#FFFFFF;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.naviPN{
	width:50px;
	font-size:12px;
	display:block;
	height:18px;
	float:left;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;	
}
</style>
</head>

<body>


<div style=" text-align:center;margin:auto;width:80%;">
<form id="form_member" name="form_member" method="post" action="">
<table width="500" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="100" align="right">&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ชื่อผู้ใข้</td>
  <td align="left"><input name="member_name" type="text" id="member_name" size="45" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">รหัสผ่าน</td>
  <td align="left"><input name="member_password" type="text" id="member_password" size="45" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ชื่อ นามสกุล</td>
  <td align="left"><input name="member_fullname" type="text" id="member_fullname" size="45" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ประเภท</td>
  <td align="left"><select name="member_type" id="member_type">
   <option value="">เลือกประเภท</option>
   <option value="1">ประเภทที่ 1</option>
   <option value="2">ประเภทที่ 2</option>
  </select></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">&nbsp;</td>
  <td align="left"><input type="button" name="save" id="save" value="Save" />
   &nbsp; <input type="button" name="cancel" id="cancel" value="Cancel" />
   <input name="h_member_id" type="hidden" id="h_member_id" value="" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">&nbsp;</td>
  <td align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
</form>

<div id="showData" style="margin:auto;padding:10px;text-align:center;">

</div>


</div>

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<!--<script type="text/javascript" src="../js/jquery-1.4.2.min.js"></script>-->
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#showData").load("ajax_data.php");
	
	$("#save").click(function(){
		$.post("ajax_data.php?method=insert",$("#form_member").serialize(),function(){
			$("#showData").load("ajax_data.php");
			$("#form_member")[0].reset();
		});
	});
	$("#cancel").click(function(){
		$("#form_member")[0].reset();
	});	

	 $(".browse_page a").live("click",function(event){
		 event.preventDefault();
		 var url=$(this).attr("href");
//		 แสดงแบบปกติ
		 $("#showData").load(url,function(){
			 
		 });

////		แสดงแบบ effect สามารถประยุกต์ effect หรือลูกเล่นอื่นๆ ตามต้องการ
//		 $("#showData").animate({
//			 opacity:0
//		 },100,function(){
//			 $("#showData").load(url,function(){
//				$("#showData").animate({
//			 		opacity:1
//				 },200);
//			 });			 
//		 });

		 return false;
	 });

	$(".delItem").live("click",function(event){
		event.preventDefault();
		var idMember=$(this).attr("href");
		idMember=idMember.replace("#","");
		$(this).parent("td").parent("tr").fadeOut();
		$.post("ajax_data.php?method=delete",{id:idMember},function(){
			$("#showData").load("ajax_data.php");
		});
	});
	
	$(".updateItem").live("click",function(event){
		event.preventDefault();
		var idMember=$(this).attr("href");
		idMember=idMember.replace("#","");
		$.post("ajax_data.php?method=getupdate",{id:idMember},function(data){
			var returnData=data.split("|");
			$("#h_member_id").val(returnData[0]);
			$("#member_name").val(returnData[1]);
			$("#member_password").val(returnData[2]);
			$("#member_fullname").val(returnData[3]);
			$("#member_type").val(returnData[4]);

		});
	});	
	
});
</script></body>
</html>

ไฟล์ ajax_data.php
 

<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");       
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
mysql_connect("localhost","root","test") or die("Cannot connect the Server");  
mysql_select_db("test") or die("Cannot select database");  
mysql_query("set character set utf8"); 
?>
<?php  
// สร้างฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
function page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){  
	global $e_page;
	global $querystr;
	$urlfile="ajax_data.php"; // ส่วนของไฟล์เรียกใช้งาน ด้วย ajax (ajax_dat.php)
	$per_page=10;
	$num_per_page=floor($chk_page/$per_page);
	$total_end_p=($num_per_page+1)*$per_page;
	$total_start_p=$total_end_p-$per_page;
	$pPrev=$chk_page-1;
	$pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;
	$pNext=$chk_page+1;
	$pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;		
	$lt_page=$total_p-4;
	if($chk_page>0){ 
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$pPrev&querystr=".$querystr."' class='naviPN'>Prev</a>";
	}
	for($i=$total_start_p;$i<$total_end_p;$i++){ 
		$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";
		if($e_page*$i<=$total){
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$i&querystr=".$querystr."' $nClass >".intval($i+1)."</a> ";  
		}
	}		
	if($chk_page<$total_p-1){
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$pNext&querystr=".$querystr."' class='naviPN'>Next</a>";
	}
}  
?>
<?php
// ส่วนของการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
if($_GET['method']=="insert"){
	if($_POST['h_member_id']!=""){
		$q="UPDATE `tbl_member` SET `member_name` = '".$_POST['member_name']."',
`member_password` = '".$_POST['member_password']."',
`member_fullname` = '".$_POST['member_fullname']."',
`member_type` = '".$_POST['member_type']."' WHERE `tbl_member`.`member_id` ='".$_POST['h_member_id']."' ";
	}else{
		$q="INSERT INTO `tbl_member` (
		`member_id` ,
		`member_name` ,
		`member_password` ,
		`member_fullname` ,
		`member_type` 
		)
		VALUES (
		NULL , '".$_POST['member_name']."', '".$_POST['member_password']."',
		 '".$_POST['member_fullname']."', '".$_POST['member_type']."'
		);";		
	}
	mysql_query($q);	
}
if($_GET['method']=="delete"){
	$q="DELETE FROM tbl_member WHERE member_id='".$_POST['id']."' ";
	mysql_query($q);	
	exit;
}
if($_GET['method']=="getupdate"){
	$q="SELECT * FROM tbl_member WHERE member_id='".$_POST['id']."' ";
	$qr=mysql_query($q);	
	$rs=mysql_fetch_array($qr);
	echo $rs['member_id']."|";
	echo $rs['member_name']."|";
	echo $rs['member_password']."|";
	echo $rs['member_fullname']."|";
	echo $rs['member_type'];
	exit;
}
?>
<?php
//////////////////////////////////////// เริ่มต้น ส่วนเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในไฟล์ ที่เรียกใช้ด้วย ajax
?>

<?php
$q="select * from tbl_member where 1";
$q.=" ORDER BY member_id DESC  ";
$qr=mysql_query($q);
$total=mysql_num_rows($qr);
$e_page=5; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า  
if(!isset($_GET['s_page'])){  
	$_GET['s_page']=0;  
}else{  
	$chk_page=$_GET['s_page'];   
	$_GET['s_page']=$_GET['s_page']*$e_page;  
}  
$q.=" LIMIT ".$_GET['s_page'].",$e_page";
$qr=mysql_query($q);
if(mysql_num_rows($qr)>=1){  
	$plus_p=($chk_page*$e_page)+mysql_num_rows($qr);  
}else{  
	$plus_p=($chk_page*$e_page);    
}  
$total_p=ceil($total/$e_page);  
$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 
?>
<?php
$arr_typemember=array(
	"1"=>"ประเภทที่ 1",
	"2"=>"ประเภทที่ 2"
);
?>
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
 <td width="35" height="20" align="center" bgcolor="#CCCCCC">#</td>
 <td height="20" align="center" bgcolor="#CCCCCC">ชื่อ นามสกุล</td>
 <td width="150" height="20" align="center" bgcolor="#CCCCCC">ประเภท</td>
 <td height="20" colspan="2" align="center" bgcolor="#CCCCCC">จัดการ</td>
 </tr>
<?php
$i=1;
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?> 
<tr>
 <td height="20" align="center"><?=($chk_page*$e_page)+$i?></td>
 <td height="20" align="left">&nbsp; <?=$rs['member_fullname']?></td>
 <td height="20" align="center">&nbsp; <?=$arr_typemember[$rs['member_type']]?></td>
 <td width="45" height="20" align="center"><a href="#<?=$rs['member_id']?>" class="updateItem">แก้ไข</a></td>
 <td width="45" height="20" align="center"><a href="#<?=$rs['member_id']?>" class="delItem">ลบ</a></td>
</tr>
<?php $i++; } ?>
</table>

<?php if($total>0){ ?>
<div class="browse_page">
 <?php  
 // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
 page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);  
 ?> 
</div>
<?php } ?>
<?php
//////////////////////////////////////////// จบ ส่วนเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในไฟล์ ที่เรียกใช้ด้วย ajax
?>

ดาวน์โหลด 2 ไฟล์ php ตัวอย่างข้างต้นได้ที่
https://www.ninenik.com/download/ajax_simple.rarกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ