การแบ่งหน้า การพิมพ์ สำหรับข้อมูลต่อเนื่อง ด้วย css อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
css พิมพ์ แบ่งหน้า

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ css พิมพ์ แบ่งหน้า

ดูแล้ว 44,624 ครั้ง
ในกรณีที่เรามีรูปแบบ ข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ มีการแสดงผลข้อมูลแบบต่อเนื่อง
แต่เราต้องการพิมพ์ข้อมูลโดย ให้ บราวเซอร์แบ่งหน้าให้โดยอัตโนมัติ ตามขอบเขต
ของข้อมูลที่เรากำหนด เพื่อให้สะดวกในการพิมพ์ข้อมูลได้ง่าย

ตัวอย่างโค้ดสำหรับทดสอบ
 

<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
<title>css print report table continue</title>
<style type="text/css">
* {
	margin:0;
	padding:0;
	font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
	font-size:12px;
}
html {
	font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
	font-size:12px;
	color:#000000;
}
body {
	font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
	font-size:12px;
	padding:0;
	margin:0;
	color:#000000;
}
.headTitle {
	font-size:12px;
	font-weight:bold;
	text-transform:uppercase;
}
.headerTitle01 {
	border:1px solid #333333;
	border-left:2px solid #000;
	border-bottom-width:2px;
	border-top-width:2px;
	font-size:11px;
}
.headerTitle01_r {
	border:1px solid #333333;
	border-left:2px solid #000;
	border-right:2px solid #000;
	border-bottom-width:2px;
	border-top-width:2px;
	font-size:11px;
}
/* สำหรับช่องกรอกข้อมูล */
.box_data1 {
	font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
	height:18px;
	border:0px dotted #333333;
	border-bottom-width:1px;
}
/* กำหนดเส้นบรรทัดซ้าย และด้านล่าง */
.left_bottom {
	border-left:2px solid #000;
	border-bottom:1px solid #000;
}
/* กำหนดเส้นบรรทัดซ้าย ขวา และด้านล่าง */
.left_right_bottom {
	border-left:2px solid #000;
	border-bottom:1px solid #000;
	border-right:2px solid #000;
}
/* สร้างช่องสี่เหลี่ยมสำหรับเช็คเลือก */
.chk_box {
	display:block;
	width:10px;
	height:10px;
	overflow:hidden;
	border:1px solid #000;
}
/* css ส่วนสำหรับการแบ่งหน้าข้อมูลสำหรับการพิมพ์ */
@media all
{
	.page-break	{ display:none; }
	.page-break-no{ display:none; }
}
@media print
{
	.page-break	{ display:block;height:1px; page-break-before:always; }
	.page-break-no{ display:block;height:1px; page-break-after:avoid; }	
}
</style>
</head>

<body>
<?php for($i=1;$i<=5;$i++){ ?>
<div class="page-break<?=($i==1)?"-no":""?>">&nbsp;</div>
<table width="750" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td align="left">Page <?=$i?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="center" class="headTitle" style="font-size:15px;">ใบรับฝากรวม<br />
   RECEIPT FOR BULK POSTING <br /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left"><table width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">ไปรษณียภัณฑ์</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">ลงทะเบียน</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">รับรอง</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>ได้รับฝาก</td>
     <td align="center">&nbsp;</td>
     <td align="left">Letter-Post items</td>
     <td align="center">&nbsp;</td>
     <td align="left">Registered</td>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="left">Certified</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Received</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">พัสดุไปรษณีย์</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">รับประกัน</td>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="left">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="center">&nbsp;</td>
     <td align="left">Parcels</td>
     <td align="center">&nbsp;</td>
     <td align="left">Insured</td>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="left">&nbsp;</td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left"><table width="100%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
     <td>&nbsp;</td>
     <td width="200" align="center"> ไว้ดังนี้ ตราประจำวัน</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>จาก
      <input name="textfield" type="text" class="box_data1" id="textfield" style="text-align:left;width:500px;"  /></td>
     <td align="center">As Follows Date Stamp</td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left">From</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left"><table width="750" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;border-top:5px double #000;">
    <tr>
     <td width="50" rowspan="2" class="headerTitle01" align="center" valign="middle">ลำดับ<br />
      No.</td>
     <td width="200" rowspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="middle">นามผู้รับ<br />
      Name Of Addressee</td>
     <td width="130" rowspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="middle">ปลายทาง<br />
      Destination</td>
     <td width="70" rowspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="middle">เลขที่<br />
      Number</td>
     <td width="100" rowspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="middle">น้ำหนัก (กรัม)<br />
      Weight (Grammes)</td>
     <td colspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="bottom">ค่าบริการ<br />
      Postal Charge</td>
     <td width="100" rowspan="2" class="headerTitle01_r"  align="center" valign="middle">หมายเหตุ<br />
      Remarks</td>
    </tr>
    <tr>
     <td width="70"  align="center" valign="bottom" class="headerTitle01">บาท<br />
      Baht</td>
     <td width="30" class="headerTitle01"  align="center" valign="bottom">สต.
      Stg.</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">1</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">2</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">3</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">4</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">5</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">6</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">7</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">8</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">9</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">10</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td colspan="4" align="left" style="border-top:2px solid #000;">รวมทั้งสิ้น 
      Total
      <input name="textfield2" type="text" class="box_data1" id="textfield2" style="text-align:center;width:250px;"  />
      ฉบับ/ห่อ
      Pieces</td>
     <td align="center" style="border-top:2px solid #000;">เป็นเงิน 
      Amount</td>
     <td height="20" align="left" class="left_bottom" style="border-bottom:5px double #000;border-top:2px solid #000;">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom" style="border-bottom:5px double #000;border-top:2px solid #000;">&nbsp;</td>
     <td align="left" style="border-top:2px solid #000;">&nbsp;</td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
     <td width="50%" align="left">- ใบรับฝากนี้ใช้เป็นหลักฐานการฝากส่ง โปรดเก็บรักษาไว้จนหมดอายุ<br />
      การสอบสวน คือ ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันต่อจากวันที่ฝากส่ง<br /></td>
     <td width="50%" align="left">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td align="left">- การติดต่อในเรื่องใดเกี่ยวกับการฝากส่ง ต้องนำใบฝากฉบับนี้<br />
      มาแสดงทุกครั้ง มิฉะนั้น ปณท อาจไม่ทำการตรวจสอบหรือสอบสวนให้</td>
     <td align="left"><table width="300" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
       <tr>
        <td width="100" align="right">พนักงานรับฝาก</td>
        <td width="62%"><input name="textfield10" type="text" class="box_data1" id="textfield10" style="text-align:center;width:200px;"  /></td>
       </tr>
       <tr>
        <td align="right">Counter Clerk</td>
        <td>&nbsp;</td>
       </tr>
      </table></td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
</table>
<?php } ?>
</body>
</html>

ตัวอย่างโค้ดข้างต้น เป็นการสมมติ การวนลูปแสดงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการกำหนด ส่วนสำหรับแบ่งการพิมพ์ ด้วย โค้ด PHP ร่วมกับ CSS
 

<div class="page-break<?=($i==1)?"-no":""?>">&nbsp;</div>

ซึ่งหมายถึง ถ้าเป็น ข้อมูลแรก $i==1 ให้แสดง
div ที่มี class เท่ากับ page-break-no คือยังไม่ต้องเริ่มทำการแบ่งหน้าสำหรับพิมพ์
แต่ถ้าข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลแรก ให้เริ่มทำการแบ่งหน้าสำหรับการพิมพ์ด้วย การกำหนด
div ให้มี class เท่ากับ page-break

ทดสอบตัวอย่างตามลิ้งค์ด้านล่าง
https://www.ninenik.com/demo/css_report_table2.php
เมื่อเข้าไปที่หน้าดังกล่าว แล้วให้คลิกขวา แล้วเลือก print preview
จะเห็นว่า แม้ข้อมูลที่แสดง จะเรียกต่อเนื่องกัน
แต่ข้อมูลสำหรับการพิมพ์ จะมีการแบ่งหน้าให้อัตโนมัติ ตามตำแหน่งที่เรากำหนด   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 24-02-2019


การประยุกต์กับรายการข้อมูลที่ดึงจากฐานข้อมูล 

    ในที่นี้ เราจะใช้ข้อมูลทดสอบ ตามลิ้งค์ด้านล่าง สำหรับใช้งานร่วมกับการแสดง
ข้อมูลในตาราง ที่รองรับการแบ่งหน้าการพิมพ์ ได้
 
    ข้อมูลทดสอบ จะเป็นข้อมูลของชื่อจังหวัดทั้ง 77 ของประเทศไทย โดยสมมติให้เป็น
รายการข้อมูลที่ถูกดึงมาแสดง
 
รูปแบบที่ 1 คือ ตารางที่มีส่วนของ header และ footer ในทุกๆ หน้า
    โดยในแต่ละหน้า จะแสดง header ,repeat content และ footer
 
 

 
 
เพื่อให้รายการที่อยู่ในส่วนของ repeat content แสดงข้อมูลเต็มพื้นที่การใช้งานของกระดาษ เราต้องกำหนด
ก่อนว่า จะให้มีรายการได้สูงสุดกี่รายการ 
 

ตัวอย่างไฟล์ dbconnect.php

<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root","","test"); 
/* check connection */ 
if ($mysqli->connect_errno) { 
  printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error); 
  exit(); 
} 
if(!$mysqli->set_charset("utf8")) { 
  printf("Error loading character set utf8: %s\n", $mysqli->error); 
  exit(); 
}
 

ไฟล์โค้ดตัวอย่างรูปแบบที่ 1 ดูส่วนของโค้ดที่ highlight

<?php
require_once("inc/dbconnect.php"); // ไฟล์เชือมต่อฐานข้อมูล
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
<title>css print report table continue</title>
<style type="text/css">
* {
  margin:0;
  padding:0;
  font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
  font-size:12px;
}
html {
  font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
  font-size:12px;
  color:#000000;
}
body {
  font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
  font-size:12px;
  padding:0;
  margin:0;
  color:#000000;
}
.headTitle {
  font-size:12px;
  font-weight:bold;
  text-transform:uppercase;
}
.headerTitle01 {
  border:1px solid #333333;
  border-left:2px solid #000;
  border-bottom-width:2px;
  border-top-width:2px;
  font-size:11px;
}
.headerTitle01_r {
  border:1px solid #333333;
  border-left:2px solid #000;
  border-right:2px solid #000;
  border-bottom-width:2px;
  border-top-width:2px;
  font-size:11px;
}
/* สำหรับช่องกรอกข้อมูล */
.box_data1 {
  font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
  height:18px;
  border:0px dotted #333333;
  border-bottom-width:1px;
}
/* กำหนดเส้นบรรทัดซ้าย และด้านล่าง */
.left_bottom {
  border-left:2px solid #000;
  border-bottom:1px solid #000;
}
/* กำหนดเส้นบรรทัดซ้าย ขวา และด้านล่าง */
.left_right_bottom {
  border-left:2px solid #000;
  border-bottom:1px solid #000;
  border-right:2px solid #000;
}
/* สร้างช่องสี่เหลี่ยมสำหรับเช็คเลือก */
.chk_box {
  display:block;
  width:10px;
  height:10px;
  overflow:hidden;
  border:1px solid #000;
}
/* css ส่วนสำหรับการแบ่งหน้าข้อมูลสำหรับการพิมพ์ */
@media all
{
  .page-break { display:none; }
  .page-break-no{ display:none; }
}
@media print
{
  .page-break { display:block;height:1px; page-break-before:always; }
  .page-break-no{ display:block;height:1px; page-break-after:avoid; } 
}
</style>
</head>
 
<body>
<?php
$total_page_data = 0; // เก็บจำนวนหน้า รายการทั้งหมด
$total_page_item = 30; // จำนวนรายการที่แสดงสูงสุดในแต่ละหน้า
$total_page_item_all = 0; // ไว้เก็บจำนวนรายการจริงทั้งหมด
$arr_data_set=array(array()); // [][];
$sql = "
SELECT * FROM tbl_provinces
";
$i=1;
$result = $mysqli->query($sql);
if($result && $result->num_rows>0){ // คิวรี่ข้อมูลสำเร็จหรือไม่ และมีรายการข้อมูลหรือไม่
	$total_page_item_all = $result->num_rows; // จำนวนรายการทั้งหมด
	$total_page_data = ceil($total_page_item_all/$total_page_item); // หาจำนวนหน้าจากรายการทั้งหมด
  while($row = $result->fetch_assoc()){ // วนลูปแสดงรายการ		
		$arr_data_set['province_id'][$i]=$row['province_id'];
    $arr_data_set['province_name'][$i]=$row['province_name'];
		$i++;
  }  
}
?>
<?php for($i=1;$i<=$total_page_data;$i++){ ?>
<div class="page-break<?=($i==1)?"-no":""?>">&nbsp;</div>
<table width="750" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td align="left">Page <?=$i?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="center" class="headTitle" style="font-size:15px;">ใบรับฝากรวม<br />
   RECEIPT FOR BULK POSTING <br /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left"><table width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">ไปรษณียภัณฑ์</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">ลงทะเบียน</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">รับรอง</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>ได้รับฝาก</td>
     <td align="center">&nbsp;</td>
     <td align="left">Letter-Post items</td>
     <td align="center">&nbsp;</td>
     <td align="left">Registered</td>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="left">Certified</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Received</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">พัสดุไปรษณีย์</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">รับประกัน</td>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="left">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="center">&nbsp;</td>
     <td align="left">Parcels</td>
     <td align="center">&nbsp;</td>
     <td align="left">Insured</td>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="left">&nbsp;</td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left"><table width="100%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
     <td>&nbsp;</td>
     <td width="200" align="center"> ไว้ดังนี้ ตราประจำวัน</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>จาก
      <input name="textfield" type="text" class="box_data1" id="textfield" style="text-align:left;width:500px;"  /></td>
     <td align="center">As Follows Date Stamp</td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left">From</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left"><table width="750" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;border-top:5px double #000;">
    <tr>
     <td width="50" rowspan="2" class="headerTitle01" align="center" valign="middle">ลำดับ<br />
      No.</td>
     <td width="200" rowspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="middle">นามผู้รับ<br />
      Name Of Addressee</td>
     <td width="130" rowspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="middle">ปลายทาง<br />
      Destination</td>
     <td width="70" rowspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="middle">เลขที่<br />
      Number</td>
     <td width="100" rowspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="middle">น้ำหนัก (กรัม)<br />
      Weight (Grammes)</td>
     <td colspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="bottom">ค่าบริการ<br />
      Postal Charge</td>
     <td width="100" rowspan="2" class="headerTitle01_r"  align="center" valign="middle">หมายเหตุ<br />
      Remarks</td>
    </tr>
    <tr>
     <td width="70"  align="center" valign="bottom" class="headerTitle01">บาท<br />
      Baht</td>
     <td width="30" class="headerTitle01"  align="center" valign="bottom">สต.
      Stg.</td>
    </tr>
    <?php
		// ส่วนของ repeat content
		for($v=1;$v<=$total_page_item;$v++){
			$item_i=(($i-1)*$total_page_item)+$v;
			$_province_name = isset($arr_data_set['province_name'][$item_i])?$arr_data_set['province_name'][$item_i]:"";
			$item_i = isset($arr_data_set['province_name'][$item_i])?$item_i:"";
		?>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom"><?=$item_i?></td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;
		 <?=$_province_name?>
     </td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <?php } ?>
    <tr>
     <td height="20" align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td colspan="4" align="left" style="border-top:2px solid #000;">รวมทั้งสิ้น 
      Total
      <input name="textfield2" type="text" class="box_data1" id="textfield2" style="text-align:center;width:250px;"  />
      ฉบับ/ห่อ
      Pieces</td>
     <td align="center" style="border-top:2px solid #000;">เป็นเงิน 
      Amount</td>
     <td height="20" align="left" class="left_bottom" style="border-bottom:5px double #000;border-top:2px solid #000;">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom" style="border-bottom:5px double #000;border-top:2px solid #000;">&nbsp;</td>
     <td align="left" style="border-top:2px solid #000;">&nbsp;</td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
     <td width="50%" align="left">- ใบรับฝากนี้ใช้เป็นหลักฐานการฝากส่ง โปรดเก็บรักษาไว้จนหมดอายุ<br />
      การสอบสวน คือ ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันต่อจากวันที่ฝากส่ง<br /></td>
     <td width="50%" align="left">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td align="left">- การติดต่อในเรื่องใดเกี่ยวกับการฝากส่ง ต้องนำใบฝากฉบับนี้<br />
      มาแสดงทุกครั้ง มิฉะนั้น ปณท อาจไม่ทำการตรวจสอบหรือสอบสวนให้</td>
     <td align="left"><table width="300" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
       <tr>
        <td width="100" align="right">พนักงานรับฝาก</td>
        <td width="62%"><input name="textfield10" type="text" class="box_data1" id="textfield10" style="text-align:center;width:200px;"  /></td>
       </tr>
       <tr>
        <td align="right">Counter Clerk</td>
        <td>&nbsp;</td>
       </tr>
      </table></td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
</table>
<?php } ?>
</body>
</html>
 
ค่าที่เราต้องการคือ ข้อมูลทั้งหมดแบ่งได้กี่หน้า
และข้อมูลแต่ละหน้า แสดงได้ไม่เกินกี่รายการ 
 
<?php
$total_page_data = 0; // เก็บจำนวนหน้า รายการทั้งหมด
$total_page_item = 30; // จำนวนรายการที่แสดงสูงสุดในแต่ละหน้า
$total_page_item_all = 0; // ไว้เก็บจำนวนรายการจริงทั้งหมด
.......
// และเมื่อ หาจำนวนหน้าจากรายการทั้งหมด
$total_page_item_all = $result->num_rows; // จำนวนรายการทั้งหมด
$total_page_data = ceil($total_page_item_all/$total_page_item); 
?>
 
แนวทางการนำข้อมูลจากฐานข้อมูล มาใช้ในลูปของ repeat เราจะใช้ การใช้งาน array มาช่วย โดยจะ
ให้ ลำดับของรายการที่เริ่มจาก 1 เป็นต้นไป เป็น key ของ array หลัก
    การวนลูป จะมีสองส่วน ส่วนแรก คือลูปของ รายการแต่ละหน้า ใช้ตัวแปร $i  ลูปที่สอง จะเป็นลูปของ
รายการข้อมูลในส่วนของ repeat content ของแต่ละหน้า ใช้ตัวแปร $v
 
ทบทวนส่วนของข้อมูล array จากส่วนของโค้ด ดังนี้
 
<?php
$total_page_data = 0; // เก็บจำนวนหน้า รายการทั้งหมด
$total_page_item = 30; // จำนวนรายการที่แสดงสูงสุดในแต่ละหน้า
$total_page_item_all = 0; // ไว้เก็บจำนวนรายการจริงทั้งหมด
$arr_data_set=array(array()); // [][];
$sql = "
SELECT * FROM tbl_provinces
";
$i=1;
$result = $mysqli->query($sql);
if($result && $result->num_rows>0){ // คิวรี่ข้อมูลสำเร็จหรือไม่ และมีรายการข้อมูลหรือไม่
	$total_page_item_all = $result->num_rows; // จำนวนรายการทั้งหมด
	$total_page_data = ceil($total_page_item_all/$total_page_item); // หาจำนวนหน้าจากรายการทั้งหมด
  while($row = $result->fetch_assoc()){ // วนลูปแสดงรายการ		
		$arr_data_set['province_id'][$i]=$row['province_id'];
    $arr_data_set['province_name'][$i]=$row['province_name'];
		$i++;
  }  
}
?>
 
เรากำหนดตัวแปร $arr_data_set เป็น array 2 มิติ  โดย key ของมิติแรก เราใช้เป็นชื่อฟิลด์ของข้อมูลที่แสดง
key ของมิติที่สอง เราใช้ ลำดับของรายการที่เริ่มจาก 1  ในตัวอย่างเราแสดงแค่สองค่าคือ ค่า provice_id 
และ province_name ถ้าเราต้องการค่าอื่นเพิ่ม ก็ให้กำหนดเพิ่มเข้าไป สมมติต้องการ province_code
 
$arr_data_set['province_code'][$i]=$row['province_code'];
 
ส่วนในขั้นตอนการนำไปแสดง 
 
<?php
// ส่วนของ repeat content
for($v=1;$v<=$total_page_item;$v++){
	$item_i=(($i-1)*$total_page_item)+$v;
	$_province_name = isset($arr_data_set['province_name'][$item_i])?$arr_data_set['province_name'][$item_i]:"";
	$item_i = isset($arr_data_set['province_name'][$item_i])?$item_i:"";
?>
<tr>
 <td height="20" align="center" class="left_bottom"><?=$item_i?></td>
 <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;
 <?=$_province_name?>
 </td>
 <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
 <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
 <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
 <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
 <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
 <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
</tr>
<?php } ?>
 
ตัวแปร $item_i จะเป็น key มิติที่สอง เป็นค่าลำดับของรายการ ใช้สำหรับอ้างอิง
สำหรับค่าที่จะใช้งาน จะมีการตรวจสอบตัวแปร และกำหนดค่าในตัวแปรใหม่
 
$_province_name = isset($arr_data_set['province_name'][$item_i])?$arr_data_set['province_name'][$item_i]:"";
 
ทั้งนี้เพราะจำนวน key ลำดับที่สอง กับจำนวนรายการจริง อาจจะไม่เท่ากัน เช่น สมมติมีจำนวนหน้าทั้งหมด
3 หน้า นั้นหมายถึงจำนวน item_i จะเท่ากับ 30x3 เท่ากับ 90 รายการ 
ส่วน key ของรายการจริง จะมีแค่ 77 ตามจำนวนจริง ดังนั้น ก่อนเรียกใช้งาน เราต้องตรวจสอบค่า key ที่มากกว่า
77 โดยให้เป็นค่าว่าง 
 
ตัวอย่าง ถ้า key เท่ากับ 78 จะเป็น 
 
$arr_data_set['province_name'][78]
 
ซึ่งค่าข้างต้นจะไม่มีตัวแปรที่ key นี้ เราจึงต้องเช็ค ว่า
 
isset($arr_data_set['province_name'][$item_i]) // ถ้ามีค่าของ key นี้ จึงจะเรียกใช้งาน
 
ดูตัวอย่างที่ DEMO 2
 

กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ