PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


การแปลงค่าตัวแปรเป็นตัวแปร string ด้วยฟังก์ชัน toString()

25 September 2008 By Ninenik Narkdee
แปลงค่า string tostring ตัวแปร

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ แปลงค่า string tostring ตัวแปรตัวแปร Booleans, Numbers และ ตัวแปร Strings จะมีฟังก์ชัน
toString() เพื่อเปลี่ยนค่าของตัวแปรนั้นใหัเป็น Strings

การเปลี่ยนค่าของตัวแปร Boolean ด้วยฟังก์ชัน toString() ผลลัพธิ์ที่ได้
จะเป็น "true" หรือ "false" ขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรนั้นๆ
ตัวอย่าง
<script language="javascript">
	var bFound = false;
	alert(bFound.toString()); //ผลลัพธิ์ “false”
</script>


การเปลี่ยนค่าของตัวแปร Number ด้วยฟังก์ชัน toString() จะมีด้วยกัน 2 วิธี
คือ แบบ Default กับ Radix
ถ้าเป็นแบบ default ตัวแปร Number จะเป็นเลขทศนิยม จำนวนเต็ม หรือ ตัวเลข
ทีอยู่ในรูป exponential ก็ตาม ผลลัพธิ์ที่ได้ก็จะเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ไม่มีทศนิยม
ตัวอย่าง แบบ Default
<script language="javascript">
	var iNum1 = 10;
	var fNum2 = 10.0;
	alert(iNum1.toString()); //ผลลัพธิ์ “10”
	alert(fNum2.toString()); //ผลลัพธิ์ “10”
</script>
สำหรับการแปลงค่าตัวแปร Number ด้วยฟังก์ชัน toString() แบบ radix นั้น
ผลลัพธิ์ที่ได้ก็จะเป็นค่าที่อยู่ในรูปเลขฐาน 2 ,เลขฐาน 8 หรือเลขฐาน 16 โดย
ค่าที่ได้จะค่าในเลขฐานใดน้นก็ขึ้นอยู่กับค่ argument ที่กำหนดในฟังก์ชัน
toString();
ตัวอย่างแบบ Radix
<script language="javascript">
	var iNum = 10;
	alert(iNum1.toString(2)); //ผลลัพธิ์ “1010”
	alert(iNum1.toString(8)); //ผลลัพธิ์ “12”
	alert(iNum1.toString(16)); //ผลลัพธิ์ “A”
</script>


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับบริการเว็บ server web hosting
บริการเว็บ server web hosting


Tags:: tostring แปลงค่า ตัวแปร stringURL สำหรับอ้างอิง