การใช้งาน CKEditor CDN และการประยุกต์ รองรับการอัพโหลดไฟล์

เขียนเมื่อ 6 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ckeditor cdn ckeditor

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ckeditor cdn ckeditorตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้เป็นการประยุกต์การใช้งาน ckeditor cdn ซึ่งเป็นการเรียกใช้ ckeditor
โดยที่ไม่ต้องโหลดไฟล์ของตัว ckeditor มาไว้ในเว็บไซต์หรือโฮสของเรา ช่วยให้สะดวก
และลดจำนวน HTTP requests ที่เรียกมายัง server ของเราลง ทำให้ทำงานได้เร็วเพิ่มขึ้น
 
ในที่นี้จะแสดงเป็นโค้ดตัวอย่างการใช้งาน เพื่อนำไปใช้ต่อหรือประยุกต์เพิ่มเติมได้
โค้ดตัวอย่าง จะรองรับการอัพโหลดไฟล์รูปภาพในตัว ไฟล์ที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย
 
- ckeditor_cdn.php ไฟล์ตัวอย่าง พร้อมโค้ดการใช้งานการส่งค่าแบบปกติ และแบบ ajax
- ckeditor_config.js ไฟล์สำหรับการตั้งค่ารูปแบบหรือการใช้งาน ckeditor ตามที่เราต้องการ
- uploadfunc.php  ไฟล์สำหรับอัพโหลดรูปภาพ
 
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
ตัวอย่างรูปผลลัพธ์
 
 
ไฟล์โค้ดตัวอย่าง ckeditor_cdn.php
 
<?php
// โค้ดตัวอย่างการรับค่า กรณีส่งค่าแบบ submit ธรรมดา
if(isset($_POST['detail'])){
	echo "TITLE=>";
	echo $_POST['title'];
	echo "DETAIL=>";
	echo $_POST['detail'];
	exit;	
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>CKEditor</title>
<!--    ตัวอย่างนี้ใช้ css ของ bootstrap จัดรูปแบบ หากไม่ใช่ สามารถตัดออกได้-->
     <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 
<!--     ตัวอย่างนี้ใช้ jquery library สำรหับเรียกใช้งานกับ ajax หากใช้ตัวอื่่น สามารถตัดออกได้-->
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>     
    <!-- เรียกใช้งาน ckeditor cdn -->
    <script src="//cdn.ckeditor.com/4.5.10/full/ckeditor.js"></script>
  </head>
  <body>
  <br>
<br>
  <div class="container">
  <div style="width:700px;margin:auto;">
   <form action="" method="post" name="form_demo" id="form_demo">

    TITLE:<br>
    <input name="title" type="text" id="title" size="50" class="form-control"><br><br>
    DETAIL:<br>
    <textarea name="detail"></textarea>
   	<script>
			var pathURL= 'http://localhost/demo/ckeditor_cdn/'; // เปลี่ยนเป็น path ที่เก็บไฟล์ ckeditor_config.js
						
			var cke = CKEDITOR.replace( 'detail', {
				customConfig: pathURL+'ckeditor_config.js'	
			});
    </script>

    <br>
   <input type="submit" name="Submit" id="button" class="btn btn-info" value="คลิกที่นี่เพื่อส่งข้อมูลแบบ ปกติ">
   <input type="button" name="submit_ajax" id="submit_ajax" class="btn btn-warning" value="คลิกที่นี่ส่งข้อมูลด้วย Ajax">
		<button type="button" class="btn btn-success" onClick="window.location='ckeditor_cdn.php'">Reload</button>
  </form>
  </div>
  </div>

   <script type="text/javascript">
   $(function(){
		 // โค้ดตัวอย่างการส่งค่า กรณีส่งค่าแบบ ajax
		 $("#submit_ajax").on("click",function(){
			 $.post("ckeditor_cdn.php",{
				 title:$("#title").val(),
				 detail:cke.getData()
			 },function(response){
				 alert(response);
			 });
			 console.log(cke.getData());
		 });
	 });
   </script>
  </body>
</html>
 
ไฟล์ ckeditor_config.js สำหรับตั้งค่า ckeditor 
 
CKEDITOR.editorConfig = function( config ) {
	config.toolbarGroups = [
		{ name: 'clipboard',  groups: [ 'clipboard', 'undo' ] },
/*		{ name: 'editing',   groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ] },*/
		{ name: 'links' },
		{ name: 'insert' },
/*		{ name: 'forms' },*/
/*		{ name: 'tools' },*/
/*		{ name: 'document',  groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ] },*/
/*		{ name: 'others' },*/
		'/',
		{ name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ] },
		{ name: 'paragraph',  groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align', 'bidi' ] },
		{ name: 'styles' },
		{ name: 'colors' }
	];	
  config.language = 'th';
 	config.removePlugins = 'magicline';
	config.enterMode = 3;
	config.width = '700';
  config.uiColor = '#EFE4B0';
	config.allowedContent = true; 
	config.removeDialogTabs = 'image:advanced'; // ซ่อนปุ่มชั่นสูง
//	config.extraPlugins = 'filebrowser';	
//	config.filebrowserBrowseUrl = '/browser/browse.php';
	config.filebrowserUploadUrl = 'uploadfunc.php'; // แสดงแท็บอัพโหลดไฟล์รูป เมือ่แทรกรูป
// การตั่งค่าอื่นๆ ใด เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ 
// http://docs.ckeditor.com/#!/api/CKEDITOR.config	
};
 
ไฟล์สำหรับฟังก์ชั่นอัพโหลดรูปภาพ uploadfunc.php
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>File Upload</title>
</head>
<body>
<?php
// Required: anonymous function reference number as explained above.
$funcNum = $_GET['CKEditorFuncNum'] ;
// Optional: instance name (might be used to load a specific configuration file or anything else).
$CKEditor = $_GET['CKEditor'] ;
// Optional: might be used to provide localized messages.
$langCode = $_GET['langCode'] ;
// Optional: compare it with the value of `ckCsrfToken` sent in a cookie to protect your server side uploader against CSRF.
// Available since CKEditor 4.5.6.
$token = $_POST['ckCsrfToken'] ;

function uppic_only($img,$imglocate,$limit_size=2000000,$limit_width=0,$limit_height=0,$i_num=NULL){ 
  $allowed_types=array("jpg","jpeg","gif","png");   
// echo "1<br>"; 
  $file_up=NULL; 
  if($img["name"]!=""){ 
    $fileupload1=$img["tmp_name"]; 
    $data_Img=@getimagesize($fileupload1); 
    $g_img=explode(".",$img["name"]); 
    $ext = strtolower(array_pop($g_img));  
    if($i_num){ 
      $file_up=time()."-".$i_num.".".$ext;     
    }else{ 
      $file_up=time().".".$ext;           
    } 
    $canUpload=0; 
//   echo "2<br>"; 
    if(isset($data_Img) && $data_Img[0]>0 && $data_Img[1]>0){ 
//     echo "3<br>"; 
      if($img["size"]<=$limit_size){         
        if($limit_width>0 && $limit_height>0){ 
          if($data_Img[0]<=$limit_width && $data_Img[1]<=$limit_height){ 
            $canUpload=1; 
//           echo "5<br>"; 
          }           
        }elseif($limit_width>0 && $limit_height==0){ 
          if($data_Img[0]<=$limit_width){ 
            $canUpload=1; 
//           echo "6<br>"; 
          }     
        }elseif($limit_width==0 && $limit_height>0){ 
          if($data_Img[1]<=$limit_height){ 
            $canUpload=1; 
//           echo "7<br>"; 
          }                         
        }else{ 
          $canUpload=1;           
//         echo "8<br>"; 
        }       
      }else{ 
//       echo "4<br>"; 
      }       
    }     
    if($fileupload1!="" && @in_array($ext,$allowed_types) && $canUpload==1){       
        if(is_uploaded_file($fileupload1)){ 
          @move_uploaded_file($fileupload1,$imglocate.$file_up);  
          @chmod($imglocate.$file_up,0777);                 
        } 
    }else{ 
      $file_up=NULL; 
    } 
  } 
  return $file_up; // ส่งกลับชื่อไฟล์ 
} 
// ถ้ามีการส่งไฟล์มาทำการอัพโหลด
if($_FILES["upload"]){
	// อัพโหลดรูปพาพไปที่โฟลเดอร์ picupload เปลี่ยนชื่ออื่นถ้าต้องการ
	$file_up=uppic_only($_FILES["upload"],"picupload/"); 
/* สามารถดูรูปแบบการเรียกใช้งานฟังก์ชั่นอัพโหลดเพิ่มได้ที่ 
สร้างฟังก์ชันสำหรับอัพโหลดรูป แบบกำหนดเงื่อนไข อย่างง่าย 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=440 via @ninenik	*/
}// ตรวจสอบชื่อไฟล์ที่อัพโหลด
if($file_up!=NULL){ // ถ้าอัพโหลดแล้วชื่อไฟล์ไม่ว่าง
	$url = 'picupload/'.$file_up; // กำหนด path ของรูปภาพ 
	// สามารถกำหนด path เต็มได้เช่น $url = 'http://www.ninenik.com/picupload/'.$file_up;
	// ข้อความแจ้งอัพโหลดเรียบร้อยแล้ว
	$message = 'File successfully uploaded.';	
}else{
	$url=NULL;
	// ข้อความแจ้งอัพโหลดไม่สำเร็จ
	$message = 'Can not upload file, Please try agian!';	
}
echo "<script type='text/javascript'>window.parent.CKEDITOR.tools.callFunction($funcNum, '$url', '$message');</script>";
?>
</body>
</html>
<?php /*?>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1"> 
 <input type="file" name="pic_upload" id="pic_upload" /> 
 <input type="submit" name="bt_upload" id="bt_upload" value="Submit" /> 
</form> 
<pre> 
<?php  
if(isset($_POST["bt_upload"])){ 
// อัพโหลดรูปในโฟลเดอร์ชื่อ picup 
// ตัวอย่างการใช้งานแบบปกติ อัพรูปภาพขนาดไม่เกิน 2 MB 
// $dataUpPic=uppic_only($_FILES["pic_upload"],"picup/"); 
   
// ตัวอย่างการใช้งานแบบปกติ อัพรูปภาพขนาดไม่เกิน 1 MB กว้างไม่เกิน 700  
  $dataUpPic=uppic_only($_FILES["pic_upload"],"picup/",1000000,700); 
   
// ตัวอย่างการใช้งานแบบปกติ อัพรูปภาพขนาดไม่เกิน 1 MB กว้างไม่เกิน 700 สูงไม่เกิน 500 
  $dataUpPic=uppic_only($_FILES["pic_upload"],"picup/",1000000,700,500); 
   
// ตัวอย่างการใช้งานแบบปกติ อัพรูปภาพขนาดไม่เกิน 1 MB สูงไม่เกิน 500 
  $dataUpPic=uppic_only($_FILES["pic_upload"],"picup/",1000000,0,500);   
   
  echo $dataUpPic; // แสดงชื่อไฟล์รูป  
   
// print_r($dataUpPic); 
} 
?> 
 สามารถดูรูปแบบการเรียกใช้งานฟังก์ชั่นอัพโหลดเพิ่มได้ที่ 
สร้างฟังก์ชันสำหรับอัพโหลดรูป แบบกำหนดเงื่อนไข อย่างง่าย 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=440 via @ninenik
</pre> <?php */?>
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ