การใช้งาน Class กับโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP ในภาษา Dart เบื้องต้น

04 October 2019 By Ninenik Narkdee
โปรแกรมเชิงวัตถุ oop ในภาษา dart dart การใช้งาน class

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ โปรแกรมเชิงวัตถุ oop ในภาษา dart dart การใช้งาน classในเนื้อหาในตอนต่อไปนี้ เราจะมาดูเกี่ยวกับการใช้งาน class เบื้องต้นในภาษา Dart
ตั้งแต่การกำหนด class การใช้งานงานตัวแปรใน class ที่เรีรยกว่า states หรือ property
การใช้งานฟังก์ชั่นการทำงานใน class ที่เรียกว่า method รวมถึงการใช้งานและการกำหนด
constructor ของ class เป็นต้น
 
 
สามารถทดสอบการเขียนโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ DartPad 
 
 

การกำหนด Class

    เนื่องจากภาษา dart เป็นรูปแบบภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ทุกสิ่งใน dart ล้วนเป็น object และทุกๆ object ล้วนถูกสร้างมาจาก class
โดย class เปรียยสมือนพิมพ์เขียวหนึ่งๆ ที่สามารถนำไปสร้างเป็น object ได้หลายๆ ตัว  ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการสร้างพิมพ์เขียวหุ่นยนต์
ขึ้นมา (เรากำลังจะสร้าง class)  และให้หุ่นยนต์ที่เราจะสร้างนั้น อาจจะมี property ต่างๆ เช่น ชื่อหรือหมายเลข ใช้พลังงานจากอะไร เป็นต้น
รวมไปถึงหุ่นยนต์นี้มีฟังก์ชั่นการทำงานหรือการกระทำอะไรที่สามารถทำได้ เช่น สามารถเดินได้ พูดได้ บินได้ นั่งได้ เต้นได้ เหล่านี้ ก็จะเป็นฟังก์ชั่น
การทำงาน หรือใน class ก็จะเรียกฟังก์ชั่นว่า method 
    มาเริ่มสร้าง class หุ่นยนต์ตามความเข้าใจเบื้องต้นกัน
 
void main () {

}

// การสร้าง class
class Robot{
 // state หรือ property ของ class หรือก็คือตัวแปร
 // สำหรับกำหนดคุณลักษณะ ของ class นั้นๆ
 String codeName;
 double height;
 bool walkable;
 bool talkable;
 
 // ฟังก์ชั่นการทำงาน หรือ method ที่จะบอกว่า หุ่นยนต์นั้น
 // ทำอะไรได้บ้าง
 void walking(){ // เดินได้
  print("Walking...");
 }
 void talking(){ // พูดคุยได้
  print("Talking...");
 }
  
}
 
    จะเห็นว่าในการสร้าง class เราเพียงกำหนด class keyword ด้านหน้า แล้วตามด้วยชื่อ class แล้วเปิดปิดด้วยเครื่องหมาย { } ภายในก็จะเป็นการกำหนด
ตัวแปรต่างๆ เป็น property และกำหนดฟังก์ชั่น เป็น method โดยทั้งสองส่วนล้วนเป็นเนื้อหาที่เราได้ทำความเข้าใจมาแล้ว ทบทวนได้ที่
    ตัวแปร Variable ในภาษา Dart http://niik.in/939
    Function ในภาษา Dart  http://niik.in/941
 
    ตัวอย่างโค้ดข้างต้น เรากำหนด class ชื่อ Robot ประกอบด้วย property ที่ชื่อ codeName, Height, walkable และ talkable  และมี 2 method คือ 
walking() และ talking()  นี้คือพิมพ์เขียวของ Robot ที่เราสร้างขึ้น ต่อไป เราต้องการนำพิมพ์เขียวนี้ไปสร้างเป็น หุ่นยนต์ 2 ตัว โดยสามารถทำได้ดังนี้
 
void main () {

 var humanoidA = Robot(); // สร้าง Robot object
 print(humanoidA.runtimeType); // Robot
 
 var humanoidB = Robot(); // สร้าง Robot object
 print(humanoidB.runtimeType); // Robot 
 
}
 
    เราสร้างตัวแปร humanoidA และ humanoidB เป็นตัวแปรอ้างอิง หรือที่เรียกว่า reference variable ให้มีค่าเท่ากับ instance of Robot object
ซึ่่งรูปแบบที่เราคุ้นเคยคือ 
    var humanioidA = new Robot(); 
 
    แต่ในภาษา dart เราไม่ระบุ "new" keyword ก็ได้ จึงได้เป็น
    var humanoidA = Robot(); 
 
    การเรียกใช้ Robot() เป็นการสร้าง Robot object ขึ้นมา ตัวแปร humanoidA จึงมีค่าเท่ากับ instance object ของ Robot ดังนั้น เมื่อเราทดสอบ
แสดงประเภทของตัวแปร โดยใช้คำสั่ง runtimeType เราก็จะได้ว่า humanoidA และ humanoidB ล้วนเป็น Robot หนึ่งๆ นั่นเอง
 
 
 

การใช้งานตัวแปรและฟังก์ชั่นใน class

    หลังจากที่เราทำการสร้าง instance object ขึ้นมาและเก็บไว้ในตัวแปร humanoidA และ humannoidB ข้างต้นแล้ว เราก็สามารถเรียกใช้งาน 
ตัวแปรและฟังก์ชั่นที่อยู่ใน object นั้นๆ ได้ โดยเราจะเรียกว่า instance variable และ instance method ตามลำดับ
 
void main () {

 var humanoidA = Robot();
 // การใช้งาน instance variable
 // การกำหนดค่า หรือเรียกว่า default setter
 humanoidA.codeName = 'ZA-05';
 humanoidA.height = 200;
 humanoidA.walkable = true;
 humanoidA.talkable = true;
 // การอ่านค่า หรือเรียกว่า default getter 
 print(humanoidA.codeName); // output: ZA-05 
 
 // การเรียกใช้งาน instance method  
 humanoidA.walking();
 humanoidA.talking();
 
 var humanoidB = Robot();
 // การใช้งาน instance variable
 // การกำหนดค่า หรือเรียกว่า default setter 
 humanoidB.codeName = 'ZB-03';
 humanoidB.height = 180;
 humanoidB.walkable = true;
 humanoidB.talkable = false;
 // การอ่านค่า หรือเรียกว่า default getter 
 print(humanoidB.codeName); // output: ZB-03
 
 // การเรียกใช้งาน instance method  
 humanoidB.walking();
}
 
    โค้ดตัวอย่างข้างต้น เราทำการเรียกใช้งาน ตัวแปรภายใน object ที่สร้างมาจาก class เราเรียกว่า instance variable โดยทดสอบทำการ
กำหนดค่าให้กับตัวแปรนั้น หรือที่เรียกว่าการกำหนด default setter  และทดสอบอ่านค่าโดยแสดงข้อมูลค่าของตัวแปร codeName หรือเรียกว่า
การใช้งาน default getter  นอกจากนั้น เรายังทดสอบเรียกใช้งาน instance method หรือฟังก์ชั่นใน class
 
 
 

การใช้งาน Constructors

    เราสามารถสร้าง object โดยใช้ constructor เพื่อกำหนดค่าให้กับ property ของ object ผ่านการกำหนด parameters constructor ได้  ก่อนลง
รายละเอียด เรากลับมาดูที่ class Robot ของเราก่อน
 
class Robot{
 String codeName;
 double height;
 bool walkable;
 bool talkable;
 
 // หาก class นั้นไม่ได้กำหนด constructor
 // จะมี default constructor เป็นชื่อเดียวกับ ClassName
 Robot(); // เรียกว่า default construtor 
 
 void walking(){ // เดินได้
  print("Walking...");
 }
 void talking(){ // พูดคุยได้
  print("Talking...");
 }
  
}

 

Default Constructor

    จะเห็นว่า หากเรากำหนด class โดยไม่มีการกำหนด constructor  ตัว class นั้นๆ จะมี default constructor เป็นชื่อเดียวกับ class อย่างโค้ดตัวอย่างข้างต้น
Robot() เป็น default constructor ที่ไม่มีการทำงานใดๆ ไม่มีการกำหนด parameter ดังนั้น เราจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่านี้ ก็ได้ แต่สมมติว่า เราต้องการให้
ทำคำสั่งใดๆ ทันทีที่ทำการสร้าง object เราสามารถกำหนด default constructor โดยมีส่วนของ body เพื่อทำคำสั่งที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น
 
void main () {
 var humanoidA = Robot(); // สร้าง Robot object
 humanoidA.codeName = 'ZA-05';
 humanoidA.height = 200;
 print(humanoidA.codeName); 
 humanoidA.walking();
 humanoidA.talking();
 
 var humanoidB = Robot(); // สร้าง Robot object
 humanoidB.codeName = 'ZB-03';
 humanoidB.height = 180;
 print(humanoidB.codeName); 
 humanoidB.walking();
}


class Robot{
 String codeName;
 double height;
 bool walkable;
 bool talkable;

 // default constructor
 Robot(){
  print("Default constructor runtime");
 }
 
 void walking(){ // เดินได้
  print("Walking...");
 }
 void talking(){ // พูดคุยได้
  print("Talking...");
 }
  
}
 
    ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อรันคำสั่ง
 
Default constructor runtime
ZA-05
Walking...
Talking...
Default constructor runtime
ZB-03
Walking...
 
    จะเห็นว่า default constructor จะทำงานทุกครั้ง ทันทีที่มีการสร้าง object หรือมี instance object เกิดขึ้น 
 
 

Parameter Constructor

    หากเราต้องการสร้าง object พร้อมกับกำหนด parameter ให้สามารถที่จะส่งค่าไปใช้งานใน object นั้น สามารถทำได้ดังนี้
สมมติเราส่งค่า codeName กับ height เข้าไป จะได้เป็น
 
 // parameter constructor
 Robot(String codeName, double height){
  this.codeName = codeName;
  this.height = height;
 }
 
    หรือเขียนในรูปแบบดังนี้แทนก็ได้
 
 // parameter constructor
 Robot(this.codeName, this.height){
  // คำสั่งอื่นๆ เพิ่มเติม ถ้ามี
 }
 
    หรือกรณีต้องการกำหนดค่าอย่างเดียว ก็สามารถไม่กำหนดในส่วนของ body ให้กับ constructor ก็ได้ จะได้เป็น
 
 // parameter constructor
 Robot(this.codeName, this.height);
 
    รูปแบบการใช้งาน parameter constructor ข้างต้น เป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปร ในขั้นตอนการสร้าง object ผ่าน parameter ดังนั้น รูปแบบ
การเรียกใช้งาน ก็จะต้องปรับใหม่ โดยต้องทำการส่งค่า argument ไปด้วย ดังนี้
 
void main () {
 var humanoidA = Robot('ZA-05', 200); // สร้าง Robot object
 // ตัวแปร codeName และ height ถูกกำหนดค่าไปแล้วในขั้นตอนการสร้าง object 
 print(humanoidA.codeName); // output: ZA-05
 humanoidA.walking();
 humanoidA.talking();
 
 var humanoidB = Robot('ZA-05', 180); // สร้าง Robot object
 // ตัวแปร codeName และ height ถูกกำหนดค่าไปแล้วในขั้นตอนการสร้าง object
 print(humanoidB.codeName);  // output: ZA-05
 humanoidB.walking();
}
 
    ในภาษา Dart เรายังมีวิธีการสร้าง object โดยสามารถเจาะจงความจำเพาะ ของ object นั้น โดยการใช้งาน named constructor โดยจะมีรูปแบบ
การกำหนด named constructor คือ ClassName.identifier โดย identifier คือคำจำเพราะ หรือคำที่ต้องการระบุแยกย่อยให้ชัดเจนในการสร้าง object นั้นๆ

 

Named Constructor

    สมมติเราต้องการสร้าง named constructor สำหรับสร้าง Robot object รุ่นเริ่มต้น ที่มี codeName ชื่อ "Demo-00" และ height เท่ากับ 150 เราสามารถ
กำหนด named constructor ใน Robto class ได้เป็นดังนี้
 
void main () {
 var humanoidA = Robot('ZA-05', 200); // สร้าง Robot object
 var humanoidB = Robot('ZA-05', 180); // สร้าง Robot object
 
 // สร้าง Robot object จาก named constructor
 var humanoidC = Robot.origin();
 print(humanoidC.codeName); // output: Demo-00
 
}

class Robot{
 String codeName;
 double height;
 bool walkable;
 bool talkable;

 // parameter constructor
 Robot(this.codeName, this.height);
 
 // named constuctor
 Robot.origin(){
  codeName = "Demo-00";
  height = 150;
 }
 
 void walking(){ // เดินได้
  print("Walking...");
 }
 void talking(){ // พูดคุยได้
  print("Talking...");
 }
  
}
 
    จะเห็นว่า origin เป็น identifier ที่เราต้องการกำหนดเจาะจง เป็นค่าอะไรก็ได้ ตามต้องการ สมมติ เราสร้างรุ่นพิเศษ ขึ้นมาใช้ชื่อว่า extra และมีการ
ใช้งาน parameter ร่วมด้วย เป็นดังนี้
 
  // named constuctor with parameter
 Robot.extra(this.codeName, this.height, this.talkable);
 
    เวลาเรียกใช้งาน ก็จะได้เป็น
 
 // สร้าง Robot object จาก named constructor และใช้งาน parameter
 var humanoidD = Robot.extra('EX-01', 300, true);
 if(humanoidD.talkable){
  humanoidD.talking(); // output: Talking...
 }
 
    เราสามารถกำหนด named constructor เท่าไหร่ก็ได้ ตามต้องการ ในขณะที่ parameter constructor จะสามารถกำหนดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น
    เราสามารถกำหนดทั้ง parameter constructor และ named constructor พร้อมกันได้
 
 

Redirecting constructor

    ในกรณีที่เราต้องการส่งต่อบางค่า ไปใช้งานใน constructor หลัก เราสามารถทำการ redirect ค่านั้นโดยการกำหนดรูปแบบ constructor เป็น
redirecting constructor ดูตัวอย่างโค้ดดานล่างประกอบ 
 
 // Redirecting constructors
 Robot.smart(String codeName):this(codeName, 150);
 
    เรากำหนด named constructor ที่ชื่อ Robot.smart() ได้รับ parameter ที่เป็น codeName ค่าเดียว จากนั้นเรากำหนด : (colon) แล้วเรียกใช้งาน
constructor หลัก หรือก็คือ Robot(this.codeName, this.height) โดยส่งต่อ codeName ใน parameter แรก และฟิกค่า height เท่ากับ 150 ใน 
parameter ตัวที่สอง ดังนั้น this(codeName, 150) จึงหมายถึงการเรียกใช้งาน constructor หลักนั่นเอง ดูตัวอย่างโค้ดเต็มประกอบ
 
void main () {
 var humanoidA = Robot('ZA-05', 200); // สร้าง Robot object
 var humanoidB = Robot('ZA-05', 180); // สร้าง Robot object
 
 // สร้าง Robot object จาก named constructor
 var humanoidC = Robot.origin();
 print(humanoidC.codeName); // output: Demo-00
 
 // สร้าง Robot object จาก named constructor และใช้งาน parameter
 var humanoidD = Robot.extra('EX-01', 300, true);
 if(humanoidD.talkable){
  humanoidD.talking(); // output: Talking...
 }
 
 // สร้าง Robot object จาก redirecting constructor
 var humanoidE = Robot.smart('SM-01');
 print(humanoidE.codeName); // output: SM-01
 print(humanoidE.height); // output: 150
}

class Robot{
 String codeName;
 double height;
 bool walkable;
 bool talkable;

 // parameter constructor
 Robot(this.codeName, this.height);
 
 // named constuctor
 Robot.origin(){
  codeName = "Demo-00";
  height = 150;
 }
 
  // named constuctor with parameter
 Robot.extra(this.codeName, this.height, this.talkable);
 
 // Redirecting constructors
 Robot.smart(String codeName):this(codeName, 150);
 
 void walking(){ // เดินได้
  print("Walking...");
 }
 void talking(){ // พูดคุยได้
  print("Talking...");
 }
  
}
 
    หวังว่าเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน class ในภาษา Dart เบื้องต้น จะเป็นแนวทางสำหรับทบทวน ทำความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้งาน
ต่อไป สำหรับการใช้งาน class ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีก  จะได้นำเสนอในลำดับต่อๆ ไป


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: การใช้งาน class dart โปรแกรมเชิงวัตถุ oop ในภาษา dartURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ