การใช้งาน Getter Setter และ Private Variable ในภาษา Dart

เขียนเมื่อ 4 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
oop ใน ภาษา dart setter private variable getter

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ oop ใน ภาษา dart setter private variable getter

ดูแล้ว 11,819 ครั้ง


เนื้อหาต่อไปนี้ เราจะอยู่ในโหมดของ OOP ในภาษา Dart 
ต่อจากตอนที่แล้ว ที่พูดถึงเกี่ยวกับการใช้งาน Class การสร้าง
Object และการใช้งาน Constructor
    ในตอนที่แล้ว ได้มีการพูดถึงการใช้งาน default getter และ default setter
ซึ่งก็คือการเรียกใช้ค่าตัวแปร และการกำหนดค่าตัวแปร ของ class object ไปบ้างเล็กน้อย
สามารถทบทวนได้ที่บทความ  http://niik.in/942
 
 
สามารถทดสอบการเขียนโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ DartPad 
 
 

การใช้งาน Getter และ Setter

    Getter และ Setter เป็นวิธีที่ใช้ในการอ่านและเขียนค่าข้อมูลให้กับตัวแปรใน object หรือที่เรียกว่า instance variable  ซึ่งโดยปกติแล้ว
เมื่อมีการเรียกใช้ตัวแปร ไม่ว่าจะเป็นการอ่านค่าหรือกำหนดค่า ก็จะถือได้ว่ามีการใช้งาน default getter และ default setter ตามลำดับอยู่แล้ว
ซึ่งนอกจากวิธีการปกติโดยทั่วไป เรายังสามารถใช้งาน Getter และ Setter แบบกำหนดเองเพิ่มเติมได้ โดยใช้ get และ set keyword 
    ขอยก Robot class ของตอนที่แล้วมาประกอบการอธิบาย ตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
 
void main () {
 var humanoidA = Robot('ZA-05'); // สร้าง Robot object
 // การกำหนดค่า หรือเรียกว่า default setter
 humanoidA.height = 200;
 // การอ่านค่า หรือเรียกว่า default getter 
 print(humanoidA.height); // output: 200
}
 
class Robot{
 // instance variable //
 String codeName;
 double height;
 bool walkable;
 bool talkable;
 
 // parameter constructor
 Robot(this.codeName);

 // instance method //
 void walking(){ // เดินได้
  print("Walking...");
 }
 void talking(){ // พูดคุยได้
  print("Talking...");
 }
  
}
 
    จากโค้ดข้างต้น เรากำหนดค่าให้กับความสูง โดยเรียกใช้ default setter เพื่อกำหนดค่าให้กับ height ซึ่งเป็น object property หรือเรียกอีก
อย่างว่า instance variable  จากนั้นเราทำการเรียกใช้ default getter เพื่อเรียกใช้ค่ามาแสดงโดยใช้คำสั่ง print()  แล้วการใช้งาน getter และ
setter แบบกำหนดเองคืออะไร เริ่มตรงไหน
    จะขอตัดบางส่วนของโค้ดด้านบนออก แล้วดูตัวอย่างพร้อมคำอธิบายด้านล่าง
 
void main () {
 var humanoidA = Robot('ZA-05',200); // สร้าง Robot object
 
 // การใช้งาน การกำหนดค่าด้วย custom setter
 // ตัวเลข 50 คือ percent parameter ที่ส่งเข้าไปคำนวณในฟังก์ชั่น 
 // set weight(double percent)
 humanoidA.weight = 50; // หนัก 50% ของความสูง
 
 // การใช้งาน การอ่านค่าด้วย custom getter
 print(humanoidA.weight); // output: 100
}
 
class Robot{
 // instance variable //
 String codeName;
 double height;
 double calcWweight;
 
 // parameter constructor
 Robot(this.codeName, this.height);

 // กำหนด custom getter
 double get weight{
  return calcWweight;
 }
 // กำหนด custom setter ให้น้ำหนัก ได้จากการคิด เปอร์เซ็นของความสูง
 void set weight(double percent){
  calcWweight = (height * percent) / 100;
 }

}
 
    เราทำการเพิ่มตัวแปร calcWeight สำหรับเก็บค่า น้ำหนักที่ได้จากการคำนวณ โดยการกำหนดน้ำหนักให้กับหุ่นยนต์นั้น เราต้องการให้มีน้ำหนัก
ได้จากการคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ของความสูง โดยให้ส่งค่า percent ที่ต้องการเข้ามา ในตอนเรียกใช้งาน  จะเห็น่ว่าต่างจากการใช้งาน default 
setter ที่เมื่อเรากำหนดค่าใดๆ เข้ามาแล้ว จะมีค่าเท่ากับค่าที่กำหนด  แต่กรณีนี้ เราต้องการให้ค่าที่ส่งเข้ามา ถูกนำไปคำนวณก่อนแล้วจึงส่งค่ากลับ
ออกมาหรือก็คือรูปแบบการใช้งาน custom setter   จากตัวอย่าง หุ่นยนต์มีความสูงที่ 200 และเราส่งค่า percent น้ำหนักที่ต้องการเท่ากับ 50
เปอร์เซ็นต์เข้ามา หรือก็คือต้องการให้คำนวณน้ำหนักของหุ่นยนต์เท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ของความสูง ซื่งก็คือ 100 
    หลังจากกำหนดค่าโดยใช้ custom setter แล้ว เราก็ทำการเรียกใช้ค่า หรืออ่านค่าด้วย custom getter ซึ่งก็ได้จากการ return ค่าตัวแปร calcWeight
ที่ได้จากการคำนวณกลับออกมานั่นเอง โดยในการกำหนด getter จะไม่มีการใช้งาน parameter ใดๆ
    เราสามารถใช้รูปแบบ fat arrow ในการกำหนด getter และ setter ได้ โดยสามารถปรับเป็นดังนี้
 
class Robot{
 // instance variable //
 String codeName;
 double height;
 double calcWweight;
 
 // parameter constructor
 Robot(this.codeName, this.height);

 // กำหนด custom getter | custom setter
 double get weight => calcWweight;
 void set weight(double percent) => calcWweight = (height * percent) / 100;

}
 
 
 
 

Private instance variable

    ในภาษา Dart จะไม่มีการกำหนด public, protected และ private keyword ในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ใน Dart มีการใช้ (_) underscore
ในการกำหนดค่า private ที่ให้สามารถเรียกใช้ค่านั้นๆ ได้เฉพาะใน library ของตัวมันเองเท่านั้น ไม่สามารถเรียกใช้ค่าจาก library อื่นๆ ได้
    ให้เข้าใจแบบนี้ว่า ทุกๆ app ในภาษา dart เรียกว่า libray อย่างโค้ดด้านบน ก็คือ library หนึ่ง สมมติเราสร้างอีกไฟล์ขึ้นมาชื่อ other.dart
และกำหนดโค้ดเป็นดังนี้
 
// ไฟล์ other.dart

class RobotBase{
 // กำหนด private instance variable
 String _height = "Two hundred";
 
 void about(){
  print("String value: $_height");// Output: Two hundred
  _height = "One hundred fifty";
  print("String value: $_height");// Output: One hundred fifty
 }
}
 
    จากนั้นเราทำการ import library มาใช้งานในไฟล์ robot.dart และเรียกใช้งานดังนี้
 
// ไฟล์ robot.dart
import 'other.dart'; 

void main () {
 var humanoidA = Robot('ZA-05',200); // สร้าง Robot object
 
 // เรียกใช้งาน aboutRobot method
 humanoidA.aboutRobot();
}
class Robot extends RobotBase{
 // instance variable //
 String codeName;
 double _height; // กำหนดเป็น private instance variable

 Robot(this.codeName, this._height);

 void aboutRobot(){
  print("Double value: $_height"); // Output: 200
  _height = 150;
  about(); // เรียกใช้ method ของ RobotBase class
  print("Double value: $_height"); // Output: 150
 }
 
}

  สังเกตว่าไฟล์ other.dart และ robot.dart ก็คือ library คนละตัวกัน โดยไฟล์ robot.dart มีการเรียกใช้งาน other library โดยทำการ import
เข้ามาใช้งาน จากนั้น ทำการ extends หรือสืบทอด Robot class จาก RobotBase class ที่อยู่ในอีก library   ทั้ง RobotBase และ Robot class
มีการกำหนด private instance variable ชื่อ _height เหมือนกัน แต่เป็นชนิดข้อมูลต่างกันคือเป็น String และ Double ตามลำดับ
    เมื่อเราทดสอบ โดยการเรียกใช้งาน aboutRobot() method เพื่อแสดงค่าข้อมูลของตัวแปร _height ใน Robot library โดยใน aboutRobot()
method ก็ทำการเรียกใช้งาน about() method ที่อยู่ใน other library เพื่อแสดงค่าตัวแปร _hegiht ใน Other library ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นดังนี้
 
//  Double value: 200
//  String value: Two hundred
//  String value: One hundred fifty 
//  Double value: 150

    จะเห็นว่า ตัวแปร _height ของแต่ละ library จะไม่สามารถเรียกใช้งาน หรือไม่มีผลในอีก library หากมีการกำหนดเป็น private สังเกตจากตัวอย่าง
ที่เมื่อเรากำหนดค่าตัวแปร _height = 150 ค่าตัวแปร จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะใน library ตัวมันเองเท่านั้น ไม่มีผลกับ ค่าใน library อื่น
 
    เนื่อหาเกี่ยวกับ getter และ setter และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ private instance variable เบื้องต้น จะเป็นแนวทางทำความเข้าใจส่วนอื่นๆ ต่อไป


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ