การใช้งาน fontawesome ร่วมกับ bootstrap 4 อย่างง่าย

21 May 2018 By Ninenik Narkdee
bootstrap 4 icons fontawesom

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ bootstrap 4 icons fontawesomเนื้อหาต่อไปนี้ จะเป็นแนวทางในการนำ fontawesome มาใช้งานร่วมกับ bootstrap 4 ซึ่งจริงๆ แล้ว
วิธีการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน และไม่ยากมากนัก แต่เพื่อเป็นแนวทางจึงขอนำมาเป็นบทความ
ไว้สำหรับทบทวนการใช้งาน
 

เริ่มต้นใช้งาน Fontawesome

    ก่อนอื่นให้เราเข้าไปทำการดาวน์โหลดตัว fontawesome ที่เป็นเวอร์ชั่น Free มาใช้งานกันก่อน ให้ไปที่
เว็บไซต์ 
    https://fontawesome.com/
 
เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะได้ไฟล์ zip ให้แตกไฟล์ แล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ "web-fonts-with-css" ในที่นี้เราจะ
ใช้เฉพาะในส่วนนี้เท่านั้น ให้ copy โฟลเดอร์นี้มาที่ project root ของเรา แล้วเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น
"fontawesome" จากนั้นเรียกใช้งานร่วมกับ bootstrap 4 ด้วยรูปแบบเริ่มต้นดังนี้
 
ไฟล์ demo.php
 
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
  <link rel="stylesheet" href="fontawesome/css/fontawesome-all.min.css" >
</head>
<body>
 

 <div class="container mb-2 w-75 mx-auto">
	<i class="fas fa-camera-retro"></i>

  <div style="font-size:3em; color:Tomato">
  <i class="fas fa-camera-retro"></i>
  </div>
</div> 


 
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
   
});
</script>
</body>
</html>
 
ทดสอบเรียกใช้งาน ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด จะแสดงรูป camera icon ตามรูปด้านล่าง
 
 


 
 
การใช้งาน fontawesome ปกติจะเรียกใช้ผ่าน tag <i> แล้วกำหนดคุณลักษณะ และการใช้งานต่างๆ ผ่าน class
ในรูปแบบดังนี้
 
<i class="fas fa-camera-retro"></i>
 
หรือก็คือ
 
<i class="[รูปแบบ style] fa-[ชื่อ icon]"></i>
 
โดยรูปแบบ ที่เราสามารถเรียกใช้งานได้ในเวอร์ชั่น Free นั้นก็คือ "fas" หรือ Solid style กับ 
"fab" หรือ Brands style ซึ่งบาง icon อาจจะมีให้เลือกใช้ทั้งสองแบบ หรือมีเฉพาะบางรูปแบบ อย่าง
ใน camera-retro นั้น จะมีเฉพาะแบบ "fas" แต่ไม่มีในรูปแบบ "fab" ให้ใช้งาน โดยเราสามารถ
ที่จะค้นหา และเลือกรูปแบบ ที่สามารถใช้งานได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
    https://fontawesome.com/icons
 
หลักๆ แล้ว "fas" จะใช้งานได้ส่วนใหญ่ หาก รูปแบบใด ไม่สามารถใช้งานได้ เราจะเห็นผลลัพธ์เมื่อมีการเรียก
ใช้โดยกำหนดค่าไปแล้ว รูป icon ไม่แสดง เช่นเดียวกับรูปแบบ "far" หรือ Regular style และ "fal" หรือ Light style
ที่จะมีให้ใช้งานเฉพาะในเวอร์ชั่น Pro (เสียเงิน) เท่านั้น
 
หมายเหตุ:
    รูปแบบ "far" และ "fal" ในบาง icons สามารถใช้งานได้ในเวอร์ชั่น Free ดังนั้นสามารถตรวจสอบ icons ที่รอง
รับได้ที่ลิ้งค์ด้านบนเพื่อความถูกต้อง
 
 

การกำหนดขนาด

    ถ้าเราเปรียบความเข้าใจอย่างง่าย fontawesome ที่แทนด้วย <i> ก็เหมือนเป็นตัวอักษรตัวหนึ่งที่มีลักษณะเป็น
font รูปภาพ เราสามารถกำหนด css style ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวอักษร สีข้อความ สีพื้นหลัง เข้าไปได้ในรูปแบบ
ต่อไปนี้
 
<i class="fas fa-camera-retro" style="font-size:3em; color:Tomato"></i>
 
แต่เพื่อให้รูปแบบการเรียกใช้งาน fontawesome ดูเรียบร้อยและเข้าใจง่าย ปกติจะไม่นิยม เพิ่ม css style ในรูปแบบ
inline style ตามข้างต้น แต่อาจจะใช้ผ่านชื่อ class แทน หรือเรียกใช้ css inline style ผ่าน <div> ที่คลุมอีกทีก็ได้
เป็นดังนี้
 
<div style="font-size:3em; color:Tomato">
<i class="fas fa-camera-retro"></i>
</div>
 
หรือกรณีสร้างเป็น css class
 
<style type="text/css">
.myclass{
	font-size:3em; color:Tomato;
}
</style>  
<div class="myclass">
	<i class="fas fa-camera-retro"></i>
</div>
 
จะเห็นว่าเราจัดรูปแบบของ icon โดยไม่จำเป็นต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ tag <i>
 
นอกจากวิธีการกำหนดขนาดของ font ตามที้ต้องการแล้ว เรายังสามารถใช้ css class ของ fontawesome 
ที่มีมาให้ ได้ดังนี้
 
 • fa-xs = .75em
 • fa-sm = .875em
 • fa-lg = 1.33em และมีการกำหนด vertical-align: -25%
 • fa-2x ถึง fa-10x = ค่าจาก 2em เพิ่ม ค่าไปตามเลขกำกับไปจนถึง 10em
 
หมายเหตุ: 
    16px เท่ากับ 1em 
    แปลง px เป็น em ด้วย x*(1/16)
    แปลง em เป็น px ด้วย x*16 
    หรือสามารถดูค่าได้ที่ http://pxtoem.com/
 
รูปแบบการใช้งาน
 
<i class="fas fa-camera-retro fa-xs"></i>
<i class="fas fa-camera-retro fa-2x"></i>
 
ตัวอย่างการเรียกใช้งานทุก css class ที่มีในการกำหนดขนาด
 
<div style="color:Tomato">
  <i class="fas fa-camera-retro fa-xs"></i>
  <i class="fas fa-camera-retro fa-sm"></i>
  <i class="fas fa-camera-retro fa-lg"></i>
  <i class="fas fa-camera-retro fa-2x"></i>
  <i class="fas fa-camera-retro fa-3x"></i>
  <i class="fas fa-camera-retro fa-4x"></i>
  <i class="fas fa-camera-retro fa-5x"></i>
  <i class="fas fa-camera-retro fa-6x"></i>
  <i class="fas fa-camera-retro fa-7x"></i>
  <i class="fas fa-camera-retro fa-8x"></i>
  <i class="fas fa-camera-retro fa-9x"></i>
  <i class="fas fa-camera-retro fa-10x"></i>
</div>
 

 
 

การกำหนดความกว้างแบบ fixed width

    เหมาะสำหรับใช้ในการกำหนด nav list หรือ list group เพื่อให้ icon มีขนาดความกว้างเท่ากัน
 
รูปแบบการใช้งาน กำหนดผ่าน "fa-fw" 
 
ตัวอย่าง
 
<div><i class="fas fa-home fa-fw" style="background:MistyRose"></i> Home</div>
<div><i class="fas fa-info fa-fw" style="background:MistyRose"></i> Info</div>
<div><i class="fas fa-book fa-fw" style="background:MistyRose"></i> Library</div>
<div><i class="fas fa-pencil-alt fa-fw" style="background:MistyRose"></i> Applications</div>
<div><i class="fas fa-cog fa-fw" style="background:MistyRose"></i> Settings</div>
 


 
 
สังเกตสีพื้นหลังที่เราทดสอบใส่เข้าไป เพื่อให้เห็นว่าส่วนของ icon นั้นมีการกำหนดความกว้างให้เท่ากัน ทำให้
รูปแบบของลิสรายการที่แสดงออกมาสวยงาม ซึ่งถ้าเราไม่กำหนด ผลที่ได้ก็จะเป็นดังรูป
 

การใช้งานแบบลิสรายการ

    เราสามารถใช้งาน icon แทนรูปแบบการใช้งาน ul และ li ปกติ เพื่อแสดงลิสรายการ ได้ โดยใช้  "fa-ul"
และ "fa-li" ตามตัวอย่างด้านล่าง
 
<ul class="fa-ul">
 <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check-square"></i></span>List icons can</li>
 <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-check-square"></i></span>be used to</li>
 <li><span class="fa-li"><i class="fas fa-spinner fa-pulse"></i></span>replace bullets</li>
 <li><span class="fa-li"><i class="far fa-square"></i></span>in lists</li>
</ul>
 

 
 

การกำหนดขอบ และการยึดซ้ายขวา

    เราสามารถกำหนด border หรือเส้นขอบให้กับ icon ด้วย "fa-border" และสามารถกำหนดการดึงยึด icon
ให้อยู่ทางซ้ายหรือขวาด้วย "fa-pull-left" กับ "fa-pull-right" ตามลำดับ
 
<i class="fas fa-quote-left fa-2x fa-pull-left fa-border"></i>
Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us.
It eluded us then, but that’s no matter — tomorrow we will run faster, stretch our arms further...
And one fine morning — So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.
<i class="fas fa-quote-right fa-2x fa-pull-right fa-border"></i>


 

การใช้งาน animated icon

    เราสามารถใช้งาน icon ที่รองรับการ animation หรือการเคลื่อนไหว โดยสามารถดูรายชื่อ ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
    https://fontawesome.com/icons?c=spinners
 
โดยใช้ "fa-spin" กับ icon ที่รองรับการใช้งานการเคลื่อนไหวตามลิ้งค์ด้านบน หรือสามารถใช้ "fa-pulse" กับ 
icon ที่ชื่อ "fa-spinner" โดยรูปแบบ animation ของ icon นั้น เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการแจ้งเตือน
process หรือการทำงานของโปรแกรม ในลักษณะ loading ได้
 
<div class="fa-3x">
 <i class="fas fa-spinner fa-spin"></i>
 <i class="fas fa-circle-notch fa-spin"></i>
 <i class="fas fa-sync fa-spin"></i>
 <i class="fas fa-cog fa-spin"></i>
 <i class="fas fa-spinner fa-pulse"></i>
</div>
 
สำหรับแนวทางการใช้งาน fontawesome ที่ไม่ได้ใช้งานร่วมกับ javascript ก็จะมีแนวทางการใช้งานเบื้องต้นตามที่กล่าว
มา อย่างไรก็ตาม หากต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม หรือใช้งานร่วมกับ javascript สามารถศึกษาการใช้งานแบบละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ตามลิ้งค์ด้านล่าง
    https://fontawesome.com/how-to-use
 


 

การใช้งาน Fontawesome ร่วมกับ Bootstrap 4

    เนื่องจากรูปแบบการใช้งานของ fontawesome นั้นหลักๆ จะใช้ผ่าน tag <i> ดังนั้น เวลานำมาใช้ร่วมกับ bootstrap
ก็สามารถนำมาแทรกในส่วนที่ต้องการได้ง่าย ดังนั้นการใช้งาน จะไม่ขออธิบายอะไรมาก จะเน้นไปที่ตัวอย่าง หรือรูปแบบ
การใช้งาน ที่พบบ่อยๆ ตามโค้ด และผลลัพธ์ด้านล่าง โดยสามารถนำปประยุกต์หรือปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
 

ตัวอย่างใช้งานร่วมกับ Pagination

<div class="w-50">
 <nav aria-label="Page navigation example">
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">
  <i class="fas fa-arrow-left"></i>
  </a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">
  <i class="fas fa-arrow-right"></i>
  </a></li>
 </ul>
</nav>
</div>

 
 

ตัวอย่างใช้งานร่วมกับ Input Group

<div class="w-50">
<div class="input-group mb-3">
 <div class="input-group-prepend">
  <span class="input-group-text">
  <i class="fas fa-user"></i>
  </span>
 </div>
 <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
</div>
<div class="input-group mb-3">
 <input type="text" class="form-control" placeholder="search">
 <div class="input-group-append">
  <span class="input-group-text">
  <i class="fas fa-search"></i>
  </span>
 </div> 
</div>
<div class="input-group mb-3">
 <input type="text" class="form-control" placeholder="search" >
 <div class="input-group-append">
  <button class="btn btn-outline-secondary" type="button">
  	<i class="fas fa-search"></i>
  </button>
 </div>
</div>
</div>
 
 

ตัวอย่างใช้งานร่วมกับ Button Group

 <div class="btn-toolbar" role="toolbar" aria-label="Toolbar with button groups">
 <div class="btn-group mr-2 shadow-sm" role="group" aria-label="First group">
  <button type="button" class="btn btn-light">
  	<i class="far fa-file-word text-primary"></i>
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-light">
  <i class="far fa-file-excel text-success"></i>
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-light">
   <i class="far fa-file-pdf text-danger"></i>  
  </button>  
  <button type="button" class="btn btn-light">
   <i class="far fa-file-powerpoint text-warning"></i>  
  </button>     
  <button type="button" class="btn btn-light">
  <i class="far fa-file-image text-info"></i>  
  </button>
 </div>
</div>
 

 
 

ใช้งานร่วมกับ Alert

<div class="w-50">
  <div class="alert alert-danger" role="alert">
    <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i> A simple danger alert—check it out!
  </div>
  <div class="alert alert-info" role="alert">
    <i class="fas fa-info-circle"></i> A simple info alert—check it out!
  </div>
</div>
 

 
 

ใช้งานร่วมกับ Nav สร้าง Tab เมนู

<div class="w-75">
  <nav class="nav nav-pills nav-justified bg-dark">
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0" >
   <i class="fas fa-list-ul"></i>
   รายการสินค้า
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0" >
   <i class="fas fa-search"></i>
   ค้นหา
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0" >
   <i class="fas fa-shopping-cart"></i>
   ตะกร้าสินค้า
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0" >
   <i class="fas fa-credit-card"></i>
   ชำระเงิน
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0" >
   <i class="fas fa-user"></i>
   บัญชีผู้ใช้
   </a>            
  </nav> 
</div>
<br>
<div class="w-50">
  <nav class="nav nav-pills nav-justified border-top">
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0 p-0" >
   <i class="fas fa-list-ul d-block pt-2"></i>
   สินค้า
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0 p-0" >
   <i class="fas fa-search d-block pt-2"></i>
   ค้นหา
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0 p-0" >
   <span class="badge badge-pill badge-danger position-absolute float-right mt-1">1,019</span>   
   <i class="fas fa-envelope d-block pt-2"></i>
   ข้อความ
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0 p-0" >
   <i class="fas fa-credit-card d-block pt-2"></i>
   ชำระเงิน
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0 p-0" >
   <i class="fas fa-user d-block pt-2"></i>
   บัญชี
   </a>            
  </nav> 
</div>
 

 

 

ใช้งานร่วมกับ List Group

 <ul class="list-group w-25">
 <li class="list-group-item">
 	<i class="fas fa-list-ul fa-fw"></i>
	รายการสินค้า
  </li>
 <li class="list-group-item">
 	<i class="fas fa-search fa-fw"></i>
	ค้นหา</li> 
 <li class="list-group-item">
 	<i class="fas fa-shopping-cart fa-fw"></i>
	ตะกร้าสินค้า
 </li>
 <li class="list-group-item">
 	<i class="fas fa-credit-card fa-fw"></i>
	การชำระเงิน
 </li>
 <li class="list-group-item">
 	<i class="fas fa-user fa-fw"></i>
	บัญชีผู้ใช้
 </li>
</ul>
 
 

ใช้งานกับ Button

<div class="row w-75">
  <div class="col-3 p-3">
    <button type="button" class="btn btn-light shadow-sm">
    <i class="far fa-file-alt fa-lg"></i>
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-danger shadow-sm">
    <i class="far fa-trash-alt fa-lg"></i>
    </button>   
  </div>
  <div class="col-3 p-3">
    <button type="button" class="btn btn-light shadow-sm">
    <i class="far fa-file-alt fa-lg"> New</i>
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-danger shadow-sm">
    <i class="far fa-trash-alt fa-lg"> Delete</i>
    </button> 
  </div>    
  <div class="col-3 p-3">
    <button type="button" class="btn btn-light shadow-sm">
    <i class="far fa-file-alt fa-lg"></i> New
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-danger shadow-sm">
    <i class="far fa-trash-alt fa-lg"></i> Delete
    </button>
  </div>      
  <div class="col-3 p-3">
    <button type="button" class="btn btn-outline-success shadow-sm">
    <i class="far fa-file-alt fa-lg"></i> New
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-outline-danger shadow-sm">
    <i class="far fa-trash-alt fa-lg"></i> Delete
    </button>
  </div>   
  <div class="col-3 p-3">
    <button type="button" class="btn btn-block btn-light shadow-sm">
    <i class="far fa-file-alt fa-lg"></i> New
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-block btn-danger shadow-sm">
    <i class="far fa-trash-alt fa-lg"></i> Delete
    </button>
  </div>    
  <div class="col-3 p-3">
    <button type="button" class="btn btn-block btn-light shadow-sm text-left">
    <i class="far fa-file-alt fa-lg"></i> New
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-block btn-danger shadow-sm text-left">
    <i class="far fa-trash-alt fa-lg"></i> Delete
    </button>
  </div>                
</div>
 


 
 
 
โค้ดตัวอย่างแบบเต็ม เรียกใช้ผ่าน cdn
 
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
<!--  <link rel="stylesheet" href="fontawesome/css/fontawesome-all.min.css" >-->
  	<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/css/all.css">
  <style>
		html{
			font-family: "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
  		font-size: 14px;
		}
		body{
			font-family: "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
  		font-size: 14px;
		}
  </style>
</head>
<body>
 

 <div class="container mt-5 w-75 mx-auto">
 
 <br>
<div class="w-50">
 <nav aria-label="Page navigation example">
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">
  <i class="fas fa-arrow-left"></i>
  </a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">
  <i class="fas fa-arrow-right"></i>
  </a></li>
 </ul>
</nav>
</div>

<br>

<div class="w-50">
<div class="input-group mb-3">
 <div class="input-group-prepend">
  <span class="input-group-text">
  <i class="fas fa-user"></i>
  </span>
 </div>
 <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
</div>
<div class="input-group mb-3">
 <input type="text" class="form-control" placeholder="search">
 <div class="input-group-append">
  <span class="input-group-text">
  <i class="fas fa-search"></i>
  </span>
 </div> 
</div>
<div class="input-group mb-3">
 <input type="text" class="form-control" placeholder="search" >
 <div class="input-group-append">
  <button class="btn btn-outline-secondary" type="button">
  	<i class="fas fa-search"></i>
  </button>
 </div>
</div>
</div>

<br>

 <div class="btn-toolbar" role="toolbar" aria-label="Toolbar with button groups">
 <div class="btn-group mr-2 shadow-sm" role="group" aria-label="First group">
  <button type="button" class="btn btn-light">
  	<i class="far fa-file-word text-primary"></i>
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-light">
  <i class="far fa-file-excel text-success"></i>
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-light">
   <i class="far fa-file-pdf text-danger"></i>  
  </button>  
  <button type="button" class="btn btn-light">
   <i class="far fa-file-powerpoint text-warning"></i>  
  </button>     
  <button type="button" class="btn btn-light">
  <i class="far fa-file-image text-info"></i>  
  </button>
 </div>
</div>
 
<br>

<div class="w-50">
  <div class="alert alert-danger" role="alert">
    <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i> A simple danger alert—check it out!
  </div>
  <div class="alert alert-info" role="alert">
    <i class="fas fa-info-circle"></i> A simple info alert—check it out!
  </div>
</div>

<br>

<div class="w-75">
  <nav class="nav nav-pills nav-justified bg-dark">
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0" >
   <i class="fas fa-list-ul"></i>
   รายการสินค้า
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0" >
   <i class="fas fa-search"></i>
   ค้นหา
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0" >
   <i class="fas fa-shopping-cart"></i>
   ตะกร้าสินค้า
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0" >
   <i class="fas fa-credit-card"></i>
   ชำระเงิน
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0" >
   <i class="fas fa-user"></i>
   บัญชีผู้ใช้
   </a>            
  </nav> 
</div>

<br>

<div class="w-50">
  <nav class="nav nav-pills nav-justified border-top">
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0 p-0" >
   <i class="fas fa-list-ul d-block pt-2"></i>
   สินค้า
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0 p-0" >
   <i class="fas fa-search d-block pt-2"></i>
   ค้นหา
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0 p-0" >
   <span class="badge badge-pill badge-danger position-absolute float-right mt-1">1,019</span>   
   <i class="fas fa-envelope d-block pt-2"></i>
   ข้อความ
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0 p-0" >
   <i class="fas fa-credit-card d-block pt-2"></i>
   ชำระเงิน
   </a>
   <a class="nav-item nav-link bg-light text-dark rounded-0 p-0" >
   <i class="fas fa-user d-block pt-2"></i>
   บัญชี
   </a>            
  </nav> 
</div>
 <br>
<br>

 <ul class="list-group w-25">
 <li class="list-group-item">
 	<i class="fas fa-list-ul fa-fw"></i>
	รายการสินค้า
  </li>
 <li class="list-group-item">
 	<i class="fas fa-search fa-fw"></i>
	ค้นหา</li> 
 <li class="list-group-item">
 	<i class="fas fa-shopping-cart fa-fw"></i>
	ตะกร้าสินค้า
 </li>
 <li class="list-group-item">
 	<i class="fas fa-credit-card fa-fw"></i>
	การชำระเงิน
 </li>
 <li class="list-group-item">
 	<i class="fas fa-user fa-fw"></i>
	บัญชีผู้ใช้
 </li>
</ul>
 
 <br>
<br>

 
<div class="row w-75">
  <div class="col-3 p-3">
    <button type="button" class="btn btn-light shadow-sm">
    <i class="far fa-file-alt fa-lg"></i>
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-danger shadow-sm">
    <i class="far fa-trash-alt fa-lg"></i>
    </button>   
  </div>
  <div class="col-3 p-3">
    <button type="button" class="btn btn-light shadow-sm">
    <i class="far fa-file-alt fa-lg"> New</i>
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-danger shadow-sm">
    <i class="far fa-trash-alt fa-lg"> Delete</i>
    </button> 
  </div>    
  <div class="col-3 p-3">
    <button type="button" class="btn btn-light shadow-sm">
    <i class="far fa-file-alt fa-lg"></i> New
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-danger shadow-sm">
    <i class="far fa-trash-alt fa-lg"></i> Delete
    </button>
  </div>      
  <div class="col-3 p-3">
    <button type="button" class="btn btn-outline-success shadow-sm">
    <i class="far fa-file-alt fa-lg"></i> New
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-outline-danger shadow-sm">
    <i class="far fa-trash-alt fa-lg"></i> Delete
    </button>
  </div>   
  <div class="col-3 p-3">
    <button type="button" class="btn btn-block btn-light shadow-sm">
    <i class="far fa-file-alt fa-lg"></i> New
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-block btn-danger shadow-sm">
    <i class="far fa-trash-alt fa-lg"></i> Delete
    </button>
  </div>    
  <div class="col-3 p-3">
    <button type="button" class="btn btn-block btn-light shadow-sm text-left">
    <i class="far fa-file-alt fa-lg"></i> New
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-block btn-danger shadow-sm text-left">
    <i class="far fa-trash-alt fa-lg"></i> Delete
    </button>
  </div>                
</div></div> 


 
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
   
});
</script>
</body>
</html>
 
ดูตัวอย่างผลลัพธ์ที่ DEMO ด้านล่าง
 
กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: bootstrap 4 icons fontawesomURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ