การใช้งาน grids เพื่อแสดงเป็นคอลัมน์ ด้วย jQuery Mobile ตอนที่ 6

เขียนเมื่อ 10 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery mobile

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery mobile

ดูแล้ว 6,365 ครั้ง
grids ใน jQuery Mobile มีลักษณะ ความกว้าง 100% ไม่มีขอบ 
สามารถกำหนด จำนวน คอลัมน์ ได้ไม่เกิน 5 คอลัมน์ โดยใช้รูปแบบ
เบื้องต้นดังนี้
 
เพิ่ม คลาส ui-grid- ต่อด้วย solo / a / b / c / d / 
โดยจำนวนคอลัมน์ จะเท่ากับ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ตามลำดับ
 
โค้ด

<!--	สำหรับแสดง 1 คอลัมน์-->
  <div class="ui-grid-solo">
  </div><!-- /grid-solo -->    

<!--	สำหรับแสดง 2 คอลัมน์-->
  <div class="ui-grid-a">
  </div><!-- /grid-a -->

<!--	สำหรับแสดง 3 คอลัมน์-->
  <div class="ui-grid-b">
  </div><!-- /grid-b -->

<!--	สำหรับแสดง 4 คอลัมน์  -->
  <div class="ui-grid-c">
  </div><!-- /grid-c -->

<!--	สำหรับแสดง 5 คอลัมน์  -->
  <div class="ui-grid-d">
  </div><!-- /grid-d -->   
 
เมื่อได้ในส่วนของ เงื่อนไขว่า ต้องการแสดง กี่คอลัมน์
ส่วนต่อไป คือส่วนของ บล็อกคอลัมน์ ต้องมีจำนวน ตาม การกำหนดคอลัมน์ก่อนหน้า
โดยใช้ คลาส ui-block- ต่อด้วย a / b / c / d / e 
ซึ่งก็คือ บล็อกที่ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ตามลำดับ
 
โค้ด

    <div class="ui-grid-solo">
      <div class="ui-block-a">A</div>
    </div><!-- /grid-solo -->
  
    <br>
  
    <div class="ui-grid-a">
      <div class="ui-block-a">A</div>
      <div class="ui-block-b">B</div>
    </div><!-- /grid-a -->
    
    <br>
    
    <div class="ui-grid-b">
      <div class="ui-block-a">A</div>
      <div class="ui-block-b">B</div>
      <div class="ui-block-c">C</div>
    </div><!-- /grid-b -->  
    
    <br>
    
    <div class="ui-grid-c">
      <div class="ui-block-a">A</div>
      <div class="ui-block-b">B</div>
      <div class="ui-block-c">C</div>
      <div class="ui-block-d">D</div>    
    </div><!-- /grid-c -->    
    
    <br>
    
    <div class="ui-grid-d">
      <div class="ui-block-a">A</div>
      <div class="ui-block-b">B</div>
      <div class="ui-block-c">C</div>
      <div class="ui-block-d">D</div>    
      <div class="ui-block-d">e</div>   
    </div><!-- /grid-c -->      
    
    <br>
    

 
กรณีต้องการให้ grids แสดงมากกว่า 1 แถว
ให้เราเพิ่ม ชุดของจำนวน คอลัมน์ เพิ่มเข้าไป
 
ตัวอย่าง โค้ดด้านล่าง แสดง 2 คอลัมน์ 1 แถว
 
    <div class="ui-grid-a">
      <div class="ui-block-a">A</div>
      <div class="ui-block-b">B</div> 
    </div><!-- /grid-a -->  
 
หากต้องการแถวที่สอง ให้ คัดลอก ชุดคอลัมน์ เพิ่มเข้าไป ได้ดังนี้
 
    <div class="ui-grid-a">
      <div class="ui-block-a">A</div>
      <div class="ui-block-b">B</div>
      <div class="ui-block-a">C</div>
      <div class="ui-block-b">D</div>    
    </div><!-- /grid-a -->  
 
 
ตัวอย่างแสดงให้เห็นภาพ เราจะแทรกรูปภาพ เข้าไปใน แต่ละคอลัมน์
โดยกำหนดให้ขนาดรูปภาพมีความกว้าง 100%
 
 
โค้ดเกที่ยวกับ grids
 
<!DOCTYPE html> 
<html>
<head>
	<title>ใส่ไตเติล ตามใจชอบ</title>
	<meta charset="UTF-8" />
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="js/mobile/1.4.2/jquery.mobile-1.4.2.min.css" />
  <script src="js/jquery-1.9.1.min.js"></script>
  <script src="js/mobile/1.4.2/jquery.mobile-1.4.2.min.js"></script>  
</head>

<body>

<!-- Start of page HOME -->
<div data-role="page" id="page_home">

	<div data-role="header" data-position="fixed">
  	<a href="#left_panel" class="ui-btn ui-shadow ui-corner-all ui-icon-bars ui-btn-icon-notext">Bars</a>
		<h1>Home</h1>
    
    <div data-role="navbar" > 
      <ul> 
        <li><a href="#" class="ui-btn-active" data-icon="heart">เมนู 1</a></li> 
        <li><a href="#" data-icon="calendar">เมนู 2</a></li> 
        <li><a href="#" data-icon="audio">เมนู 3</a></li> 
        <li><a href="#" data-icon="alert">เมนู 4</a></li> 
        <li><a href="#" data-icon="gear">เมนู 5</a></li> 
      </ul> 
    </div><!-- /navbar -->      
	</div><!-- /header -->

	<div data-role="content">

   <div class="ui-grid-solo">
      <div class="ui-block-a"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
    </div><!-- /grid-solo -->
  
    <br>
  
    <div class="ui-grid-a">
      <div class="ui-block-a"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
      <div class="ui-block-b"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
    </div><!-- /grid-a -->
    
    <br>
    
    <div class="ui-grid-b">
      <div class="ui-block-a"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
      <div class="ui-block-b"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
      <div class="ui-block-c"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
    </div><!-- /grid-b -->  
    
    <br>
    
    <div class="ui-grid-c">
      <div class="ui-block-a"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
      <div class="ui-block-b"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
      <div class="ui-block-c"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
      <div class="ui-block-d"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>    
    </div><!-- /grid-c -->    
    
    <br>
    
    <div class="ui-grid-d">
      <div class="ui-block-a"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
      <div class="ui-block-b"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
      <div class="ui-block-c"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
      <div class="ui-block-d"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>    
      <div class="ui-block-d"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>   
    </div><!-- /grid-c -->      
    
    <br>
    
    <div class="ui-grid-a">
      <div class="ui-block-a"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
      <div class="ui-block-b"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
      <div class="ui-block-a"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
      <div class="ui-block-b"><img src="images/pic1.jpg" style="width:100%;" /></div>
    </div><!-- /grid-a -->  

		<hr />

    <div class="ui-grid-solo">
      <div class="ui-block-a">A</div>
    </div><!-- /grid-solo -->
  
    <br>
  
    <div class="ui-grid-a">
      <div class="ui-block-a">A</div>
      <div class="ui-block-b">B</div>
    </div><!-- /grid-a -->
    
    <br>
    
    <div class="ui-grid-b">
      <div class="ui-block-a">A</div>
      <div class="ui-block-b">B</div>
      <div class="ui-block-c">C</div>
    </div><!-- /grid-b -->  
    
    <br>
    
    <div class="ui-grid-c">
      <div class="ui-block-a">A</div>
      <div class="ui-block-b">B</div>
      <div class="ui-block-c">C</div>
      <div class="ui-block-d">D</div>    
    </div><!-- /grid-c -->    
    
    <br>
    
    <div class="ui-grid-d">
      <div class="ui-block-a">A</div>
      <div class="ui-block-b">B</div>
      <div class="ui-block-c">C</div>
      <div class="ui-block-d">D</div>    
      <div class="ui-block-d">e</div>   
    </div><!-- /grid-c -->      
    
    <br>
    
    <div class="ui-grid-a">
      <div class="ui-block-a">A</div>
      <div class="ui-block-b">B</div>
      <div class="ui-block-a">C</div>
      <div class="ui-block-b">D</div>    
    </div><!-- /grid-a -->  

  
	</div><!-- /content -->
  
  <div data-role="panel" id="left_panel" data-display="push">
    <ul data-role="listview" data-icon="false" data-divider-theme="a">
      <li data-role="list-divider">หัวข้อแบ่ง</li>
      <li><a href="#">เมนูที่ 1</a></li>
      <li><a href="#">เมนูที่ 2</a></li>
      <li><a href="#">เมนูที่ 3</a></li>
      <li><a href="#">เมนูที่ 4</a></li>      
      <li data-role="list-divider">หัวข้อแบ่ง</li>
      <li><a href="#">เมนูที่ 6</a></li>
      <li><a href="#">เมนูที่ 7</a></li>
    </ul>
  </div><!-- /panel -->    

	<div data-role="footer" data-position="fixed">
		<h4>ส่วน footer ใส่ตามใจชอบ</h4>
	</div><!-- /footer -->

</div><!-- /page -->

</body>
</html>
 
ดาวน์โหลดโค้ดตัวอย่าง
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: jquery mobileURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ