การใช้งาน ionicmodal ใน ionicframework ตอนที่ 10

เขียนเมื่อ 8 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ionicframework

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ionicframeworkการใช้งาน modal ใน ionicframework จะคล้ายกับการแสดงหน้าต่างเพจ หรือแท็บชั่วคราว
มาอยู่ด้านบนของหน้าทำงานหลัก เพื่อทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดเฉพาะ และปิดไปเมื่อจบการทำงาน 
 
โดยรูปแบบการใช้งาน modal จะใช้แท็ก <ion-modal-view> คลุมในส่วนของ
เนื้อหาที่ต้องการแสดง เช่น
 
 <ion-modal-view>
  <ion-header-bar>
   <h1 class="title">My Modal title</h1>
  </ion-header-bar>
  <ion-content>
   Hello!
  </ion-content>
 </ion-modal-view>
 
การเรียกใช้งาน modal สามาระเรียกใช้งานได้แบบ string และ url
ในที่นี้จะใช้เป็นแบบ url หรือเรียกผ่านไฟล์ template 
 
โดยเรากำหนดชื่อว่า modal.html 
 
มาดูโครงสร้างไฟล์ทั้งหมด สำหรับประกอบคำอธิบาย ว่ามีไฟล์อะไรบ้าง
 
index.html
app.js
tpl/aboutus.html
tpl/contactus.html
tpl/welcome.html
tpl/modal.html
 
หากใครยังไม่เข้าใจการใช้งาน template ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ที่
 
การใช้งาน template ใน ionicframework ตอนที่ 4 
 
มาไล่ดูโค้ดตัวอย่างไฟล์ทั้งหมดคร่าวๆ กัน (ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มให้ดูโครงสร้างเท่านั้น)
 
ไฟล์ index.html
 
<!DOCTYPE html>
<html ng-app="myIonicApp"> 
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="format-detection" content="telephone=no" />
    <meta name="msapplication-tap-highlight" content="no" />
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no, width=device-width">
    <link href="css/ionic.css" rel="stylesheet">
    <script type="text/javascript" src="js/ionic.bundle.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="app.js"></script>
    <title>My Ionic 3</title>
  </head>
  <body ng-controller="myIonicHome">
 
 
   <ion-side-menus> 
    <!-- Center content --> 
    <ion-side-menu-content> 
        
      <ion-nav-bar class="bar bar-header bar-assertive">
       <ion-nav-back-button class="button-clear">
        <i class="ion-arrow-left-c"></i> Back
       </ion-nav-back-button>           
      </ion-nav-bar>       
      <ion-nav-view animation="slide-left-right">

      </ion-nav-view>
       
    </ion-side-menu-content> 
 
    <!-- Left menu --> 
    <ion-side-menu side="left"> 
      <ion-header-bar class="bar bar-header bar-assertive"> 
        <h1 class="title">Menu</h1> 
      </ion-header-bar> 
      <ion-content> 

      <div class="list">
        <a nav-clear nav-clear menu-close class="item item-icon-left" href="#/">
          <i class="icon ion-home"></i>
          Home
        </a>
        <a nav-clear menu-close class="item item-icon-left" href="#/aboutus">
          <i class="icon ion-at"></i>
          About Us
        </a>
        <a nav-clear menu-close class="item item-icon-left item-icon-right" href="#/contactus">
          <i class="icon ion-email"></i>
          Contact Us
          <i class="icon ion-ios7-telephone-outline"></i>
        </a>
      </div>       
                           
      </ion-content> 
    </ion-side-menu> 
 
  </ion-side-menus> 
  
  </body>
</html>
 
ไฟล์นี้เราจะใช้โครงสร้างแบบมี sidemenu ด้านซ้าย 
เพื่อลิ้งค์ไปหน้าอื่น และจำลองให้เห็นการทำงานของ event ใน modal ด้วย
 
ไฟล์ welcome.html
 
<ion-header-bar class="bar bar-header bar-assertive"> 
<button menu-toggle="left" class="button button-icon icon ion-navicon"></button> 
<h1 class="title">My Ionic</h1> 
<button ng-click="openModal()" class="button">Edit</button>
</ion-header-bar> 
<!--      กำหนด class ให้กับ ion-content กรณี มี header--> 
<ion-content class="scroll-content ionic-scroll has-header"> 

 
<div class="list card">

 <div class="item item-body">
  <h2>Welcome</h2>
  <p>
  This is welcome.html template
  </p>
 </div>

</div>      
  
</ion-content>  
 
สำหรับไฟล์นี้ จะเป็นไฟล์ที่เรามีการเรียกใช้งาน modal โดยเราจะเพิ่มปุ่มคำว่า 
edit ไปที่มุมบนขวาของ header พอกด ก็จะไปเรียกใช้งานฟังก์ชั่น openModal()
 
 
ไฟล์ modal.html
 
  <ion-modal-view>
    <ion-header-bar class="bar bar-header bar-energized">
      <h1 class="title">ionic modal</h1>
      <button ng-click="closeModal()" class="button icon ion-ios7-close-outline"></button>
    </ion-header-bar>
    <ion-content class="scroll-content ionic-scroll has-header">

    <br>
    model content here
    <br>
    click exit button to close modal
    
    </ion-content>
 </ion-modal-view>
 
หน้าไฟล์ modal.html ก็จะเหมือนหน้าอื่นๆ แต่จะมีการครอบด้ววยแท็ก 
<ion-modal-view>  เพื่อกำหนดให้เป็นเนื้อหา modal โด้วยเฉพาะ ในไฟล์
ก็จะมีโค้ดปุ่มสำหรับ ปิด model ด้วยการเรียกใช้งานฟังก์ชั่น closeModal()
 
ไฟล์ aboutus.html
 
<ion-header-bar class="bar bar-header bar-assertive"> 
<button menu-toggle="left" class="button button-icon icon ion-navicon"></button> 
<h1 class="title">About Us</h1> 
<a nav-clear href="#/" class="button button-icon icon ion-home"></a>
</ion-header-bar> 
<!--      กำหนด class ให้กับ ion-content กรณี มี header--> 
<ion-content class="scroll-content ionic-scroll has-header"> 

<div class="list card">

 <div class="item item-body">
  <h2>About Us</h2>
  <p>
   This is aboutus.html template
  </p>
 </div>

</div>  
  
</ion-content>  
 
ไฟล์ contactus.html
 
<ion-header-bar class="bar bar-header bar-assertive"> 
<button menu-toggle="left" class="button button-icon icon ion-navicon"></button> 
<h1 class="title">Contact Us</h1> 
<a nav-clear href="#/" class="button button-icon icon ion-home"></a>
</ion-header-bar> 
<!--      กำหนด class ให้กับ ion-content กรณี มี header--> 
<ion-content class="scroll-content ionic-scroll has-header"> 
<div class="list card">

 <div class="item item-body">
  <h2>Contacuts</h2>
  <p>
   This is contactus.html template
  </p>
 </div>

</div>  
</ion-content>  
 
ส่วนสำคัญไฟล์ app.js คำอธิบาย แสดงในโค้ด
 
angular.module("myIonicApp", ["ionic"]) // สร้าง module และเรียกใช้งาน ionic
// ตั้งค่า provider สำหรับใช้งาน ngRoute service ใน ionic จะใช้ชื่อใหม่
// ต่างจาก angurlarjs แต่รูปแบบจะคล้ายๆ กัน
.config(function ($stateProvider, $urlRouterProvider) {
  $stateProvider
  .state('intro', { // กำหนดชื่อ ว่าเราอยู่ในส่วนใหน (อธิบายเพิ่มทีหลัง) กำหนดอะไรก็ได้ที่ให้เราเข้าใจ
    url: '/', // ถ้าลิ้งไปที่ url / 
    templateUrl: 'tpl/welcome.html', // ให้ไปเรียกไฟล์ welcome.html มาแสดง
    controller: 'welcomeCtrl' // พร้อมสร้าง controller ชื่อ myIonicHome
  })
   .state('aboutus', { // อย่างอันนี้ กำหนดว่า state ชื่อ aboutus เหมือนสื่อเราอยู่หน้า about us
    url: '/aboutus', // รูปแบบเคำอธิบายเหมือนด้านบน แค่เปลี่ยนชื่อ หรือค่า
    templateUrl: 'tpl/aboutus.html', // รูปแบบเคำอธิบายเหมือนด้านบน แค่เปลี่ยนชื่อ หรือค่า
    controller: 'aboutusCtrl'
  })  
   .state('contactus', { // ในตอนนี้เข้าใจเพียงว่า กำหนดชื่อให้สัมพันธ์กับส่วนที่ใช้งาน ชื่ออะไรก็ได้
    url: '/contactus',
    templateUrl: 'tpl/contactus.html',
    controller: 'contactusCtrl'
  })     
  $urlRouterProvider.otherwise("/"); // กรณีอื่นๆ ให้ url อ้างอิง เท่ากับ / หรือหน้าแรก
})
// ส่วนจัดการ controller ต่างๆ  มีการส่งค่า $ionicModal เพื่อใช้งาน modal
.controller("welcomeCtrl",function($scope,$ionicModal){ 

  // สร้าง modal controller จากไฟล์ template และกำหนด options
  $ionicModal.fromTemplateUrl('tpl/modal.html', {
    scope: $scope, // สร้าง child scope ของ rootScope เพื่อใช้งาน
    focusFirstInput:false, // ถ้าใน modal มี input textbox ให้โฟกัสไปที่ input นั้น เมื่อเปิด modal มา ค่าเริ่มต้นใช้ false
    backdropClickToClose:true, // ให้ปิด modal ได้ด้วยการกดไปที่ พื้นของ backdrop คล้ายพื้นหลังสีทึบๆ
    hardwareBackButtonClose:true, // ให้ปิด modal ได้ด้วยปุ่ม back ที่เครื่อง
    animation: 'slide-in-up' // รูปแบบการแสดงการเคื่อนไหว 
  }).then(function(modal) { // คืนค่าเป็น object controller เพื่อใช้งาน
    $scope.modal = modal; // เก็บค่าในตัวแปร $scope.modal 
  });

  // สร้างฟังก์ชั่น สำหรับแสดง modal
  $scope.openModal = function() {
    $scope.modal.show(); // เรียกใช้ method ของ ionicmodal ในการแสดง modal
    console.log("modal show");
    console.log($scope.modal.isShown());
    // $scope.modal.isShown() เป็น method สำหรับเช็คว่า modal มีการแสดงอยู่หรือไม่ ค่าเป็น true หรือ false
//    if($scope.modal.isShown()){ // ถ้า modal แสดงอยู่
//     // คำสั่งทำงาน
//    }
  };

  // สร้างฟังก์ชั่น สำหรับปิด modal
  $scope.closeModal = function() {
    $scope.modal.hide(); // เรียกใช้ method ของ ionicmodal ในการปิด modal
    console.log("modal hide");
    console.log($scope.modal.isShown());
  };

  // อันนี้เป็น event ของ scope กรณี มีการเปลี่ยนไปหน้าอื่น เราควร remove modal
  // เพื่อเป็นการล้างค่า modal และป้องกันการใช้งาน memory มากเกินไป
  $scope.$on('$destroy', function() {
    $scope.modal.remove();
    console.log("modal destroy");
  });

  // event เมื่อมีการ hide modal เช่นจากคำสั่ง $scope.modal.hide(); หรือคำสั่ง $scope.modal.remove();
  $scope.$on('modal.hidden', function() {
    // คำสั่งที่ต้องการทำงาน
    console.log("modal hidden");
  });

  // event เมื่อมีการ removed modal เช่น จากคำสั่ง $scope.modal.remove();
  $scope.$on('modal.removed', function() {
    // คำสั่งที่ต้องการทำงาน
    console.log("modal remove");
  });  
  
})
.controller("aboutusCtrl",function($scope){ 

})
.controller("contactusCtrl",function($scope){ 

})
.controller("myIonicHome",function($scope){ 

});
 
ในไฟล์ app.js เราจะได้รู้จักกับ method ต่างๆ ของ modal
เช่น 
show()  แสดง modal
isShow() ใช้ตรวจสอบว่า ขณะนี้ modal แสดงอยู่หรือไม่ true / false
hide()  ปิดหรือซ่อน modal
remove() ปิด และล้างค่า modal ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อีก จนกว่า มีการเรียกใช้งานใหม่ เช่น ไปหน้าอื่นและกลับมาอีกครั้ง สั่งเกตว่า ionic จะแนะนำให้เราทำการ remove modal เมื่อมีการเปลี่ยนไปหน้าอื่นด้วยคำสั่ง
 
  // อันนี้เป็น event ของ scope กรณี มีการเปลี่ยนไปหน้าอื่น เราควร remove modal
  // เพื่อเป็นการล้างค่า modal และป้องกันการใช้งาน memory มากเกินไป
  $scope.$on('$destroy', function() {
    $scope.modal.remove();
    console.log("modal destroy");
  });
 
 
เพื่อเป็นการป้องกันการใช้งาน memory มากเกินจำเป็น
 
ตัวอย่างการทำงานและรูปแบบ ของ modal
 
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ