การใช้งาน polyline และ polygon ใน google map api v3

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
google map polygon polyline

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ google map polygon polylineตัวอย่าง และโค้ดต่อไปนี้ เป็นการประยุกต์ใช้งาน google map v3 กับการสร้างเส้น polyline
และเส้น polygon

โดยในกรณีการสร้างเส้น polyline จะทำการนำค่า ของจุดที่กำหนดของเส้น polyline มาเก็บไว้ใน textarea ไว้ใช้งาน และมีการคำนวณระยะทางของเส้นทั้งหมด
ส่วนกรณีของการสร้างเส้น polygon  จะทำการนำค่า ของจุดที่กำหนดของเส้น polygon มาเก็บไว้ใน textarea ไว้ใช้งาน และคำนวณหาความยาวของเส้นโดยรอบพื้นที่ รวมทั้งหาขนาดของพื้นที่ มีหน่วยเป็น ตารางเมตร

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการใช้งาน ที่ค่อนข้างซับซ้อน
 และไม่ได้ทำการอธิบายในส่วนของรายละเอียดทั้งหมด
โดยได้แนวทางในการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก
http://gmaps-samples.googlecode.com/svn/trunk/poly/mymapstoolbar.html
ซึ่งเป็นการใช้งาน google map v2


ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างพร้อม icon ได้ที่
http://www.ninenik.com/download/googlemapv3.rar

ตัวอย่าง

Path Array

Distance
Km  (หากเป็น poligon จะเป็นขนาดความยาวโดยรอบ)
Area
m2 (หาร 1000000 จะได้ เท่ากับหน่วย km2)


โค้ดทั้งหมด

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - 01</title>
<style type="text/css">
html {
	height: 100%
}
body {
	height:100%;
	margin:0;
	padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas {
	position:relative;
	width:550px;
	height:400px;
	margin:auto;/*	margin-top:100px;*/
}
#contain_map {
	position:relative;
	width:550px;
	height:400px;
	margin:auto;
	margin-top:50px;
}
/* css ของส่วนการกำหนดจุดเริ่มต้น และปลายทาง */ 
#showDD {
	position:absolute;
	bottom:0px;
	/*  background-color:#000; */
  color:#FFF;
}
#show_form_data {
	margin:auto;
	width:550px;
}
#hand_b {
	width:31px;
	height:31px;
	cursor:pointer;
	background-image: url(images/Bsu.png);
}
#hand_b.selected {
	background-image: url(images/Bsd.png);
}
#placemark_b {
	width:31px;
	height:31px;
	cursor:pointer;
	background-image: url(images/Bmu.png);
}
#placemark_b.selected {
	background-image: url(images/Bmd.png);
}
#line_b {
	width:31px;
	height:31px;
	cursor:pointer;
	background-image: url(images/Blu.png);
}
#line_b.selected {
	background-image: url(images/Bld.png);
}
#shape_b {
	width:31px;
	height:31px;
	cursor:pointer;
	background-image: url(images/Bpu.png);
}
#shape_b.selected {
	background-image: url(images/Bpd.png);
}
</style>
</head>

<body>
<div id="contain_map">
 <div id="map_canvas"></div>
 <div id="showDD">
  <table>
   <tr>
    <td><div id="hand_b"
	 onclick="stopEditing()"/></td>
    <td><div id="placemark_b"
	 onclick="placeMarker()"/></td>
    <td><div id="line_b"
	 onclick="startLine()"/></td>
    <td><div id="shape_b"
	onclick="startShape()"/></td>
   </tr>
  </table>
 </div>
</div>
<div id="show_form_data">
 <form id="form_get_detailMap" name="form_get_detailMap" method="post" action="">
  Path Array<br />
  <textarea name="path_arr" id="path_arr" cols="70" rows="5"></textarea>
  <br />
  Distance<br />
  <input name="distance" type="text" id="distance" value="" />
  Km&nbsp; (หากเป็น poligon จะเป็นขนาดความยาวโดยรอบ)<br />
  Area<br />
  <input name="area_data" type="text" id="area_data" value="" />
  m<sup>2</sup> (หาร 1000000 จะได้ เท่ากับหน่วย km<sup>2</sup>)<br />
  <input type="submit" name="button" id="button" value="บันทึก" />
 </form>
</div>

<!--<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script> -->
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">

/* ส่วนสำหรับการ random ค่าสีและ event */
var COLORS =[
	["red", "#ff0000"], 
	["orange", "#ff8800"],
	["green","#008000"],
	["blue", "#000080"],
	["purple", "#800080"]
];
var colorIndex_ = 0;
var listener;

 /* ส่วนของการกำหนดค่า สำหรับคำนวณพื้นที่ */
var earthRadiusMeters=6367460.0;
var metersPerDegree=2.0*Math.PI*earthRadiusMeters/360.0;
var degreesPerRadian=180.0/Math.PI;
var radiansPerDegree=Math.PI/180.0;
var metersPerKm=1000.0;
 
 
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var poly;
var polygon;
var marker=[];
var Points=[];

function swap_class(buttonId) {
	$("#hand_b").removeClass("selected");
	$("#shape_b").removeClass("selected");
	$("#line_b").removeClass("selected");
	$("#placemark_b").removeClass("selected");
	$("#"+buttonId).addClass("selected");
}

function stopEditing() {
	swap_class("hand_b");
	$("#path_arr").val("");
	$("#distance").val("");
	$("#area_data").val("");
	if(listener!=undefined){
		GGM.event.removeListener(listener);
	}
	if(poly!=undefined){
		poly.setMap(null);
	}
	if(polygon!=undefined){
		polygon.setMap(null);
	}	
	if(marker.length>0){
		for(i=0;i<marker.length;i++){
			marker[i].setMap(null);
		}
	}
}
 
function getColor(named) {
 return COLORS[(colorIndex_++) % COLORS.length][named ? 0 : 1];
}
 
function getIcon(color) {
 var icon = new GIcon();
 icon.image = "//google.com/mapfiles/ms/micons/" + color + ".png";
 icon.iconSize = new GSize(32, 32);
 icon.iconAnchor = new GPoint(15, 32);
 return icon;
}
 

function startShape(){
 	swap_class("shape_b");	
	var color = getColor(true);
  var polygonOptions = {
   strokeColor: color,
	 geodesic:true,
   strokeOpacity: 1.0,
   strokeWeight: 3,
   fillColor: color,
   fillOpacity: 0.35	 
  }
  polygon = new GGM.Polygon(polygonOptions);
  polygon.setMap(map);
	
	startDrawing2(polygon,color);
	
}

function startLine() {
 swap_class("line_b");
	var color = getColor(true);
  var polyOptions = {
   strokeColor: color,
	 geodesic:true,
   strokeOpacity: 1.0,
   strokeWeight: 3
  }
  poly = new GGM.Polyline(polyOptions);
  poly.setMap(map);
	
	startDrawing(poly,color);

}
function startDrawing2(polygon,color){
		var i=0;
		Points=[];
		listener=GGM.event.addListener(map, 'click', function(event){

			var path = polygon.getPath();

			path.push(event.latLng);
			Points.push(event.latLng);
			

			var data_path="";
			var points='';
      $.each(path.getArray(),function(j,k){
        k=k.toString().replace("(","").replace(")","").replace(" ","");
        data_path+=k+"\r\n";
      });      

			$("#path_arr").val(data_path);
			$("#distance").val(polygon.inKm());
			calculateArea(Points);
		 
			// Add a new marker at the new plotted point on the polyline.
			var image="//google.com/mapfiles/ms/micons/"+color+".png";
			marker[i] = new GGM.Marker({
			 position: event.latLng,
			 title: '#' + path.getLength(),
			 map: map,
			 icon: image
			}); 
			i++;
		});			
}

function calculateArea(points) {
  if(points.length>2) {
    var areaMeters2=PlanarPolygonAreaMeters2(points);
    if(areaMeters2>1000000.0) areaMeters2=SphericalPolygonAreaMeters2(points);
		$("#area_data").val(areaMeters2.toFixed(2));
  }
}
function PlanarPolygonAreaMeters2(points) {
  var a=0.0;
  for(var i=0;i<points.length;++i)
    {var j=(i+1)%points.length;
    var xi=points[i].lng()*metersPerDegree*Math.cos(points[i].lat()*radiansPerDegree);
    var yi=points[i].lat()*metersPerDegree;
    var xj=points[j].lng()*metersPerDegree*Math.cos(points[j].lat()*radiansPerDegree);
    var yj=points[j].lat()*metersPerDegree;
    a+=xi*yj-xj*yi;}
  return Math.abs(a/2.0);
}
function SphericalPolygonAreaMeters2(points) {
  var totalAngle=0.0;
  //alert(points[0]);
  for(i=0;i<points.length;++i)
    {var j=(i+1)%points.length;
    var k=(i+2)%points.length;
    totalAngle+=Angle(points[i],points[j],points[k]);}
  var planarTotalAngle=(points.length-2)*180.0;
  var sphericalExcess=totalAngle-planarTotalAngle;
  if(sphericalExcess>420.0)
    {totalAngle=points.length*360.0-totalAngle;
    sphericalExcess=totalAngle-planarTotalAngle;}
  else if(sphericalExcess>300.0&&sphericalExcess<420.0)
    {sphericalExcess=Math.abs(360.0-sphericalExcess);}
  return sphericalExcess*radiansPerDegree*earthRadiusMeters*earthRadiusMeters;
}
function Angle(p1,p2,p3) {
  var bearing21=Bearing(p2,p1);
  var bearing23=Bearing(p2,p3);
  var angle=bearing21-bearing23;
  if(angle<0.0) angle+=360.0;
  return angle;
}
function Bearing(from,to) {
  var lat1=from.lat()*radiansPerDegree;
  var lon1=from.lng()*radiansPerDegree;
  var lat2=to.lat()*radiansPerDegree;
  var lon2=to.lng()*radiansPerDegree;
  var angle=-Math.atan2(Math.sin(lon1-lon2)*Math.cos(lat2),Math.cos(lat1)*Math.sin(lat2)-Math.sin(lat1)*Math.cos(lat2)*Math.cos(lon1-lon2));
  if(angle<0.0) angle+=Math.PI*2.0;
  angle=angle*degreesPerRadian;
  return angle;
}
 function startDrawing(poly,color){
	var i=0;
	listener=GGM.event.addListener(map, 'click', function(event){
		var path = poly.getPath();

		path.push(event.latLng);
		var data_path="";
		$.each(path.getArray(),function(j,k){
      k=k.toString().replace("(","").replace(")","").replace(" ","");
			data_path+=k+"\r\n";
		});
		$("#path_arr").val(data_path);
		$("#distance").val(poly.inKm());

		// Add a new marker at the new plotted point on the polyline.
		var image="//google.com/mapfiles/ms/micons/"+color+".png";
		marker[i] = new GGM.Marker({
		 position: event.latLng,
		 title: '#' + path.getLength(),
		 map: map,
		 icon: image
		}); 
		i++;
	});			
}


function placeMarker() {
	swap_class("placemark_b");
	var i=0;
	listener=GGM.event.addListener(map, 'click', function(event){
		if(event.latLng){
			var color = getColor(true);
			var image="//google.com/mapfiles/ms/micons/"+color+".png";
			marker[i] = new GGM.Marker({
				position: event.latLng,
				map: map,
				icon: image
			});
			i++;
		}
	});

}
 
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 15, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
		mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map

 GGM.LatLng.prototype.kmTo = function(a){ 
  var e = Math, ra = e.PI/180; 
  var b = this.lat() * ra, c = a.lat() * ra, d = b - c; 
  var g = this.lng() * ra - a.lng() * ra; 
  var f = 2 * e.asin(e.sqrt(e.pow(e.sin(d/2), 2) + e.cos(b) * e.cos 
(c) * e.pow(e.sin(g/2), 2))); 
  return f * 6378.137; 
 } 

 GGM.Polyline.prototype.inKm = function(n){ 
  var a = this.getPath(n), len = a.getLength(), dist = 0; 
  for(var i=0; i<len-1; i++){ 
   dist += a.getAt(i).kmTo(a.getAt(i+1)); 
  } 
  return dist; 
 }
 
 GGM.Polygon.prototype.inKm = function(n){ 
  var a = this.getPath(n), len = a.getLength(), dist = 0; 
	var dist2=0;
  for(var i=0; i<len-1; i++){ 
   dist += a.getAt(i).kmTo(a.getAt(i+1)); 
  } 
	dist2+=a.getAt(len-1).kmTo(a.getAt(0)); 
  return dist+dist2; 
 } 
 
}
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script>
</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ