ค้นหา พิกัด ค่า latitude และ longitude ใน Google Map จากฃื่อสถานที่

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
google map longitude latitude

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ google map longitude latitude

ดูแล้ว 78,158 ครั้ง


จากเนื้อหาบทความ

https://www.ninenik.com/Google_map_API_v.3_กับ_jQuery_ลากจุดหา_พิกัด_ค่า_latitude_และ_longitude_-326.html

การค้นหาพิกัด โดยการลากตัว marker เพื่อหาตำแหน่ง อาจจะไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นการค้นหาจากสถานที่
จะเป็นวิธีที่ช่วยลดเวลาในการหาพิกัดได้เป็นอย่างดี 

ตัวอย่างโค้ดและคำอธิบายแสดงไว้ในตัวโค้ดแล้ว  ถ้าใครมีไอเดีย การประยุกต์ใช้งาน สามารถแนะนำไว้ที่ comment
ด้านล่าง หากเป็นแนวทาง หรือเป็นไอเดียที่เป็นประโยฃน์ จะได้นำเอามาประยุกต์และนำเสนอในโอกาส ต่อๆ ไป

 
Search Place
Latitude Longitude Zoom

ตัวอย่างโค้ด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	width:550px;
	height:400px;
	margin:auto;
	margin-top:50px;
}
</style>


</head>

<body>
 <div id="map_canvas"></div>
 <div id="showDD" style="margin:auto;padding-top:5px;width:550px;"> 
<!--textbox กรอกชื่อสถานที่ และปุ่มสำหรับการค้นหา เอาไว้นอกแท็ก <form>-->
Search Place 
 <input name="namePlace" type="text" id="namePlace" size="40" />
 <input type="button" name="SearchPlace" id="SearchPlace" value="Search" />
 <hr />
<!-- <form> เก็บข้อมูลสำหรับนำไปบันทึกลงฐานข้อมูล หรือนำไปใช้อื่นๆ-->
 <form id="form_get_detailMap" name="form_get_detailMap" method="post" action="">  Latitude 
  <input name="lat_value" type="text" id="lat_value" value="0" size="17" /> 
  Longitude 
  <input name="lon_value" type="text" id="lon_value" value="0" size="17" /> 
 Zoom 
 <input name="zoom_value" type="text" id="zoom_value" value="0" size="5" /> 
 <input type="submit" name="button" id="button" value="บันทึก" /> 
 </form> 
</div> 
 
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
var geocoder; // กำหนดตัวแปรสำหรับ เก็บ Geocoder Object ใช้แปลงชื่อสถานที่เป็นพิกัด
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var my_Marker; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว marker
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	geocoder = new GGM.Geocoder(); // เก็บตัวแปร google.maps.Geocoder Object
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง จากตัวแปร my_Latlng
		mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ จากตัวแปร my_mapTypeId
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions); // สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
	
	my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker ไว้ในตัวแปร my_Marker
		position: my_Latlng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
		map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
		draggable:true, // กำหนดให้สามารถลากตัว marker นี้ได้
		title:"คลิกลากเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ!" // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ
	});
	
	// กำหนด event ให้กับตัว marker เมื่อสิ้นสุดการลากตัว marker ให้ทำงานอะไร	
	GGM.event.addListener(my_Marker, 'dragend', function() {
		var my_Point = my_Marker.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย
    map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker		
    $("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lat_value
    $("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lon_value 
    $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_valu			
	});		

	// กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom
	GGM.event.addListener(map, 'zoom_changed', function() {
		$("#zoom_value").val(map.getZoom());  // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value 	
	});

}
$(function(){
	// ส่วนของฟังก์ชันค้นหาชื่อสถานที่ในแผนที่
	var searchPlace=function(){ // ฟังก์ชัน สำหรับคันหาสถานที่ ชื่อ searchPlace
		var AddressSearch=$("#namePlace").val();// เอาค่าจาก textbox ที่กรอกมาไว้ในตัวแปร
		if(geocoder){ // ตรวจสอบว่าถ้ามี Geocoder Object 
			geocoder.geocode({
				 address: AddressSearch // ให้ส่งชื่อสถานที่ไปค้นหา
			},function(results, status){ // ส่งกลับการค้นหาเป็นผลลัพธ์ และสถานะ
   			if(status == GGM.GeocoderStatus.OK) { // ตรวจสอบสถานะ ถ้าหากเจอ
					var my_Point=results[0].geometry.location; // เอาผลลัพธ์ของพิกัด มาเก็บไว้ที่ตัวแปร
					map.setCenter(my_Point); // กำหนดจุดกลางของแผนที่ไปที่ พิกัดผลลัพธ์
					my_Marker.setMap(map); // กำหนดตัว marker ให้ใช้กับแผนที่ชื่อ map					
					my_Marker.setPosition(my_Point); // กำหนดตำแหน่งของตัว marker เท่ากับ พิกัดผลลัพธ์
					$("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude พิกัดผลลัพธ์ แสดงใน textbox id=lat_value
					$("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude พิกัดผลลัพธ์ แสดงใน textbox id=lon_value 
					$("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_valu	 							
				}else{
					// ค้นหาไม่พบแสดงข้อความแจ้ง
					alert("Geocode was not successful for the following reason: " + status);
					$("#namePlace").val("");// กำหนดค่า textbox id=namePlace ให้ว่างสำหรับค้นหาใหม่
				 }
			});
		}		
	}
	$("#SearchPlace").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ปุ่ม id=SearchPlace ให้ทำงานฟังก์ฃันค้นหาสถานที่
		searchPlace();	// ฟังก์ฃันค้นหาสถานที่
	});
	$("#namePlace").keyup(function(event){ // เมื่อพิมพ์คำค้นหาในกล่องค้นหา
		if(event.keyCode==13){	// 	ตรวจสอบปุ่มถ้ากด ถ้าเป็นปุ่ม Enter ให้เรียกฟังก์ชันค้นหาสถานที่
			searchPlace();		// ฟังก์ฃันค้นหาสถานที่
		}		
	});

});
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize	
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script> 
</body>
</html>

แนวทางการค้นหาสถานที่ ให้ได้ผลลัพธ์ ที่ตรงกับความต้องการ
การค้นหาจังหวัด เฃ่น จ.ขอนแก่น
การค้นหาอำเภอ เช่น อ.เมืองขอนแก่น
การค้นหาอำเภอ เช่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น หรือ จ.ขอนแก่น อ.เมือง
การค้นหาตำบล เช่น จ.ขอนแก่น ต.ในเมือง หรือ จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น ต.ในเมือง
การค้นหาชื่อสถานที่ เช่น
จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น บึงแก่นนคร
ประสาทเขาพระวิหาร
ดอยสุเทพ
โรงเรียนวัดเทพลีลา
เขตบางกะปิ the mall

ตำแหน่งใน google map อาจไม่ตรง 100 % แต่ถือว่าได้ตำแหน่งที่เหมาะสม และสามารถหาเพิ่มเติม
จากแผนที่โดยตรง การค้นหาบางสถานที่ ชื่อซ้ำกัน จำเป็นต้องกำหนดขอบเขต เช่น จ. หรือ อ. หรือ ต. อะไร
ในกรุงเทพ ก็กำหนด เขต เป็นต้น   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 16-05-2017


โค้ดจากตัวอย่าง มีการใช้งานไฟล์ ่jquery ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่า 


 

ให้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เราโหลดมา หรือ ใช้ไฟล์จาก google แทนด้วยโค้ดต่อไปนี้แทน


  


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ