จัดการ Directory สร้าง ลบ เปลี่ยนชื่อ กำหนด permission ผ่าน FTP function ด้วย PHP

04 December 2009 By Ninenik Narkdee
permission php ftp direcory

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ permission php ftp direcory

PHP Code สำหรับเรียกใช้งาน

<?php     
// ฟังก์ชันการติดกับ server ผ่าน FTP     
function ftpOpen()     
{     
  // กำหนดค่าการติดต่อ FTP     
  $ftp_user_name = 'username'; // userane     
  $ftp_user_pass = 'password'; // password     
  $ftp_server = 'www.example.com'; // server     
  $conn_id = ftp_connect($ftp_server);     
  $login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);     
  return $conn_id;     
}   
   
// ฟังก์ชันสำหรับกำหนด permissions     
function ftpChmod($conn_id, $permissions,$parentDir,$nameDir){      
  $fullPath=$parentDir.$nameDir;  
  $isDir=ftp_chdir($conn_id,$fullPath);
  ftp_chdir($conn_id,$parentDir); // ไปที่โฟลเดอร์หลักที่จะใช้งาน  
  if($isDir){  
    if(ftp_site($conn_id, 'CHMOD '.$permissions.' '.$fullPath) !== false){     
      return true;     
    }else{   
      return false;     
    }     
  }      
}   
 
// ฟังก์ชันสำหรับสร้าง Directory หรือ Folder  
function ftpMakeDir($conn_id,$parentDir,$nameDir){     
  $fullPath=$parentDir.$nameDir;  
  $isDir=ftp_chdir($conn_id,$fullPath);
  ftp_chdir($conn_id,$parentDir); // ไปที่โฟลเดอร์หลักที่จะใช้งาน  
  if(!$isDir){  
    if(ftp_mkdir($conn_id,$nameDir)) {  
      return true;  
    }else{  
      return false;  
    }     
  }   
}  
 
// ฟังก์ชันสำหรับลบ Directory หรือ Folder (ลบเฉพาะโฟลเดอร์ทีมีไฟล์ และไม่มีโฟลเดอร์ภายใน)  
function ftpRemoveDir($conn_id,$parentDir,$nameDir){     
  $fullPath=$parentDir.$nameDir;  
  $isDir=ftp_chdir($conn_id,$fullPath);  
  ftp_chdir($conn_id,$parentDir); // ไปที่โฟลเดอร์หลักที่จะใช้งาน  
  if($isDir){  
		$contents = ftp_nlist($conn_id,$fullPath); 
		if(count($contents)>=3){
			ftp_chdir($conn_id,$fullPath);		
			foreach($contents as $key=>$value){
				if(!is_dir(basename($value))){
					ftp_site($conn_id, 'CHMOD 0777 '.$value);
					ftp_delete($conn_id,$value);
				}
			}
			ftp_chdir($conn_id,$parentDir);		
			if(ftp_rmdir($conn_id,$nameDir)) {  
				return true;  
			}else{  
				if(ftp_site($conn_id, 'CHMOD 0777 '.$fullPath)){    
					if(ftp_rmdir($conn_id,$nameDir)) {  
						return true;  
					}else{  
						return false;  
					}  
				}else{  
					return false;  
				}     
			}   	
		}else{
			if(ftp_rmdir($conn_id,$nameDir)) {  
				return true;  
			}else{  
				if(ftp_site($conn_id, 'CHMOD 0777 '.$fullPath)){    
					if(ftp_rmdir($conn_id,$nameDir)) {  
						return true;  
					}else{  
						return false;  
					}  
				}else{  
					return false;  
				}     
			}   		
		}
  }   
}  
 
// ฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนชื่อ Directory หรือ Folder  
function ftpRenameDir($conn_id,$parentDir,$nameDir,$newNameDir){     
  $fullPath=$parentDir.$nameDir;  
  $isDir=ftp_chdir($conn_id,$fullPath);
  ftp_chdir($conn_id,$parentDir);  
  if($isDir){  
    if(ftp_rename($conn_id,$nameDir,$newNameDir)) {  
      return true;  
    }else{  
      if(ftp_site($conn_id, 'CHMOD 0777 '.$fullPath)){    
        if(ftp_rename($conn_id,$nameDir,$newNameDir)) {  
          return true;  
        }else{  
          return false;  
        }  
      }else{  
        return false;  
      }     
    }   
  }   
}  
  
// ฟังก์ชันปิดการเชื่อมต่อ Server ผ่าน FTP     
function ftpClose($conn_id){     
  ftp_close($conn_id);     
}     
 
?> 

การใช้งาน

<?php  
$parentDir="/domains/example.com/public_html/demo/"; // Directory หลักสำหรับจัดการ
$nameDir="myfolder"; // ฃื่อ Directory ที่ต้องการสร้าง, กำหนด permissions, ลบ, หรือเปลี่ยนชื่อ
$newNameDir="myNewFolder"; // ชื่อ Directory ใหม่กรณีเปลี่ยนชื่อ Directory

$conn_id = ftpOpen();   // เปิดการเชื่อมต่อผ่าน FTP   
if($conn_id){  
// สร้าง Directory
	ftpMakeDir($conn_id,$parentDir,$nameDir);
	
// กำหนด permission	
//	ftpChmod($conn_id, "0777",$parentDir,$nameDir);  

// ลบ Directory	
//	ftpRemoveDir($conn_id,$parentDir,$nameDir); 

// เปลี่ยนชื่อ Directory	
//	ftpRenameDir($conn_id,$parentDir,$nameDir,$newNameDir);
	
	ftpClose($conn_id);   // ปิดการติดต่อผ่าน FTP   
}  
?>  อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: direcory ftp php permissionURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ