จัดรูปแบบ ScaleControlOptions ใน Google Map

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
google map จัดรูปแบบ scalecontroloptions

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ google map จัดรูปแบบ scalecontroloptions

ดูแล้ว 13,432 ครั้ง


ส่วนของ ScaleControlOptions คือส่วนที่แสดงสเกลอัตราส่วนของแผนที่ โดยปกติจะไม่แสดง และถ้าต้องการ
แสดงต้องกำหนดใน option ของ map ให้เป็น scaleControl:true, ตำแหน่งเริ่มต้นเมื่อแสดง scaleControl จะอยู่
มุมล่างด้านซ้ายต่อหลังจากโลโก้ของ Google  การจัดการในส่วนของ ScaleControlOptions นี้ ทำให้เราสามารถกำหนด ตำแหน่ง และ รูปแบบได้

ตำแหน่งต่าๆ งประกอบไปด้วย
ภาพประกอบจาก Google

 

BOTTOM แสดงชิดขอบล่างตรงกลาง
BOTTOM_LEFT แสดงชิดขอบล่างด้านซ้ายต่อหลังจากโลโก้ของ Google
BOTTOM_RIGHT แสดงชิดขอบล่างด้านขวาก่อนคำว่า copyrights
LEFT แสดงชิดขอบข้างด้านซ้ายอยู่ใต้ส่วนอื่นที่ชิดขอบบนซ้ายลงมา
RIGHT แสดงชิดขอบข้างด้านขวาอยู่ใต้ส่วนอื่นที่ชิดขอบบนขวาลงมา
TOP แสดงชิดขอบบนตรงกลาง
TOP_LEFT แสดงชิดขอบบนด้านซ้ายขยับออกจากแนวตรงกลาง
TOP_RIGHT  แสดงชิดขอบบนด้านขวาขยับออกจากแนวตรงกลาง

รูปแบบของ ScaleControlOptions มีเพียงรูปแบบเดียวจะกำหนด หรือไม่กำหนดก็ได้
DEFAULT  แสดงสเกลอัตราส่วนของแผนที่ แบบมาตรฐาน

ส่วนที่ใช้ในการจัดตำแหน่ง ScaleControlOptions และรูปแบบ style ในโค้ด
 

	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
		mapTypeId:my_mapTypeId, // กำหนดรูปแบบแผนที่
		scaleControl:true, // กำนหนดให้แสดงสเกลอัตราส่วน ในแผนที่
		scaleControlOptions:{ // กำนหนดตำแหน่าง และรูปแบบ style ของสเกลอัตราส่วนของแผนที่
			position:GGM.ControlPosition.BOTTOM_LEFT, // จัดตำแหน่ง 
			style:GGM.ScaleControlStyle.DEFAULT // จัดรูปแบบ style  
		}
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map

คลิกดูผลลัพธิ์ การจัดตำแหน่ง และรูปแบบต่างๆ

 

        
 

 

ตัวอย่างโค้ด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	width:650px;
	height:400px;
	margin:auto;
	margin-top:50px;
}
.mybtTest{
	border:1px solid #999;
	background-color:#000;
	color:#FFF;
	font-weight:bold;
	font-size:10px;
}
.mybtTest2{
	border:1px solid #009;
	background-color:#069;
	color:#FFF;
	font-weight:bold;
	font-size:10px;
}
</style>


</head>

<body>
 <div id="map_canvas"></div>
 <div style="width:650px;text-align:left;margin:auto;">
 <br />
<button class="mybtTest">BOTTOM</button>&nbsp; 
<button class="mybtTest">BOTTOM_LEFT</button>&nbsp;
<button class="mybtTest">BOTTOM_RIGHT</button>&nbsp;
<button class="mybtTest">LEFT</button>&nbsp;
<button class="mybtTest">RIGHT</button>&nbsp;
<button class="mybtTest">TOP</button>&nbsp;
<button class="mybtTest">TOP_LEFT</button>&nbsp;
<button class="mybtTest">TOP_RIGHT</button>&nbsp;
<hr />
<button class="mybtTest2">DEFAULT</button>&nbsp;
</div> 
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var my_Marker; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว marker
var infowindow; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว popup แสดงรายละเอียดสถานที่
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 

//	ตำแหน่งต่างประกอบไปด้วย
//	BOTTOM	แสดงชิดขอบล่างตรงกลาง
//	BOTTOM_LEFT	แสดงชิดขอบล่างด้านซ้ายต่อหลังจากโลโก้ของ Google
//	BOTTOM_RIGHT	แสดงชิดขอบล่างด้านขวาก่อนคำว่า copyrights 
//	LEFT	แสดงชิดขอบข้างด้านซ้ายอยู่ใต้ส่วนอื่นที่ชิดขอบบนซ้ายลงมา
//	RIGHT	แสดงชิดขอบข้างด้านขวาอยู่ใต้ส่วนอื่นที่ชิดขอบบนขวาลงมา
//	TOP	แสดงชิดขอบบนตรงกลาง
//	TOP_LEFT แสดงชิดขอบบนด้านซ้ายขยับออกจากแนวตรงกลาง
//	TOP_RIGHT แสดงชิดขอบบนด้านขวาขยับออกจากแนวตรงกลาง	

//	รูปแบบประกอบไปด้วย
//	DEFAULT แสดงปุ่มควบคุมการย่อขยายและส่วนควบคุมการเลื่อนตำแหน่งแบบเต็ม 
//  หรือขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้น
	
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
		mapTypeId:my_mapTypeId, // กำหนดรูปแบบแผนที่
		scaleControl:true, // กำนหนดให้แสดงสเกลอัตราส่วน ในแผนที่
		scaleControlOptions:{ // กำนหนดตำแหน่าง และรูปแบบ style ของสเกลอัตราส่วนของแผนที่
			position:GGM.ControlPosition.BOTTOM_LEFT, // จัดตำแหน่ง 
			style:GGM.ScaleControlStyle.DEFAULT // จัดรูปแบบ style  
		}
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
	
	my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker
		position: my_Latlng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
		map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
//		draggable:true, // กำหนดให้สามารถลากตัว marker นี้ได้
		title:"คลิกเพื่อดูรายละเอียดของสถานที่!" // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ
	});

/*	infowindow = new GGM.InfoWindow({
		content:$.ajax({
			url:'placeDetail.php',
			async:false
		}).responseText
	});*/
	
	// กำหนด event ให้กับตัว marker เมื่อคลิกที่ตัว marker ให้แสดง infowindows
	GGM.event.addListener(my_Marker, 'click', function() {
//		infowindow.open(map,my_Marker);
		var my_Point = my_Marker.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย
//    map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker		
//    $("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lat_value
//    $("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lon_value 
//    $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value
	});		

	GGM.event.addListener(my_Marker, 'click', function() {
//		infowindow.open(map,my_Marker);
		var my_Point = my_Marker.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย
//    map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker		
//    $("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lat_value
//    $("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lon_value 
//    $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value
	});			// กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom
	GGM.event.addListener(map, 'tilesloaded', function() {
//		infowindow.open(map,my_Marker);
//		$("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value 	
	});


	// กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom
	GGM.event.addListener(map, 'zoom_changed', function() {
//		$("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value 	
	});

}
var tmpPosition;
var tmpStyle;
$("button.mybtTest").click(function(){
	var mapScaleControlOpt=$(this).text();
	tmpPosition=eval("GGM.ControlPosition."+mapScaleControlOpt);
	map.setOptions({
		scaleControlOptions:{
			position:eval("GGM.ControlPosition."+mapScaleControlOpt),
			style:tmpStyle
		}
	});
});
$("button.mybtTest2").click(function(){
	var mapScaleControlOpt=$(this).text();
	tmpStyle=eval("GGM.ScaleControlStyle."+mapScaleControlOpt);
	map.setOptions({
		scaleControlOptions:{
			position:tmpPosition,
			style:eval("GGM.ScaleControlStyle."+mapScaleControlOpt)
		}
	});
});
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งที่เปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script> 
</body>
</html>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ