ดึงข้อมูล จากฐานข้อมูล สร้าง รายการเครือข่าย แบบ tree ด้วย php

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php ระบบเครื่อข่าย tree

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php ระบบเครื่อข่าย tree

ดูแล้ว 17,833 ครั้ง


ตัวอย่าง วิธีการเขียนโค้ด ต่อไปนี้ เป็นแนวทางสำหรับสร้าง รายการแบบ tree จากการดึงข้อมูลในฐานข้อมูล มาประยุกต์ใช้  ตัวอย่างผลลัพธ์

 

 • 1
  • 1.1
  • 1.2
   • 1.2.1
 • 2
  • 2.1
   • 2.1.1
   • 2.1.2
  • 2.2
   • 2.2.1
    • 2.2.1.1
   • 2.2.2
    • 2.2.2.1
 • 3
  • 3.1

 

เราสามารถนำไปประยุกต์ เช่น สร้างเป็นรายการเมนู , สร้างเป็นสารบัญเนื้อหา , สร้างเป็นโครงสร้างองค์กร สร้างเป็นเครือข่ายงาน MLM เป็นต้น

ในตัวอย่างผลลัพธ์ เป็นเพียง การแสดงรายการในลักษณะ โครงสร้าง tree เท่านั้น สามารถนำไป กำหนดการแสดง จัดและตกแต่ง ให้สวยงามได้ด้วย css

ฐานข้อมูลสำหรับ ทดสอบ
 

/*
MySQL Data Transfer
Source Host: localhost
Source Database: test
Target Host: localhost
Target Database: test
Date: 9/16/2010 4:56:28 PM
*/

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
-- ----------------------------
-- Table structure for tbl_category
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `tbl_category`;
CREATE TABLE `tbl_category` (
 `category_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `category_name` varchar(255) NOT NULL,
 `category_parent` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`category_id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=utf8;

-- ----------------------------
-- Records 
-- ----------------------------
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('1', '1', '0');
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('2', '1.1', '1');
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('3', '1.2', '1');
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('4', '1.2.1', '3');
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('5', '2', '0');
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('6', '2.1', '5');
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('7', '2.2', '5');
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('8', '2.1.1', '6');
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('9', '2.1.2', '6');
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('10', '2.2.1', '7');
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('11', '2.2.2', '7');
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('12', '2.2.2.1', '11');
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('13', '2.2.1.1', '10');
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('14', '3', '0');
INSERT INTO `tbl_category` VALUES ('15', '3.1', '14');

ตัวอย่างโค้ด
 

<?php
// ส่วนของการเชิ่อมต่อกับฐานข้อมูล
mysql_connect("localhost","root","test") or die("Cannot connect the Server");
mysql_select_db("test") or die("Cannot select database");
mysql_query("set character set utf8");
?>
<?php
function mk_array($parentIndex){ // ฟังก์ชันสำหรับสร้าง array จากฐานข้อมูล
	global $arr_name; // กำหนด ตัวแปร global สำหรับนำข้อมูลไปแสดงในรายการ tree
	$q="SELECT * FROM tbl_category WHERE category_parent=$parentIndex ";
	$qr=mysql_query($q);
	while($rs=mysql_fetch_array($qr)){	
		$arr_name[$rs['category_id']]=$rs['category_name']; 
		$arr_mk[$rs['category_id']]=mk_array($rs['category_id']);
	}
	return $arr_mk;
}
function tree_list($tree_array) { // ฟังก์ชันสำหรับสร้าง โครงสร้าง แบบ tree จาก array
	global $arr_name; // กำหนด ตัวแปร global 
  $Output = "<ul>\r\n";
  foreach($tree_array as $key => $value) {
    $Output.= "<li>";
    if (is_array($value)) {
      $Output.= $arr_name[$key].tree_list($value);
    }else{
      $Output.= $arr_name[$key];
    }
    $Output.= "</li>\r\n";
  }
  $Output.= "</ul>\r\n";
  return $Output;
}
$tree_array=mk_array(0); // สร้างตัวแปร array โดย parent เริ่มต้นเท่ากับ 0
echo tree_list($tree_array); // แสดงรายการ โครงสร้าง แบบ tree
?>

 เวอร์ชันปรับปรุง

<?php
// ส่วนของการเชิ่อมต่อกับฐานข้อมูล
mysql_connect("localhost","root","test") or die("Cannot connect the Server");
mysql_select_db("test") or die("Cannot select database");
mysql_query("set character set utf8");
?>
<?php

# เวอร์ชัน ปรับปรุง

$arr_mk = array();
$q="SELECT * FROM tbl_category ";
$qr=mysql_query($q);
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){	
	$arr_mk[$rs['category_parent']][$rs['category_id']]=$rs['category_name'];
}
function tree_list($tree_array,$index) {
	$Output = "";
	if(count($tree_array[$index])){
		$Output .= "<ul>\r\n";
		foreach($tree_array[$index] as $key => $value) {
			$Output .= "<li>".$value;
			$Output .= tree_list($tree_array, $key);
			$Output .= "</li>\r\n";
		}
		$Output .= "</ul>\r\n";
	}
	return $Output;
}
echo tree_list($arr_mk , 0);
?>

    เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 06-03-2018


อัพเดท กรณีใช้งานกับ mysqli 

ไฟล์ dbconnect.php

<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root","","test"); 
/* check connection */ 
if ($mysqli->connect_errno) { 
  printf("Connect failed: %sn", $mysqli->connect_error); 
  exit(); 
} 
if(!$mysqli->set_charset("utf8")) { 
  printf("Error loading character set utf8: %sn", $mysqli->error); 
  exit(); 
}


ไฟล์ demo.php

<?php
require_once("dbconnect.php");
?>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Document</title>
</head>
<body>
 
<br>
<div style="margin:auto;width:1000px;">

<?php
$arr_mk = array();
$sql = "
SELECT * FROM tbl_category
";
$result = $mysqli->query($sql);
if($result && $result->num_rows>0){ // คิวรี่ข้อมูลสำเร็จหรือไม่ และมีรายการข้อมูลหรือไม่
  while($row = $result->fetch_assoc()){ // วนลูปแสดงรายการ
		 $arr_mk[$row['category_parent']][$row['category_id']]=$row['category_name'];
  }  
}
function tree_list($tree_array,$index) {
  $Output = "";
  if(isset($tree_array[$index]) && count($tree_array[$index])){
    $Output .= "<ul>rn";
    foreach($tree_array[$index] as $key => $value) {
      $Output .= "<li>".$value;
      $Output .= tree_list($tree_array, $key);
      $Output .= "</li>rn";
    }
    $Output .= "</ul>rn";
  }
  return $Output;
}
echo tree_list($arr_mk , 0);
?>

</div>
</body>
</html>
กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ