ตรวจสอบฟอร์ม form ก่อน submit ง่ายๆ ด้วย bootstrap css

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
bootstrap เช็คฟอร์ม

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ bootstrap เช็คฟอร์มตัวอย่างเทคนิคการตรวจสอบฟอร์มนี้ จะใช้ความสามารถของ bootstrap css 
ร่วมกับ jquery  
ต้องมีการเรียกใช้งาน ไฟล์ css bootstrap โหลดมาใช้หรือ เรียกผ่าน Bootstrap CDN
 
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">
 
 
วิธีการคือ ทุกๆ แท็ก html ของฟอร์มที่เราต้องการตรวจสอบค่า
จะกำหนด คลาส ชื่อ "form-control css-require"
เช่น 
 
<input class="form-control css-require" name="name" type="text" id="name" />
 
โดยจะมีแท็ก div คลาส "form-group has-feedback" คลุมด้านนอกอีกที และกำหนดความกว้างของ
ข้อมูลที่ต้องการด้วย style="width:250px;"  รวมทั้งมีรูปแบบ การใช้งาน icon แสดงเตือนเป็นแท็ก
span คลาส "glyphicon form-control-feedback" อยู่ต่อถัดจาก class ชื่อ "form-control css-require"  
 
ตัวอย่าง
 
<div class="form-group has-feedback" style="width:250px;">
   <input class="form-control css-require" name="name" type="text" id="name" />
   <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
</div> 
     
 
ยกเว้นกรณีที่ใช้กับ radio และ checkbox จะคลุมด้วย div ที่ใช้คลาส "form-control css-require"
 
ตัวอย่าง
 
<div class="form-group has-feedback" style="width:200px;">   
  <div class="form-control css-require">
  <label><input name="sex" type="radio" value="ชาย" /> ชาย</label>
  &nbsp;
  <label><input name="sex" type="radio" value="หญิง" /> หญิง</label>
  </div>
  <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
</div>  
 
ดังนั้นเวลานำไปใช้ ให้ดูรูปแบบจากโค้ดตัวอย่างด้านล่าง 
โดยหากไม่ต้องการเช็คหรือตรวจสอบในส่วนไหน ให้ตัด คลาส css-require ออก 
เหลือไว้เพียง  "form-control"
 
ตัวอย่าง
 

ชื่อ นามสกุล
อีเมลล์
เพศ
 
ความสนใจ
 
ที่อยู่
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
 
   
 
 
โค้ดตัวอย่าง 
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title></title>
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<!--  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">-->
  <style type="text/css">
    .form-group{ margin-bottom:0px !important;}
    .form-control-feedback{top:0px !important;}
  </style>
</head>
<body>
  
  

 <br> 
  <div style="margin:auto;width:80%;"> 
<form class="form" id="myform1" name="form1" method="post" action="" >
 <table class="table" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="0">
  <tr>
   <td width="25%" align="right">ชื่อ นามสกุล </td>
   <td align="left">
   
<div class="form-group has-feedback" style="width:250px;">
   <input class="form-control css-require" name="name" type="text" id="name" />
   <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
</div>   
   
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">อีเมลล์</td>
   <td align="left">

<div class="form-group has-feedback" style="width:250px;">
   <input class="form-control css-require" name="email" type="text" id="email" />
   <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
</div>         
   
   
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">เพศ</td>
   <td align="left">
   
<div class="form-group has-feedback" style="width:200px;">   
  <div class="form-control css-require">
  <label><input name="sex" type="radio" value="ชาย" /> ชาย</label>
  &nbsp;
  <label><input name="sex" type="radio" value="หญิง" /> หญิง</label>
  </div>
  <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
</div>  
      
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">ความสนใจ</td>
   <td align="left">
   
<div class="form-group has-feedback" style="width:200px;">   
  <div class="form-control css-require" style="height:100px;">
  <label><input name="like1" type="checkbox" value="การออกกำลังกาย" /> การออกกำลังกาย</label>
  &nbsp;
  <label><input name="like2" type="checkbox" value="การอ่าน" /> อ่านหนังสือ</label>
  </div>
  <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
</div>  
      
   </td>
  </tr>  
  <tr>
   <td align="right">ที่อยู่</td>
   <td align="left">
   
<div class="form-group has-feedback" style="width:350px;">   
   <textarea class="form-control css-require" name="address" cols="50" rows="4" id="address"></textarea>
   <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
</div>       
   
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">จังหวัด</td>
   <td align="left">

<div class="form-group has-feedback" style="width:250px;">   
    <select class="form-control css-require" name="province" id="province" >
    <option value="">เลือกจังหวัด</option>
    <option value="กรุงเทพ">กรุงเทพ</option>
   </select>
</div>              
   
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">รหัสไปรษณีย์</td>
   <td align="left">

<div class="form-group has-feedback" style="width:150px;">   
  <input class="form-control css-require" name="zipcode" type="text" id="zipcode" />
  <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
</div>        
   
   
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right"> </td>
   <td align="left"><input type="submit" class="btn btn-primary" name="Submit" value="Submit" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td> </td>
   <td align="left"> </td>
  </tr>
 </table>
</form>
  
  </div>
  
  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
 <script type="text/javascript">
 $(function(){
   
   var obj_check=$(".css-require");
   $("#myform1").on("submit",function(){
     obj_check.each(function(i,k){
       var status_check=0;
       if(obj_check.eq(i).find(":radio").length>0 || obj_check.eq(i).find(":checkbox").length>0){
         status_check=(obj_check.eq(i).find(":checked").length==0)?0:1;  
       }else{
         status_check=($.trim(obj_check.eq(i).val())=="")?0:1;
       }
       formCheckStatus($(this),status_check);   
     });
     if($(this).find(".has-error").length>0){
       return false;
     }
   });
   
   obj_check.on("change",function(){
     var status_check=0;
     if($(this).find(":radio").length>0 || $(this).find(":checkbox").length>0){
       status_check=($(this).find(":checked").length==0)?0:1;  
     }else{
       status_check=($.trim($(this).val())=="")?0:1;
     }
     formCheckStatus($(this),status_check);    
   });
   
   var formCheckStatus = function(obj,status){
     if(status==1){
       obj.parent(".form-group").removeClass("has-error").addClass("has-success");
       obj.next(".glyphicon").removeClass("glyphicon-warning-sign").addClass("glyphicon-ok");  
     }else{
       obj.parent(".form-group").removeClass("has-success").addClass("has-error");
       obj.next(".glyphicon").removeClass("glyphicon-ok").addClass("glyphicon-warning-sign");   
     }
   }

 });
</script>  
</body>
</html>
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ