ตัวอย่าง การสร้างรูปแบบ ตารางรายงานข้อมูล ด้วย css อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
css ตาราง

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ css ตาราง

ดูแล้ว 15,709 ครั้ง


ตัวอย่าง การสร้างรูปแบบ ตารางรายงานข้อมูลต่อไปนี้ เป็นการใช้งาน css ทั้งแบบ
in-line และ Internal

ศึกษาการใช้งาน css ใน แบบ in-line และ Internal ได้ที่
https://www.ninenik.com/การใช้งาน_CSS__ศึกษาวิธีการนำ_CSS_ไปใช้กับ_HTML-59.html

ดูไฟล์ตัวอย่างได้ที่
https://www.ninenik.com/demo/css_report_table.php
ตัวอย่างโค้ดไฟล์ตัวอย่าง
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>css report table</title>
<style type="text/css">
* {
	margin:0;
	padding:0;
	font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
	font-size:12px;
}
html {
	font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
	font-size:12px;
	color:#000000;
}
body {
	font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
	font-size:12px;
	padding:0;
	margin:0;
	color:#000000;
}
.headTitle {
	font-size:12px;
	font-weight:bold;
	text-transform:uppercase;
}
.headerTitle01 {
	border:1px solid #333333;
	border-left:2px solid #000;
	border-bottom-width:2px;
	border-top-width:2px;
	font-size:11px;
}
.headerTitle01_r {
	border:1px solid #333333;
	border-left:2px solid #000;
	border-right:2px solid #000;
	border-bottom-width:2px;
	border-top-width:2px;
	font-size:11px;
}
/* สำหรับช่องกรอกข้อมูล */
.box_data1 {
	font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
	height:18px;
	border:0px dotted #333333;
	border-bottom-width:1px;
}
/* กำหนดเส้นบรรทัดซ้าย และด้านล่าง */
.left_bottom {
	border-left:2px solid #000;
	border-bottom:1px solid #000;
}
/* กำหนดเส้นบรรทัดซ้าย ขวา และด้านล่าง */
.left_right_bottom {
	border-left:2px solid #000;
	border-bottom:1px solid #000;
	border-right:2px solid #000;
}
/* สร้างช่องสี่เหลี่ยมสำหรับเช็คเลือก */
.chk_box {
	display:block;
	width:10px;
	height:10px;
	overflow:hidden;
	border:1px solid #000;
}
</style>
</head>

<body>
<table width="750" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="center" class="headTitle" style="font-size:15px;">ใบรับฝากรวม<br />
   RECEIPT FOR BULK POSTING <br /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left"><table width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">ไปรษณียภัณฑ์</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">ลงทะเบียน</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">รับรอง</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>ได้รับฝาก</td>
     <td align="center">&nbsp;</td>
     <td align="left">Letter-Post items</td>
     <td align="center">&nbsp;</td>
     <td align="left">Registered</td>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="left">Certified</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Received</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">พัสดุไปรษณีย์</td>
     <td align="center"><div class="chk_box"></div></td>
     <td align="left">รับประกัน</td>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="left">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="center">&nbsp;</td>
     <td align="left">Parcels</td>
     <td align="center">&nbsp;</td>
     <td align="left">Insured</td>
     <td>&nbsp;</td>
     <td align="left">&nbsp;</td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left"><table width="100%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
     <td>&nbsp;</td>
     <td width="200" align="center"> ไว้ดังนี้ ตราประจำวัน</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>จาก
      <input name="textfield" type="text" class="box_data1" id="textfield" style="text-align:left;width:500px;"  /></td>
     <td align="center">As Follows Date Stamp</td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left">From</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left"><table width="750" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;border-top:5px double #000;">
    <tr>
     <td width="50" rowspan="2" class="headerTitle01" align="center" valign="middle">ลำดับ<br />
      No.</td>
     <td width="200" rowspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="middle">นามผู้รับ<br />
      Name Of Addressee</td>
     <td width="130" rowspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="middle">ปลายทาง<br />
      Destination</td>
     <td width="70" rowspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="middle">เลขที่<br />
      Number</td>
     <td width="100" rowspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="middle">น้ำหนัก (กรัม)<br />
      Weight (Grammes)</td>
     <td colspan="2" class="headerTitle01"  align="center" valign="bottom">ค่าบริการ<br />
      Postal Charge</td>
     <td width="100" rowspan="2" class="headerTitle01_r"  align="center" valign="middle">หมายเหตุ<br />
      Remarks</td>
    </tr>
    <tr>
     <td width="70"  align="center" valign="bottom" class="headerTitle01">บาท<br />
      Baht</td>
     <td width="30" class="headerTitle01"  align="center" valign="bottom">สต.
      Stg.</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">1</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">2</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">3</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">4</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">5</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">6</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">7</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">8</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">9</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">10</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">11</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">12</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">13</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">14</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">15</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">16</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">17</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">18</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">19</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">20</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">21</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">22</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">23</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">24</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="center" class="left_bottom">25</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="20" align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_bottom">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td colspan="4" align="left" style="border-top:2px solid #000;">รวมทั้งสิ้น 
      Total
      <input name="textfield2" type="text" class="box_data1" id="textfield2" style="text-align:center;width:250px;"  />
      ฉบับ/ห่อ
      Pieces</td>
     <td align="center" style="border-top:2px solid #000;">เป็นเงิน 
      Amount</td>
     <td height="20" align="left" class="left_bottom" style="border-bottom:5px double #000;border-top:2px solid #000;">&nbsp;</td>
     <td align="left" class="left_right_bottom" style="border-bottom:5px double #000;border-top:2px solid #000;">&nbsp;</td>
     <td align="left" style="border-top:2px solid #000;">&nbsp;</td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
     <td width="50%" align="left">- ใบรับฝากนี้ใช้เป็นหลักฐานการฝากส่ง โปรดเก็บรักษาไว้จนหมดอายุ<br />
      การสอบสวน คือ ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันต่อจากวันที่ฝากส่ง<br /></td>
     <td width="50%" align="left">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td align="left">- การติดต่อในเรื่องใดเกี่ยวกับการฝากส่ง ต้องนำใบฝากฉบับนี้<br />
      มาแสดงทุกครั้ง มิฉะนั้น ปณท อาจไม่ทำการตรวจสอบหรือสอบสวนให้</td>
     <td align="left"><table width="300" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
       <tr>
        <td width="100" align="right">พนักงานรับฝาก</td>
        <td width="62%"><input name="textfield10" type="text" class="box_data1" id="textfield10" style="text-align:center;width:200px;"  /></td>
       </tr>
       <tr>
        <td align="right">Counter Clerk</td>
        <td>&nbsp;</td>
       </tr>
      </table></td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>

ตัวอย่างการใช้ css แบบ inline บรรทัดที่ 132
 

style="border-collapse:collapse;border-top:5px double #000;"

เป็นการกำหนดให้ขอบด้านบนของตาราง แสดงขีด 2 เส้นกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ