PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


ทบทวนคำสั่ง break และ continue ใน javascript

22 March 2010 By Ninenik Narkdee
break javascript continue

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ break javascript continueคำสั่ง break;

ใช้สำหรับกำหนดให้หยุดการทำงานในคำสั่ง while หรือ for ลูป

<script type="text/javascript">
var i = 0;  // กำหนดค่า ตัวแปร i = 0
while(i < 6){ // ทำการวนลูป ขณะที่ i น้อยกว่า 6
	if(i == 3){	// เงื่อนไข กรณ๊ i =3
		break; // ให้หยุดหรือสิ้นสุดการทำงานต่างๆ ในคำสั่ง while
	}
	i++; // เพิ่มค่า i ครั้งละ 1 ทุกครั้งที่มีการวนลูป
	console.log(i); // แสดงผลค่า i กรณ๊ใช้กับ firebug ใน firefox เท่านั้น อาจใช้ alert(i); แทนได้
}
</script>


 
ผลลัพธ์ของ script ด้านบนคือ ค่า i จะค่อยๆเพิ่มค่า จากค่า 1 เป็น 2 และเป็น 3
และเมื่อค่า i = 3 จะเข้าเงื่อนไข คำสั่ง if(i==3) โปรแกรมจะไปทำงานที่คำสั่ง break
คือ ทำให้หยุดการทำงานทั้งหมดในคำสั่ง while ดังนั้น การเพิ่มค่าในกรณี ที่ค่า i >3
จึงหยุดการทำงานไป ค่า i ตัวสุดท้ายจึงเท่ากับ 3

คำสั่ง continue;

ทำงานตรงกันข้าม กับคำส่ัง break; โดยลักษณะ การทำงาน ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไข ต่อไปนี้

กรณีใช้กับคำสั่ง while โปรแกรมจะไม่ทำงานคำสั่ง ที่อยู่ถัดจากคำสั่ง continue;
และจะกลับไปตรวจสอบเงื่อนไข ในคำสั่ง while

ตัวอย่าง
 

<script type="text/javascript">
var i = 0;  // กำหนดค่า ตัวแปร i = 0
while(i < 6){ // ทำการวนลูป ขณะที่ i น้อยกว่า 6
	i++; // เพิ่มค่า i ครั้งละ 1 ทุกครั้งที่มีการวนลูป
	if(i == 3){	// เงื่อนไข กรณ๊ i =3
		continue; // โปรแกรมจะวิ่งไปที่คำสั่ง while โดยจะไม่ทำงานคำสั่ง console.log(i); ที่จะอยู่ถัดไป
	}
	console.log(i); // แสดงผลค่า i กรณ๊ใช้กับ firebug ใน firefox เท่านั้น อาจใช้ alert(i); แทนได้
}
</script>  

ผลลัพธ์ของ script ด้านบน คือ ค่า i จะเท่ากับ 1, 2, 4, 5 และ 6 โดยจะไม่แสดงค่า i=3
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข เมื่อ ค่า i เท่ากับ 3 จะทำงานคำส่ัง continue ทำให้คำสั่ง console.log(i); ไม่ทำงานกรณีค่า i=3
จากนั้นโปรแกรมจะวิ่งไปทำงานที่คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขใน while  แล้วก็เข้ามาทำงาน ใน ลูป อีกครั้ง
และเมื่อค่า  i มากกว่า 3 คำสั่ง console.log(i); ก็จะทำงานตามปกติ


กรณีใช้กับคำสั่ง for โปรแกรมจะไม่ทำงานคำสั่ง ที่อยู่ถัดจากคำสั่ง continue;
และจะกลับไปที่เงื่อนไขการเพิ่ม หรือลดค่า แล้วเข้ามาทำงานในคำสั่ง for ต่อไป

ตัวอย่าง
 

<script type="text/javascript">
for(a=0;a<6;a++){  //  วนลูป โดยเริ่มต้นค่า a  เท่ากับ 0 และ a  น้อยกว่า 6
	if(a==3){ // เงื่อนไข กรณ๊ a =3
		continue; // โปรแกรมจะวิ่งไปที่คำสั่ง a++ โดยจะไม่ทำงานคำสั่ง console.log(a); ที่จะอยู่ถัดไป
	}
	console.log(a); // แสดงผลค่า a กรณ๊ใช้กับ firebug ใน firefox เท่านั้น อาจใช้ alert(a); แทนได้
}

</script>

ผลลัพธ์ของ script ด้านบน คือ ค่า a จะเท่ากับ 0, 1, 2, 4 และ 5 โดยจะไม่แสดงค่า a=3
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข เมื่อ ค่า a เท่ากับ 3 จะทำงานคำส่ัง continue ทำให้คำสั่ง console.log(a); ไม่ทำงานกรณีค่า a=3
จากนั้นโปรแกรมจะวิ่งไปทำงานที่คำสั่งเพิ่มหรือลด ค่า แล้วก็เข้ามาทำงาน ใน ลูป อีกครั้ง
เละเมื่อค่า  a มากกว่า 3 คำสั่ง console.log(a); ก็จะทำงานตามปกติอย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: break continue javascriptURL สำหรับอ้างอิง