ทบทวน การขึ้น บรรทัดใหม่ ใน textarea ด้วย Special Characters in HTML

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
textarea บรรทัดใหม่

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ textarea บรรทัดใหม่

ดูแล้ว 21,681 ครั้ง


กรณีเราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ใน textarea ในที่นี้จะแสดง 3 กรณ๊
คือ
1.ข้อมูลจากตัวแปร ต้องการแสดงใน textarea แบบขึ้นบรรทัดใหม่ตามต้องการ จะแทรก
ด้วยเครื่องหมาย \r\n  ไว้ก่อนข้อความที่ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วนำค่าไปแสดงใน textarea

ตัวอย่าง โค้ด
 

<?php
$data="line 1\r\nline2";
?>
<textarea name="textarea" id="textarea2" cols="45" rows="5"><?=$data?></textarea>


2. ข้อมูลที่กำหนดค่าเข้าไปใน textarea โดยตรง จะแทรกด้วย Special Characters  &#10; ไว้ก่อนข้อความที่ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่

ตัวอย่าง โค้ด
 

<textarea name="textarea" id="textarea1" cols="45" rows="5">line 1&#10;line 2&#10;line 3</textarea>

3. ข้อมูลที่ต้องการแสดงใน textarea ด้วย javascript (ในที่นี้ใช้ jQuery)  จะแทรก
ด้วยเครื่องหมาย \r\n  ไว้ก่อนข้อความที่ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่

ตัวอย่าง โค้ด
 

<textarea name="textarea" id="textarea3" cols="45" rows="5"></textarea>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#textarea3").val("line 1\r\nline 2");
});
</script>

Special Characters in HTML

left single quote &lsquo;
right single quote &rsquo;
single low-9 quote &sbquo;
left double quote &ldquo;
right double quote &rdquo;
double low-9 quote &bdquo;
dagger &dagger;
double dagger &Dagger;
per mill sign &permil;
single left-pointing angle quote &lsaquo;
single right-pointing angle quote &rsaquo;
black spade suit &spades;
black club suit &clubs;
black heart suit &hearts;
black diamond suit &diams;
overline, = spacing overscore &oline;
leftward arrow &larr;
upward arrow &uarr;
rightward arrow &rarr;
downward arrow &darr;
trademark sign&#x2122;&trade;
unused&#00;-
&#08;
  
horizontal tab&#09;  
line feed&#10;  
unused&#11;  
space&#32;  
exclamation mark&#33; !
double quotation mark&#34;&quot;"
number sign&#35; #
dollar sign&#36; $
percent sign&#37; %
ampersand&#38;&amp;&
apostrophe&#39; '
left parenthesis&#40; (
right parenthesis&#41; )
asterisk&#42; *
plus sign&#43; +
comma&#44; ,
hyphen&#45; -
period&#46; .
slash&#47;&frasl;/
digits 0-9&#48;-
&#57;
  
colon&#58; :
semicolon&#59; ;
less-than sign&#60;&lt;<
equals sign&#61; =
greater-than sign&#62;&gt;>
question mark&#63; ?
at sign&#64; @
uppercase letters A-Z&#65;-
&#90;
  
left square bracket&#91; [
backslash&#92; \
right square bracket&#93; ]
caret&#94; ^
horizontal bar (underscore)&#95; _
grave accent&#96; `
lowercase letters a-z&#97;-
&#122;
  
left curly brace&#123; {
vertical bar&#124; |
right curly brace&#125; }
tilde&#126; ~
unused&#127;-
&#149;
  
en dash&#150;&ndash;
em dash&#151;&mdash;
unused&#152;-
&#159;
  
nonbreaking space&#160;&nbsp; 
inverted exclamation&#161;&iexcl;¡
cent sign&#162;&cent;¢
pound sterling&#163;&pound;£
general currency sign&#164;&curren;¤
yen sign&#165;&yen;¥
broken vertical bar&#166;&brvbar; or &brkbar;¦
section sign&#167;&sect;§
umlaut&#168;&uml; or &die;¨
copyright&#169;&copy;©
feminine ordinal&#170;&ordf;ª
left angle quote&#171;&laquo;«
not sign&#172;&not;¬
soft hyphen&#173;&shy;­
registered trademark&#174;&reg;®
macron accent&#175;&macr; or &hibar;¯
degree sign&#176;&deg;°
plus or minus&#177;&plusmn;±
superscript two&#178;&sup2;²
superscript three&#179;&sup3;³
acute accent&#180;&acute;´
micro sign&#181;&micro;µ
paragraph sign&#182;&para;
middle dot&#183;&middot;·
cedilla&#184;&cedil;¸
superscript one&#185;&sup1;¹
masculine ordinal&#186;&ordm;º
right angle quote&#187;&raquo;»
one-fourth&#188;&frac14;¼
one-half&#189;&frac12;½
three-fourths&#190;&frac34;¾
inverted question mark&#191;&iquest;¿
uppercase A, grave accent&#192;&Agrave;À
uppercase A, acute accent&#193;&Aacute;Á
uppercase A, circumflex accent&#194;&Acirc;Â
uppercase A, tilde&#195;&Atilde;Ã
uppercase A, umlaut&#196;&Auml;Ä
uppercase A, ring&#197;&Aring;Å
uppercase AE&#198;&AElig;Æ
uppercase C, cedilla&#199;&Ccedil;Ç
uppercase E, grave accent&#200;&Egrave;È
uppercase E, acute accent&#201;&Eacute;É
uppercase E, circumflex accent&#202;&Ecirc;Ê
uppercase E, umlaut&#203;&Euml;Ë
uppercase I, grave accent&#204;&Igrave;Ì
uppercase I, acute accent&#205;&Iacute;Í
uppercase I, circumflex accent&#206;&Icirc;Î
uppercase I, umlaut&#207;&Iuml;Ï
uppercase Eth, Icelandic&#208;&ETH;Ð
uppercase N, tilde&#209;&Ntilde;Ñ
uppercase O, grave accent&#210;&Ograve;Ò
uppercase O, acute accent&#211;&Oacute;Ó
uppercase O, circumflex accent&#212;&Ocirc;Ô
uppercase O, tilde&#213;&Otilde;Õ
uppercase O, umlaut&#214;&Ouml;Ö
multiplication sign&#215;&times;×
uppercase O, slash&#216;&Oslash;Ø
uppercase U, grave accent&#217;&Ugrave;Ù
uppercase U, acute accent&#218;&Uacute;Ú
uppercase U, circumflex accent&#219;&Ucirc;Û
uppercase U, umlaut&#220;&Uuml;Ü
uppercase Y, acute accent&#221;&Yacute;Ý
uppercase THORN, Icelandic&#222;&THORN;Þ
lowercase sharps, German&#223;&szlig;ß
lowercase a, grave accent&#224;&agrave;à
lowercase a, acute accent&#225;&aacute;á
lowercase a, circumflex accent&#226;&acirc;â
lowercase a, tilde&#227;&atilde;ã
lowercase a, umlaut&#228;&auml;ä
lowercase a, ring&#229;&aring;å
lowercase ae&#230;&aelig;æ
lowercase c, cedilla&#231;&ccedil;ç
lowercase e, grave accent&#232;&egrave;è
lowercase e, acute accent&#233;&eacute;é
lowercase e, circumflex accent&#234;&ecirc;ê
lowercase e, umlaut&#235;&euml;ë
lowercase i, grave accent&#236;&igrave;ì
lowercase i, acute accent&#237;&iacute;í
lowercase i, circumflex accent&#238;&icirc;î
lowercase i, umlaut&#239;&iuml;ï
lowercase eth, Icelandic&#240;&eth;ð
lowercase n, tilde&#241;&ntilde;ñ
lowercase o, grave accent&#242;&ograve;ò
lowercase o, acute accent&#243;&oacute;ó
lowercase o, circumflex accent&#244;&ocirc;ô
lowercase o, tilde&#245;&otilde;õ
lowercase o, umlaut&#246;&ouml;ö
division sign&#247;&divide;÷
lowercase o, slash&#248;&oslash;ø
lowercase u, grave accent&#249;&ugrave;ù
lowercase u, acute accent&#250;&uacute;ú
lowercase u, circumflex accent&#251;&ucirc;û
lowercase u, umlaut&#252;&uuml;ü
lowercase y, acute accent&#253;&yacute;ý
lowercase thorn, Icelandic&#254;&thorn;þ
lowercase y, umlaut&#255;&yuml;ÿ
Alpha&Alpha;Α
alpha&alpha;α
Beta&Beta;Β
beta&beta;β
Gamma&Gamma;Γ
gamma&gamma;γ
Delta&Delta;Δ
delta&delta;δ
Epsilon&Epsilon;Ε
epsilon&epsilon;ε
Zeta&Zeta;Ζ
zeta&zeta;ζ
Eta&Eta;Η
eta&eta;η
Theta&Theta;Θ
theta&theta;θ
Iota&Iota;Ι
iota&iota;ι
Kappa&Kappa;Κ
kappa&kappa;κ
Lambda&Lambda;Λ
lambda&lambda;λ
Mu&Mu;Μ
mu&mu;μ
Nu&Nu;Ν
nu&nu;ν
Xi&Xi;Ξ
xi&xi;ξ
Omicron&Omicron;Ο
omicron&omicron;ο
Pi&Pi;Π
pi&pi;π
Rho&Rho;Ρ
rho&rho;ρ
Sigma&Sigma;Σ
sigma&sigma;σ
Tau&Tau;Τ
tau&tau;τ
Upsilon&Upsilon;Υ
upsilon&upsilon;υ
Phi&Phi;Φ
phi&phi;φ
Chi&Chi;Χ
chi&chi;χ
Psi&Psi;Ψ
psi&psi;ψ
Omega&Omega;Ω
omega&omega;ω
password dot&#9679;
bullet&#8226;

ข้อมูลตาราง Special Characters in HTML จาก
http://www.degraeve.com/reference/specialcharacters.phpกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ