PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


ทบทวน การจัดการกับ ตัวแปร array ใน javascript ด้วย ฟังก์ชัน ตอนที่ 1

21 September 2010 By Ninenik Narkdee
ฟังก์ชัน array javascript

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ฟังก์ชัน array javascriptใช้ฟังก์ชัน concat()  ในการจัดการ กับตัวแปร array

concat() ใช้สำหรับสร้างตัวแปร array ใหม่จาก การรวมตัวแปร array ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยที่ตัวแปร array ที่นำมา รวมกันนั้น ยังเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 

// ตัวอย่าง กรณ๊รวมตัวแปร array 2 ตัว
var alpha = ["a", "b", "c"]; 
var numeric = [1, 2, 3]; 

var alphaNumeric = alpha.concat(numeric); 
// สร้าง array ["a", "b", "c", 1, 2, 3]; โดยที่ array ชื่อ alpha และ numeric ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
// ตัวแปร array ใหม่ที่ได้คือ ชื่อ alphaNumeric มีค่าเท่ากับ ["a", "b", "c", 1, 2, 3];
// ตัวอย่าง กรณ๊รวมตัวแปร array 3 ตัว
var num1 = [1, 2, 3]; 
var num2 = [4, 5, 6]; 
var num3 = [7, 8, 9]; 

var nums = num1.concat(num2, num3); 
// สร้าง array [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]; โดยที่ num1, num2, num3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
// ตัวแปร array ใหม่ที่ได้คือ ชื่อ nums มีค่าเท่ากับ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];
// ตัวอย่าง กรณีรวมตัวแปร array กับค่าที่ต้องการ
var alpha = ['a', 'b', 'c']; 
 
var alphaNumeric = alpha.concat(1, [2, 3]); 
// สร้าง array ["a", "b", "c", 1, 2, 3], โดยที่ alpha ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
// ตัวแปร array ใหม่ที่ได้คือ ชื่อ alphaNumeric มีค่าเท่ากับ ["a", "b", "c", 1, 2, 3];

 

ใช้ฟังก์ชัน join()  ในการจัดการ กับตัวแปร array

join() ใช้สำหรับ การนำค่าแต่ละค่าในตัวแปร array มารวมกันเป็นข้อความ และส่งค่ากลับเป็นข้อความ ที่มีตัวคั่นค่าตัวแปรแต่ละค่า ตามที่กำหนด ถ้าไม่ได้กำหนด จะเป็นเครื่องหมาย comma (,) ให้โดยอัตโนมัติ
 

//ตัวอย่างการใช้งาน
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu"]; // ตัวแปร array

var carsUseJoin=cars.join(); // ไม่ได้กำหนดตัวคั่นค่าตัวแปร หรือตัวแบ่ง
// ผลที่ได้คือ เป็นการนำค่าในตัวแปร array ชื่อ cars มารวมกัน หรือเรียงต่อกัน เป็นข้อความ
// ใหม่ และคั่นแต่ละค่าด้วย comma (,)
// จะได้ตัวแปร carsUseJoin เป็น ตัวแปรประเภท String 
// มีค่าเท่ากับ carsUseJoin="Toyota,Honda,Isuzu";
// ตัวอย่าง กรณีกำหนดค่าตัวแบ่ง
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu"]; // ตัวแปร array

var carsUseJoin=cars.join(" and "); // กำหนดตัวคั่นค่าตัวแปร หรือตัวแบ่ง
// ผลที่ได้คือ เป็นการนำค่าในตัวแปร array ชื่อ cars มารวมกัน หรือเรียงต่อกัน เป็นข้อความ
// ใหม่ และคั่นแต่ละค่าด้วย and
// จะได้ตัวแปร carsUseJoin เป็น ตัวแปรประเภท String 
// มีค่าเท่ากับ carsUseJoin="Toyota and Honda and Isuzu";

 

ใช้ฟังก์ชัน pop()  ในการจัดการ กับตัวแปร array

pop() ใช้สำหรับ ลบค่าตัวสุดท้ายออกจากตัวแปร array แล้วคืนค่านั้นกลับมา
มีผลให้ตัวแปร array มีการเปลี่ยนแปลง
 

// ตัวอย่างการใช้งาน
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu"]; // ตัวแปร array

var carsUsePop=cars.pop(); // ลบค่าตัวสุดท้าย Isuzu ออกจากตัวแปร array ชื่อ cars
// มีผลให้ตัวแปร array cars=["Toyota","Honda"]; และ length ลดเหลือ 2 
// จากนั้นคืนค่าที่ลบออก มา แล้วกำหนดไว้ที่ตัวแปร carsUsePop
// จะได้ตัวแปร carsUsePop="Isuzu";


 

ใช้ฟังก์ชัน push()  ในการจัดการ กับตัวแปร array

push() ใช้สำหรับ เพิ่มค่าเข้าไปในตัวแปร array โดยต่อท้าย จากค่าเดิม แล้วคืนค่าจำนวนรายการทั้งหมด ของตัวแปร array กลับมา มีผลให้ตัวแปร array มีการเปลี่ยนแปลง
 

// ตัวอย่างการใช้งาน กรณีเพิ่มเพียงค่าเดียว
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu"]; // ตัวแปร array

var carsUsePush=cars.push("Mitsubishi"); // เพิ่มค่า Mitsubishi เข้าไปต่อท้ายค่าตัวแปร array เดิม 
// มีผลให้ตัวแปร array cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; 
// จากนั้นคืนค่าจำนวนรายการทั้งหมด ของตัวแปร array cars แล้วกำหนดไว้ที่ตัวแปร carsUsePush
// จะได้ตัวแปร carsUsePush=4;
// ตัวอย่างการใช้งาน กรณีเพิ่มหลายค่า
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu"]; // ตัวแปร array

var carsUsePush=cars.push("Mitsubishi","Ford"); 
// เพิ่มค่า Mitsubishi และ Ford เข้าไปต่อท้ายค่าตัวแปร array เดิม 
// มีผลให้ตัวแปร array cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi","Ford"]; และ length เพิ่มขั้น
// จากนั้นคืนค่าจำนวนรายการทั้งหมด ของตัวแปร array cars แล้วกำหนดไว้ที่ตัวแปร carsUsePush
// จะได้ตัวแปร carsUsePush=5;

 

ใช้ฟังก์ชัน reverse()  ในการจัดการ กับตัวแปร array

reverse() ใช้สำหรับ กลับลำดับค่าของตัวแปร array เช่น ค่าจากเดิม คือ 1 2 3 4 เมื่อใช้ reverse() ลำดับค่าใหม่จะเท่ากับ 4 3 2 1 มีผลให้ตัวแปร array มีการเปลี่ยนแปลง
 

// ตัวอย่างการใช้งาน 
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; // ตัวแปร array
// ค่าเดิม 
// cars[0]="Toyota";
// cars[1]="Honda";
// cars[2]="Isuzu";
// cars[3]="Mitsubishi";

var carsUseReverse=cars.reverse(); // ทำการกลับลำดับรายการตัวแปร array
// มีผลให้ตัวแปร array cars=["Mitsubishi","Isuzu","Honda","Toyota"]; 
// ค่าใหม่
// cars[0]="Mitsubishi";
// cars[1]="Isuzu";
// cars[2]="Honda";
// cars[3]="Toyota";
// จากนั้นนำตัวแปร array ที่ทำการกลับลำดับรายการไปเก็บไว้ในตัวแปร carsUseReverse
// จะได้ตัวแปร carsUseReverse=["Mitsubishi","Isuzu","Honda","Toyota"]; ซึ่งเท่ากับตัวแปร cars

 

 

ใช้ฟังก์ชัน shift()  ในการจัดการ กับตัวแปร array

shift() ใช้สำหรับ ลบค่าตัวแรกออกจากตัวแปร array แล้วคืนค่านั้นกลับมา
มีผลให้ตัวแปร array มีการเปลี่ยนแปลง
 

// ตัวอย่างการใช้งาน
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu"]; // ตัวแปร array

var carsUseShift=cars.shift(); // ลบค่าตัวแรก Toyota ออกจากตัวแปร array ชื่อ cars
// มีผลให้ตัวแปร array cars=["Honda","Isuzu"]; และ length ลดเหลือ 2 
// จากนั้นคืนค่าที่ลบออก มา แล้วกำหนดไว้ที่ตัวแปร carsUseShift
// จะได้ตัวแปร carsUseShift="Toyota";

 

 

ใช้ฟังก์ชัน slice()  ในการจัดการ กับตัวแปร array

slice(start,end) ใช้สำหรับ ดึงค่าจากตำแหน่งที่ต้องการในตัวแปร array แล้วคืนค่านั้นกลับมา
ไม่มีผลให้ตัวแปร array มีการเปลี่ยนแปลง
start คือ ตำแหน่งเริ่มต้นที่ต้องการดึงค่าจากตัวแปร array เริ่มต้นเท่ากับ 0 สามารถเป็นค่าติดลบได้
end คือ ตำแหน่งสุดท้ายที่ต้องการ ไม่อิงตาม key นั้นหมายถึงนับตัวแรกเท่ากับ 1 ต่างจาก start ตัวแรกเริ่มจาก 0 ถ้าไม่กำหนด end จะเอาตั้งแต่ตำแหน่ง start ไปจนถึงตัวสุดท้าย
 

// ตัวอย่างการใช้งาน
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; // ตัวแปร array

// กรณีดึงตำแหน่ง ที่ 2 กับ 3 ("Honda","Isuzu")
// แนวทางการกำหนด start และ end ถ้าต้องการตัวที่ 2 กับ 3
// กำหนด 2,3 แล้วลดค่าตัวแรกลง 1 ค่า จะได้ค่าที่ใช้กำหนดจริงเท่ากับ 1,3
var carsUseSlice=cars.slice(1,3); 
// จะได้ carsUseSlice=["Honda","Isuzu"]

// กรณีดึงตำแหน่งที่ 2 ไปจนถึงตำแหน่งสุดท้าย ไมต้องกำหนด end กำหนด
var carsUseSlice=cars.slice(1); 
// จะได้ carsUseSlice=["Honda","Isuzu","Mitsubishi"];

// กรณีดึงตำแหน่งเริ่มจาก 2 ตัวหลัง 
var carsUseSlice=cars.slice(-2); 
// จะได้ carsUseSlice=["Isuzu","Mitsubishi"];

 อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับบริการเว็บ server web hosting
บริการเว็บ server web hosting
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: ฟังก์ชัน array javascriptURL สำหรับอ้างอิง