PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


ทบทวน การเรียกใช้งาน events ใน javascript ที่ใช้ได้สำหรับ ทุก browsers

11 December 2009 By Ninenik Narkdee
event javascript

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ event javascriptก่อนที่จะมี javascript libraries ต่างๆ เช่น jQuery ,Prototype เป็นต้น หากต้องการที่จะใช้ event เช่น การคลิก click events สำหรับ element ใดๆ ที่ต้องการแล้ว สามารถทำได้โดยใช้ โค้ต javascript ข้างล่างต่อไปนี้

ใช้งาน Events เรียกใช้ฟังก์ชันโดยตรง

<script type="text/javascript">

var DOMobj = document.getElementById("myButton");

// เรียกใช้ฟังก์ชันโดยตรง
if(DOMobj.addEventListener){
	DOMobj.addEventListener("click", function() {
		alert('button clicked');
	},false); 
}else if(DOMobj.attachEvent){
	DOMobj.attachEvent("onclick", function() {
		alert('button clicked');
	});
}else{
	DOMobj.onclick = function() {
		alert('button clicked');
	}
}	

</script>

ใช้งาน Events เรียกฟังก์ชันผ่านตัวแปร

<script type="text/javascript">
// สร้างตัวแปรเก็บฟังก์ชันที่ต้องการ
var myFunction=function(){
	alert('button clicked');
}

var DOMobj = document.getElementById("myButton");

// เรียกใช้ฟังก์ชันผ่านตัวแปรชื่อ myFunction
if(DOMobj.addEventListener){
	DOMobj.addEventListener("click",myFunction,false); 
}else if(DOMobj.attachEvent){
	DOMobj.attachEvent("onclick", myFunction);
}else{
	DOMobj.onclick =myFunction;
}	

</script>อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: javascript eventURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ