PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


ทบทวน javascript ฟังก์ชั่น ให้กรอกเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

03 February 2010 By Ninenik Narkdee
javascript ภาษาอังกฤษ

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ javascript ภาษาอังกฤษJavascript Code

<script type="text/javascript"> 
function isEnglishchar(str){  
	var orgi_text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890._-";  
	var str_length=str.length;  
	var isEnglish=true;  
	var Char_At="";  
	for(i=0;i<str_length;i++){  
		Char_At=str.charAt(i);  
		if(orgi_text.indexOf(Char_At)==-1){  
			isEnglish=false;  
			break;
		}   
	}  
	return isEnglish; 
} 
</script>

การใช้งาน

<script type="text/javascript"> 
var str="ทดสอบ";
if(isEnglishchar(str)==false){
	alert("กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น");
	return false;
}
</script>


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: javascript ภาษาอังกฤษURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ