ประยุกต์การใช้งาน tcpdf สร้าง pdf ไฟล์ ใน codeigniter

เขียนเมื่อ 8 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
tcpdf codeigniter 3 codeigniter

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ tcpdf codeigniter 3 codeigniter

ดูแล้ว 15,513 ครั้ง


เนื้อหาต่อไปนี้เป็นแนวทางการนำ tcpdf มาใช้งานใน codeigniter สำหรับ
รองรับการสร้างไฟล์ pdf รองรับการใช้งานภาษาไทย
ก่อนอื่นให้เราไปทำการดาวน์โหลด tcpdf ได้ที่ 
 
หรือ
 
ในที่นี้ดาวน์โหลดตัวเวอร์ชั่น tcpdf_6_2_12.zip ให้เราแตกไฟล์ แล้ว copy โฟลเดอร์
tcpdf ด้านในมาไว้ในโฟลเดอร์ apps > third_party ในโปรเจ็ค codeigniter ของเรา
*ในโฟลเดอร์ tcpdf จะมีโฟลเดอร์ตัวอย่างและโค้ดการใช้งานอยู่ด้านในชื่อ examples เราสามารถลบออกได้
 
 
 
 
จากนั้นให้สร้างไฟล์ชื่อ Pdf.php ตัวเล็กใหญ่ตามนี้เลย ไว้ในโฟลเดอร์ apps > libraries
 
 

 
 
และใส่โค้ดดังนี้
 
<?php
if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed'); 
require_once APPPATH."/third_party/tcpdf/tcpdf.php";
class Pdf extends TCPDF 
{
  public function __construct() {
		parent::__construct();
  }
}
 
 
และสุดท้ายในขั้นตอนการนำไปใช้ ก็สามารถเรียกใช้ด้วยคำสั่ง ของ tcpdf ได้ปกติ
ตัวอย่างทดสอบ ให้เราสร้างไฟล์ชื่อ Genpdf.php ไว้ในโฟลเดอร์ apps > controllers 
โค้ดดังนี้
 
<?php 
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); 
 
class Genpdf extends CI_Controller { 
  
  public function __construct()
  {
		parent::__construct();
		$this->load->library('Pdf');
  } 

	public function index()
	{

		// สร้าง object สำหรับใช้สร้าง pdf 
		$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);
		
		// กำหนดรายละเอียดของ pdf
		$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
		$pdf->SetAuthor('Nicola Asuni');
		$pdf->SetTitle('TCPDF Example 001');
		$pdf->SetSubject('TCPDF Tutorial');
		$pdf->SetKeywords('TCPDF, PDF, example, test, guide');
		
		// กำหนดข้อมูลที่จะแสดงในส่วนของ header และ footer
		$pdf->SetHeaderData(PDF_HEADER_LOGO, PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, PDF_HEADER_TITLE.' 001', PDF_HEADER_STRING, array(0,64,255), array(0,64,128));
		$pdf->setFooterData(array(0,64,0), array(0,64,128));
		
		// กำหนดรูปแบบของฟอนท์และขนาดฟอนท์ที่ใช้ใน header และ footer
		$pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', PDF_FONT_SIZE_MAIN));
		$pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '', PDF_FONT_SIZE_DATA));
		
		// กำหนดค่าเริ่มต้นของฟอนท์แบบ monospaced 
		$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);
		
		// กำหนด margins
		$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT);
		$pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER);
		$pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER);
		
		// กำหนดการแบ่งหน้าอัตโนมัติ
		$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM);
		
		// กำหนดรูปแบบการปรับขนาดของรูปภาพ 
		$pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);
		
		// ---------------------------------------------------------
		
		// set default font subsetting mode
		$pdf->setFontSubsetting(true);
		
		// กำหนดฟอนท์ 
		// ฟอนท์ freeserif รองรับภาษาไทย
		$pdf->SetFont('freeserif', '', 14, '', true);
		
		
		
		// เพิ่มหน้า pdf
		// การกำหนดในส่วนนี้ สามารถปรับรูปแบบต่างๆ ได้ ดูวิธีใช้งานที่คู่มือของ tcpdf เพิ่มเติม
		$pdf->AddPage();
		
		// กำหนดเงาของข้อความ 
		$pdf->setTextShadow(array('enabled'=>true, 'depth_w'=>0.2, 'depth_h'=>0.2, 'color'=>array(196,196,196), 'opacity'=>1, 'blend_mode'=>'Normal'));

// กำหนดเนื้อหาข้อมูลที่จะสร้าง pdf ในที่นี้เราจะกำหนดเป็นแบบ html โปรดระวัง EOD; โค้ดสุดท้ายต้องชิดซ้ายไม่เว้นวรรค
	$html = <<<EOD
<h1>ทดสอบข้อความภาษาไทย Welcome to <a href="http://www.tcpdf.org" 
style="text-decoration:none;background-color:#CC0000;color:black;">&nbsp;
<span style="color:black;">TC</span><span style="color:white;">PDF</span>&nbsp;</a>!</h1>
<i>This is the first example of TCPDF library. ทดสอบข้อความภาษาไทย</i>
<p>This text is printed using the <i>writeHTMLCell()</i> method but you can also use: 
<i>Multicell(), writeHTML(), Write(), Cell() and Text()</i>.</p>
<p>Please check the source code documentation and other examples for further information.</p>
<p style="color:#CC0000;">TO IMPROVE AND EXPAND TCPDF I NEED YOUR SUPPORT, PLEASE 
<a href="http://sourceforge.net/donate/index.php?group_id=128076">MAKE A DONATION 
ทดสอบข้อความภาษาไทย!</a></p>
<span style="font-size:12px;">ทดสอบข้อความภาษาไทย มีสระ วรรณยุกต์</span>
EOD;

	// สร้างข้อเนื้อหา pdf ด้วยคำสั่ง writeHTMLCell()
	$pdf->writeHTMLCell(0, 0, '', '', $html, 0, 1, 0, true, '', true);

// ---------------------------------------------------------

	// จบการทำงานและแสดงไฟล์ pdf
	// การกำหนดในส่วนนี้ สามารถปรับรูปแบบต่างๆ ได้ เช่นให้บันทึกเป้นไฟล์ หรือให้แสดง pdf เลย ดูวิธีใช้งานที่คู่มือของ tcpdf เพิ่มเติม
	$pdf->Output('example_001.pdf', 'I');

	}
		
}

 
ผลลัพธ์
 


 
จะได้ผลลัพธ์ดังรูปต่อไปนี้  สำหรับวิธีการใช้งาน tcpdf เราสามารถดูวิธีการปรับค่าต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ 

 

หากต้องการใช้งานฟอนท์ อื่นๆ เราสามารถแปลงไฟล์ฟอนท์ ttf สำหรับ tcpdf ได้ที่
 
ลากไฟล์ฟอนท์ ttf ที่ต้องการไปยังตำแหน่งดังรูป
 

 
คลิกเลือก I have rights to convert this font แล้ว 
เราจะได้ไฟล์ 3 ไฟล์ ให้เราดาวน์โหลด แล้ว copy ไปไว้ในโฟลเดอร์ tcpdf > fonts 
ทั้ง 3 ไฟล์ 
FamilyName: thsarabunnew คือชื่อฟอนท์ที่เราจะเอาไปใช้งาน
 

 
 
ตัวอย่างใช้งานฟอนท์ thsarabunnew ที่แปลงจากเว็บข้างต้น และเรียกใช้งานใน tcpdf
 

 
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ