ประยุกต์ การใช้งาน Form ทำการเพิ่ม ลบ แก้ไข ใน Angular App

เขียนเมื่อ 7 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
form ngmodel angular two-way template driven forms angular2

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ form ngmodel angular two-way template driven forms angular2

ดูแล้ว 18,843 ครั้ง
ในเนื้อหาบทความตอนนี้ เราจะลองประยุกต์ความรู้เบื้องต้นที่ได้ศึกษามา ทดสอบสร้าง
application เพื่อให้เห็นภาพและแนวทางการใช้งานฟอร์ม โดยต้องบอกก่อนว่า บทความ
ที่เกี่ยวกับฟอร์มเบื้องต้น ยังไม่จบครบถ้วนสมบูรณ์ เรายังต้องดูในเรื่องของการตรวจสอบ
ฟอร์มเพิ่มเติม ซึ่งขออธิบานในบทความต่อๆไป 
 
เนื้อหาต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว
การใช้งาน Form กับ การเชื่อมข้อมูลแบบสองทาง ใน Angular เบื้องต้น 
 
เนื้อหาพร้อมโค้ดตัวอย่างในตอนนี้ เราจะทำการแสดงรายการ staff ในตารางข้อมูลอย่างง่าย
และมีปุ่มให้กดเลือกว่าจะสร้าง staff ใหม่ หรือ แสดงรายการ staff อยู่ด้านบน 
นอกจากนั้นในรายการ staff ในตาราง เรายังให้สามารถที่จะทำการเลือกที่จะลบ หรือแก้ไข
รายการ staff ที่ต้องการได้ 
    รูปแบบข้อมูลที่ใช้ เราจะใช้เป็นตัวแปร array ของ object ซึ่งเป็นรูปแบบข้อมูลเบื้องต้น
สามารถเป็นแนวทางปรับไปใช้กับฐานข้อมูลหรือข้อมูลรูปแบบอื่นๆ ในอนาคตต่อไปได้
 
ดูตัวอย่าง หน้าตา app ของเราเมื่อแสดงเริ่มต้น จะเป็นดังรูปดังนี้
 
 


 
 
เมื่อเรากดที่ปุ่ม New Staff ก็จะแสดงฟอร์ม สำหรับกรอกข้อมูล 

 
 
และสมมติถ้าเรากรอกข้อมูลและทำการกดปุ่ม Submit ข้อมูลก็จะถูกเพิ่มเข้าไปใน array 
และโชว์ในรายการ staff ทันที

 
 


 
 
ต่อไปสมมติเราต้องการลบ Lisa Mour เรากดที่ปุ่ม Delete รายการ ID ที่ 3 ก็จะหายไป

 
 


 
 
ทีนี้เราลองแก้ไขรายการแรก คลิกที่ Edit พอเรากดแก้ไข 

 
 


 
 
ก็จแสดงฟอร์ม staff พร้อมกับดึงข้อมูล
ของรายการแรกมาทำการแก้ไข สมมติเราแก้ไข แผนก เป็น Marketing แล้วกดปุ่ม Submit

 
 


 
 
ก็จะไปทำการอัพเดทข้อมูลและแสดงรายการ staff หลังอัพเดทข้อมูลแล้ว

 
 


การทำงานของโค้ดทดสอบกาประยุกต์ ก็จะเป็นในลักษณะข้างต้น  
 
ต่อไปมาดูโค้ดที่เราแก้ไข เราจะแก้ไขแค่ 2 ไฟล์คือ 
- staff-form.component.ts
- staff-form.component.html
 
ดูโค้ดแต่ละไฟล์เป็นแนวทางได้เลย
 

ไฟล์ staff-form.component.ts

 
import { Component } from '@angular/core';

import { Staff } from './staff';

@Component({
 moduleId: module.id,
 selector: 'staff-form',
 templateUrl: `./staff-form.component.html`
})
export class StaffFormComponent { 
  // กำนหด array เก็บแผนกของ staff
  departments = [
    'Accounting','IT Support','Marketing'
    ];
  // รายชื่อ staff เบืองต้นที่มีอยู่ ในที่นี้สมมติสร้างมา 3 คนไว้แล้ว
  staffs = [
    new Staff(1,'John Smoke','IT Support',27),
    new Staff(2,'Linda Pink','Accounting',30),
    new Staff(3,'Lisa Mour','Marketing',33)
  ];   
  // สร้าง staff แบบเดี่ยวที่เราจะใช้กับฟอร์ม แบบ two-way data binding
  staff = new Staff(1,'',''); // ให้เป็นค่าว่างไป
  editmode = false; // กำหนดอยู่ในโหมดแก้ไข หรือไม่ เบื้องต้นเป็น false
  editID:number; // ไอดี staff ที่จะแก้ไข ตัวอย่างเราใช้เป็น index ของ array แทน
  showlist = false; // กำหนดสถานะการโชว์ลิสรายการ staff ไว้ใช้ร่วมกัน hidden attribute
  newstaff = true; // กำหนดสถานะการโชว์ฟอร์มของ staff ไว้ใช้ร่วมกัน hidden attribute 
  // กำหนดคำสั่ง ให้แสดง ลิสรายการ staff
  doShowList(){
    this.showlist = false;
    this.newstaff = true;  
  }
  // กำหนดคำสั่ง ให้แสดงฟอร์ม staff
  doShowNewStaff(){
    this.showlist = true;
    this.newstaff = false;  
    this.staff = new Staff(1,'',''); // รีเซ็ตค่า staff ใน ฟอร์ม
    this.editmode = false; // ไม่ใช่โหมดแก้ไข เป็นโหมดเพิ่มข้อมูลใหม่
  }
  // กำหนดคำสั่ง ให้ลบรายการ staff โดยรับค่า id ที่ต้องการลบ แต่ในที่นี้เราใช้ index ของ array 
  deleteStaff(id:number){
    this.staffs.splice(id, 1); // ลบ array รายการที่่มี index ตรงกับค่า id ที่ส่งมา
  }
  // กำหนดคำสั่งแสดงฟอร์ม staff พร้อมดึงข้อมูง โดยรับค่า id ที่ต้องแสดง ในที่นี้เราใช้ index ของ array 
  doShowEditStaff(id:number){
    this.doShowNewStaff(); // แสดงฟอร์ม staff
    this.staff = this.staffs[id]; // ดึงข้อมูลจาก staffs อิงจาก index ของ array
    this.editmode = true; // อยู่ในโหมดแก้ไขข้อมูล
    this.editID = id; // เก็บค่า index ของ array ที่จะแก้ไข
  }
  // กำหนดคำสั่งสำหรับเพิ่ม หรือแก้ไข staff 
  doSubmitStaff(){
    let numID = this.staffs.length; // นับจำนวน staff ที่มีอยู่
    let keyID = this.editID; // index ของ array ที่ต้องการแก้ไข
    if(this.editmode==false){// ไม่ใช่โหมดแก้ไข เป็นโหมดเพิ่มข้อมูลใหม่
      // ในการทดสอบนี้เราทำาร push array ของ object staff ใหม่
      this.staffs.push(
        new Staff(
          numID+1,
          this.staff.name,
          this.staff.department,
          this.staff.age
          )
      );
    }else{ // แต่ถ้าเป็นโหมดแก้ไข เราก็ให้อัพเดทข้อมูล staffs array ตาม index ที่ส่งมา
      this.staffs[keyID].name = this.staff.name;
      this.staffs[keyID].department = this.staff.department;
      this.staffs[keyID].age = this.staff.age;
    }
    this.doShowList(); // หลังจากเพิ่ม หรือแก้ไขรายการแล้ว ให้แสดงลิสรายการ staff
  }
}
 
 
รูปแบบโค้ดข้างต้นเป็นการประยุกต์ โดยอาศัยความเข้าใจจากเนื้อหาเบื้องต้นที่เราได้ศึกษามา
ซึ่งยังสามารถปรับแต่งได้อีกมาก เราจะได้ศึกษาต่อไป
 
ข้อสังเกต: ตัวแปร staff กับ staffs สองตัวนี้จะเป็นคนละค่ากัน staffs คือรายการ staff หลายรายการ
อยู่ในรูปแบบ array ที่เราใช้แสดงในตาราง  
ส่วน staff (ไม่มี s) เป็น Object ที่เราสร้างมาจาก Staff class และใช้สำหรับเชื่อมกับฟอร์มแบบ two-way
data binding ในกรณีเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล 
 
 

ไฟล์ staff-form.component.html

 
<br>
<div class="container">
<button (click)="doShowList()" class="btn btn-sm btn-success">Staff List</button>
<button (click)="doShowNewStaff()" class="btn btn-sm btn-warning">New Staff</button>
<br><br>
</div>
<div [hidden]="showlist" class="container">
<table class="table table-condensed">
  <tr class="active">
    <th>ID</th>
    <th>Name</th>
    <th>Age</th>
    <th>Department</th>
    <th>Edit</th>
    <th>Delete</th>
  </tr>
  <tr *ngFor="let staff of staffs;let i = index">
    <td>{{staff.id}} - {{i}}</td>
    <td>{{staff.name}}</td>
    <td>{{staff.age}}</td>
    <td>{{staff.department}}</td>   
    <td><button class="btn btn-xs btn-info"
      (click)="doShowEditStaff(i)"
      >Edit</button></td>
    <td><button class="btn btn-xs btn-danger"
      (click)="deleteStaff(i)" 
      >Delete</button></td>
  </tr>
</table>
</div>  

<div [hidden]="newstaff" class="container">
 <div>
  <form>
   <div class="form-group">
    <label for="name">Name</label>
    <input type="text" class="form-control input-sm" id="name" 
      required [(ngModel)]="staff.name" name="name" >
   </div>
   <div class="form-group">
    <label for="age">Age</label>
    <input type="text" class="form-control input-sm" id="age"
      [(ngModel)]="staff.age" name="age">
   </div>
   <div class="form-group">
    <label for="department">Department</label>
    <select class="form-control input-sm" id="department"
      required [(ngModel)]="staff.department" name="department">
     <option *ngFor="let department of departments" 
     [value]="department">{{department}}</option>
    </select>
   </div>
   <button type="button" class="btn btn-sm btn-success"
    (click)="doSubmitStaff()"
    >Submit</button>
   <button type="button" class="btn btn-sm btn-danger"
    (click)="doShowList()" 
    >Cancel</button>
  </form>
 </div>
</div>

 
ขออธิบายส่วนที่เพิ่มเข้ามา 
 


 
 
<button (click)="doShowList()" class="btn btn-sm btn-success">Staff List</button>
<button (click)="doShowNewStaff()" class="btn btn-sm btn-warning">New Staff</button>
 
จากบรรทัดนี้เป็นการกำหนดให้เมื่อกดปุ่ม ให้ไปทำงานตามทำสั่งที่เรากำหนดใน StaffFormComponent class
 
  showlist = false; // กำหนดสถานะการโชว์ลิสรายการ staff ไว้ใช้ร่วมกัน hidden attribute
  newstaff = true; // กำหนดสถานะการโชว์ฟอร์มของ staff ไว้ใช้ร่วมกัน hidden attribute 
  // กำหนดคำสั่ง ให้แสดง ลิสรายการ staff
  doShowList(){
    this.showlist = false;
    this.newstaff = true;  
  }
  // กำหนดคำสั่ง ให้แสดงฟอร์ม staff
  doShowNewStaff(){
    this.showlist = true;
    this.newstaff = false;  
    this.staff = new Staff(1,'',''); // รีเซ็ตค่า staff ใน ฟอร์ม
    this.editmode = false; // ไม่ใช่โหมดแก้ไข เป็นโหมดเพิ่มข้อมูลใหม่
  }
 
 
<div [hidden]="showlist" class="container">
 
สังเกตส่วนนี้ เราจะเห็นว่า มีการใช้  hidden ซึ่งเป็น attribute ใน html5 กำหนดเพื่อว่าต้องการซ่อน
element นั้นๆ หรือไม่โดยมีค่าเป็น true หรือ false ดังนั้น 
ถ้า ตัวแปร showlist เป็น true ก็จะหมายความว่าให้ทำการซ่อน 
ถ้า ตัวแปร showlist เป็น false ก็จะหมายความให้แสดง 
แบบนี้เป็นต้น
 
การใช้ hidden ใน html เราจะด้วยกันสองจุดคือ ส่วนที่เป็น div คลุมรายการ staff กับส่วนที่เป็น 
div คลุมฟอร์ม staff ในตัวอย่างถ้า div หนึ่งแสดง อีก div ก็จะถูกซ่อน

 
 

 
 
  <tr *ngFor="let staff of staffs;let i = index">
    <td>{{staff.id}} - {{i}}</td>
    <td>{{staff.name}}</td>
    <td>{{staff.age}}</td>
    <td>{{staff.department}}</td>   
    <td><button class="btn btn-xs btn-info"
      (click)="doShowEditStaff(i)"
      >Edit</button></td>
    <td><button class="btn btn-xs btn-danger"
      (click)="deleteStaff(i)" 
      >Delete</button></td>
  </tr>
 
ส่วนนี้จะเป็นการนำค่าจากตัวแปร staffs ที่เป็น array มาวนลูปแสดงในตาราง มีการใช้ index โดย
กำหนดในตัวแปร i ซึ่งเราจะใช้แทน id ของ staff ในการส่งค่าไปทำการลบ หรือแก้ไขรายการ
ด้วยคำสั่ง (click)="doShowEditStaff(i)" และ (click)="deleteStaff(i)"  ตามลำดับ
 
 

 
 
ส่วนของฟอร์ม staff เราใช้ตัวแปร staff ร่วมกับ ngModel ให้กับเชื่อมข้อมูลแบบไปกลับ
ทำให้เวลาเราแก้ไขค่าในฟอร์ม ตัวแปร staff ใน class ก็จะเปลี่ยนไปด้วย โดยเมื่อเราทำการ 
กดปุ่ม Submit 
 
(click)="doSubmitStaff()"
 
ก็จะไปทำงาน นำค่า staff ที่อัพเดทแล้วเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล staffs อีกที
 
ลองศึกษาและทำความเข้าใจกับตัวอย่างโค้ดข้องต้นบ่อยๆ จะทำให้เราเห็นภาพและเข้าใจการทำงาน
เพิ่มขึ้น 

 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ