ประยุกต์ ใช้งาน php และ ajax ใน jQuery แสดงผลลัพธ์ คล้าย twitter

04 May 2010 By Ninenik Narkdee
jquery php twitter ajax

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery php twitter ajaxตัวอย่าง

ประยุกต์ ใช้งาน php และ ajax ใน jQuery แสดงผลลัพธ์ คล้าย twitter

Code ตัวอย่าง

<?php
session_start();
$link=mysql_connect("localhost","root","test") or die("error".mysql_error());   
mysql_select_db("test_db",$link);   
mysql_query("set character set utf8");	

$showPerPage=23;
?>
<?php
if($_GET['gopage']){
$q=$_SESSION['ses_more_show'];
$q.="   LIMIT ".$_GET['gopage'].",$showPerPage ";
$qr=mysql_query($q);
$total_data=mysql_num_rows($qr);
if($total_data>0){
echo '<hr style="height:1px;background-color:#F4F4F4;" />';
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
echo "<span>".$rs['name_province']."</span><br />";
}
}else{
echo "-1";
}
	exit;
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ใช้งาน php และ ajax ใน jQuery แสดงผลลัพธ์ คล้าย twitter</title>
<style type="text/css">
div#resultDiv{
	margin:auto;
	width:500px;
	padding:5px;	
}
#showMore{
	width:450px;
	text-align:center;
	height:30px;
	cursor:pointer;
	font-size:18px;
	font-weight:bold;
	color:#06F;
	border:1px solid #EAEAEA;
	background-color:#F8F8F8;
}
#showMore:hover{
	color:#06F;
	border:1px solid #EAEAEA;
	background-color:#E3ECFD;
}
</style>
</head>

<body>

<div id="resultDiv">
<?php
if(!isset($posi_first)){
	$posi_first=0;	
}
$q="SELECT * FROM  province  ORDER BY name_province   ";
$_SESSION['ses_more_show']=$q;
$qr=mysql_query($q);
$total_data=mysql_num_rows($qr);
$q.=" LIMIT $posi_first,$showPerPage ";
$qr=mysql_query($q);
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?>
<span><?=$rs['name_province']?></span><br />
<?php } ?>


</div>

<input name="gopage" type="hidden" id="gopage" value="<?=$posi_first+$showPerPage?>" />
<input name="h_total_data" type="hidden" id="h_total_data" value="<?=$total_data?>" />
<?php if($total_data>$showPerPage){ ?>
<div style="margin:auto;text-align:center;">
<input type="button" name="showMore" id="showMore" value="more" />
</div>
<?php } ?>

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	var showPerPage=23;
	$("#showMore").click(function(){	
		$(this).hide();
		var loading_obj='<p id="i_loading" align="center"><img src="http://www.ninenik.com/ajax.gif" /></p>';
		$("div#resultDiv").append(loading_obj);
		var i_gopage=parseInt($("#gopage").val());
		var i_setpage=parseInt($("#gopage").val())+showPerPage;
		$("#gopage").val(i_setpage);
		var moreHTML=$.ajax({
			url:"jquery_more_twitter.php",
			data:"gopage="+i_gopage,
			async:false
		}).responseText;		
		setTimeout(function(){
			$("p#i_loading").remove();
			if(moreHTML!="-1"){
			$("div#resultDiv").append(moreHTML);
				if(i_setpage<$("#h_total_data").val()){
					$("#showMore").show();
				}
			}
		},1500);				
	});	
});
</script>
</body>
</html>

 เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: twitter php ajax jqueryURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ