ฟังก์ชันแปลงความกว้างความสูงของรูปภาพ หรือ สร้าง thumbnail

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
รูปภาพ php thumbnail ความกว้าง ความสูง

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ รูปภาพ php thumbnail ความกว้าง ความสูงสามารถใช้ฟังก์นี้ในการสร้างรูปภาพ thumbnail จากรูปภาพขนาดใหญ่
โดยสามารถกำหนดความกว้าง ความสูงใหม่ ตามต้องการได้

<?php
function createthumb($name,$filename,$new_w,$new_h){
	$system=explode('.',$name);
	if(preg_match('/jpg|jpeg/',$system[1])){
		$src_img=imagecreatefromjpeg($name);
	}
	if(preg_match('/png/',$system[1])){
		$src_img=imagecreatefrompng($name);
	}

	$old_x=imagesx($src_img);
	$old_y=imagesy($src_img);
	$thumb_w=($old_x*$new_h)/$old_y;
	$thumb_h=$new_h;
	$co_x=floor(($new_w-$thumb_w)/2);
	$co_y=0;			

	$dst_img=imagecreatetruecolor($new_w,$thumb_h);	
	$white=imagecolorallocate($dst_img,255,255,255);
	imagefill($dst_img,0,0,$white);
	imagecopyresized($dst_img,$src_img,$co_x,$co_y,0,0,$thumb_w,$thumb_h,$old_x,$old_y); 		

	if(preg_match("/png/",$system[1])){
		imagepng($dst_img,$filename); 	
	}else{
		imagejpeg($dst_img,$filename); 
	}
	imagedestroy($dst_img); 
	imagedestroy($src_img); 
}
?>

การใช้งานฟังก์ชันสร้าง thumbnail

<?php
	 createthumb('mypic3.jpg','thumbmypic1.jpg',300,225); การใช้งาน
	 // mypic3.jpg ชื่อไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนความกว้างความสูง
	 // thumbmypic1.jpg ชื่อไฟล์ใหม่ที่ต้องการ
	 // 300 ความกว้างที่ต้องการ
	 // 225 ความสูงต้องการ
?>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ