PHP Ionic Angular Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ วันที่ เวลา ใน javascript

25 September 2008 By
วันที่ เวลา javascript

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ วันที่ เวลา javascriptฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้สำหรับหาค่าวันที่ และเวลาปัจจุบัน

<script langauge="JavaScript">
<!--
// แสดงฟังก์ชั่นต่างๆ เกี่ยวกับเวลา
// สร้างตัวแปรต่างๆ พร้อมกับการเรียกใช้ฟังก์ชัน

var right_now=new Date();
// สร้างตัวแปรเพื่อใช้กับวันที่และเวลาโดยเฉพาะชื่อ right_now

document.write(Date());
// แสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน Date(); 
// ตัวอย่างผลลัพธิ์ที่ได้  Mon Aug 18 11:38:38 2008

document.write(right_now.getYear());
// แสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน getYear() โดยใช้ข้อมูลจากตัวแปร right_now
// ตัวอย่างผลลัพธิ์ที่ได้  2008 ซึ่งเป็นปีปัจจุบัน จากMon Aug 18 11:38:38 2008
 
document.write(right_now.getMonth()+1);
// แสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน getMonth() โดยใช้ข้อมูลจากตัวแปร right_now
// ตัวอย่างผลลัพธิ์ที่ได้  8 เป็นตัวเลขเดือนปัจจุบันจากMon Aug 18 11:38:38 2008

document.write(right_now.getDate());
// แสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน getDate() โดยใช้ข้อมูลจากตัวแปร right_now
// ตัวอย่างผลลัพธิ์ที่ได้  18 ซึ่งเป็นวันที่จาก Mon Aug 18 11:38:38 2008

document.write(right_now.getHours());
// แสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน getHours() โดยใช้ข้อมูลจากตัวแปร right_now
// ตัวอย่างผลลัพธิ์ที่ได้  11 ซึ่งเป็นเวลาชั่วโมงจาก Mon Aug 18 11:38:38 2008

document.write(right_now.getMinutes());
// แสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน getMinutes() โดยใช้ข้อมูลจากตัวแปร right_now
// ตัวอย่างผลลัพธิ์ที่ได้  38 ซึ่งเป็นเวลานาทีจาก Mon Aug 18 11:38:38 2008

document.write(right_now.getSeconds());
// แสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน getSeconds() โดยใช้ข้อมูลจากตัวแปร right_now
// ตัวอย่างผลลัพธิ์ที่ได้  38 ซึ่งเป็นเวลาวินาทีจาก Mon Aug 18 11:38:38 2008

// -->
</script>


Tags:: เวลา วันที่ javascript


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง