วิธีการกำหนด option ของ highcharts ให้ดูง่ายขึ้น

09 June 2015 By Ninenik Narkdee
highcharts export กราฟ

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ highcharts export กราฟเทคนิคเนื้อหาส่วนนี้เป็นวิธีการกำหนด option ให้กับ highcharts
เพื่อจัดรูปแบบของ กราฟให้ดูง่าย โดยเป็นการแยกในส่วนของ option
มาไว้อีกไฟล์หนึ่ง
 
โค้ดของไฟล์ตัวอย่างจากบทความก่อนหน้า
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Highcharts</title> 
</head> 
 
<body> 
 
<div style="width:80%;margin:auto;"> 
 
  <div id="hc_container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div> 
 
</div> 
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script> 
<script src="http://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(function () { 
  $('#hc_container').highcharts({ 
    chart: { 
      type: 'column' 
    }, 
    title: { 
      text: 'Monthly Average Rainfall' 
    }, 
    subtitle: { 
      text: 'Source: WorldClimate.com' 
    }, 
    xAxis: { 
      categories: [ 
        'Jan', 
        'Feb', 
        'Mar', 
        'Apr', 
        'May', 
        'Jun', 
        'Jul', 
        'Aug', 
        'Sep', 
        'Oct', 
        'Nov', 
        'Dec' 
      ], 
      crosshair: true 
    }, 
    yAxis: { 
      min: 0, 
      title: { 
        text: 'Rainfall (mm)' 
      } 
    }, 
    tooltip: { 
      headerFormat: '<span style="font-size:10px">{point.key}</span><table>', 
      pointFormat: '<tr><td style="color:{series.color};padding:0">{series.name}: </td>' + 
        '<td style="padding:0"><b>{point.y:.1f} mm</b></td></tr>', 
      footerFormat: '</table>', 
      shared: true, 
      useHTML: true 
    }, 
    plotOptions: { 
      column: { 
        pointPadding: 0.2, 
        borderWidth: 0 
      } 
    }, 
    series: [{ 
      name: 'Tokyo', 
      data: [49.9, 71.5, 106.4, 129.2, 144.0, 176.0, 135.6, 148.5, 216.4, 194.1, 95.6, 54.4] 
 
    }, { 
      name: 'New York', 
      data: [83.6, 78.8, 98.5, 93.4, 106.0, 84.5, 105.0, 104.3, 91.2, 83.5, 106.6, 92.3] 
 
    }, { 
      name: 'London', 
      data: [48.9, 38.8, 39.3, 41.4, 47.0, 48.3, 59.0, 59.6, 52.4, 65.2, 59.3, 51.2] 
 
    }, { 
      name: 'Berlin', 
      data: [42.4, 33.2, 34.5, 39.7, 52.6, 75.5, 57.4, 60.4, 47.6, 39.1, 46.8, 51.1] 
 
    }] 
  }); 
}); 
</script> 
</body> 
</html> 
 
จะเห็นว่าในส่วนของการกำหนด option ต่างๆ จะมีการกำหนดยาวมาก
วิธีแก้คือ 
 
1. สร้างไฟล์ charts.js และกำหนด option บางส่วนดังนี้
 
var chartsOption={    
  chart: {
    type: 'column'
  },
  title: {
    text: 'Monthly Average Rainfall'
  },
  subtitle: {
    text: 'Source: WorldClimate.com'
  },
  xAxis: {
    categories: [
      'Jan',
      'Feb',
      'Mar',
      'Apr',
      'May',
      'Jun',
      'Jul',
      'Aug',
      'Sep',
      'Oct',
      'Nov',
      'Dec'
    ],
    crosshair: true
  },
  yAxis: {
    min: 0,
    title: {
      text: 'Rainfall (mm)'
    }
  },
  tooltip: {
    headerFormat: '<span style="font-size:10px">{point.key}</span><table>',
    pointFormat: '<tr><td style="color:{series.color};padding:0">{series.name}: </td>' +
      '<td style="padding:0"><b>{point.y:.1f} mm</b></td></tr>',
    footerFormat: '</table>',
    shared: true,
    useHTML: true
  },
  plotOptions: {
    column: {
      pointPadding: 0.2,
      borderWidth: 0
    }
  }
}
 
2. ที่ไฟล์หลัก กำหนดเป็นดังนี้ highcharts.html
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Highcharts</title>
</head>
<body>

<div style="width:80%;margin:auto;">

  <div id="hc_container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>

</div>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<script src="http://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>
<script src="js/charts.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
  
  $('#hc_container').highcharts(
    $.extend(chartsOption,{ 
    series: [{
      name: 'Tokyo',
      data: [49.9, 71.5, 106.4, 129.2, 144.0, 176.0, 135.6, 148.5, 216.4, 194.1, 95.6, 54.4]
      }, {
      name: 'New York',
      data: [83.6, 78.8, 98.5, 93.4, 106.0, 84.5, 105.0, 104.3, 91.2, 83.5, 106.6, 92.3]
      }, {
      name: 'London',
      data: [48.9, 38.8, 39.3, 41.4, 47.0, 48.3, 59.0, 59.6, 52.4, 65.2, 59.3, 51.2]
      }, {
      name: 'Berlin',
      data: [42.4, 33.2, 34.5, 39.7, 52.6, 75.5, 57.4, 60.4, 47.6, 39.1, 46.8, 51.1]
    }]      
  }));
    
});
</script>
</body>
</html>
 


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: กราฟ highcharts exportURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ