วิธีทำให้ highcharts รองรับการ export ข้อความภาษาไทย ผ่าน canvas

เขียนเมื่อ 8 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
export ภาษาไทย กราฟ highcharts

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ export ภาษาไทย กราฟ highcharts

ดูแล้ว 8,443 ครั้ง
เนื้อหาส่วนนี้เป็นแนวทางในการ export กราฟ จากการใช้งาน highcharts เป็น
ไฟล์รูปภาพ นามสกุล png โดยให้สามารถรองรับภาษาไทย โดยบราวเซอร์ที่รองรับ
จะเป็นในส่วนของ chrome กับ firefox 
 
ที่มาฟังก์ชั่น การ export ด้วย HTML5 canvas
 
ดูบราวเซอร์ที่สนับสนุน Download attribute
 
วิธีการ 
สร้างไฟล์ export-th.js แล้ว copy โค้ดตามนี้
 
/**
 * Experimental Highcharts plugin to allow download to PNG (through canvg) and SVG
 * using the HTML5 download attribute.
 * 
 * WARNING: This plugin uses the HTML5 download attribute which is not generally 
 * supported. See http://caniuse.com/#feat=download for current uptake.
 *
 * TODO:
 * - Find a flowchart at Dropbox\Highsoft\Teknisk\Docs. The flowchart has not been updated to fit the new logic of implementing FileSaver ourselves.
 * - Existing code was abandoned in the middle of a revamp, probably needs cleanup.
 * - Implement "FileSaver.js"-like functionality for cross-browser support. Where Blob would need to be pulled in (old FF/Opera/Safari), emit error msg.
 * - Option to fall back to online export server on missing support. Display error to user if option disabled and there is no support.
 */
(function (Highcharts) {

  // Dummy object so we can reuse our canvas-tools.js without errors
  Highcharts.CanVGRenderer = {};

  /**
   * Downloads a script and executes a callback when done.
   * @param {String} scriptLocation
   * @param {Function} callback
   */
  function getScript(scriptLocation, callback) {
    var head = document.getElementsByTagName('head')[0],
      script = document.createElement('script');

    script.type = 'text/javascript';
    script.src = scriptLocation;
    script.onload = callback;

    head.appendChild(script);
  }

  /**
   * Add a new method to the Chart object to invoice a local download
   */
  Highcharts.Chart.prototype.exportChartLocal = function (options) {

    var chart = this,
      svg = this.getSVG(),
      canvas,
      canvasCxt,
      a,
      href,
      extension,
      createCanvas = function () {
        canvas = document.createElement('canvas');
        canvas.width = svg.match(/^<svg.*?width="(\d+)/)[1];
        canvas.height = svg.match(/^<svg.*?height="(\d+)/)[1];
      },
      download = function () {

        var blob;

        a = document.createElement('a');
        if (typeof a.download !== 'undefined') {

          console.log("Downloading using <a>.downlaod")

          // HTML5 download attribute
          a.href = href.replace(/#/g, '%23'); // Escape direct # characters. Required in Firefox
          a.download = 'chart.' + extension;
          document.body.appendChild(a);
          a.click();
          document.body.removeChild(a);

        } else {

          // Here try blob -> objectURL, then data:uri, then fall back to export server/error 

          // IE specific blob implementation
          if (navigator.msSaveOrOpenBlob) { 

            console.log("Download using msSaveOrOpenBlob")

            // Get PNG blob
            if (extension === 'png') {
              blob = canvas.msToBlob();

            // Get SVG blob
            } else {
              blob = new MSBlobBuilder;
              blob.append(svg);
              blob = blob.getBlob('image/svg+xml');
            }

            navigator.msSaveOrOpenBlob(blob, 'chart.' + extension);
          }
        }
      },
      // Function to render SVG to canvas. Calls download() when done.
      downloadCanvas = function () {
        var useBlob = navigator.userAgent.indexOf('WebKit') === -1,
          image = new Image(),
          domurl,
          blob,
          svgurl;

        extension = 'png';

        // Firefox runs Blob. Safari requires the object URL. Chrome accepts both
        // but seems to be slightly faster with object URL.
        if (useBlob) {
          domurl = window.URL || window.webkitURL || window;
          blob = new Blob([svg], { type: 'image/svg+xml;charset-utf-16'});
          svgurl = domurl.createObjectURL(blob);
        }

        // This is fired after the image has been created
        image.onload = function() {

          canvasCxt.drawImage(image, 0, 0);
          if (useBlob) {
            domurl.revokeObjectURL(svgurl);
          }

          // Now we try to get the contents of the canvas.
          try {              
            href = canvas.toDataURL('image/png');
            download();
          } catch (e) {              

            // Tainted canvas, need canVG
            if (e.name === 'SecurityError') {

              // Create new and untainted canvas
              createCanvas();

              if (window.canvg) {
                console.log("Using preloaded canvg")
                window.canvg(canvas, svg);
                href = canvas.toDataURL('image/png');
                download();
              } else {
                // Must load canVG first
                console.log("Loading canVG")
                chart.showLoading();
                getScript(Highcharts.getOptions().global.canvasToolsURL, function () {
                  chart.hideLoading();
                  window.canvg(canvas, svg);
                  href = canvas.toDataURL('image/png');
                  download();
                });
              }
            }
          }

        }
        image.src = useBlob ? svgurl : 'data:image/svg+xml,' + svg;
      };

    // Initiate download depending on file type
    if (options && options.type === 'image/svg+xml') {
      // SVG download
      href = 'data:' + options.type + ',' + svg;
      extension = 'svg';
      download();
    } else {
      // PNG download

      // Create an empty canvas of same size as SVG source
      createCanvas();

      // Check if browser supports canvas rendering
      canvasCxt = canvas.getContext && canvas.getContext('2d');
      if (canvasCxt) {
        downloadCanvas();
      } else {
        console.log("Error, canvas not supported. Fallback to export server."); // TODO!
      }
    }
  };


  // Extend the default options to use the local exporter logic
  Highcharts.getOptions().exporting.buttons.contextButton.menuItems = [{
    textKey: 'printChart',
    onclick: function () {
      this.print();
    }
  }, {
    separator: true
  }, {
    textKey: 'downloadPNG',
    onclick: function () {
      this.exportChartLocal();
    }
  }, {
    textKey: 'downloadSVG',
    onclick: function () {
      this.exportChartLocal({
        type: 'image/svg+xml'
      });
    }
  }];
}(Highcharts));
 
โค้ตตัวอย่างการใช้งาน
(ไฟล์ chartoptions.js ดูได้ที่ ตัวอย่างบทความ https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=641)
 
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Highcharts</title>
</head>
<body>
  
<div style="width:80%;margin:auto;"> 
 
  <div id="hc_container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div> 
 
</div> 

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script> 
<script src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script> 
<script src="chartoptions.js"></script> 
<script src="export-th.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(function () { 
  

  $('#hc_container').highcharts(
    $.extend(chartOptions,{
      series:[{"name":"สินค้า A","data":[49,71,106,129,144,176,135,148,216,194,95,54]}]
    })
  );

   
  
}); 
</script>     
  
</body>
</html>


 
 
ตัวอย่าง
 
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ