สร้างตารางเรียน ตารางเวลา schedule ด้วย php อัพเดทปี 2020

เขียนเมื่อ 3 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
schedule ตารางเวลา ตารางสอน ตารางเรียน

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ schedule ตารางเวลา ตารางสอน ตารางเรียน

ดูแล้ว 16,453 ครั้ง


เนื้อหานี้เป็นการอัพเดท แนวทางการสร้างตารางเวลา
โดยเพิ่มความสามารถ ให้สามารถรองรับการกำหนดวันเวลา
การทำซ้ำ หรือเป็นช่วงเวลาได้ เป็นการปรับเพิ่มเติมจากเนื้อหา
ของบทความก่อนหน้า
    สร้างตารางเวลา schedule ด้วย php เบื้องต้น อย่างง่าย http://niik.in/607 
 
สามารถนำไปใช้กับตารางเรียน ตารางสอน หรือตารางกิจกรรม เพื่อแสดงข้อมูล
โดยในตัวอย่าง จะใช้ชุดข้อมูลตัวอย่าง ในรูปแบบ array สามารถนำไปประยุตก์ใช้กับฐานข้อมูลได้ 
จะมีตัวอย่างการโครงสร้างฐานข้อมูลของตารางเวลา และฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลเป็นแนวทางให้
    ตารางเวลานี้ใช้รูปแบบ css class ของ bootstrap หากนำไปใช้โดยไม่ได้ใช้งานกับ bootstrap เราจำเป็นต้อง
กำหนด style ให้สอดคล้องกับตัวอย่าง เพราะจะแสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง
    ตัวอย่างการประยุกต์กำหนดรุปแบบ คร่าวๆ เท่านั้น สามารถนำไปปรับแต่ง และให้ได้รูปแบบที่สวยงามเพิ่มเติมได้
 
    
 

ความสามารถและข้อจำกัด

    - สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงได้อย่างง่าย โดยใช้รูปแบบตามที่กำหนด
    - การแสดงข้อมูลจะเป็นการแสดงข้อมูลของสัปดาห์ ค่าเริ่มต้น เป็นของสัปดาห์ปัจจุบัน ณ ขณะนั้น
    - สามารถกำหนดจำนวนวันที่ต้องการแสดงได้ เช่น จ-ศ หรือ จ-อา. 
    - สามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลเพิ่มเติมตามต้องการ โดยปรับแก้โค้ดส่วนที่เกี่ยวข้องให้สัมพันธ์กัน
    - การเปลี่ยนสัปดาห์ ใช้วิธีส่งวันจันทร์แรกของสัปดาห์ เป็นเงื่อนไขในการแสดงข้อมูล
    - สามารถกำหนดช่วงวันที่เริ่มต้น และสิ้นสุด และเลือกวันที่และเวลาที่มีกิจกรรมได้
    - หากไม่กำหนดวันทำซ้ำ จะทำซ้ำทุกวันในวันเริ่มต้น จนถึงวันสิ้นสุด
    - หากเป็นกิจกรรมวันเดียว ให้เลือกวันที่เริ่มต้น และวันทีสิ้นสุดเป็นวันเดียวกัน ไม่ต้องกำหนดวันทำซ้ำ
    - การกำหนดกิจกรรม จะต้องไม่ทับซ้อนกันของช่วงวันที่หรือเวลา
 
 

โครงสร้างตาราง tbl_schedule

 
--
-- Table structure for table `tbl_schedule`
--

CREATE TABLE `tbl_schedule` (
 `schedule_id` int(11) NOT NULL,
 `schedule_title` varchar(256) NOT NULL,
 `schedule_detail` text NOT NULL,
 `schedule_room` varchar(150) NOT NULL,
 `schedule_building` varchar(150) NOT NULL,
 `schedule_startdate` date NOT NULL,
 `schedule_enddate` date NOT NULL,
 `schedule_starttime` time NOT NULL,
 `schedule_endtime` time NOT NULL,
 `schedule_repeatday` varchar(20) NOT NULL,
 `schedule_createdate` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `tbl_schedule`
--
ALTER TABLE `tbl_schedule`
 ADD PRIMARY KEY (`schedule_id`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `tbl_schedule`
--
ALTER TABLE `tbl_schedule`
 MODIFY `schedule_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
COMMIT;
 
    โครงสร้างข้างต้น ได้เพิ่มฟิลด์ schedule_detail, schedule_room, schedule_building เพิ่มเติมเข้ามา แต่ไม่ได้ใช้งานใน
ฟอร์มตัวอย่าง เป็นเสมือนแนวทาง สำหรับข้อมตารางเรียนเช่น รายละเอียดสำหรับลิ้งค์ไปหน้าใหม่ ห้องเรียน อาคาร เป็นต้น
เราสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลอื่นๆ ตามต้องการได้ แต่ฟิลด์หลักที่ไม่ได้กล่าวถึง จำเป็นต้องมี
 
 

โค้ดฟอร์มบันทึกข้อมูล Schedule

    เมื่อเราได้โครงสร้างตาราง สำหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลแล้ว ต่อไป จะเป็นส่วนของฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูล
ในที่นี้จะบันทึกเฉพาะส่วนสำคัญ หากต้องการเพิ่มฟิลด์ใดๆ สามารถปรับได้ตามต้องการ
 

    ไฟล์ form_schedule.php

<?php
// โค้ดไฟล์ dbconnect.php ดูได้ที่ http://niik.in/que_2398_5642
 require_once("dbconnect.php");
?>
<?php
// การบันทึกข้อมูลอย่างง่ายเบื้องตั้น
if(isset($_POST['btn_add']) && $_POST['btn_add']!=""){
  $p_schedule_title = (isset($_POST['schedule_title']))?$_POST['schedule_title']:"";
  $p_schedule_startdate = (isset($_POST['schedule_startdate']))?$_POST['schedule_startdate']:"0000-00-00";
  $p_schedule_enddate = (isset($_POST['schedule_enddate']))?$_POST['schedule_enddate']:"0000-00-00";
	$p_schedule_enddate = ($p_schedule_enddate=="0000-00-00")?$p_schedule_startdate:$p_schedule_enddate;
  $p_schedule_starttime = (isset($_POST['schedule_starttime']))?$_POST['schedule_starttime']:"00:00:00";
  $p_schedule_endtime = (isset($_POST['schedule_endtime']))?$_POST['schedule_endtime']:"00:00:00";
  $p_schedule_repeatday = (isset($_POST['schedule_repeatday']))?$_POST['schedule_repeatday']:"";
  $p_schedule_allday = (isset($_POST['schedule_allday']))?1:0;
  $sql = "
  INSERT INTO tbl_schedule SET
  schedule_title='".$p_schedule_title."',
  schedule_startdate='".$p_schedule_startdate."',
  schedule_enddate='".$p_schedule_enddate."',
  schedule_starttime='".$p_schedule_starttime."',
  schedule_endtime='".$p_schedule_endtime."',
  schedule_repeatday='".$p_schedule_repeatday."'
  ";
  $mysqli->query($sql);
  header("Location:form_schedule.php");
  exit;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang='en'>
 <head>
  <meta charset='utf-8' />
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tempusdominus-bootstrap-4/5.1.2/css/tempusdominus-bootstrap-4.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.12.0-2/css/all.min.css"> 
  <style type="text/css">
    .wrap-form{width:800px;margin: auto;}
   </style>  
 </head>
 <body>
 
  <br>
  <br>
   <div class="wrap-form">
<form action="" method="post" accept-charset="utf-8"> 
<div class="form-group row">
  <label for="schedule_title" class="col-sm-2 col-form-label text-right">หัวข้อ</label>
  <div class="col-12 col-sm-8">
   <input type="text" class="form-control" name="schedule_title"
    autocomplete="off" value="" required>   
   <div class="invalid-feedback">
    กรุณากรอก หัวข้อ
   </div>      
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label for="schedule_startdate" class="col-sm-2 col-form-label text-right">วันที่เริ่มต้น</label>
  <div class="col-12 col-sm-8">
    <div class="input-group date" id="schedule_startdate" data-target-input="nearest">
     <input type="text" class="form-control datetimepicker-input" name="schedule_startdate" data-target="#schedule_startdate"
      autocomplete="off" value="" required>      
      <div class="input-group-append" data-target="#schedule_startdate" data-toggle="datetimepicker">
        <div class="input-group-text"><i class="far fa-calendar-alt"></i></div>
      </div>
    </div>    
   <div class="invalid-feedback">
    กรุณากรอก วันที่เริ่มต้น
   </div>      
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label for="schedule_enddate" class="col-sm-2 col-form-label text-right">วันที่สิ้นสุด</label>
  <div class="col-12 col-sm-8">
    <div class="input-group date" id="schedule_enddate" data-target-input="nearest">
      <div class="input-group-prepend">
        <div class="input-group-text"><i class="far fa-times-circle"></i></div>
      </div>      
     <input type="text" class="form-control datetimepicker-input" name="schedule_enddate" data-target="#schedule_enddate"
      autocomplete="off" value="" >      
      <div class="input-group-append" data-target="#schedule_enddate" data-toggle="datetimepicker">
        <div class="input-group-text"><i class="far fa-calendar-alt"></i></div>
      </div>
    </div>      
   <div class="invalid-feedback">
    กรุณากรอก วันที่สิ้นสุด
   </div>      
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label for="schedule_starttime" class="col-sm-2 col-form-label text-right">เวลาเริ่มต้น</label>
  <div class="col-12 col-sm-8">
    <div class="input-group date" id="schedule_starttime" data-target-input="nearest">
      <div class="input-group-prepend">
        <div class="input-group-text"><i class="far fa-times-circle"></i></div>
      </div>      
     <input type="text" class="form-control datetimepicker-input" name="schedule_starttime" data-target="#schedule_starttime"
      autocomplete="off" value="" >      
      <div class="input-group-append" data-target="#schedule_starttime" data-toggle="datetimepicker">
        <div class="input-group-text"><i class="far fa-clock"></i></div>
      </div>
    </div>     
   <div class="invalid-feedback">
    กรุณากรอก เวลาเริ่มต้น
   </div>      
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label for="schedule_endtime" class="col-sm-2 col-form-label text-right">เวลาสิ้นสุด</label>
  <div class="col-12 col-sm-8">
    <div class="input-group date" id="schedule_endtime" data-target-input="nearest">
      <div class="input-group-prepend">
        <div class="input-group-text"><i class="far fa-times-circle"></i></div>
      </div>      
     <input type="text" class="form-control datetimepicker-input" name="schedule_endtime" data-target="#schedule_endtime"
      autocomplete="off" value="" >      
      <div class="input-group-append" data-target="#schedule_endtime" data-toggle="datetimepicker">
        <div class="input-group-text"><i class="far fa-clock"></i></div>
      </div>
    </div>      
   <div class="invalid-feedback">
    กรุณากรอก เวลาสิ้นสุด
   </div>      
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label for="schedule_endtime" class="col-2 col-form-label text-right">ทำซ้ำวัน</label>
  <div class="col-12 col-sm-10 pt-2">
    <?php
    $dayTH = array('อา.','จ.','อ.','พ.','พฤ.','ศ.','ส.');
    ?>
    <div class="input-group">
    <?php foreach($dayTH as $k => $day_value){?>
    <div class="form-check ml-3" style="width:50px;">
      <input class="custom-control-input repeatday_chk" type="checkbox"
        name="schedule_repeatday_chk" id="schedule_repeatday_chk<?=$k?>"
        value="<?=$k?>">
        <label class="custom-control-label" for="schedule_repeatday_chk<?=$k?>"><?=$day_value?></label>
    </div>  
    <?php } ?>
    <input type="hidden" name="schedule_repeatday" id="schedule_repeatday" value="" />
    </div>
    <br>  
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <div class="col-sm-2 offset-sm-2 text-right pt-3">
     <button type="submit" name="btn_add" value="1" class="btn btn-primary btn-block">เพิ่มข้อมูล</button>
  </div>
</div> 
</form>
     </div>
 
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"
   integrity="sha256-4+XzXVhsDmqanXGHaHvgh1gMQKX40OUvDEBTu8JcmNs="
   crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.26.0/moment-with-locales.min.js"></script>  
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tempusdominus-bootstrap-4/5.1.2/js/tempusdominus-bootstrap-4.min.js"></script>  
 
<script type="text/javascript">
  $(function () {
    // เมื่อเฃือกวันทำซ้ำ วนลูป สร้างชุดข้อมูล
    $(document.body).on("change",".repeatday_chk",function(){
      $("#schedule_repeatday").val("");
      var repeatday_chk = [];
      $(".repeatday_chk:checked").each(function(k, ele){
        repeatday_chk.push($(ele).val());
      });
      $("#schedule_repeatday").val(repeatday_chk.join(",")); // จะได้ค่าเปน เช่น 1,3,4
    });
    $('#schedule_startdate,#schedule_enddate').datetimepicker({
      format: 'YYYY-MM-DD'
    });
    $('#schedule_starttime,#schedule_endtime').datetimepicker({
      format: 'HH:mm'
    });   
    $(".input-group-prepend").find("div").css("cursor","pointer").click(function(){
      $(this).parents(".input-group").find(":text").val("");
    });     
  });
</script>
    
    
 </body>
</html>
 
    ดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่ DEMO 1 ด้านล่าง
 
 

ไฟล์ตัวอย่างตารางเวลา Schedule

    ไฟล์ demo_schedule.php

<?php 
// โค้ดไฟล์ dbconnect.php ดูได้ที่ http://niik.in/que_2398_5642
require_once("dbconnect.php"); 
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang='en'>
 <head>
  <meta charset='utf-8' />
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<!--	<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="block-all-mixed-content">-->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tempusdominus-bootstrap-4/5.1.2/css/tempusdominus-bootstrap-4.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.12.0-2/css/all.min.css"> 	
  <title>Document</title>
	<style type="text/css">
	div.table-responsive::-webkit-scrollbar,
	div.table-responsive::-webkit-scrollbar {
	 width: 10px;
	 height: 2px;
	}
	::-webkit-scrollbar {
	 width: 10px;
	 height: 7px;
	}
	::-webkit-scrollbar-button {
	 width: 0px;
	 height: 0px;
	}
	::-webkit-scrollbar-thumb {
	 background: #CACACA;
	 border: 0px none #CACACA;
	 border-radius: 50px;
	}
	::-webkit-scrollbar-thumb:active {
	 background: #000000;
	}
	.wrap_schedule_control{
		margin:auto;
		width:800px;  
	}
	.wrap_schedule{
		cursor: grab;
		margin:auto;
		width:800px;  
	}
	.time_schedule{
		font-size:12px; 
	}
	.day_schedule{
		font-size:12px; 
	}
	.time_schedule_text{

	}
	.day_schedule_text{
		width:80px;
		font-size: 12px;
		padding: 10px 5px;
	}
	.day-head-label{
		position: relative;
		right: 10px;
		top: 0;	
	}
	.time-head-label{
		position: relative;
		left: 10px;
		bottom: 0;	
	}
	.diagonal-cross{
	border-bottom: 2px solid #dee2e6;
		/* -webkit-transform: translateY(20px) translateX(5px) rotate(26deg); */
		position: relative;
		top: -20px;
		left: 0;
		transform: translateY(20px) translateX(5px) rotate(20deg);
	}
	.sc-detail{
		font-size: 11px;
		background-color: #63E327;
		color: #FFFFFF;
	}
	.sc-detail a{
		color: #FF4F00;
		font-size: 14px;
	}
	</style>	
</head>
<body>
 

 
<?php
// ส่วนของตัวแปรสำหรับกำหนด
$dayTH=array("จันทร์","อังคาร","พุธ","พฤหัสบดี","ศุกร์","เสาร์","อาทิตย์");   
$monthTH=array(
"","มกราคม","กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม","มิถุนายน",
"กรกฎาคม","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤศจิกายน","ธันวาคม"     
);   
$monthTH_brev=array(   
"","ม.ค.","ก.พ.","มี.ค.","เม.ย.","พ.ค.","มิ.ย.","ก.ค.","ส.ค.","ก.ย.","ต.ค.","พ.ย.","ธ.ค."                     
);  
function thai_date_short($time){  // 19 ธ.ค. 2556
  global $dayTH,$monthTH_brev;  
  $thai_date_return = date("j",$time);  
  $thai_date_return.=" ".$monthTH_brev[date("n",$time)];  
  $thai_date_return.= " ".(date("Y",$time)+543);  
  return $thai_date_return;  
} 

 
////////////////////// ส่วนของการจัดการตารางเวลา /////////////////////
$sc_startTime=date("Y-m-d 08:00:00"); // กำหนดเวลาเริ่มต้ม เปลี่ยนเฉพาะเลขเวลา
$sc_endtTime=date("Y-m-d 18:00:00"); // กำหนดเวลาสื้นสุด เปลี่ยนเฉพาะเลขเวลา
$sc_t_startTime=strtotime($sc_startTime);
$sc_t_endTime=strtotime($sc_endtTime);
$sc_numStep="60"; // ช่วงช่องว่างเวลา หน่ายนาที 60 นาที = 1 ชั่วโมง
$num_dayShow=5; // จำนวนวันที่โชว์ 1 - 7
$sc_timeStep=array();
$sc_numCol=0;
$hour_block_width = 90;
////////////////////// ส่วนของการจัดการตารางเวลา /////////////////////
 
   
// ส่วนของการกำหนดวัน สามารถนำไปประยุกต์กรณีทำตารางเวลาแบบ เลื่อนดูแต่ละสัปดาห์ได้
$now_day=date("Y-m-d"); // วันปัจจุบัน ให้แสดงตารางที่มีวันปัจจุบัน เมื่อแสดงครั้งแรก
if(isset($_GET['uts']) && $_GET['uts']!=""){ // เมื่อมีการเปลี่ยนสัปดาห์
  $now_day=date("Y-m-d",trim($_GET['uts'])); // เปลี่ยนวันที่ แปลงจากค่าวันจันทร์ที่ส่งมา
	$now_day=date("Y-m-d",strtotime($now_day." monday this week")); 
}
// หาตัวบวก หรือลบ เพื่อหาวันที่ของวันจันทร์ในสัปดาห์
$start_weekDay=date("Y-m-d",strtotime("monday this week")); // หาวันจันทร์ของสัปดาห์
if(isset($_GET['uts']) && $_GET['uts']!=""){ // ถ้ามีส่งค่าเปลี่ยนสัปดาห์มา
  $start_weekDay=$now_day; // ให้ใช้วันแรก เป็นวันที่ส่งมา
}
// หววันที่วันอาทิตย์ของสัปดาห์นั้นๆ
$end_weekDay=date("Y-m-d",strtotime($start_weekDay." +7 day"));
$timestamp_prev=strtotime($start_weekDay." -7 day");// ค่าวันจันทร์ของอาทิตย์ก่อหน้า
$timestamp_next=strtotime($start_weekDay." +7 day"); // ค่าวันจันทร์ของอาทิตย์ถัดไป
while($sc_t_startTime<=$sc_t_endTime){
  $sc_timeStep[$sc_numCol]=date("H:i",$sc_t_startTime);  
  $sc_t_startTime=$sc_t_startTime+($sc_numStep*60); 
  $sc_numCol++;  // ได้จำนวนคอลัมน์ที่จะแสดง
}

function getduration($datetime1, $datetime2){
		$datetime1 = (preg_match('/-/',$datetime1))?(int)strtotime($datetime1):(int)$datetime1;
		$datetime2 = (preg_match('/-/',$datetime2))?(int)strtotime($datetime2):(int)$datetime2;
		$duration = ($datetime2 >= $datetime1)?$datetime2 - $datetime1:$datetime1 - $datetime2;
		return $duration;
}		
function timeblock($time,$sc_numCol,$sc_timeStep){
	global $sc_numStep;
	$time = (preg_match('/:/',$time))?(int)strtotime($time):(int)$time;
	for($i_time=0;$i_time<$sc_numCol-1;$i_time++){
		if($time>=strtotime($sc_timeStep[$i_time]) && $time<strtotime($sc_timeStep[$i_time+1])){
			if($time>strtotime($sc_timeStep[$i_time]) ){
				$duation = getduration($time,strtotime($sc_timeStep[$i_time]));
				$float_duration = ((($duation/60)*100)/$sc_numStep)*0.01;
				return $i_time+$float_duration;
			}else{
				return $i_time;
			}			
		}		
	}
} ///////////////// ส่วนของข้อมูล ที่ดึงจากฐานข้อมูบ ////////////////////////
$data_schedule=array();
$sql="
  SELECT * FROM tbl_schedule WHERE 
	(schedule_startdate >= '".$start_weekDay."' AND schedule_startdate < '".$end_weekDay."') OR
	('".$start_weekDay."' > schedule_startdate AND schedule_enddate < '".$end_weekDay."' AND schedule_enddate >= '".$start_weekDay."' ) OR
	('".$start_weekDay."' > schedule_startdate AND '".$end_weekDay."' < schedule_enddate AND schedule_enddate >= '".$start_weekDay."' ) 
  ORDER BY schedule_startdate
";
$result = $mysqli->query($sql);
if($result){
  while($row = $result->fetch_assoc()){
		$repeat_day = ($row['schedule_repeatday']!="")?explode(",",$row['schedule_repeatday']):[];
    $data_schedule[] = array(
			"id"=>$row['schedule_id'],
			"start_date"=>$row['schedule_startdate'],
			"end_date"=>$row['schedule_enddate'],
			"start_time"=>$row['schedule_starttime'],
			"end_time"=>$row['schedule_endtime'],
			"repeat_day"=>$repeat_day,
			"title"=>$row['schedule_title'],
			"room"=>"ห้องบรรยาย ",
			"building"=>"ตึก A"		
    );
  }
}

///////////////// ส่วนของข้อมูล ที่ดึงจากฐานข้อมูบ ////////////////////////
 
 
///////////////// ตัวอย่างรูปแบบข้อมูล //////////////////
/*$demo_year_month=date("Y-m");
$data_schedule=array(
	array(
		"id"=>1,
		"start_date"=>"{$demo_year_month}-12", // รุปแบบ 0000-00-00
		"end_date"=>"{$demo_year_month}-21",
		"start_time"=>"08:00:00",
		"end_time"=>"09:30:00",
		"repeat_day"=>array(1,3,5),
		"title"=>"test data 1",
		"room"=>"ห้องบรรยาย 1",
		"building"=>"ตึก A"		
	),
	array(
		"id"=>2,
		"start_date"=>"{$demo_year_month}-15",
		"end_date"=>"{$demo_year_month}-21",
		"start_time"=>"10:00:00",
		"end_time"=>"11:00:00",
		"repeat_day"=>array(2,4),
		"title"=>"test data 2",
		"room"=>"ห้องบรรยาย 2",
		"building"=>"ตึก B"		
	),	
	array(
		"id"=>3,
		"start_date"=>"{$demo_year_month}-15",
		"end_date"=>"{$demo_year_month}-25",
		"start_time"=>"14:30:00",
		"end_time"=>"16:00:00",
		"repeat_day"=>[],
		"title"=>"test data 3",
		"room"=>"ห้องบรรยาย 3",
		"building"=>"ตึก C"		
	),		
	array(
		"id"=>4,
		"start_date"=>"{$demo_year_month}-19",
		"end_date"=>"{$demo_year_month}-28",
		"start_time"=>"16:30:00",
		"end_time"=>"18:00:00",
		"repeat_day"=>[1,4,5],
		"title"=>"test data 4",
		"room"=>"ห้องบรรยาย 4",
		"building"=>"ตึก D"
	),			
);*/
///////////////// ตัวอย่างรูปแบบข้อมูล //////////////////
?>


 <?php
 ////////////////////// ส่วนของการจัดรูปแบบข้อมูลก่อนแสดงในตารางเวลา ///////////////////////
 $data_day_schedule = [];
 $checkDayKey = ["Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"];
 if(isset($data_schedule) && count($data_schedule)>0){
 	foreach($data_schedule as $row){
		if((strtotime($row['start_date'])>=strtotime($start_weekDay) && strtotime($row['start_date'])<strtotime($end_weekDay))
		|| (strtotime($start_weekDay)>strtotime($row['start_date']) && strtotime($row['end_date'])<strtotime($end_weekDay) 
			&& strtotime($row['end_date'])>=strtotime($start_weekDay) )
		|| (strtotime($start_weekDay)>strtotime($row['start_date']) && strtotime($end_weekDay)<strtotime($row['end_date']) 
			&& strtotime($row['end_date'])>=strtotime($start_weekDay) )			
		){
			if(isset($row['repeat_day']) && count($row['repeat_day'])>0){ // have day repeat
				for($i=0;$i<$num_dayShow;$i++){
					if(strtotime($start_weekDay." +{$i} day")>=strtotime($row['start_date']) && strtotime($start_weekDay." +{$i} day")<=strtotime($row['end_date'])){
						$dayKey = date("D",strtotime($start_weekDay." +{$i} day"));
						if(in_array($i+1,$row['repeat_day'])){
							 $data_day_schedule[$dayKey][] = [
								"start_time" => $row['start_time'],		 
								"end_time" => $row['end_time'],
								"duration" => getduration(strtotime($row['start_time']),strtotime($row['end_time'])),
								"timeblock"=> timeblock($row['start_time'],$sc_numCol,$sc_timeStep),
								"title" => $row['title'],
								"room" => $row['room'],
								"building" => $row['building'],
							 ];				
						}
					}
				}
			}else{ // else repeat all day
				for($i=0;$i<$num_dayShow;$i++){
					if(strtotime($start_weekDay." +{$i} day")>=strtotime($row['start_date']) && strtotime($start_weekDay." +{$i} day")<=strtotime($row['end_date'])){
						$dayKey = date("D",strtotime($start_weekDay." +{$i} day"));
						 $data_day_schedule[$dayKey][] = [
							"start_time" => $row['start_time'],		 
							"end_time" => $row['end_time'],
							"duration" => getduration(strtotime($row['start_time']),strtotime($row['end_time'])),
							"timeblock"=> timeblock($row['start_time'],$sc_numCol,$sc_timeStep),
							"title" => $row['title'],
							"room" => $row['room'],
							"building" => $row['building'],							
						 ];
					}
				}
			}
		}
	}
 }
 ////////////////////// ส่วนของการจัดรูปแบบข้อมูลก่อนแสดงในตารางเวลา ///////////////////////
 ?>

<div class="wrap_schedule_control mt-5">
<div class="d-flex">
	<div class="text-left d-flex align-items-center">
	<?php
	$num_dayShow_in_schedule = $num_dayShow-1;
	?>
	ตารางเรียนวันที่ <?=thai_date_short(strtotime($start_weekDay))?> ถึง 
	<?=thai_date_short(strtotime($start_weekDay."+{$num_dayShow_in_schedule} day"))?>
	</div>
	<div class="col-auto text-right ml-auto">
		<div class="input-group date" id="select_date" data-target-input="nearest">
			<input type="text" name="select_date" class="form-control datetimepicker-input d-none" data-target="#select_date"/>
			<div class="input-group-append" data-target="#select_date" data-toggle="datetimepicker">
				<div class="input-group-text"><i class="far fa-calendar-alt"></i></div>
			</div>
		</div>		
	</div>	
	<div class="col-auto text-right">
		<button class="btn btn-light btn-sm mr-2" type="button" onClick="window.location='demo_schedule.php?uts=<?=$timestamp_prev?>'">< Prev</button>
		<button class="btn btn-light btn-sm" type="button" onClick="window.location='demo_schedule.php?uts=<?=$timestamp_next?>'">Next ></button>
		<button class="btn btn-primary btn-sm ml-3" type="button" onClick="window.location='demo_schedule.php'">Home</button>		
	</div>
</div>
</div>
<br>
<div class="table-responsive wrap_schedule">
<table class="table table-bordered">
<thead class="thead-light">
 <tr class="time_schedule">
  <th class="p-0">
	<div class="day-head-label text-right">
		เวลา
	</div>
	<div class="diagonal-cross"></div>
	<div class="time-head-label text-left">
		วัน
	</div>
  </th>
<?php
for($i_time=0;$i_time<$sc_numCol-1;$i_time++){
?>
  <th class="px-0 text-nowrap th-time">
  <div class="time_schedule_text text-center" style="width: <?=$hour_block_width ?>px;">
    <?=$sc_timeStep[$i_time]?> - <?=$sc_timeStep[$i_time+1]?> 
  </div>
  </th>
<?php }?>
 </tr>
</thead> 
<tbody>
<?php
// วนลูปแสดงจำนวนวันตามที่กำหนด
for($i_day=0;$i_day<$num_dayShow;$i_day++){
  $dayInSchedule_chk=date("Y-m-d",strtotime($start_weekDay." +".$i_day." day"));
	$dayKeyChk = date("D",strtotime($start_weekDay." +".$i_day." day"));
//  $dayInSchedule_show=date("d-m-Y",strtotime($start_weekDay." +".$i_day." day"));
	$dayInSchedule_show = thai_date_short(strtotime($start_weekDay." +".$i_day." day"));
?>
 <tr>
  <td class="p-0 text-center table-active">
  <div class="day_schedule_text text-nowrap" style="min-height: 60px;">
    <?=$dayTH[$i_day]?> 
    <br>
    <?=$dayInSchedule_show?>  
  </div>
  </td>
	<td class="p-0 position-relative" colspan="10">
	<div class="position-absolute">
	<div class="d-flex align-content-stretch" style="min-height: 60px;">
		<?php for($i=1;$i<$sc_numCol;$i++){ ?>
		<div class="bg-light text-center border-right" style="width: <?=$hour_block_width ?>px;margin-right: 1px;">
		&nbsp;
		</div>
		<?php } ?>
	</div>
	</div>
	<div class="position-absolute" style="z-index: 100;">
		<?php
		if(isset($data_day_schedule[$dayKeyChk]) && count($data_day_schedule[$dayKeyChk])>0){
			foreach($data_day_schedule[$dayKeyChk] as $row_day){
				$sc_width = ($row_day['duration']/60)*($hour_block_width/$sc_numStep);
				$sc_start_x = $row_day['timeblock']*$hour_block_width+(int)$row_day['timeblock'];
		?>
		<div class="position-absolute text-center sc-detail" style="
		width: <?=$sc_width?>px;margin-right: 1px;
		margin-left: <?=$sc_start_x?>px;
		min-height: 60px;">
		<a href="#"><?=$row_day['title']?></a><br>
		<?=$row_day['room']?><br>
		<?=$row_day['building']?>
		</div>
		<?php } ?>
		<?php } ?>
	</div>	
  </td>
 </tr> 
<?php }?>
</tbody>
</table>    
   
</div>  
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"
   integrity="sha256-4+XzXVhsDmqanXGHaHvgh1gMQKX40OUvDEBTu8JcmNs="
   crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.26.0/moment-with-locales.min.js"></script>  
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tempusdominus-bootstrap-4/5.1.2/js/tempusdominus-bootstrap-4.min.js"></script>  	 
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$('#select_date').datetimepicker({
		useCurrent:false,
	 	locale: 'th',
		format: 'YYYY-MM-DD'
	});
	$('#select_date').on('change.datetimepicker',function(e){
		window.location='demo_schedule.php?uts='+e.date.format("X");
	});

});	
</script>
<script type="text/javascript">
// ส่วนของ script สำหรับให้สามารถลากตารางเวลา ซ้ายขวา โดยไม่ต้องเลื่อน scroll bar
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  const ele = document.querySelector('.wrap_schedule');
  ele.style.cursor = 'grab';

  let pos = { top: 0, left: 0, x: 0, y: 0 };

  const mouseDownHandler = function(e) {
    ele.style.cursor = 'grabbing';
    ele.style.userSelect = 'none';

    pos = {
      left: ele.scrollLeft,
      top: ele.scrollTop,
      // Get the current mouse position
      x: e.clientX,
      y: e.clientY,
    };

    document.addEventListener('mousemove', mouseMoveHandler);
    document.addEventListener('mouseup', mouseUpHandler);
  };

  const mouseMoveHandler = function(e) {
    // How far the mouse has been moved
    const dx = e.clientX - pos.x;
    const dy = e.clientY - pos.y;

    // Scroll the element
    ele.scrollTop = pos.top - dy;
    ele.scrollLeft = pos.left - dx;
  };

  const mouseUpHandler = function() {
    ele.style.cursor = 'grab';
    ele.style.removeProperty('user-select');

    document.removeEventListener('mousemove', mouseMoveHandler);
    document.removeEventListener('mouseup', mouseUpHandler);
  };

  // Attach the handler
  ele.addEventListener('mousedown', mouseDownHandler);
});
</script>	 
</body>
</html>
 
    ดูตัวอย่างได้ที่ DEMO 2 จะแสดงตัวอย่างเฉพาะของเดือนปัจจุบันเท่านั้น
 
    หวังว่าแนวทางข้างต้น จะสามารถนำไปประยุกต์ ปรับแต่ง ใช้งานเพิ่มเติมต่อไป    

กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ