สร้างตารางเวลา schedule ด้วย php เบื้องต้น อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
schedule ตารางเรียน ตารางเวลา

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ schedule ตารางเรียน ตารางเวลา

ดูแล้ว 29,326 ครั้ง
แนวทางโค้ตต่อไปนี้ เป็นแนวทาง การสร้าง ตารางเวลา เช่น 
ตารางเรียน หรือตารางกิจกรรม เพื่อแสดงข้อมูล
โดยในตัวอย่าง จะใช้ชุดข้อมูลตัวอย่าง ในรูปแบบ array สามารถนำไปประยุตก์ใช้กับฐานข้อมูลได้ 
โดยรูปแบบการใช้งาน จะเป็นการประยุกต์ ให้เราสามารถสร้างตารางเวลากิจกรรมได้ง่ายขึ้น 
 

ตัวอย่าง ตารางกิจกรรมที่ได้

 

 
 

กรณีใช้งามร่วมกับฐานข้อมูล ให้สร้างตาราง ที่มีโครงสร้างในลักษณะดังนี้

 
--
-- Table structure for table `tbl_schedule`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_schedule` (
 `course_id` int(11) NOT NULL,
 `course_title` varchar(100) NOT NULL,
 `course_date` date NOT NULL,
 `course_start_time` time NOT NULL,
 `course_end_time` time NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `tbl_schedule`
--

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `tbl_schedule`
--
ALTER TABLE `tbl_schedule`
 ADD PRIMARY KEY (`course_id`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `tbl_schedule`
--
ALTER TABLE `tbl_schedule`
 MODIFY `course_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=0;
 

รูปข้อมูลตัวอย่างในฐานข้อมูล

 

รูปแบบการทำงานของตารางเรียน หรือตารางเวลานี้คือ

 
เมื่อเปิดขึ้นมาครั้งแรก จะใช้วันปัจจุบันเป็นตัวกำหนด แล้วหาวันแรกจันทร์แรกของ
สัปดาห์วาเป็นวันที่เท่าไหร่ หาวันจันทร์ของสัปดาห์ก่อนหน้าเพื่อส่งไปกับปุ่ม prev
และหาวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไปเพื่อส่งไปกับปุ่ม next 
การค้นหาข้อมูลในตาราง จะใช้วีธีการคิวรี่ข้อมูลหาข้อมูลตั้งแต่วันจันทร์ไปถึงวัน
อาทิตย์ของสัปดาห์นั้นๆ แล้วสร้างเป็นชุดข้อมูล array จากนั้นนำไปแสดงในตาราง
 

ไฟล์ dbconnect.php

<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root","","test"); 
/* check connection */ 
if ($mysqli->connect_errno) { 
  printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error); 
  exit(); 
} 
if(!$mysqli->set_charset("utf8")) { 
  printf("Error loading character set utf8: %s\n", $mysqli->error); 
  exit(); 
} 
 

ไฟล์ demo_schedule.php

<?php 
require_once("dbconnect.php"); 
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

<style type="text/css">
.wrap_schedule{
	margin:auto;
	width:800px;	
}
.activity{
  background-color:#C6EEC3;  
	font-size:12px;
}
.time_schedule{
	font-size:12px;	
}
.day_schedule{
	font-size:12px;	
}
.time_schedule_text{
	width:60px;
}
.day_schedule_text{
	width:80px;
}
</style>

<?php
// ส่วนของตัวแปรสำหรับกำหนด
$thai_day_arr=array("จันทร์","อังคาร","พุธ","พฤหัสบดี","ศุกร์","เสาร์","อาทิตย์");   
$thai_month_arr=array(
"","มกราคม","กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม","มิถุนายน",
"กรกฎาคม","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤศจิกายน","ธันวาคม"     
);   
$thai_month_arr_short=array(   
"","ม.ค.","ก.พ.","มี.ค.","เม.ย.","พ.ค.","มิ.ย.","ก.ค.","ส.ค.","ก.ย.","ต.ค.","พ.ย.","ธ.ค."                     
);  


////////////////////// ส่วนของการจัดการตารางเวลา /////////////////////
$sc_startTime=date("Y-m-d 08:00:00"); // กำหนดเวลาเริ่มต้ม เปลี่ยนเฉพาะเลขเวลา
$sc_endtTime=date("Y-m-d 18:00:00"); // กำหนดเวลาสื้นสุด เปลี่ยนเฉพาะเลขเวลา
$sc_t_startTime=strtotime($sc_startTime);
$sc_t_endTime=strtotime($sc_endtTime);
$sc_numStep="60"; // ช่วงช่องว่างเวลา หน่ายนาที 60 นาที = 1 ชั่วโมง
$num_dayShow=5; // จำนวนวันที่โชว์ 1 - 7
$sc_timeStep=array();
$sc_numCol=0;
////////////////////// ส่วนของการจัดการตารางเวลา /////////////////////

	
// ส่วนของการกำหนดวัน สามารถนำไปประยุกต์กรณีทำตารางเวลาแบบ เลื่อนดูแต่ละสัปดาห์ได้
$now_day=date("Y-m-d"); // วันปัจจุบัน ให้แสดงตารางที่มีวันปัจจุบัน เมื่อแสดงครั้งแรก
if(isset($_GET['uts']) && $_GET['uts']!=""){ // เมื่อมีการเปลี่ยนสัปดาห์
	$now_day=date("Y-m-d",trim($_GET['uts'])); // เปลี่ยนวันที่ แปลงจากค่าวันจันทร์ที่ส่งมา
}
// หาตัวบวก หรือลบ เพื่อหาวันที่ของวันจันทร์ในสัปดาห์
$startWeekDay_back=(date("w",strtotime($now_day))!=0)?-(date("w",strtotime($now_day))):-6;
$start_weekDay=date("Y-m-d",strtotime("+$startWeekDay_back day")); // หาวันที่ของวันจันทร์ของสัปดาห์
if(isset($_GET['uts']) && $_GET['uts']!=""){ // ถ้ามีส่งค่าเปลี่ยนสัปดาห์มา
	$start_weekDay=$now_day; // ให้ใช้วันแรก เป็นวันที่ส่งมา
}
// หววันที่วันอาทิตย์ของสัปดาห์นั้นๆ
$end_weekDay=date("Y-m-d",strtotime($start_weekDay." +7 day"));
$timestamp_prev=strtotime($start_weekDay." -7 day");// ค่าวันจันทร์ของอาทิตย์ก่อหน้า
$timestamp_next=strtotime($start_weekDay." +7 day"); // ค่าวันจันทร์ของอาทิตย์ถัดไป
while($sc_t_startTime<=$sc_t_endTime){
  $sc_timeStep[$sc_numCol]=date("H:i",$sc_t_startTime);  
  $sc_t_startTime=$sc_t_startTime+($sc_numStep*60); 
  $sc_numCol++;  // ได้จำนวนคอลัมน์ที่จะแสดง
}

///////////////// ส่วนของข้อมูล ที่ดึงจากฐานข้อมูบ ////////////////////////
$data_schedule=array();
$sql="
	SELECT * FROM tbl_schedule WHERE 
	course_date BETWEEN '".$start_weekDay."' AND '".$end_weekDay."' 
	ORDER BY course_date
";
$result = $mysqli->query($sql);
if($result){
	while($row = $result->fetch_assoc()){
		$data_schedule[$row['course_date']][] = array(
			"start_time"=>$row['course_start_time'],
			"end_time"=>$row['course_end_time'],
			"detail"=>$row['course_title']		
		);
	}
}
///////////////// ส่วนของข้อมูล ที่ดึงจากฐานข้อมูบ ////////////////////////


///////////////// ตัวอย่างรูปแบบข้อมูล //////////////////
/*$data_schedule=array(
 "2016-10-30"=>array(
  "0"=>array(
    "start_time"=>"08:00:00",
    "end_time"=>"10:00:00",
    "detail"=>"test data1"
  )
 ),
 "2016-04-05"=>array(
  "0"=>array(
    "start_time"=>"10:00:00",
    "end_time"=>"12:00:00",
    "detail"=>"test data2"
  ),   
  "1"=>array(
    "start_time"=>"13:00:00",
    "end_time"=>"15:00:00",
    "detail"=>"test data3"
  ),
  "3"=>array(
    "start_time"=>"17:00:00",
    "end_time"=>"18:00:00",
    "detail"=>"test data4"
  ),    
 ),
 "2016-04-07"=>array(
  "0"=>array(
    "start_time"=>"09:00:00",
    "end_time"=>"12:00:00",
    "detail"=>"test data5"
  ),   
  "1"=>array(
    "start_time"=>"13:00:00",
    "end_time"=>"16:00:00",
    "detail"=>"test data6"
  ),
  "3"=>array(
    "start_time"=>"16:00:00",
    "end_time"=>"18:00:00",
    "detail"=>"test data7"
  ),   
 )
);
*/
///////////////// ตัวอย่างรูปแบบข้อมูล //////////////////


?>

<div class="wrap_schedule">
  <button type="button" onClick="window.location='demo_schedule.php?uts=<?=$timestamp_prev?>'">< Prev</button>
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <button type="button" onClick="window.location='demo_schedule.php?uts=<?=$timestamp_next?>'">Next ></button>
</div>
<br>
<div class="wrap_schedule">

<table align="center" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2"style="border-collapse:collapse;" >
 <tr class="time_schedule">
  <td align="center" valign="middle" height="50">
  &nbsp;</td>
<?php
for($i_time=0;$i_time<$sc_numCol-1;$i_time++){
?>
  <td align="center" valign="middle" height="50">
  <div class="time_schedule_text">
  	<?=$sc_timeStep[$i_time]?> - <?=$sc_timeStep[$i_time+1]?> 
  </div>
  </td>
<?php }?>
 </tr>
<?php
// วนลูปแสดงจำนวนวันตามที่กำหนด
for($i_day=0;$i_day<$num_dayShow;$i_day++){
  $dayInSchedule_chk=date("Y-m-d",strtotime($start_weekDay." +".$i_day." day"));
  $dayInSchedule_show=date("d-m-Y",strtotime($start_weekDay." +".$i_day." day"));
?>
 <tr>
  <td align="center" valign="middle" height="50" class="day_schedule">
  <div class="day_schedule_text">
		<?=$thai_day_arr[$i_day]?> 
    <br>
    <?=$dayInSchedule_show?>  
  </div>
  </td>
<?php
// ตรวจสอบและกำหนดช่วงเวลาให้สอดคล้องกับช้อมูล    
if(isset($data_schedule[$dayInSchedule_chk])){
	$num_data=count($data_schedule[$dayInSchedule_chk]);
}else{
	$num_data=0;
}
$arr_checkSpan=array();
$arr_detailShow=array();
$real_sc_numCol=$sc_numCol;
for($i_time=0;$i_time<$sc_numCol-1;$i_time++){  
  if($num_data>0){
    $haveIN=0;
    $dataShow="";
    foreach($data_schedule[$dayInSchedule_chk] as $k=>$v){
      if(strtotime($dayInSchedule_chk." ".$sc_timeStep[$i_time].":00") == 
      strtotime($dayInSchedule_chk." ".$v['start_time'])){
        $haveIN++; 
        $dataShow=$v['detail'];
        $add=1;
        while(strtotime($dayInSchedule_chk." ".$sc_timeStep[$i_time+$add].":00") < 
        strtotime($dayInSchedule_chk." ".$v['end_time'])){
          $haveIN++; 
          $dataShow=$v['detail'];   
          $add++;
        }
      }
    }
    $arr_checkSpan[$i_time]=$haveIN;
    $arr_detailShow[$i_time]=$dataShow;
  } 
}
for($i_time=0;$i_time<$sc_numCol-1;$i_time++){
  $colspan="";
  $css_use="";
  $dataShowIN="";
	if(isset($arr_checkSpan[$i_time])){
		if($arr_checkSpan[$i_time]>0){
			$dataShowIN=$arr_detailShow[$i_time]; 
			$css_use="class=\"activity\"";
		}
		 if($arr_checkSpan[$i_time]>1){
			$colspan="colspan=\"".$arr_checkSpan[$i_time]."\"";
			$step_add=$arr_checkSpan[$i_time]-1;
			$i_time+=$step_add;
		}    
	}
?>
  <td <?=$css_use?> <?=$colspan?> align="center" valign="middle" height="50">
  <?php
  echo $dataShowIN;                  
  ?>
  </td>
<?php }?>
 </tr> 
<?php }?>
</table>    
  
</div>      
</body>
</html>
 
 
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ