สร้างฟังก์ชัน php แปลงตัวเลข เป็นข้อความตัวอักษร ภาษาไทย

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php ภาษาไทย แปลงตัวเลข

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php ภาษาไทย แปลงตัวเลขPHP Code ฟังก์ชัน

<?php  
function num2wordsThai($num){  
	$num=str_replace(",","",$num);
	$num_decimal=explode(".",$num);
	$num=$num_decimal[0];
  $returnNumWord;  
  $lenNumber=strlen($num);  
  $lenNumber2=$lenNumber-1;  
  $kaGroup=array("","สิบ","ร้อย","พัน","หมื่น","แสน","ล้าน","สิบ","ร้อย","พัน","หมื่น","แสน","ล้าน");  
  $kaDigit=array("","หนึ่ง","สอง","สาม","สี่","ห้า","หก","เจ็ต","แปด","เก้า");  
	$kaDigitDecimal=array("ศูนย์","หนึ่ง","สอง","สาม","สี่","ห้า","หก","เจ็ต","แปด","เก้า");  
  $ii=0;  
  for($i=$lenNumber2;$i>=0;$i--){  
    $kaNumWord[$i]=substr($num,$ii,1);  
    $ii++;  
  }  
  $ii=0;  
  for($i=$lenNumber2;$i>=0;$i--){  
    if(($kaNumWord[$i]==2 && $i==1) || ($kaNumWord[$i]==2 && $i==7)){  
      $kaDigit[$kaNumWord[$i]]="ยี่";  
    }else{  
      if($kaNumWord[$i]==2){  
        $kaDigit[$kaNumWord[$i]]="สอง";    
      }  
      if(($kaNumWord[$i]==1 && $i<=2 && $i==0) || ($kaNumWord[$i]==1 && $lenNumber>6 && $i==6)){  
        if($kaNumWord[$i+1]==0){  
          $kaDigit[$kaNumWord[$i]]="หนึ่ง";   
        }else{  
          $kaDigit[$kaNumWord[$i]]="เอ็ด";    
        }  
      }elseif(($kaNumWord[$i]==1 && $i<=2 && $i==1) || ($kaNumWord[$i]==1 && $lenNumber>6 && $i==7)){  
        $kaDigit[$kaNumWord[$i]]="";  
      }else{  
        if($kaNumWord[$i]==1){  
          $kaDigit[$kaNumWord[$i]]="หนึ่ง";  
        }  
      }  
    }  
    if($kaNumWord[$i]==0){  
			if($i!=6){
	      $kaGroup[$i]="";  
			}
    }  
    $kaNumWord[$i]=substr($num,$ii,1);  
    $ii++;  
    $returnNumWord.=$kaDigit[$kaNumWord[$i]].$kaGroup[$i];  
  }   
	if(isset($num_decimal[1])){
		$returnNumWord.="จุด";
		for($i=0;$i<strlen($num_decimal[1]);$i++){
				$returnNumWord.=$kaDigitDecimal[substr($num_decimal[1],$i,1)];	
		}
	}		
  return $returnNumWord;  
}  
?> 

การใช้งาน และผลลัพธิ์

<?php
echo num2wordsThai("25010");
echo "<br>";
// สองหมื่นห้าพันสิบ

// การใช้งาน รองรับตัวเลขมี comma 
echo num2wordsThai("1,450");
echo "<br>";
// หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ

// รองรับ จุดทศนิยม 
echo num2wordsThai("250.10");
echo "<br>";
// สองร้อยห้าสิบจุดหนึ่งศูนย์

//รองรับค่าตัวเลข มากกว่าแสนล้าน
echo num2wordsThai("500,001,001,000.10");
echo "<br>";
// ห้าแสนหนึ่งล้านหนึ่งพันจุดหนึ่งศูนย์
?>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ