สร้าง ตัว marker ระบุตำแหน่ง ใน google map จำนวนมาก จาก xml ไฟล์

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
marker google map xml

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ marker google map xml

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ เป็นการสร้าง ตัว marker ระบุตำแหน่ง ใน google map จำนวนมากๆ ด้วยข้อมูล จาก xml ไฟล์ โดยใน xml ไฟล์ จะมีการเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการนำมาใช้ เช่น
ชื่อสถานที่ ตำแหน่ง latitude และ longitude ของสถานที่ สามารถศึกษาการสร้าง xml จากฐานข้อมูลได้ที่

https://www.ninenik.com/การดึงข้อมูล_จากฐานข้อมูล_สร้าง_xml_ไฟล์_ด้วย_php-335.html

โดยในที่นี้จะใช้งานไฟล์ xml จากการสร้างด้วย php ไฟล์ แทนการเรียกไฟล์ xml โดยตรง

คือใช้ genMarker.php ที่ส่งค่ากลับมาเป็น xml ไฟล์ (ไม่ได้บันทึกเป็น xml ไฟล์ไว้)
แทน genMarker.xml ที่เป็นไฟล์โดยตรง (ไฟล์ที่ได้จากการสร้างด้วย php และบันทึกเป็น xml ไฟล์ไว้ใช้งาน)

โค้ดไฟล์ genMarker.php ดึงข้อมูลจังหวัดและตำแหน่งในแผนที่ google map
 

<?php
header("Content-type:text/xml; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");       
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
mysql_connect("localhost","root","test") or die("Cannot connect the Server");
mysql_select_db("test") or die("Cannot select database");
mysql_query("set character set utf8");
echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>';
?>
<markers>
<?php
$q="SELECT * FROM province_latlng WHERE 1 ORDER BY province_id LIMIT 30 ";
$qr=mysql_query($q);
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?>
	<marker id="<?=$rs['province_id']?>">
    <name><?=$rs['province_name']?></name>
    <latitude><?=$rs['province_lat']?></latitude>
    <longitude><?=$rs['province_lon']?></longitude>
  </marker>
<?php } ?>
</markers>

เมื่อมีข้อมูลตำแหน่งต่างๆ พร้อมแล้ว จะใช้ jQuery ให้การดึงข้อมูลใน xml ไฟล์มาสร้างตัว marker ในแผนที่ ศึกษาการใช้งาน jQuery กับ xml ได้ที่

https://www.ninenik.com/การดึง_attribute_และค่าต่างๆ_จาก_xml_ไฟล์ด้วย_jQuery_อย่างง่าย-333.html
 

 

 

ตัวอย่างโค้ด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	width:450px;
	height:500px;
	margin:auto;
	margin-top:50px;
}
</style>


</head>

<body>
 <div id="map_canvas"></div>
 
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 7, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
		mapTypeId:GGM.MapTypeId.ROADMAP, // กำหนดรูปแบบแผนที่
		mapTypeControlOptions:{ // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่
			position:GGM.ControlPosition.TOP, // จัดตำแหน่ง
			style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style 
		}
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
	
	$.ajax({
		url:"genMarker.php", // ใช้ ajax ใน jQuery เรียกใช้ไฟล์ xml
		dataType: "xml",
		success:function(xml){
			$(xml).find('marker').each(function(){ // วนลูปดึงค่าข้อมูลมาสร้าง marker
					var markerID=$(this).attr("id");// นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน	
					var markerName=$(this).find("name").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน	
					var markerLat=$(this).find("latitude").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน	
					var markerLng=$(this).find("longitude").text();	// นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน			
					var markerLatLng=new GGM.LatLng(markerLat,markerLng);
					var my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker
						position:markerLatLng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
						map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
						title:markerName // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ
					});
				//	console.log($(this).find("id").text());
			});
		}	
	});		

}
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script> 
</body>
</html>

    เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-06-2017


คำแนะนำ 
บรรทัดที่เป็นการเรียกใช้งานไฟล์ jquery 
ให้เปลี่ยนจาก
 
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script> 
 
เป็น
 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
 
หรือไฟล์ jquery เวอร์ชั่นที่เราใช้งาน จาก path ของเราก็ได้


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 2 วันที่ 20-11-2017


เนื่องจากปัจจุบัน (20/11/2017 อัพเดทล่าสุด) นิยมใช้งาน json ไฟล์ แทน xml ไฟล์ จึงข้ออัพเดทข้อมูล
และนำเนื้อหาเป้น json ไฟล์แทน
 
ตัวอย่างตารางฐานข้อมูลประกอบการอธิบาย
 
-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_provinces_map`
--

CREATE TABLE `tbl_provinces_map` (
 `province_id` int(11) NOT NULL,
 `province_name` varchar(255) NOT NULL,
 `province_lat` varchar(255) NOT NULL,
 `province_lon` varchar(255) NOT NULL,
 `province_zoom` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `tbl_provinces_map`
--

INSERT INTO `tbl_provinces_map` (`province_id`, `province_name`, `province_lat`, `province_lon`, `province_zoom`) VALUES
(1, 'กรุงเทพมหานคร', '13.7278956', '100.52412349999997', 13),
(2, 'กระบี่', '8.0862997', '98.90628349999997', 13),
(3, 'กาญจนบุรี', '14.0227797', '99.53281149999998', 13),
(4, 'กาฬสินธุ์', '16.4314078', '103.5058755', 13),
(5, 'กำแพงเพชร', '16.4827798', '99.52266179999992', 13),
(6, 'ขอนแก่น', '16.4419355', '102.8359921', 13),
(7, 'จันทบุรี', '12.61134', '102.10385459999998', 13),
(8, 'ฉะเชิงเทรา', '13.6904194', '101.07795959999999', 13),
(9, 'ชลบุรี', '13.3611431', '100.98467170000004', 13),
(10, 'ชัยนาท', '15.1851971', '100.12512500000003', 13),
(11, 'ชัยภูมิ', '15.8068173', '102.03150270000003', 13),
(12, 'ชุมพร', '10.4930496', '99.18001989999993', 13),
(13, 'เชียงราย', '19.9071656', '99.83095500000002', 13),
(14, 'เชียงใหม่', '18.7877477', '98.99313110000003', 13),
(15, 'ตรัง', '7.5593851', '99.61100650000003', 13),
(16, 'ตราด', '12.2427563', '102.51747339999997', 13),
(17, 'ตาก', '16.8839901', '99.12584979999997', 13),
(18, 'นครนายก', '14.2069466', '101.21305110000003', 13),
(19, 'นครปฐม', '13.8199206', '100.06216760000007', 13),
(20, 'นครพนม', '17.392039', '104.76955079999993', 13),
(21, 'นคราชสีมา', '14.9798997', '102.09776929999998', 13),
(22, 'นครศรีธรรมราช', '8.4303975', '99.96312190000003', 13),
(23, 'นครสวรรค์', '15.6930072', '100.12255949999997', 13),
(24, 'นนทบุรี', '13.8621125', '100.51435279999998', 13),
(25, 'นราธิวาส', '6.4254607', '101.82531429999995', 13),
(26, 'น่าน', '18.7756318', '100.77304170000002', 13),
(27, 'บุรีรัมย์', '14.9930017', '103.10291910000001', 13),
(28, 'ปทุมธานี', '14.0208391', '100.52502759999993', 13),
(29, 'ประจวบคีรีขันธ์', '11.812367', '99.79732709999996', 13),
(30, 'ปราจีนบุรี', '14.0509704', '101.37274389999993', 13),
(31, 'ปัตตานี', '6.869484399999999', '101.25048259999994', 13),
(32, 'พระนครศรีอยุธยา', '14.3532128', '100.56895989999998', 13),
(33, 'พะเยา', '19.1664789', '99.9019419', 13),
(34, 'พังงา', '8.4407456', '98.51930319999997', 13),
(35, 'พัทลุง', '7.6166823', '100.07402309999998', 13),
(36, 'พิจิตร', '16.4429516', '100.34823289999997', 13),
(37, 'พิษณุโลก', '16.8298048', '100.26149150000003', 13),
(38, 'เพชรบุรี', '13.1111601', '99.93913069999996', 13),
(39, 'เพชรบูรณ์', '16.4189807', '101.15509259999999', 13),
(40, 'แพร่', '18.1445774', '100.14028310000003', 13),
(41, 'ภูเก็ต', '7.9810496', '98.36388239999997', 13),
(42, 'มหาสารคาม', '16.1850896', '103.30264609999995', 13),
(43, 'มุกดาหาร', '16.542443', '104.72091509999996', 13),
(44, 'แม่ฮ่องสอน', '19.2990643', '97.96562259999996', 13),
(45, 'ยโสธร', '15.792641', '104.14528270000005', 13),
(46, 'ยะลา', '6.541147', '101.28039469999999', 13),
(47, 'ร้อยเอ็ด', '16.0538196', '103.65200359999994', 13),
(48, 'ระนอง', '9.9528702', '98.60846409999999', 13),
(49, 'ระยอง', '12.6833115', '101.23742949999996', 13),
(50, 'ราชบุรี', '13.5282893', '99.81342110000003', 13),
(51, 'ลพบุรี', '14.7995081', '100.65337060000002', 13),
(52, 'ลำปาง', '18.2888404', '99.49087399999996', 13),
(53, 'ลำพูน', '18.5744606', '99.0087221', 13),
(54, 'เลย', '17.4860232', '101.72230020000006', 13),
(55, 'ศรีสะเกษ', '15.1186009', '104.32200949999992', 13),
(56, 'สกลนคร', '17.1545995', '104.1348365', 13),
(57, 'สงขลา', '7.1756004', '100.61434699999995', 13),
(58, 'สตูล', '6.6238158', '100.06737440000006', 13),
(59, 'สมุทรปราการ', '13.5990961', '100.59983190000003', 13),
(60, 'สมุทรสงคราม', '13.4098217', '100.00226450000002', 13),
(61, 'สมุทรสาคร', '13.5475216', '100.27439559999993', 13),
(62, 'สระแก้ว', '13.824038', '102.0645839', 13),
(63, 'สระบุรี', '14.5289154', '100.91014210000003', 13),
(64, 'สิงห์บุรี', '14.8936253', '100.39673140000002', 13),
(65, 'สุโขทัย', '17.0055573', '99.82637120000004', 13),
(66, 'สุพรรณบุรี', '14.4744892', '100.11771279999994', 13),
(67, 'สุราษฎร์ธานี', '9.1382389', '99.32174829999997', 13),
(68, 'สุรินทร์', '14.882905', '103.49371070000007', 13),
(69, 'หนองคาย', '17.8782803', '102.74126380000007', 13),
(70, 'หนองบัวลำภู', '17.2218247', '102.42603680000002', 13),
(71, 'อ่างทอง', '14.5896054', '100.45505200000002', 13),
(72, 'อำนาจเจริญ', '15.8656783', '104.62577740000006', 13),
(73, 'อุดรธานี', '17.4138413', '102.78723250000007', 13),
(74, 'อุตรดิตถ์', '17.6200886', '100.09929420000003', 13),
(75, 'อุทัยธานี', '15.3835001', '100.02455269999996', 13),
(76, 'อุบลราชธานี', '15.2286861', '104.85642170000006', 13),
(77, 'บึงกาฬ', '18.3609104', '103.64644629999998', 13);

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `tbl_provinces_map`
--
ALTER TABLE `tbl_provinces_map`
 ADD PRIMARY KEY (`province_id`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `tbl_provinces_map`
--
ALTER TABLE `tbl_provinces_map`
 MODIFY `province_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=78;
 
 
 
ไฟล์ dbconnect.php สำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ใช้งาน mysqli 
 
<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root","","test"); 
/* check connection */ 
if ($mysqli->connect_errno) { 
  printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error); 
  exit(); 
} 
if(!$mysqli->set_charset("utf8")) { 
  printf("Error loading character set utf8: %s\n", $mysqli->error); 
  exit(); 
}
 
 
ไฟล์ genMarker.php
 
<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");  
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
require_once("dbconnect.php");
$json_data = array();
$sql = "
SELECT * FROM tbl_provinces_map WHERE 1 ORDER BY province_id
";
$result = $mysqli->query($sql);
if($result && $result->num_rows > 0){
  while($row = $result->fetch_assoc()){
    $json_data[] = array(
      "province_id" => $row['province_id'],
      "province_name" => $row['province_name'],
      "province_lat" => $row['province_lat'],
      "province_lon" => $row['province_lon']						
    );
  }
}
// แปลง array เป็นรูปแบบ json string 
if(isset($json_data)){ 
  $json= json_encode($json_data);  
  if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){  
  echo $_GET['callback']."(".$json.");";    
  }else{  
  echo $json;  
  }  
}
?>
 
 
ตัวอย่างโค้ด
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Document</title>
	<link rel="stylesheet" href="//unpkg.com/bootstrap@3.3.7/dist/css/bootstrap.min.css">
	<style type="text/css">
  /* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
  #map_canvas { 
    width:450px;
    height:500px;
    margin:auto;
  }
  </style>  
  </head>
 
<body>

<div class="container" style="width:800px;">
 <div id="map_canvas"></div>
 
</div> 
 
<script src="//unpkg.com/jquery@3.2.1"></script>
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var my_Marker=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว marker เป็นตัวแปร array
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
  // กำหนด Option ของแผนที่
  var myOptions = {
    zoom: 7, // กำหนดขนาดการ zoom
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
    mapTypeId:GGM.MapTypeId.ROADMAP, // กำหนดรูปแบบแผนที่
    mapTypeControlOptions:{ // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่
      position:GGM.ControlPosition.TOP, // จัดตำแหน่ง
      style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style 
    }
  };
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
 
  $.ajax({
    url:"genMarker.php", // ใช้ ajax ใน jQuery เรียกใช้ไฟล์ json
		method: "POST",
    dataType: "json",
    success:function(data){
			if(data && typeof data == 'object'){
				$.each(data,function(k,dataValue){
          var markerID=dataValue.province_id;// นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน  
          var markerName=dataValue.province_name; // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน  
          var markerLat=dataValue.province_lat; // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน 
          var markerLng=dataValue.province_lon; // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน      
          var markerLatLng=new GGM.LatLng(markerLat,markerLng);
          my_Marker[k] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker
            position:markerLatLng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
            map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
            title:markerName // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ
          });
				}); // end loop data
			} // end check data 
    }  // end success 
  });  // End ajax function 
	   
}
$(function(){
  // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
  // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
  // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
  // v เวอร์ชัน่ 3.2
  // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
  // language ภาษา th ,en เป็นต้น
  // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
  $("<script/>", {
   "type": "text/javascript",
   src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&key=<กรอก api key>&sensor=false&language=th&callback=initialize"
  }).appendTo("body");  
});
</script> 
</body>
</html>
 
ดูผลลัพธ์ที่ demo ด่านล่าง

 
กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ