สร้าง ฟังก์ชัน ค้นหาโดเมน check domain ว่าง อย่างง่าย ด้วย php

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
check domain php ค้นหาโดเมน

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ check domain php ค้นหาโดเมน

โค้ดต่อไปนี้เป็นแนวทาง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ในการค้นหา โดเมน ว่าว่างหรือไม่ ได้ตามต้องการ

โค้ดส่วนของการตรวจสอบโดเมน
 

<?php
$port=43;
$arr_thaidomain_ext=array("in.th","co.th","or.th","ac.th","go.th","mi.th","net.th");
$arr_domain_ext=array(
	"com"	=>"whois.internic.net",
	"net"		=>"whois.internic.net",
	"org"		=>"whois.publicinterestregistry.net",
	"info"	=>"whois.afilias.net",
	"biz"		=>"whois.whois.biz",
	"tv"		=>"whois.nic.tv"
);
$arr_match_found=array(
	"com"	=>"No match",
	"net"		=>"No match",
	"org"		=>"NOT FOUND",
	"info"	=>"NOT FOUND",
	"biz"		=>"Not found",
	"tv"		=>"No match"
);
function checkDomain($ext,$domain){
	global $arr_thaidomain_ext,$arr_domain_ext,$arr_match_found,$port;
	
	if(empty($domain)){ 
		$errormsg = "กรุณาระบุ ชื่อโดเมน";
		return $errormsg;
	}elseif(preg_match("/(^-|-$)|([-]{2})/",$domain)) {
		$errormsg = "ชื่่อโดเมน $domain จะต้องไม่ขึ้นต้น หรือลงท้ายด้วย hyphen (ขีดกลาง) หรือมี hyphen (ขีดกลาง) 2 ตัว";
		return $errormsg;
	}elseif(!preg_match("/^([a-zA-Z0-9]([a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9]))/",$domain) || !strlen($domain)){
		$errormsg = "ชื่่อโดเมน  ($domain) ชื่อโดเมน ต้องเป็นตัวอักษร หรือตัวเลข หรือ hyphen (ขีดกลาง) เท่านั้น";
		return $errormsg;
	}	
//	echo $errormsg;
	if(!$errormsg){ // begin if no error
		if(in_array($ext,$arr_thaidomain_ext)){
			$arr_domain_ext[$ext]="whois.thnic.net";
			$arr_match_found[$ext]="No entries";
		}
		$ndomain=trim($domain).".".$ext;
		$sock=@fsockopen($arr_domain_ext[$ext],$port);	
		if(!$sock){ 
			echo "Unable to connect to $qserver:$port";
		}else{
			fputs($sock,"$ndomainrn"); 		
			while(!feof($sock)) {
				$reply .= fgets($sock, 1024); 
			}
			if(preg_match("/".$arr_match_found[$ext]."/i",$reply)){
					$validDomain[0]=1;
					$validDomain[1]=iconv("tis-620","utf-8",nl2br($reply));
					return $validDomain;
			}else{
					$validDomain[0]=0;
					$validDomain[1]=iconv("tis-620","utf-8",nl2br($reply));
					return $validDomain;
			}
		}	// end no sock	
	} // end if no error

}
?>

ตัวอย่างการนำไปใช้

<?php
// ต้องการหาว่า โดเมนชื่อ ninenik.com ว่างหรือไม่
// ชื่อโดเมน และนามสกุล dot com ส่งเป็นตัวแปรเข้าไปได้
list($returnValid,$returnDetail)=checkDomain("com","ninenik");
echo $returnValid."<br>"; // 1 =ว่าง  , 0 = ไม่ว่าง
echo $returnDetail."<br>"; 
// $returnValid = 1 $returnDetail = แสดงผลการค้นหาโดเมน
// $returnValid = 0 $returnDetail = แสดง whois ของโดเมน
?>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ