สร้าง Static Page เบื้องต้นใน CodeIgniter 4

เขียนเมื่อ 1 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
codeigniter routing controller static page codeigniter 4

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ codeigniter routing controller static page codeigniter 4เนื้อหาตอนต่อไปนี้ เราจะมาเริ่มต้นสร้างหน้า
เพจเบื้องต้น เพื่อทำความเข้าใจ การช้งาน Controller
และ Views ใน CI4 
 
 

สร้าง Controller แรก

    ให้เราสร้างไฟล์ ตามโครงสร้างไฟล์เดอร์ดังนี้ app/Controllers/Pages.php และกำหนดโค้ดเบื้องต้นเป็น
 
<?php namespace App\Controllers; // กำหนด namespace
use CodeIgniter\Controller; // เรียกใช้งาน Controller class
class Pages extends Controller // สร้าง Pages class โดยสืบทอดจาก Controller
{
	// ค่า index() method เรียกไฟล์ welcome_message มาแสดง
  public function index()
  {
    return view('welcome_message'); // คำสั่ง view() คือคำสั่งโหลดไฟล์ views (HTML) มาแสดง
  }
	// กำนหนด view() method พร้อมรับค่า argument 1 ค่า
  public function view($page = 'home')
  {
	
  }
}
 
    เราสร้าง Pages class ซึ่งสืบทอดมาจาก CodeIgniter\Controller class  ดังนั้น เราสามารถเรียกใช้งาน method และ
ตัวแปรต่างๆ ที่กำหนดโดย CodeIgniter\Controller class ได้ (*system/Controller.php)
 
    ตัว controller จะเป็นตัวศูนย์กลางการ request ใน app ของเรา 
    เริ่มต้นเราสร้าง method ที่ชื่อ view() สำหรับใช้ในการกำหนด template ให้กับหน้าเพจที่เราจะสร้าง ประกอบไปด้วย
ไฟล์ header.php และ footer.php ตามตำแหน่งไฟล์ดังนี้ (* โฟลเดอร์ templates ถ้ายังไม่มีก็ให้สร้างตามโครงสร้างตัวอย่าง)
ในที่นี้จะใช้ bootstrap ร่วมด้วย
 

    app/Views/templates/header.php

<!doctype html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.5.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
</head>
<body>

<h1><?= esc($title); ?></h1>
 
    โดยในส่วน header เรามีการเรียกใช้ตัวแปร $title พร้อมทั้งใช้ฟังก์ชั่น esc() สำหรับป้องกันการทำ XSS attacks
    แน่นอนว่า เมื่อมีการเรียกใช้ตัวแปร $title แสดงว่าเราต้องทำการส่งค่าตัวแปรเข้าใน views ด้วย
 

    app/Views/templates/footer.php

<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.5.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
   
});
</script>
</body>
</html>
 

    การกำหนดกระบวนการทำงานให้กับ Controller

    เมื่อเราเตรียมในส่วนของ views เบื้องต้นแล้ว เราจะกลับมากำหนดรูปแบบการทำงานของ controller ในส่วนของ
views() method ซึ่งในเบื้องต้น เรากำหนดให้มี parameter 1 ค่า เป็นชื่อของ page ที่ต้องการโหลด ในที่นี้เราจะให้
ไฟล์ page ที่ต้องการโหลดอยู่โฟลเดอร์ app/Views/pages/ ให้เราสร้างโฟลเดอร์ pages และสร้างไฟล์ home.php
กับไฟล์ about.php โดยใส่ข้อความอะไรก็ได้ลงไปก่อน เช่น Page Home กับ Page About เป็นต้น
 
    โครงสร้างโฟลเดอร์ไฟล์ views และ controller ที่เราจะได้ก็จะประมาณนี้
 
 

 
 
    มาในส่วนของไฟล์ Pages.php  หรือ Pages controller ดูในส่วนของ views() method โดยเราปรับโค้ดเพื่อกำหนด
การทำงานเพิ่มเติมเป็นดังนี้
 
	// กำนหด view() method พร้อมรับค่า argument 1 ค่า
  public function view($page = 'home')
  {
		// ทำการเช็คว่าถ้าไ่ม่มีไฟล์ ตามชื่อตัวแปร $page ที่ส่งเข้ามา ให้แสดงหน้า ไม่พบไฟล์ หรือ 404
		if ( ! is_file(APPPATH.'/Views/pages/'.$page.'.php'))
		{
			// จะไปเรียกไฟล์ error_404.php ในโฟลเดอร์ app/views/error/cli มาแสดง
			throw new \CodeIgniter\Exceptions\PageNotFoundException($page);
		}

		// กรณีมีไฟล์ ให้กำหนดตัวแปร ที่จะส่งเข้าไปใช้งานใน views ผ่านตัวแปร array $data
		$data['title'] = ucfirst($page); // ใช้ชื่อจากตัวแปร $page และทำเป็นตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

		echo view('templates/header', $data); // โหลด template ส่วน header พร้อมส่งตัวแปรเข้าไป
		echo view('pages/'.$page, $data); // โหลด ส่วนของ ชื่อไฟล์ที่กำหนด พร้อมส่งตัวแปรเข้าไป
		echo view('templates/footer', $data);	// โหลด template ส่วน footer พร้อมส่งตัวแปรเข้าไป
  }
 
    ทดสอบเปิดไปยังหน้าเว็บของเราตาม url ดังนี้
    * หากเป็น localhost ก็จะแทนชื่อ domain เช่น https://localhost/pages
 
แบบที่ 1 https://www.mysslweb.com/pages
แบบที่ 2 https://www.mysslweb.com/pages/index
แบบที่ 3 https://www.mysslweb.com/pages/view
แบบที่ 4 https://www.mysslweb.com/pages/view/home
แบบที่ 5 https://www.mysslweb.com/pages/view/about
แบบที่ 6 https://www.mysslweb.com/pages/view/shop
 
    การเรียกไปยัง url ในแบบที่ 1 กับ 2 และ 3 กับ 4 จะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน 
    เรามาพิจารณาในส่วนของ url กับการทำงานของ controller กัน จะได้เป็นดังนี้
 
http://example.com/[controller-class]/[controller-method]/[arguments]
 
    ในส่วน แรกคือ pages เป็น controller class 
    ในส่วนที่สอง คือ controller-method ในแบบที่ 1 เราไม่ได้กำหนด แต่จะมีค่า defualt เป็น index() ดังนั้น
แบบที่ 1 และแบบที่ 2 จึงมีค่า controller-method เท่ากับ index() เหมือนกัน แบบที่ 3 - 6 เป็น view()
    ในส่วนที่สาม คือ arguments หรือก็คือค่าที่กำหนดใน parameter ในตัวแปรชื่อ $page จะมีเฉพาะใช้งาน view()
method ดังนั้น จะมีเฉพาะในแบบที่ 3 - 6 แต่สังเกตว่าในแบบที่ 3 ไม่มีค่า arguments ดังนั้นจึงเรียกใช้ค่าเริ่มต้น
ก็คือ $page = 'home' หรือเท่ากับ home นั่นเอง ทำให้แบบที่ 3 และ 4 มีผลลัพธ์เหมือนกัน   สำหรับแบบที่ 5 ก็จะ
ทำงานคล้ายแบบที่ 4 แต่ดึงไฟล์ about ตามค่า argument ที่กำหนด ในขณะที่แบบที่ 6 เมื่อเข้าสู่การตรวจสอบ
ของ controller จะพบว่า ไฟล์ shop.php ไม่มีในระบบ ดังนั้นแบบที่ 6 จึงแสดงหน้า 404 หรือไฟล์ error_404.php แทน
 
    ดูตัวอย่างผลลัพธ์แบบที่ 3 - 6
 

 
 

 
 
 
    ส่วนผลลัพธ์แบบที่ 1 และ 2 จะเป็นการดึงไฟล์ welcome_message.php หน้าเริ่มต้นของ CI4 มาแสดง
 
    อย่างไรก็ตามรูปแบบ url ข้างต้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของการใช้งาน หรือการประยุกต์ใช้ ซึ่ง
อาจจะไม่ยืดโยงกับรูปแบบข้างต้นเสมอไป
 

 

การกำหนด Routing

    เราสามารถกำหนดรุปแบบ URL ให้กับ controller และ method  ในแบบที่ต้องการได้  มาดูเกี่ยวกับการตั้งค่า
สำหรับ Routes ในไฟล์ app/Config/Routes.php 
 
/**
 * --------------------------------------------------------------------
 * Router Setup
 * --------------------------------------------------------------------
 */
$routes->setDefaultNamespace('App\Controllers');
$routes->setDefaultController('Home');
$routes->setDefaultMethod('index');
$routes->setTranslateURIDashes(false);
$routes->set404Override();
$routes->setAutoRoute(true);
 
ค่าการกำหนด Route Setup เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ เราไม่จำเป็นต้องแก้ไขส่วนนี้ก็ได้ จะเห็นว่าในการใช้งาน
มีการกำหนด Namespace เริ่มต้นเป็น App\Controllers และเรียกใช้ Controller เริ่มต้นชื่อว่า Home ซึ่งเป็นไฟล์
เริ่มต้นที่มากับ CI4 อยู่แล้ว รวมถึงการกำหนด method ค่าเริ่มต้น เป็น index นั่นคือ ถ้าเราเรียกมายัง path
 
https://www.mysslweb.com/
 
จะหมายถึงการเรียกใปยัง URL
 
https://www.mysslweb.com/home/index นั่นเอง
 
    ซึ่งในส่วนของการกำหนด Routes หรือ   * Route Definitions ก็จะเป็นไปแนวทางเดียวกันคือ
 
/**
 * --------------------------------------------------------------------
 * Route Definitions
 * --------------------------------------------------------------------
 */

// We get a performance increase by specifying the default
// route since we don't have to scan directories.
$routes->get('/', 'Home::index');
    เมื่อเรียกมายัง path "/" ก็ให้ใช้งาน index() method ของ Home class controller
 
    ลองเพิ่มส่วนล่างนี้ ต่อเข้าไป จะได้เป็น
 
$routes->get('/', 'Home::index');
$routes->get('(:any)', 'Pages::view/$1');
 
    ในการทำงาน CI4 จะอ่านค่าการกำหนด rule ของ routing จากบนลงล่าง ซึ่งถ้าตรงเงื่อนไขไหนก่อนก็ทำส่วนนั้น
โดยรูปแบบที่กำหนดในฝั่งซ้ายเป็นแบบ regular expression จับคู่กับฝั่งขวา ที่เรียกใช้งาน controller และ method 
แยกกันด้วย "/" 
     รูปแบบที่เรากำหนดข้างต้น ในวงเล็บ คือค่าที่เราอ้างอิงกับค่า $1 ถ้ามีหลายวงเล็บ ก็ปรับเป็น $2 $3 เช่น
 
$routes->get('(:any)/(:any)/(:any)', 'Pages::view/$1/$2/$3'); // ตัวอย่าง
 
    ดังนั้นรูปแบบข้างต้นคือ ค่าใดๆ หลัง "/" จะเป็นค่าตัวเดียวกันกับค่าในตำแหน่ง $1 นั่นก็คือค่า parameter ของ
view() method นั่นเอง ถ้าเราเรียก url ไปที่ /home ก็จะมีค่าเท่ากับ /pages/view/home ในกรณีที่ยังไม่ได้กำหนด 
rule เพิ่มเข้าไป
 
    หลังจากที่เราเพิ่ม rule เข้าไปแล้ว แนะนำให้ทำการปิดการ autoRoute เปลี่ยนค่าเป็น false
 
$routes->setAutoRoute(false);
 
    เพื่อให้มั่นใจว่า การทำงานของ route จะใช้เฉพาะตามที่เรากำหนดเท่านั้น
 
    ทดสอบเรียกไปยัง /home ผ่าน บราวเซอร์ จะได้ผลลัพธ์ดังรูป
 
 

 
 
    เท่านี้ เราก็สามารถสร้าง static page หรือเว็บไซต์แบบ static ได้อย่างง่ายๆ เพียงทำการเพิ่มหน้าต่างๆ เข้าไปใน
ส่วนของ app/views/pages/


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ