PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


สร้าง php ฟังก์ชัน ตราจสอบ ก่อนถึงวันหมดอายุ อย่างง่าย

17 December 2010 By Ninenik Narkdee
วันที่ php หมดอายุ

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ วันที่ php หมดอายุตัวอย่าง php ฟังก์ชัน อย่างง่ายต่อไปนี้ เป็น ฟังก์ชัน สำหรับใช้ เปรียบเวลาปัจจุบัน กับวันที่จะหมออายุ
ของรายการใดรายการหนึ่ง โดยอยู่ในรูปแบบเช่น

รายการ x จะหมดอายุในอีก 30 วัน
รายการ x จะหมดอายุในอีก 15 วัน
รายการ x จะหมดอายุในอีก 7 วัน
.........
....
เป็นต้น

โค้ดและตัวอย่างการใช้งาน

<?php
function status_date_notify($endDate){
	$chk_day_now=time();
	$chk_day_expire=strtotime($endDate);
	$chk_day30=strtotime($endDate." -30 day");
	$chk_day15=strtotime($endDate." -15 day");
	$chk_day7=strtotime($endDate." -7 day");
	//  สามารถเพิ่มตัวแปร และเงื่อนไข เพิ่มเติมสำหรับตรวจสอบได้ตามต้องการ
	if($chk_day_now>=$chk_day_expire){
		return 5; // เงื่อนไขรายการเมื่อหมดอายุ
	}else{
		if($chk_day_now>=$chk_day30 && $chk_day_now<$chk_day15){
			return 4; // เงื่อนไขรายการจะหมดอายุในอีก 30 วัน
		}elseif($chk_day_now>=$chk_day15 && $chk_day_now<$chk_day7){
			return 3; // เงื่อนไขรายการจะหมดอายุในอีก 15 วัน
		}elseif($chk_day_now>=$chk_day7 && $chk_day_now<$chk_day_expire){
			return 2; // เงื่อนไขรายการจะหมดอายุในอีก 7 วัน
		}else{
			return 1; // เงื่อนไขรายการยังไม่หมดอายุ
		}
	}
}
////////////////////////////////////////////////
//////        ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานอย่างง่าย
//////////////////////////////////////////////////

$case_notify=status_date_notify("2011-01-01");
switch($case_notify){
	case 5:
		echo "เงื่อนไขรายการเมื่อหมดอายุ";
		break;	
	case 4:
		echo "เงื่อนไขรายการจะหมดอายุในอีก 30 วัน";
		break;	
	case 3:
		echo "เงื่อนไขรายการจะหมดอายุในอีก 15 วัน";
		break;	
	case 2:
		echo "เงื่อนไขรายการจะหมดอายุในอีก 7 วัน";
		break;	
	default:  // กรณีค่าเท่ากับ 1  
		echo "เงื่อนไขรายการยังไม่หมดอายุ";
		break;									
}
?>

 Tags:: php วันที่ หมดอายุ


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง