สร้าง poll แบบสำรวจ ด้วย ajax ใน jQuery อย่างง่าย

06 May 2010 By Ninenik Narkdee
poll jquery ajax

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ poll jquery ajax

ตัวอย่าง

สร้าง poll แบบสำรวจ ด้วย ajax ใน jQuery อย่างง่าย

Code ตัวอย่าง

 

<?php
// สร้างฟังก์ชันเขียนไฟล์
function write($path, $content, $mode="w+"){
  if (file_exists($path) && !is_writeable($path)){ return false; }
  if ($fp = fopen($path, $mode)){
    fwrite($fp, $content);
    fclose($fp);
  }
  else { return false; }
  return true;
}
// การใช้งาน โมดเขียนไฟล์เริ่มต้น w+ 
//write("poll1.txt","ทดสอบ","w+");
if($_GET['voteID']!=""){
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");   
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 		
	$gPoll=file("poll1.txt");
	$newData="";
	$chartTitle="";
	$numRowChart=$_GET['startKey']-1;
	foreach($gPoll as $key=>$value){
		if($key==0){
			$chartTitle=trim($value);
		}
		if($_GET['voteID']+$_GET['startKey']==$key){
			$value=intval($value)+1;
			$newData.=$value."\r\n";
		}else{
			$newData.=$value;
		}
	}
	write("poll1.txt",$newData,"w+");
?>
{
	"ChoiceTitle":[
<?php 
$gPoll=file("poll1.txt");
foreach($gPoll as $key=>$value){
	if($key>0 && $key<$_GET['startKey']){
?>
  	{"choiceData":"<?=trim($value)?> (<?=trim($gPoll[$key+$_GET['startKey']])?>)","score":<?=trim($gPoll[$key+$_GET['startKey']])?>},
<?php
	}
}
?>
  ],
  "chartTitle":"<?=trim($chartTitle)?>",
  "numRowsChart":<?=$numRowChart?>
  
}
<?php
	exit;
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ajax poll jquery google</title>
<style type="text/css">
body{
	font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
	font-size:12px;	
}
#pollDiv{
	display:block;
	width:200px;
	height:250px;
	background-color:#F4F4F4;	
}
</style>

</head>

<body>

<!--Div that will hold the pie chart--> 
  <div id="chart_div"></div> 


<div id="pollDiv">
<?php
$gPoll=file("poll1.txt");
foreach($gPoll as $key=>$value){
	if($key==0){
		echo "<strong>".$value."</strong><br>";
	}else{
		if(trim($value)!=""){
			echo '<input type="radio" name="choice" id="radio" value="'.$key.'" />';
			echo $value."<br>";
		}else{
			echo '<input type="button" name="VotePoll" id="VotePoll" value="Vote" />';
			break;	
		}
	}
}

?>

</div>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script> 
<script type="text/javascript"> 
google.load("visualization", "1", {packages:["columnchart"]}); 
</script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	var checkCondi=0;
	var chooseKey="";
	var startKey=$("input[name=choice]").size()+1;
	$("#VotePoll").click(function(){
		$("input[name=choice]").each(function(key){
			var condi=$("input[name=choice]").eq(key).attr("checked");
			if(condi==true){
				checkCondi=1;
				chooseKey=key+1;
			}
		});
		if(checkCondi==1){
			var loading_obj='<p id="i_loading" align="center"><img src="http://www.ninenik.com/ajax.gif" /></p>'; 
			 $("div#pollDiv").html(loading_obj); 
			var resultData=$.ajax({
				url:"ajax_poll_jquery_google.php",
				data:"voteID="+chooseKey+"&startKey="+startKey,
				async:false,
				success:function(resultData){
					var myObject = eval('(' + resultData + ')');
					$("div#pollDiv").html("");
					var data = new google.visualization.DataTable(); 
					data.addColumn('string', 'Choice Poll'); 
					data.addColumn('number', 'Score Point'); 
					data.addRows(myObject.numRowsChart);

					for(i=0;i<myObject.numRowsChart;i++){
						data.setCell(i, 0, myObject.ChoiceTitle[i].choiceData);
						data.setCell(i, 1, myObject.ChoiceTitle[i].score);
					}					
					var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('pollDiv')); 
					chart.draw(data, {
						width: 250, 
						height: 300, 
						is3D: true,
						legend:'bottom',
						legendFontSize:13, 
						titleFontSize:12,
						title:myObject.chartTitle
					}); 
				}
			}).responseText;
		}
	});
});
</script>

</body>
</html>

ไฟล์ text สำหรับสร้างแบบสำรวจ

poll1.txtอย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: jquery poll ajaxURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ