อธิบายโค้ด เพิ่มหน้าตั้งค่าระบบใน app เปิดปิด Push Notification

02 December 2016 By Ninenik Narkdee
ionicmaterial ionicframework

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ionicmaterial ionicframeworkเนื้อหาต่อไปนี้เป็นแนวทางสำหรับการสร้างหน้า app เพื่อใช้ในการตั้งค่าต่างๆ ในระบบ
app ของเรา ในที่นี้จะแสดงเฉพาะตัวอย่างการตั้งค่าการรับข้อความ push เป็นเนื้อหาที่เกี่ยว
เนื่องกับตอนที่แล้ว
 
ประยุกต์ใช้งาน Push Notification plugin ใน ionic metarial 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=749 via @ninenik
 
จากบทความที่ผ่านมา เราได้รู้โครงสร้างของ database บนฝั่ง server ว่ามีการเก็บฟิลด์ 
notify_status เก็บเป็นค่า 0 กับ 1 
    โดย 0 ให้หมายถึงผู้ใช้ app ไม่ต้องการรับข้อความ push และ 1 คือผู้ใช้ต้องการรับข้อความ push 
เงื่อนไขนี้ ไว้ใช้สำหรับตอนที่ทำการดึงข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการรับข้อความ push โดยเพิ่มเงื่อนไข 
WHERE notify_status = 1 เข้าไปในคำสั่ง SQL ตอนดึงข้อมูลฝั่ง server 
    ดังนั้นหน้าตั้งค่าการเปิดปิด push notification เราก็จะทำการส่งค่า 0 และ 1 มายัง server เพื่ออัพเดท
ฟิลด์ notify_status นอกจากนั้นเรายังจำเป็นจะต้องเก็บค่าสถานะการเปิดปิด push notification ไว้
ที่เครื่องด้วย เพื่อเป็นค่าเริ่มต้นในการแสดง และไม่ต้องเช็คไปยัง server ตอนเปิด app ขึ้นมา โดยการ
บันทึกไว้ที่เครื่องเราจะจัดเก็บใน database ผ่าน SQLite เก็บไว้ในตาราง setting
 
    เนื้อหานี้จะเป็นการอธิบายโค้ด โดยโค้ดที่ทำรองรับไว้แล้ว สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่บทความ
 
แจกตัวอย่างโค้ด ionic material รองรับการตั้งค่า Push Notifcation 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=750 via @ninenik
 

1. สร้าง Router กำหนด state ให้กับหน้า setting 

    เราได้รู้มาแล้วจากบทความก่อนๆ ว่าเมื่อมีการสร้างหน้า app ขึ้นมาใหม่จะมีการกำหนด state
ของหน้านั้นๆ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 
 
แนวทางการเพิ่มหน้า app และการจัด layout ใน ionic material 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=733 via @ninenik
 
    ในส่วนนี้ให้เราเปิดไฟล์ app.js ในโฟลเดอร์ js ดูในส่วนของ method config()
เราได้มีการเพิ่ม state ของหน้า setting ดังนี้
 
.state('app.settings', {// กำหนด state
	url: '/settings', // กำหนดตำแหน่งหน้า app คล้ายๆ url ในเว็บ
	views: {
		'menuContent': { // ส่วนของการแสดงใน view ชื่อ menuContent
			templateUrl: 'templates/settings.html', // ใช้ template ชื่อ settings.html
			controller: 'SettingCtrl'// กำหนดชื่อ controller ที่จะใช้งาน
		},
		'fabContent': { // ส่วนของการแสดงใน view ชื่อ fabContent ไม่ได้กำหนดอะไร
			template: ''
		}
	}
})
 
จากรูปแบบการกำหนด state ให้กับหน้า setting สิ่งที่เราจะมีเพิ่มเข้ามาคือไฟล์ settings.html
และส่วนของการควบคุมหน้า setting ด้วยการกำหนด controller ที่ชื่อ SettingCtrl
โดยจะอธิบายสองส่วนนี้ใน ข้อที่  3  และ 4 ตามลำดับ

2. เพิ่มฟิลด์ notify_status ใน database ของ SQLite 

    เนื่องจากเราจำเป็นต้องทำการเก็บค่า สถานะการรับข้อความ push ไว้ที่เครื่อง เราจะทำการ
เพิ่มฟิลด์ notify_status เข้าไปในตาราง (ปล. กรณีแก้ไขตาราง เวลาทดสอบ app ให้ทำการลบ
การติดตั้ง app เดิมก่อนเพื่อให้ระบบ reset โครงสร้างตารางใหม่ตอนติดตั้ง) 
ให้ดูในส่วนของ AppCtrl ส่วนของ controller หลัก
โดยเปิดไฟล์ controllers.js ในโฟลเดอร์ js
 
.controller('AppCtrl', function($scope, $ionicModal, $ionicPopover, $timeout,
$ionicPopup,$ionicPlatform, $cordovaDialogs, $cordovaToast, $state ) {

  $scope.loginData = {};
  $scope.isExpanded = false;
  $scope.hasHeaderFabLeft = false;
  $scope.hasHeaderFabRight = false;

  var navIcons = document.getElementsByClassName('ion-navicon');
  for (var i = 0; i < navIcons.length; i++) {
    navIcons.addEventListener('click', function() {
      this.classList.toggle('active');
    });
  }

  ////////////////////////////////////////
  // Layout Methods
  ////////////////////////////////////////

  $scope.hideNavBar = function() {
    document.getElementsByTagName('ion-nav-bar')[0].style.display = 'none';
  };

  $scope.showNavBar = function() {
    document.getElementsByTagName('ion-nav-bar')[0].style.display = 'block';
  };

  $scope.noHeader = function() {
    var content = document.getElementsByTagName('ion-content');
    for (var i = 0; i < content.length; i++) {
      if (content[i].classList.contains('has-header')) {
        content[i].classList.toggle('has-header');
      }
    }
  };

  $scope.setExpanded = function(bool) {
    $scope.isExpanded = bool;
  };

  $scope.setHeaderFab = function(location) {
    var hasHeaderFabLeft = false;
    var hasHeaderFabRight = false;

    switch (location) {
      case 'left':
        hasHeaderFabLeft = true;
        break;
      case 'right':
        hasHeaderFabRight = true;
        break;
    }

    $scope.hasHeaderFabLeft = hasHeaderFabLeft;
    $scope.hasHeaderFabRight = hasHeaderFabRight;
  };

  $scope.hasHeader = function() {
    var content = document.getElementsByTagName('ion-content');
    for (var i = 0; i < content.length; i++) {
      if (!content[i].classList.contains('has-header')) {
        content[i].classList.toggle('has-header');
      }
    }

  };

  $scope.hideHeader = function() {
    $scope.hideNavBar();
    $scope.noHeader();
  };

  $scope.showHeader = function() {
    $scope.showNavBar();
    $scope.hasHeader();
  };

  $scope.clearFabs = function() {
    var fabs = document.getElementsByClassName('button-fab');
    if (fabs.length && fabs.length > 1) {
      fabs[0].remove();
    }
  };

  $scope.noShadow = function() {
    var headerBar = document.getElementsByTagName('ion-header-bar');
    for (var i = 0; i < headerBar.length; i++) {
      if (!headerBar[i].classList.contains('no-shadow')) {
        headerBar[i].classList.add('no-shadow');
      }
    }
  };

  $scope.hasShadow = function() {
    var headerBar = document.getElementsByTagName('ion-header-bar');
    for (var i = 0; i < headerBar.length; i++) {
      if (headerBar[i].classList.contains('no-shadow')) {
        headerBar[i].classList.remove('no-shadow');
      }
    }

  };

  // ตัวแปรสำหรับกำหนด การซ่อนหรือแสดงเมนูสมาชิก false คือซ่อนเมนูสมาชิก
  $scope.showMemberMenu = false;
  // สร้างฟังก์ชั่น สำหรับเรียกใช้ เพื่อกำหนดการ กำหนดค่าตัวแปรเพื่อซ่อนหรือแสดงเมนู
  $scope.setMemberMenu = function(status){
    $scope.showMemberMenu = status;
  };

  // กำหนดตัวแปรไว้สำหรับเก็บ id ของสมาชิกที่สมัครในเครื่องนั้นๆ
  $scope.sesMemberID = null;
  // สร้างฟังก์ชั่นสำหรับกำหนดค่า id ให้สามารถเรียกใช้งานจาก $scope หลักได้
  $scope.setMemberID = function(memID){
    $scope.sesMemberID = memID;
  };
  // สร้างฟังก์ชั่นสำหรับเรียกดูค่า id ของสมาชิกจาก $scope หลักได้
  $scope.getMemberID = function(){
    return $scope.sesMemberID;
  };  // สร้างฟังก์ชั่นสำหรับเรียกใช้ Toast plugin
  $scope.showToast = function(str, duration, position){
    $ionicPlatform.ready(function() { // เตรียมก่อนเรียกใช้ plugin
      return $cordovaToast
        .show(str, duration, position)
        .then(function(success) {
          // success
        }, function (error) {
          // error
        });
    });
  };

  var db = null;
  $ionicPlatform.ready(function() { // เตรียมก่อนเรียกใช้ plugin
    // ตรวจสอบและทำการเชื่อมต่อกับ db
    db = window.sqlitePlugin.openDatabase({
      name: 'my.db', location: 'default'
    }, function (db) {
      // เชื่อมต่อ db สำเร็จ
      $scope.showToast('Open DB Success','long','bottom');

      // เริ่มทำงานของคำสั่ง db
      db.transaction(function (tx) {
        // เวลามีการทดสอบและเพิ่มฟิลด์หรือแก้ไขตารางควรเปิดคอมเม้นการลบตารางก่อน
        // นั้นหมายถึงตารางจะถูกสร้างและจัดรูปแบบใหม่ทุกครั้ง ข้อมูลตารางจะรีเซ็ต ล้างค่า
        // พอว่างโครงสร้างตารางเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดคอมเม้นไว้เหมือนเดิม เพื่อให้ข้อมูลยังคงอยู่
        // tx.executeSql('DROP TABLE IF EXISTS setting');
        // ทำคำสั่งสร้างตาราง setting ถ้ายังไม่มี ในที่นี้เราเก็บแค่ setting_id และ member_id
        tx.executeSql('' +
          'CREATE TABLE IF NOT EXISTS setting ' +
          '(setting_id integer primary key,' +
          'member_id integer,notify_status interger)' +
          '');
        // เช็คตาราง setting ว่ามีข้อมูลไหม
        tx.executeSql(''+'SELECT setting_id,member_id,' +
          'notify_status FROM setting', [], function(tx, res) {
          if(res.rows.length<=0){ // ถ้าไม่มีข้อมูล ให้เพิ่มข้อมูลไป
            var query = "INSERT INTO setting" +
              " (member_id,notify_status) " +
              " VALUES (?,1)";

            var member_id = 0;
            // ทำงานคำสั่ง sql
            tx.executeSql(query, [member_id], function(tx, res) {
                // เมื่อทำการบันทึกข้อมูลสำเร็จ
                // ค่าเริ่มต้น เราจะให้ member_id เป็น 0 ไว้ก่อน แล้วค่อยมาอัพเเดทที่หลัง
                $scope.showToast('insertId: ' + res.insertId + ' -- probably 1','long','bottom');
                $scope.showToast('rowsAffected: ' + res.rowsAffected + ' -- should be 1','long','bottom');
              },
              function(tx, error) {
                $scope.showToast('INSERT error: ' + error.message,'long','bottom');
              });
          }else{ // ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว และ member_id ที่เก็บไว้ไม่เท่ากับ 0
            $scope.setNotify(res.rows.item(0).notify_status);
            if(res.rows.item(0).member_id!=0){ // เช็ค member_id ที่เก็ยไว้ไม่เท่ากับ 0
              $scope.setMemberID(res.rows.item(0).member_id); // กำหนดค่าตัวแปร
              $state.go('app.profile'); // ไปที่หน้าโพรไฟล์
            }
          }
        });
      }, function (error) {
        $scope.showToast('transaction error: ' + error.message,'long','bottom');
      }, function () {
        $scope.showToast('transaction ok','long','bottom');
      });
    }, function (error) {
      $scope.showToast('Open database ERROR: ' + JSON.stringify(error),'long','bottom');
    });
  });

  // สร้างฟังก์ชั่นสำหรับ logout
  $scope.logoutMember = function(){
    $ionicPlatform.ready(function() { // เตรียมก่อนเรียกใช้ plugin

      // ขึ้นแจ้งเตือนว่าต้องการจะออกจากระบบหรือไม่
      $cordovaDialogs.confirm('ยืนยันออกจากระบบ?', 'ออกจากระบบ?', ['ตกลง','ยกเลิก'])
        .then(function(buttonIndex) {
          // no button = 0, 'OK' = 1, 'Cancel' = 2
          var btnIndex = buttonIndex;
          if(btnIndex==2){ // ถ้าตอบ ยกเลิก
            return false; // หยุดการทำงาน ไม่ต้องออกจากระบบ
          }
          if(btnIndex==1){ // ถ้าตอบ ตกลง ยืนบันออกจากรับบ
            // เริ่มทำงานของคำสั่ง db
            db.transaction(function (tx) {
              // ล้างค่า member_id ที่บันทึกไว้ในตาราง setting ให้เป็น 0 คือไม่จำ member_id
              var query = "UPDATE setting SET member_id = 0 WHERE setting_id = 1";
              tx.executeSql(query);
              $scope.sesMemberID = null;
              $state.go('app.login'); // ไปที่หน้าล็อกอิน
            }, function(error) {
              $scope.showToast('transaction error: ' + error.message,'long','bottom');
            }, function() {
              $scope.showToast('transaction ok','long','bottom');
            });
          }
        });
    });
  };


  // กำหนดตัวแปรไว้สำหรับเก็บ notify status ในเครื่องนั้นๆ
  $scope.sesNotify = null;
  // สร้างฟังก์ชั่นสำหรับกำหนดค่า notify status ให้สามารถเรียกใช้งานจาก $scope หลักได้
  $scope.setNotify = function(status){
    $scope.sesNotify = status;
  };
  // สร้างฟังก์ชั่นสำหรับเรียกดูค่า notify status ของสมาชิกจาก $scope หลักได้
  $scope.getNotify = function(){
    return $scope.sesNotify;
  };

})
 
สังเกตให้ส่วนของคำสั่งสร้างตาราง
 
tx.executeSql('' +
	'CREATE TABLE IF NOT EXISTS setting ' +
	'(setting_id integer primary key,' +
	'member_id integer,notify_status interger)' +
	'');
 
เราได้เพิ่มฟิลด์ notify_status เก็บเป็น interger ไว้เก็บค่า 0 กับ 1
 
เมื่อสร้างตารางแล้ว เราจะให้ทำคำสั่ง ดึงข้อมูลในตาราง ในขั้นตอนนี้เราก็ต้อง
ดึงฟิลด์ notify_status ด้วย ตามคำสั่ง 
 
tx.executeSql(''+'SELECT setting_id,member_id,' +
	'notify_status FROM setting', [], function(tx, res) {
 
ปล. สังเกตคำสั่ง sql จะมีเป็นลักษณะการใช้การ + string  ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้าเขียนติดกันยาวๆ 
จะได้เป็น 
 
tx.executeSql('SELECT setting_id,member_id,notify_status FROM setting', [], function(tx, res) {
 
คำสั่งข้างต้น จะดึงค่ากรณีมีข้อมูล ไปใช้ในการแสดงหน้า setting ซึ่งถ้าเป็นการติดตั้ง app ครั้งแรก
ก็จะไมีมีข้อมูล ก็จะไปทำงานคำสั่งเพิ่มข้อมูล 
 
var query = "INSERT INTO setting" +
	" (member_id,notify_status) " +
	" VALUES (?,1)";

var member_id = 0;
// ทำงานคำสั่ง sql
tx.executeSql(query, [member_id], function(tx, res) {
 
จะเห็นว่าในส่วนของการบันทึกข้อมูล เราจะส่งค่าแค่ค่าเดียวตัวตัวกำหนด ( ?
 
tx.executeSql(query, [member_id], function(tx, res) {
 
คำสังนี้เราส่งแค่ member_id ส่วนค่า notify_status เรากำหนดค่าตายตัว ไปในคำสั่งแล้วเป็น 1
 
ข้างต้นเป็นกรณีไม่มีข้อมูล ส่วนกรณีมีข้อมูลในตารางแล้ว เราก็จะเข้าเงื่อนไข นำข้อมูล
ไปกำหนดค่า ผ่านฟังก์ชั่น 
 
}else{ // ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว และ member_id ที่เก็บไว้ไม่เท่ากับ 0
	$scope.setNotify(res.rows.item(0).notify_status);
	if(res.rows.item(0).member_id!=0){ // เช็ค member_id ที่เก็ยไว้ไม่เท่ากับ 0
		$scope.setMemberID(res.rows.item(0).member_id); // กำหนดค่าตัวแปร
		$state.go('app.profile'); // ไปที่หน้าโพรไฟล์
	}
}
 
เงื่อนไขคือมีข้อมูลการตั้งค่า คำอธิบายด้านบนอธิบายผิด member_id เป็นค่าว่างก็ได้
บรรทัดต่อมาเราจะเห็นการใช้ฟังก์ชั่น เพื่อส่งค่าสถานะ notify_status ไปกำหนดในตัวแปร
 
// นำค่าจาก database ส่งค่าไปในฟังก์ชั่น กำหนดค่า sesNotify
$scope.setNotify(res.rows.item(0).notify_status);
 
ค่าตัวแปร ฟังก์ชั่นกำหนดค่า และฟังก์ชั่นเรียกใช้ค่า เรากำหนดในส่วนของ AppCtrl ตามนี้
 
// กำหนดตัวแปรไว้สำหรับเก็บ notify status ในเครื่องนั้นๆ
$scope.sesNotify = null;
// สร้างฟังก์ชั่นสำหรับกำหนดค่า notify status ให้สามารถเรียกใช้งานจาก $scope หลักได้
$scope.setNotify = function(status){
	$scope.sesNotify = status;
};
// สร้างฟังก์ชั่นสำหรับเรียกดูค่า notify status ของสมาชิกจาก $scope หลักได้
$scope.getNotify = function(){
	return $scope.sesNotify;
};
 
 

3. สร้างหน้า setting สำหรับให้ผู้ใช้เปลี่ยนค่าสะานะการรับข้อความ push

    ดูไฟล์ settings.html ในโฟลเดอร์ templates 
 
<ion-view view-title="Settings">
  <ion-nav-buttons side="right">
    <div class="buttons buttons-right header-item">
  <span class="right-buttons">
  <button class="button button-icon button-clear ion-android-more-vertical"> </button>
  </span>
    </div>
  </ion-nav-buttons>
  <ion-content ng-class="{expanded:isExpanded}">


    <div class="list">

      <ion-toggle class="border-item"
            ng-model="notify_status_checked"
            ng-checked="notify_status_checked"
            ng-change="changeNotiy()"
            toggle-class="toggle-calm-900">
        Push Notification
      </ion-toggle>
    </div>
    <div class="padding">
      {{notify_status_checked}}
    </div>

  </ion-content>
</ion-view>
 
สังเกตว่าเราใช้ directive ion-toggle ของ ionic (directive ก็คล้ายกับรูปแบบแท็กเฉพาะที่สร้างขึ้นมา แล้ว
จะถูกแปลงในรูปแบบแท็กพื้นฐาน html อีกที) ลักษณะ toggle ก็จะคล้าย checkbox หรือคล้ายกับ สวิชเปิดปิด

ng-model="notify_status_checked" คือ
ค่าของ toggle ให้เท่ากับตัวแปร notify_status_checked
ng-checked="notify_status_checked" คือ 
ค่าการเปิดปิด ให้เป็นไปตามค่าของตัวแปร notify_status_checked
ng-change="changeNotiy()" คือ
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่า ให้ไปทำงานฟังก์ชั่น changeNotify()
toggle-class="toggle-calm-900" คือ
ส่วนของการกำหนด css class 
 
โดยค่าตัวแปร และฟังก์ชั่น เราจะเขียนไว้ในส่วนของการจัดการหรือ controller 
จากโค้ดเรามีการแทรก คำสั่งการแสดงค่าตัวแปร เพื่อให้เห็นภาพ
 
<div class="padding">
{{notify_status_checked}}
</div>
 

4. จัดการการทำงานหน้า settng ใน SettingCtrl

    ในไฟล์ controllers.js ในโฟลเดอร์ js ให้เราดูในส่วนของ SettingCtrl
หรือส่วนควบคุมการทำงาหน้า setting 
 
.controller('SettingCtrl', function(
  $scope, $stateParams, $timeout, ionicMaterialInk, ionicMaterialMotion
  ,$ionicPlatform, $cordovaToast, $cordovaDevice, notifyService) {
  $scope.$parent.showHeader();
  $scope.$parent.clearFabs();
  $scope.$parent.setHeaderFab(false);
  $scope.$parent.hasShadow();

  $timeout(function() {
    $scope.isExpanded = false;
    $scope.$parent.setExpanded(false);
  }, 300);

  // สร้างฟังก์ชั่นสำหรับเรียกใช้ Toast plugin
  $scope.showToast = function(str, duration, position){
    $ionicPlatform.ready(function() { // เตรียมก่อนเรียกใช้ plugin
      return $cordovaToast
        .show(str, duration, position)
        .then(function(success) {
          // success
        }, function (error) {
          // error
        });
    });
  };


  var db = null;

  $ionicPlatform.ready(function() { // เตรียมก่อนเรียกใช้ plugin
    // ตรวจสอบและทำการเชื่อมต่อกับ db
    db = window.sqlitePlugin.openDatabase({
      name: 'my.db', location: 'default'
    }, function (db) {
      $scope.showToast('Open DB Success','long','bottom');
    }, function (error) {
      $scope.showToast('Open database ERROR: ' + JSON.stringify(error),'long','bottom');
    });
  });

  $scope.notify_status = $scope.$parent.getNotify();
  $scope.notify_status_checked = ($scope.notify_status==1)?true:false;
  
  $scope.changeNotiy = function(){
    $ionicPlatform.ready(function() { // เตรียมก่อนเรียกใช้ plugin
     // alert($scope.notify_status_checked);
      var statusNotify = null;
      var statusNotify_val = 0;
      if ($scope.notify_status_checked == true) {
        $scope.notify_status_checked = false;
       //  alert(0);
        statusNotify_val = 0;
        statusNotify = 'false';

      } else {
        $scope.notify_status_checked = true;
       //  alert(1);
        statusNotify_val = 1;
        statusNotify = 'true';
      }
      // เริ่มทำงานของคำสั่ง db
      db.transaction(function (tx) {
        // คำอธิบายในโค้ดตัวอย่างในไฟล์ที่แจก บรรทัดนี้ผิด ดูคำอธิบายด้านล่าง
        var query = "UPDATE setting SET notify_status = ? WHERE setting_id = 1";
        tx.executeSql(query, [statusNotify_val], function(tx, res) {
            // เมื่อทำการบันทึกข้อมูลสำเร็จ
            // เตรียมข้อมูลสำหรับส่งไปบันทึกบน server
            $scope.$parent.setNotify(statusNotify_val);
            var dataSend = {
              uid: $cordovaDevice.getUUID(),
              status: statusNotify
            };
            // service เรียกใช้ฟังก์ชั่น notifyService ส่งค่าไปยัง server
            notifyService.updateNotify(dataSend)
              .then(function (response) {
                // ทดสอบแสดงค่าว่าบันทึกสำเร็จหรือไม่
               //  alert(JSON.stringify(response));
              });
          },
          function(tx, error) {
            $scope.showToast('Update error: ' + error.message,'long','bottom');
          });
      }, function (error) {
        $scope.showToast('transaction error: ' + error.message, 'long', 'bottom');
      }, function () {
        $scope.showToast('transaction ok', 'long', 'bottom');
      });


    });
  };

  ionicMaterialMotion.fadeSlideInRight();

  ionicMaterialInk.displayEffect();

})
 
จะเห็นว่าเรามีการ inject หรือเรียกใช้ $cordovaDevice และ notifyService
โดย $cordovaDevice เราจะใช้ดึงค่า UUID รหัสเฉพาะของเครื่องมือถือนั้น ส่งไปเช็ค
ค่าในตาราง tbl_notify บน server (เนื้อหาอ้างอิงบทความที่ผ่านมา เนื่องจากเรามีการ
เก็บค่า UUID และ registrandid สำหรับมือถือที่รับข้อความ push แต่เริ่มต้นแล้ว)
ส่วน nofityService เราจะเพิ่มฟังก์ชั่นการอัพเดทข้อมูลเข้าไป จากเดิม มีเพียงคำสั่งเพิ่มข้อมูล
 
ทำความเข้าใจในส่วน SettingCtrl ขออธิบายเฉพาะเนื้อหาใหม่
ส่วนแรก เราจะไปดึงค่าสถานะ จาก controller หลัก ผ่านฟังก์ชัน getNotify()
มาไว้ในตัวแปร notify_status ซึ่งกำหนดในรูปแบบ $scope.notify_status
สังเกตว่าการเรียกฟังชั่นจาก controller หลัก เราจะใช้ $scope.$parent. เพื่ออ้างอิง controller หลัก
แล้วตามด้วยฟังก์ชั่น ที่ต้องการ
 
$scope.notify_status = $scope.$parent.getNotify();
$scope.notify_status_checked = ($scope.notify_status==1)?true:false;
 
ส่วนต่อมาคือตัวแปรสถานะการเปิดปิด toggle จะใช้เป็น true หรือ false
โดยถ้าค่า $scope.notify_status==1 ให้ notify_status_checked เป็น true ถ้าเป็นอื่นให้มีค่าเป็น false
นั่นคือ ถ้าใน database มีการบันทึกเป้น 1 แล้ว ตัว toggle ในหน้า setting ก็จะแสดงเป็นสะานะเปิด ตาม
ค่าของตัวแปร notify_status_checked
 
ต่อไปมาดูส่วนของฟังก์ชั่น ขออธิบายในโค้ด
 
// เมื่อมีการเปลี่ยนค่า toggle
$scope.changeNotiy = function(){
	$ionicPlatform.ready(function() { // เตรียมก่อนเรียกใช้ plugin
		// ค่าที่ส่งเข้ามาของตัวแปร notify_status_checked จะเป็นค่าของสถานะก่อนเปลี่ยนค่า
	 // alert($scope.notify_status_checked);
		var statusNotify = null; // สร้างตัวแปรเก็บสถานะแบบข้อความ
		var statusNotify_val = 0; // สร้างตัวแปรเก็บถานะแบบตัวเลข
		if ($scope.notify_status_checked == true) { // ค่าเดิมเป็น true เมื่อเปลี่ยน
			$scope.notify_status_checked = false; // ให้กำหนดค่าหใม่เป็น false
		 //  alert(0);
			statusNotify_val = 0;
			statusNotify = 'false';

		} else { //เมื่อค่าเดิมเป็น false
			$scope.notify_status_checked = true; // กำหนดค่าใหม่เป็น true
		 //  alert(1);
			statusNotify_val = 1;
			statusNotify = 'true';
		}
		// เริ่มทำงานของคำสั่ง db
		db.transaction(function (tx) {
			// ทำคำสั่ง อัพเดทสถานะ notify_status ค่าที่อัพเดทเราจะใช้เป็นตัวแปรที่เก็บตัวเลข 0 หรือ 1
			var query = "UPDATE setting SET notify_status = ? WHERE setting_id = 1";
			tx.executeSql(query, [statusNotify_val], function(tx, res) {
					// เมื่อทำการอัพเดทสำเร็จ
					$scope.$parent.setNotify(statusNotify_val); // อัพเดทค่าในตัวแปรใน controller หลักด้วย
					// เตรียมข้อมูลสำหรับส่งไปบันทึกบน server สัเกตสถาน เราจะส่งเป็นข้อความ ไปแทนโดยใช้
					// เป็นข้อความ 'true' หรือ 'false'
					var dataSend = {
						uid: $cordovaDevice.getUUID(),
						status: statusNotify
					};
					// service เรียกใช้ฟังก์ชั่น updateNotify จาก notifyService ส่งค่าไปยัง server
					notifyService.updateNotify(dataSend)
						.then(function (response) {
							// ทดสอบแสดงค่าว่าบันทึกสำเร็จหรือไม่
						 //  alert(JSON.stringify(response));
						});
				},
				function(tx, error) {
					$scope.showToast('Update error: ' + error.message,'long','bottom');
				});
		}, function (error) {
			$scope.showToast('transaction error: ' + error.message, 'long', 'bottom');
		}, function () {
			$scope.showToast('transaction ok', 'long', 'bottom');
		});


	});
};
 
 

5. ส่วนของ service ที่เพิ่มฟังก์ชั่น อัพเดทข้อมูล

    จากในข้อที่ 4 เรามีการใช้งาน notifyService ให้ทำงานต่อจากบันทึกข้อมูลลง database บนเครื่องแล้ว
ให้ทำงานอัพเดทสถานะบน server ด้วย ดูไฟล์ services.js ในโฟลเดอร์ js
 
.service('notifyService',function($http, $q){ // สร้าง service
  // กำหนด url ของ ไฟล์ api ของเรา
  var url = "http://192.168.8.100/app/api/notify_api.php";
  return { // ในที่นี้เราจะใช้การส่งค่าแบบ post
    setNotify: function(dataSend) {
      var deferred = $q.defer();
      $http.post(url,dataSend)
        .success(deferred.resolve)
        .error(deferred.reject);
      return deferred.promise;
    },
    updateNotify: function(dataSend) {
      var deferred = $q.defer();
      $http.post(url,dataSend)
        .success(deferred.resolve)
        .error(deferred.reject);
      return deferred.promise;
    }    
  };

})
 
มีส่วนของฟังก์ชั่น updateNotify() เพิ่มเข้ามา ส่งค่าไปทำงานที่ไฟล์ notify_api.php ที่ฝั่ง server
โดยโค้ด notify_api.php เราก็เพิ่มในส่วนของเงื่อนไขการอัพเดทเข้าไปด้วย จะได้เป็น 
 

ไฟล์ notify_api.php

 
<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
if(isset($_SERVER['HTTP_ORIGIN'])) {
header("Access-Control-Allow-Origin: {$_SERVER['HTTP_ORIGIN']}");
header('Access-Control-Allow-Credentials: true');
 //    header('Access-Control-Max-Age: 86400');  // cache for 1 day
}
// Access-Control headers are received during OPTIONS requests
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'OPTIONS') {
if(isset($_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_METHOD']))
header("Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS");     
if(isset($_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_HEADERS']))
header("Access-Control-Allow-Headers: {$_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_HEADERS']}");
exit(0);
}
// ส่วนการกำหนด header ให้กำหนดตามด้านบน ไม่เช่นนั้น app จะไม่สามารถส่งค่ามาได้
require_once("dbconnect.php");
$postdata = file_get_contents("php://input"); // ค่าที่ส่งมาจะถูกเก็บที่ไฟล์ 
if(isset($postdata)) { // ถ้ามีคาที่ส่งมา
$_POST = json_decode($postdata,true); // แปลงค่าที่ส่งมาเป็นตัวแปร array $_POST
}
$_error_msg = null;
$_success_msg = null;
if(
	isset($_POST['regid']) && $_POST['regid']!="" && 
	isset($_POST['uid']) && $_POST['uid']!=""
){ // ส่วนของเงื่อนไขเพิ่มข้อมูล
	
	
   
  $_res_regID = $mysqli->real_escape_string(trim($_POST['regid'])); 
  $_res_UID = $mysqli->real_escape_string(trim($_POST['uid'])); 
 
  if(isset($_error_msg) && $_error_msg!=""){ 
    $json_data[]=array(  
      "success" => $_success_msg, 
      "error" => $_error_msg 
    );      
  }else{ 
 
    // เช็คในตารางก่อนว่า เครื่องมือถือนั้นๆ ได้เคยบันทึกข้อมูลมาก่อนแล้วหรือไม่ อิงจาก UUID 
    $sql=" 
    SELECT notify_regid,notify_uid,notify_status FROM tbl_notify WHERE notify_uid = '".$_res_UID."'  
    ";  
    $result = $mysqli->query($sql); 
    if($result && $result->num_rows>0){ // ถ้าเคยบันทึกแล้ว 
      $row = $result->fetch_assoc(); // ดึงค่ามาตรวจสอบ 
      $_success_msg=1; 
      if($row['notify_regid'] != $_res_regID){ // ถ้าค่าเดิม กับค่าหใม่ไม่เหมือนกัน ให้อัพเดทค่าใหม่ 
        $sql2 = " 
        UPDATE tbl_notify SET  
        notify_regid = '".$_res_regID."' , 
        notify_status = '1' , 
        notify_updateadd = '".date('Y-m-d H:i:s')."'     
        WHERE notify_uid = '".$_res_UID."' 
        "; 
        $result2 = $mysqli->query($sql2); 
        if($result2 && $mysqli->affected_rows>0){ // ถ้าอัพเดทสำเร็จ 
          $_success_msg=1; 
          $json_data[]=array(  
            "success" => $_success_msg, 
            "error" => $_error_msg, 
            "regid" => $_res_regID, 
            "uid"=> $_res_UID, 
            "status"=> 1  
          );        
        }else{ // ถ้าอัพเดทไม่สำเร็จ 
          $json_data[]=array(  
            "success" => $_success_msg, 
            "error" => $_error_msg 
          );          
        } 
      }else{ // ถ้าค่าใหม่ เท่ากับค่าเดิม ใช้ค่าเดิม 
        $json_data[]=array(  
          "success" => $_success_msg, 
          "error" => $_error_msg, 
          "regid" => $row['notify_regid'], 
          "uid" => $row['notify_uid'], 
          "status" => $row['notify_status'] 
        );    
      } 
    }else{ // ถ้ายังไม่มีข้อมูล ให้บันทีกข้อมูลใหม่ 
      $sql2 = " 
      INSERT INTO tbl_notify SET  
      notify_uid = '".$_res_UID."' , 
      notify_regid = '".$_res_regID."' , 
      notify_status = '1' , 
      notify_dateadd = '".date('Y-m-d H:i:s')."'    
      "; 
      $result2 = $mysqli->query($sql2); 
      if($result2 && $mysqli->affected_rows>0){ // ถ้าบันทึกขอ้มูลสำเร็จ 
        $_success_msg=1; 
        $json_data[]=array(  
          "success" => $_success_msg, 
          "error" => $_error_msg, 
          "regid" => $_res_regID, 
          "uid"=> $_res_UID, 
          "status"=> 1  
        );        
      }else{ // ถ้าบันทึกข้อมูลล้มเหลว 
        $json_data[]=array(  
          "success" => $_success_msg, 
          "error" => $_error_msg 
        );          
      } 
    } 
     
  } 
  // 
}elseif(
	isset($_POST['status']) && $_POST['status']!="" && 
	isset($_POST['uid']) && $_POST['uid']!=""
){ // ส่วนของเงื่อนไขอัพเดทข้อมูล 

	$_res_STATUS = $mysqli->real_escape_string(trim($_POST['status']));
	$_res_UID = $mysqli->real_escape_string(trim($_POST['uid']));
	
	$_res_STATUS = ($_res_STATUS=='true')?1:0;

	if(isset($_error_msg) && $_error_msg!=""){
		$json_data[]=array( 
			"success" => $_success_msg,
			"error" => $_error_msg
		);  		
	}else{

		$sql="
		SELECT notify_id,notify_regid FROM tbl_notify WHERE notify_uid = '".$_res_UID."' 
		";	
		$result = $mysqli->query($sql);
		if($result && $result->num_rows>0){
			$row = $result->fetch_assoc();
			$_success_msg=1;
			$sql2 = "
			UPDATE tbl_notify SET 
			notify_status = '".$_res_STATUS."' ,
			notify_updateadd = '".date('Y-m-d H:i:s')."' 		
			WHERE notify_uid = '".$_res_UID."'
			";
			$result2 = $mysqli->query($sql2);
			if($result2 && $mysqli->affected_rows>0){
				$_success_msg=1;
				$json_data[]=array( 
					"success" => $_success_msg,
					"error" => $_error_msg,
					"regid" => $row['notify_regid'],
					"uid"=> $_res_UID,
					"status"=> $_res_STATUS 
				);  			
			}else{
				$json_data[]=array( 
					"success" => $_success_msg,
					"error" => $_error_msg
				);  				
			}
		}else{
			$sql2 = "
			INSERT INTO tbl_notify SET 
			notify_uid = '".$_res_UID."' ,
			notify_status = '".$_res_STATUS."' ,
			notify_dateadd = '".date('Y-m-d H:i:s')."' 		
			";
			$result2 = $mysqli->query($sql2);
			if($result2 && $mysqli->affected_rows>0){
				$_success_msg=1;
				$json_data[]=array( 
					"success" => $_success_msg,
					"error" => $_error_msg,
					"regid" => '',
					"uid"=> $_res_UID,
					"status"=> $_res_STATUS 
				);  			
			}else{
				$json_data[]=array( 
					"success" => $_success_msg,
					"error" => $_error_msg
				);  				
			}
		}
		
	}
	
	
}else{ // ถ้าไม่ได้กรอกข้อมลใดๆ เขามา
	$_error_msg = "โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน";
	$json_data[]=array( 
		"success" => $_success_msg,
		"error" => $_error_msg
	);  			
}
// แปลง array เป็นรูปแบบ json string
if(isset($json_data)){
	$json= json_encode($json_data); 
	if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){ 
	echo $_GET['callback']."(".$json.");";   
	}else{ 
	echo $json; 
	} 
}
?>
 
โดยในไฟล์ php เมื่อมีสถานะเป็นข้อความ เป็นคำว่า 'true' ส่งค่ามาอัพเดท ก็เปลี่ยนค่าเป้น 1
ถ้าเป็นอื่นเปลี่ยนค่าเป็น 0 แล้วบันทึกสถานะการรับข้อความ push ของผู้ใช้นั้นๆ 
 
และในส่วนของการส่งข้อความ push เราก็เพิ่มเงื่อนไขตอนดึงข้อมูล ให้ดึงเฉพาะผู้ใช้ที่เปิดรับข้อความ
push ตัวอย่าง

ไฟล์ test_push.php ที่มีเงื่อนไข 

 
<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");      
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);   
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล   
require_once("dbconnect.php");
// ส่วนตั้งค่าการใช้งาน push
require_once("pusher.php");
$fcmToken = "your_fcm_token"; // ค่าา FCM token
$pusher = new Pusher($fcmToken);


$regId=array();
$sql="
SELECT * FROM tbl_notify WHERE notify_status = 1 
";
$result = $mysqli->query($sql);
if($result){
	while($row = $result->fetch_assoc()){
		$regId[]=$row['notify_regid'];
	}
}

$msg = array
(
	'message' 	=> 'ทดสอบข้อความภาษาไทย',
	'title'		=> 'ทดสอบหัวข้อหลัก',
	'subtitle'	=> 'ทดสอบหัวข้อย่อย',
	'tickerText'	=> 'Ticker text here...Ticker text here...Ticker text here',
	'vibrate'	=> 1,
	'sound'		=> 1,
	'count'		=> 2,	
	'image' => 'http://www.ninenik.com/images/banner_ninenik.gif',
	'largeIcon'	=> 'large_icon',
	'smallIcon'	=> 'small_icon'
);
$pusher->notify($regId, $msg);
echo "<pre>";
print_r($pusher->getOutputAsArray());
echo "</pre>";
?>
 
ทั้งหมดเป็นการอธิบายรูปแบบการทำงาน การกำหนดการตั้งค่าในหน้า setting สำหรับกำหนดสถานะ
push notification ให้ศึกษาเป็นแนวทางต่อไป 

 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: ionicmaterial ionicframework
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอินหริอ ล็อกอิน ด้วย Facebook
URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ